Kypr

Rozcestník informací o Kypru:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Kyperská ekonomika je velmi otevřená, silně závislá na turistice, mezinárodních finančních službách, komerčním vysokém školství a některých dalších službách, jejichž vnější poptávku Kypr nedokáže ovlivnit. Sektory tvořící tradičně základ hospodářského růstu se budou zotavovat pomalu a budou pravděpodobně dlouhodobě utlumeny krizí zahraniční poptávky.

Pandemie covidu-19 zasáhla navíc Kypr ve fázi očekávaného ochlazení ekonomiky, její dopady budou hluboké a projeví se napříč všemi hlavními produktivními sektory. Rychlost restartování růstu bude záviset vedle zahraniční poptávky také na rozsahu fiskálních stimulů a obnovení spotřeby domácností, které ovšem brzdí vysoké veřejné (113,3 % HDP) i soukromé (110,45 % HDP) zadlužení, obě spíše s perspektivou dalšího prohlubování.

Implementovaná a zatím schválená opatření na zmírnění dopadů pandemie covidu-19 tvoří 2,9 mld. EUR, z nichž 1,2 mld. EUR jsou určeny jako finanční injekce do státní pokladny. Na přímou podporu firem bylo vyhrazeno zbylých 1,7 mld. EUR, kde je zahrnuta i podpora společností s pozastavenou činností a také kompenzace 60 % mzdy jejich pracovníků. Vláda rozpracovala několik programů na podporu malých a středních podniků.

Poskytuje také státní garance komerčním úvěrům ve spolupráci s EIB a dalšími mezinárodními institucemi. Zavedeny byly i úlevy v podobě snížení DPH, úlevy na daních a sociálním pojištění a možnost placení odvodů a půjček se zpožděním. Podpůrné programy pro firmy jsou financovány kyperskou vládou cca z poloviny.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dopravní průmysl a infrastruktura

V Kyperské republice probíhají opravy a výstavby silnic a silničních obchvatů, cyklistických stezek a chodníků. V řešení je návrh na výstavbu speciálního pruhu pro autobusy v hlavním městě Nikósii, který by měl v budoucnu sloužit i tramvajím. V plánu je modernizace a přestavba dvou přístavů na jižní části ostrova. Počítá se s umísťováním chytrých autobusových zastávek a nabíjecích míst pro elektrická auta. Projekty tohoto typu jsou na Kypru z velké části financovány Evropskou unií a tendry jsou vypisovány v anglickém jazyce, což umožňuje účast i českým firmám.

ICT

Stát digitalizuje státní správu a na tento rozsáhlý vládní projekt Ministerstva pro výzkum, inovaci a digitální politiku vláda vyčlenila 85 mil EUR. Kyperská republika by chtěla aspirovat na pozici regionálního IT hubu. I když za poslední rok (v březnu roku 2020 bylo otevřeno Ministerstvo pro výzkum, inovaci a digitální politiku) došlo v tomto odvětví k určitému posunu, Kypr má před sebou stále ještě dlouhou cestu. Modernizace služeb se stala jednou z priorit vlády již v roce 2019, během pandemie ale získala zcela nový rozměr a prostředky.

České firmy a jejich řešení mohou nalézt uplatnění především v oblastech automatického zpracování dat, SW síťové infrastruktury a databázových systémů, autentifikace či kybernetické ochrany IT systémů, modernizaci telefonních služeb atd. Vedle státní správy se nabízejí také příležitosti v oblasti finančních technologií, kde již roste poptávka ze stran bank a pojišťoven, kterým se v důsledku pandemie covidu-19 daří měnit dlouhodobě zakořeněné rigidní návyky klientů a pomalu přecházejí na online služby.

Služby

Turistický sektor patří k jedněm z nejdůležitějších v kyperské ekonomice (okolo 20 % HDP). Vláda se zaměřuje na jeho další rozvoj a diverzifikaci tak, aby tento sektor byl z regionálního hlediska konkurenceschopný. Relativně krátké postpandemické období bude kritické pro obnovení růstové křivky v tomto sektoru. Ministr pro turistiku vypracoval podrobný plán, který by měl pomoci k návratu turistů na ostrov. Podle něj by v roce 2030 měly být počty turistů dokonce vyšší, než tomu bylo v roce 2019, kdy ostrov navštívily necelé 4 miliony turistů.

Investiční plán se zaměřuje mj. na rozvoj wellness a agroturistiky, výstavbu sportovních center a tematických parků, dále na rekonstrukci a modernizaci hotelů a ubytovacích zařízení. Zde se nabízí příležitosti pro české firmy zaměřené např. na vybavení hotelů, vč. např. designového osvětlení, či na vybavení sportovních, informačních center a tematických parků. Na obnovu turistiky je vyhrazeno 18,6 miliard EUR.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Kypr dlouhodobě výrazně zaostává za přijatými cíli EU v oblasti zpracování odpadů, recykluje méně než čtvrtinu pevného komunálního odpadu a jeho většina je naopak skládkovaná. V oblasti recyklace působí v Kyperské republice pouze dvě neziskové společnosti sdružené v evropské organizaci PRO EUROPE (obdoba firmy Eko-Kom v ČR) zaměřené na recyklaci baterií a starých spotřebičů. Od roku 2020 vláda rozhodla o přísnějších limitech pro podíl skládkování a současně navýšila povinné procento ekologicky recyklovaného odpadu.

Ministerstvo zemědělství plánuje zavést programy, jakými jsou např. „platím za to, kolik vyhodím“, nebo „čistší pláže v hotelových oblastech“ – v návaznosti na tento program bude vypsán tendr na dovoz kontejnerů na odpadky zejména pro hotelové oblasti. Recyklovat by se měla začít i farmaceutika. Plánuje se výstavba nových zařízení na energetické využití odpadu a s tím spojené infrastruktury, zejména třídíren komunálního odpadu a provozů na zpracování recyklovatelného materiálu. Domácí výrobci/dodavatelé neexistují, nabízí se tak příležitost pro české firmy.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Kyperská vláda dokončila navzdory epidemii covidu-19 systém všeobecného zdravotního pojištění (GESY), jehož plná implementace byla zahájena v červnu 2020. GESY zahrnuje státní i soukromé nemocnice a z pohledu klientů zavádí plně konkurenční prostředí. Vzhledem k pandemické situaci se zvyšují investice do zdravotnictví, a to ze státních i unijních zdrojů. Státní nemocnice budou muset zásadně investovat do infrastruktury a vybavení, do budoucna by měly získat úplnou autonomii s pravomocí samostatně nakupovat napřímo lékařskou techniku, což nabízí významné příležitosti pro české exportéry.

Česká zdravotnická technika a rehabilitační pomůcky mají na Kypru velmi dobré jméno a jsou zde realizovány úspěšné referenční projekty. Tento sektor představuje jednu z hlavních oblastí pro přímý dovoz průmyslové produkce. Jako přirozená lobby působí mj. také desítky kyperských lékařů vystudovaných v ČR. Kyperské Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje téměř každý týden nové tendry na dodávku léků a zdravotnického materiálu.

Velvyslanectví ČR v Nikósii
e-mail: nicosia@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/nicosia
• Teritorium: Evropa | Kypr | Zahraničí