Laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů – podmínky pro udělení oprávnění

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení oprávnění a další informace o povolovacím řízení k výkonu odborné činnosti Laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů.



zpět na dokument „Laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů“

Podmínky udělení povolení

Ústav může udělit oprávnění, jestliže:

 1. laboratorní vybavení odpovídá předpokládanému rozsahu a druhu činnosti, o niž se žádá,
 2. laboratorní zkoušky budou provádět osoby minimálně se středoškolským vzděláním chemického nebo biologického zaměření,
 3. výsledky laboratorních zkoušek při ověřovací zkoušce byly shledány v rozmezí tolerancí stanovených pro tyto zkoušky.

Náležitosti žádosti

Žádost o udělení oprávnění musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo výkonu činnosti, bydliště a identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou, rozsah činností, pro které má být oprávnění uděleno

K žádosti se přikládá:

 • údaje o přístrojovém vybavení laboratoře (seznam přístrojového vybavení vypracuje žadatel sám)
 • údaje o vzdělání pracovníků laboratoře (doklad prokazující minimálně středoškolské vzdělání chemického nebo biologického zaměření)

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Správní rozhodnutí (oprávnění k provádění laboratorních zkoušek)

Příslušný úřad

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Postup udělení povolení

 • Žádost schvaluje a posoudí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Součástí schvalovacího procesu je také šetření na místě.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský udělí oprávnění nejpozději do šesti měsíců od podání žádosti

Poplatky

 • 1000,- Kč (položka 22 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není omezena

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • Na řízení o uznání odborné kvalifikace se vztahuje § 22 a násl. zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.


Právní úprava

 • Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Pojištění profesní odpovědnosti není vyžadováno

Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

Existující komunitární úprava

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29.4.2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

zpět na dokument „Laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů“

Doporučujeme