Laos: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

Pro Laos není samostatně zpracována Mapa oborových příležitostí.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Laos s ohledem na bohaté a dosud do značné míry nevyužívané nerostné bohatství podporuje především těžební průmysl. Pozornosti vlády se těší i zpracovatelksý průmysl a výstavba energetických kapacit. Důležitou oblastí je také rozvoj infrastruktury včetně výstavby silnic. Potenciálně zajímavou oblastí uplatnění českých výrobků a know-how je také zemědělství, které stále představuje významnou část HDP.

Vzhledem k nedostatku vlastních finančních prostředků laoská strana předpokládá při výstavbě nových výrobních kapacit vytváření společných podniků a využívání, zejména v energetice, systému BOOT (Build-Operate-Own-Transfer). Z finančních důvodů je možné předpokládat participaci českých firem především na případných projektech zastřešených mezinárodními organizacemi a specializovanými agenturami OSN nebo na projektech podporovaných zahraničními finančními a průmyslovými organizacemi.

S ohledem na výrobní tradici ČR a potřeby laoské ekonomiky lze za potenciálně perspektivní (při uvědomění si výše uvedených finančních omezení) považovat především následující zboží:

 • energetická zařízení (vodní a tepelné elektrárny různých výkonů včetně malých vodních elektráren, dieselgenerátory apod.),
 • pásové dopravníky pro doly,
 • stroje a technologie pro potravinářský průmysl (cukrovary, pivovary),
 • textilní stroje a zařízení pro oděvnický a kožedělný průmysl,
 • stroje a technologie pro zemědělství (zemědělské stroje, traktory a pnávěsy, zařízení pro ustájení skotu a vepřů, zavlažovací zařízení),
 • zdravotnická technika a léky, potravinové doplňky,
 • stavební stroje (pro výstavbu dopravní infrastruktury – silniční válce, míchače, pokladače, technologie pro výrobu cementu, drtiče apod.),
 • dopravní prostředky (především nákladní vozy),
 • technologie pro výrobu skla.

V oblasti investic je nutné upozornit na stále nedokonalý a značně netransparentní právní rámec a obtížnou vymahatelnost práva. Zároveň je nutné brát v úvahu velmi omezený místní (vnitřní) trh. Potenciálně nejperspektivnější odvětví pro investice, při uvážení výše uvedeného, jsou následující:

 • těžební průmysl (Laos disponuje značným množstvím nerostných zdrojů),
 • výroba elektrické energie (vodní a tepelné elektrárny),
 • lehký průmysl (dřevozpracující, potravinářský, textilní),
 • zemědělství (pěstování a zpracování zemědělských plodin, chov dobytka),
 • turistický ruch.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Pro Laos jsou v nadcházejícím období naplánovány následující akce:

 • říjen/listopad 2019: podnikatelská mise zaměřená na důlní průmysl a geologické služby
 • listopad 2019: podnikatelská mise zaměřená na obranný průmysl

Obě výše uvedené akce jsou Velvyslanectvím ČR v Bangkoku připravovány jako projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem