Laos

MZV: Souhrnná teritoriální informace

    
            
                           
             
Základní údaje
Hlavní městoVientiane
Počet obyvatel7,75 mil.
Jazyklaoština (+francouzština, angličtina)
Náboženstvíbuddhismus (66 %)
Státní zřízenílidově demokratická republika
Hlava státuThongloun Sisoulith
Hlava vládySonexay Siphandone
Název měnylaoský kip (LAK)
      
            
                           
             
Cestování
Časový posun+6 hod. (v létě +5 hod.)
          
            
                           
             
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Pavel Pitel
Ekonomický úsekRNDr. Aleš Ždimera / Ing. Václav Hejtmánek
Konzulární úsekMgr. Jana Korbelová / Mgr. Veronika Hadravová
CzechTradene
Czechinvestne
       
            
                           
             
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 15,70
Hospodářský růst (%) 3,40
Inflace (%) 22,90
Nezaměstnanost (%) 1,20

Laos, celým názvem Laoská lidově demokratická republika, je vnitrozemský stát v jihovýchodní Asii. Jeho sousedy jsou Vietnam, Kambodža, Thajsko, Myanmar a Čína. Laos je socialistický stát s vedoucí úlohou jedné strany (Laoská lidová revoluční strana).

Laos je málo rozvinutý zemědělský stát s významnou těžbou vzácného dřeva a nerostných surovin (mj. cín, měď, zlato). Rozšířená je řemeslná výroba. Elektrická energie se téměř výhradně vyrábí ve vodních elektrárnách (a ve velkém objemu vyváží do sousedního Thajska). Pěstuje se rýže, kukuřice, batáty, kávovník a kaučukovník. Důležitá je říční doprava po Mekongu.

Za čínské pomoci (vč. financování) byla v zemi vybudována tranzitní železniční rychlodráha (pro osobní i nákladní přepravu) a postupně se staví i dálniční síť, která v severojižním směru propojí Laos s Čínou a Thajskem v rámci čínské „Belt and Road Initiative“. Obdobně se Čína podílí na zakládání a rozvoji investičních „zvláštních ekonomických zón“, které mají sloužit jako základna pro další expanzi nejen čínských, ale i dalších zahraničních firem/investorů.

Ekonomika Laosu patří sice v regionu JV Asie k těm slabším, díky tržním reformám a rozvoji infrastruktury (mj. za výrazné pomoci zahraničních donorů…) se však v poslední době poměrně slibně rozvíjí (přestože s negativními dopady vysoké zadluženosti země vůči Číně).

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Laos (MZV) (235B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Laos (283.74 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

V zemi je rozhodující silou vláda jedné/komunistické strany s poměrně silnou politickou i ekonomickou orientací na Čínu a Vietnam.

Hlava státu – prezident: Thongloun Sisoulith

Předseda vlády: Sonexay Siphandone

1.2. Zahraniční politika země

Laos se snaží udržovat korektní vztahy se svými sousedy, privilegované postavení má zejména Čína (největší obchodní partner, investor a věřitel), následovaná Vietnamem a Thajskem.

Vyspělé země/donoři (zejm. Francie a další země EU + agencie OSN) podporují hospodářský rozvoj Laosu formou projektů zahraniční pomoci (tzv. zahraniční rozvojová spolupráce, ZRS).

1.3. Obyvatelstvo

Většina obyvatel Laosu náleží k etnické skupině Lao, kromě ní zde žije kolem 120 národnostních menšin.

Etnické složení: 55 % Lao, 11 % Khmu, 8 % Hmong, 2 % Vietnamci, 24 % ostatní.

Náboženství: 65 % buddhisté, 2 % křesťané, 33 % ostatní (zejm. mezi příslušníky horských kmenů je rozšířena animistická víra).

Věkové složení: 0 – 14 let: 31 %, 15 – 24 let: 21 %, 25 – 54 let: 38 %, 55 – 64 let: 6 %, 65+ let: 4 %.

Přibližně 65 % obyvatelstva žije na venkově a 35 % ve městech.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Laos je jednou z nejméně rozvinutých zemí světa. Má omezenou infrastrukturu – kromě nově vybudované železniční rychlodráhy (osobní a nákladní spojení s Čínou) existuje pouze základní silniční síť. Elektřina je spolehlivě dostupná pouze ve městech, obdobně i telekomunikační služby a pokrytí mobilním signálem. Zemědělství je stále významným odvětvím zaměstnávajícím přes 70 % pracovní síly. Postupně se rozvíjí těžební a zpracovatelský průmysl. Sektor služeb podporuje oživení cestovního ruchu, mj. i v návaznosti na novou železniční rychlodráhou vedoucí z Číny až do hlavního města Vientiane (na thajsko-laoské hranici).

Vláda se snaží o postupnou decentralizaci a liberalizaci obchodního prostředí. Cílem je přilákat zahraniční investice, které jsou stěžejním předpokladem pro budoucí rozvoj laoské ekonomiky. Laos může zahraničním investorům nabídnout zejména významné přirodní zdroje – dřevo, nerostné suroviny a v neposlední řadě obrovský hydro-energetický potenciál. Příležitosti se nabízejí i v oblastech náročných na lidskou pracovní sílu, kde může Laos okolním zemím konkurovat především její cenou. Avšak vzhledem k tomu, že je Laos vnitrozemskou zemí s málo rozvinutou infrastrukturou, zůstává jeho potenciál nadále nedostatečně využit.

V následujících letech lze očekávat růst objemu dovozů, zejm. kapitálových statků, což souvisí s masivními zahraničními investicemi (FDI) do zmíněného (hydro)energetického sektoru ze strany Thajska a dopravní infrastruktury (silnice, železnice) ze strany Číny.

I přes částečné oživení a obnovení růstu HDP v posledních letech je domácí ekonomika stále závislá na zahraniční pomoci a silně omezující velké splátkové zátěži zahraničního dluhu (zejm. vůči Číně). V následujícím období nelze očekávat změnu tohoto stavu.


            
                           
    
Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) 0,502,503,403,604,50
HDP/obyv. (USD/PPP) 8 189,158 620,009 380,009 940,0010 450,00
Inflace (%) 5,073,7822,9014,800,20
Nezaměstnanost (%) 1,001,261,201,100,80
Export zboží (mld. USD) 6,127,697,968,408,90
Import zboží (mld. USD) 5,376,278,038,509,01
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 0,741,42-0,07-0,10-0,11
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 7,327,437,537,637,74
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A
 

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

    
            
                           
             
Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -6,10
Veřejný dluh (% HDP) 102,37
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,00
      
            
                           
             
Daně 2023
PO 0 – 20 % / 35 % (těžba nerostů)
FO 0 – 25 %
DPH 7 %

Laos je enormně zadlužený vůči Číně z důvodu předchozí realizace (a financování…) velkých infrastrukturních projektů v zemi ze strany čínského státu i soukromých firem, splátky dluhu jsou obrovskou zátěží pro laoský rozpočet.

Na aktuální zhoršené hospodářské situaci Laosu se negativně podepsalo předchozí uzavření země z důvodu pandemie Covid-19 (turistika, zahraniční investice), rekordní nárůst inflace, ale i problematika dlouhodobého nedostatku vody v řece Mekong (energetika).


2.3. Bankovní systém

Centrální banka (Bank of the Lao P.D.R.) je pověřena emisí peněz a výkonem peněžní politiky. Současně vykonává dohled nad finančními institucemi.

Laoskému bankovnímu systému dominují tři státní komerční banky (Banque pour le Commerce Exterieur Lao/BCEL, Lao Development Bank a Agricultural Promotion Bank). Zahraniční obchodní operace probíhají z velké části právě přes tyto banky, zejména prostřednictvím BCEL.

Silnou trojku (především BCEL…) dále doplňují banky nejvýznamnějších ekonomických/politických partnerů (pod státní kontrolou): Lao China Bank (LCNB), Lao-Viet Bank (LVB) a Banque Franco-Lao (BFL).

Pobočky zahraničních bank (vietnamských, thajských, čínských, apod.) mohou zatím působit pouze ve Vientiane a jejich operace se většinou soustředí jen na služby zahraničním firmám a cizincům zde žijícím.

Seznam bank v Laosu je možné nalézt na webových stránkách Centrální banky (BoL).

2.4. Daňový systém

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty: 7 % (snížení z původních 10 % od ledna 2022)

Spotřební daň: od 5 do 90 % dle druhu zboží/produktu

Přímé daně

Daň z příjmu (zisku) právnických osob: 0 – 20 % (ale např. pro těžařské společnosti 35 %)

Daň z příjmu fyzických osob (daň ze mzdy): od 0 do 25 % v závislosti na výši příjmu

Další daně a poplatky

V souladu se zákonem může být vyžadováno placení dalších daní (např. environmentálních).

Podrobnější informace k daňovému systému lze najít na webu daňové správy Ministerstva financí. Přehledy aktuálních sazeb lze najít též na webu The Laotian Times nebo ASEAN Briefing.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Minimální obrat s mírně narůstajícími dovozy do ČR, především v oblasti telekomunikační techniky, textilních výrobků, obuvi a zemědělských komodit. Ve většině případů spotřebního zboží se jedná o výrobky nadnárodních koncernů.

            
                           
    

20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,600,200,000,010,03
Export do ČR (mld. CZK) 0,100,500,700,920,73
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,520,280,660,910,70

Zdroj: ČSÚ

 

TOP 5 položek importu z ČR

            
                           
    
SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
714Stroje, motory neelektrické (ne turbíny, motory píst.)15,4449,00
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní5,0416,00
747Kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle ap.3,7512,00
773Prostředky k rozvodu elektrické energie j. n.1,806,00
893Předměty z hmot plastických j. n.1,354,00

Zdroj: ČSÚ

 

TOP 5 položek exportu do ČR

            
                           
    
SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
764Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu555,9375,84
843Oděvy a prádlo pánské, chlapecké pletené, háčkované51,697,05
841Oděvy a prádlo pánské, chlapecké (ne pletené, háčk.)39,495,39
845Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap.28,913,94
851Obuv21,802,97

Zdroj: ČSÚ

 

Obchodní vztahy s EU

EU v rámci statutu jedné z nejméně rozvinutých zemí vnímá Laos jako partnera, u kterého je zapotřebí kombinovat rozvojovou spolupráci a obchodní facilitaci tak, aby v konečném důsledku byl podporován udržitelný hospodářský rozvoj. Za tímto účelem je využívána iniciativa „Everything but Arms“, která Laosu prostřednictvím dovozních kvót a bezcelního přístupu otevírá dveře na jednotný trh EU s výsledkem dlouhodobě kladného obchodního salda země.

            
                           
    

20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 148,8093,60136,50248,10133,40
Export do EU (mil. EUR) 188,60215,40222,00233,60420,20
Saldo s EU (mil. EUR) 39,80121,8085,50-14,50286,80

Zdroj: Evropská komise

  

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Narůstající závislost laoské ekonomiky a zahraničního obchodu země na nejvýznamnějších partnerech – především Číně, Thajsku a Vietnamu.

            
                           
    

20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 4 447,904 841,405 061,306 171,50N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 5 135,905 044,104 257,805 343,50N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 688,00202,70-803,50-828,00N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Největším zdrojem PZI jsou ekonomicky silné sousední země – Čína (infrastrukturní projekty, tj. železnice, dálnice, zvláštní ekonomické/výrobní zóny), Thajsko (hydroenergetika) či Vietnam.

České investice v zemi nejsou známy.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Rámcová dohoda o volném obchodu (FTA) s EU neexistuje, využívají se nástroje zahraniční rozvojové spolupráce a platforma „Everything but Arms“. Preferované vztahy zejména s Francií.

Smlouvy s ČR

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Dohoda o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků

Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů

Pozn.: detailní informace ke smluvní základně jsou k dispozici na webu MZV ČR

3.4. Rozvojová spolupráce

Pro představu o rozsahu a zaměření české rozvojové spolupráce (ZRS) v Laosu uvádíme přehled realizovaných projektů z několika posledních let:

V roce 2016 proběhl v Laosu malý rozvojový/lokální projekt (MLP) zaměřený na vybavení nové školy ve vesnici Kokpherng v prefektuře hlavního města Vientiane. Oblast dlouhodobě patří k jedněm z nejchudších v Laosu. Vybavení zlepšilo zázemí dětem ve školním a předškolním věku a vytvořilo důstojnější pracovní prostředí pro působení učitelů.

V roce 2017 byly v Laosu realizovány dva MLP v oblasti hlavního města Vientiane. První z projektů dále vybavuje školu, ke které byl vázán MLP z roku 2016. Druhý se zaměřuje na pomoc a dopravu dětí z vyloučených lokalit do vzdělávacích zařízení.

V roce 2018 byly schváleny a uskutečněny dva MLP se zaměřením na vzdělávání a pomoc „dětem ulice“ a dětem z etnicky vyloučených skupin.

V letech 2019 a 2022 byly realizovány MLP zaměřené na zdravotní péči a vzdělávání (posílení počítačové gramotnosti) venkovských dětí.

V letech 2020 – 2021 se ČR významným způsobem podílela (finančně i materiálně prostřednictvím firem AVDZP) na rekonstrukci a vybavení zdravotnickým zařízením (lůžka, rentgeny, pediatrická oddělení) dvou nemocnic (ve městech Vientiane a Pakse).

Evropská unie (jak jednotlivé členské státy EU, tak Evropská komise) poskytuje Laosu více jak polovinu oficiální rozvojové pomoci. Hlavním cílem aktivit EU v Laosu je vymýcení chudoby. Oblasti hlavního zájmu zahrnují zemědělství, obchodní a ekonomický rozvoj, vzdělávání, zdravotnictví a likvidaci nevybuchlé munice (unexploded ordnance/UXO). Dalšími zájmovými oblastmi jsou: udržitelnost veřejných financí, efektivnost státní správy, lidská práva a problematika změny klimatu. Další informace a dokumenty je možné nalézt na stránkách Delegace EU ve Vientiane.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Laos s ohledem na bohaté a dosud poměrně málo využívané nerostné bohatství podporuje především těžební průmysl. Pozornosti vlády se těší i zpracovatelský průmysl a výstavba energetických kapacit. Důležitou oblastí je rozvoj infrastruktury včetně výstavby silnic a v poslední době (s čínskou pomocí) i výstavba železnic. Potenciálně zajímavou oblastí uplatnění českých výrobků a know-how je zemědělství a potravinářství, které stále představuje významnou část laoského HDP.

Vzhledem k nedostatku vlastních finančních prostředků laoská strana upřednostňuje při výstavbě nových výrobních kapacit vytváření společných podniků a využívání (zejm. v energetice) systému BOOT (Build-Own-Operate-Transfer). Z finančních důvodů je možné předpokládat participaci českých firem především na případných projektech zastřešených mezinárodními organizacemi a specializovanými agenturami OSN nebo na projektech podporovaných zahraničními finančními a průmyslovými konglomeráty.

S ohledem na potřeby laoské ekonomiky lze za potenciálně perspektivní (při uvědomění si výše uvedených finančních omezení) považovat zejména následující výrobky a zboží:

– energetická zařízení (vodní elektrárny různých výkonů, dieselgenerátory, apod.), pásové dopravníky pro doly a těžbu surovin

– stroje a technologie pro potravinářský průmysl (cukrovary, pivovary, balicí linky)

– textilní stroje a zařízení pro oděvní a kožedělný průmysl

– stroje a technologie pro zemědělství (zemědělské stroje, traktory a návěsy, zařízení pro ustájení skotu a vepřů, zavlažovací zařízení) a dřevozpracující průmysl

– zdravotnická technika, léčiva a potravinové doplňky, projekty kompletního vybavení nemocnic

– stavební stroje (pro výstavbu dopravní infrastruktury), dopravní prostředky (především nákladní vozy)

– technologie pro výrobu skla

V oblasti investic je nutné upozornit na nedokonalý a značně netransparentní právní rámec a obtížnou vymahatelnost práva. Zároveň je nutné brát v úvahu velmi omezený místní (vnitřní) trh, ovšem s výhodou dodávek do okolních zemí ASEAN v rámci preferenčních celních sazeb.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Většina pravidel chování, jednání a obchodních zvyklostí je obdobná jako pro Thajsko, popř. další země regionu JV Asie.

Na významná služební jednání (ministerstva, státní instituce) se chodí v obleku, na běžná obchodní jednání obvykle postačí košile s kravatou/rozhalenkou.

Úředním jazykem je laoština. Malé procento starších občanů a státních úředníků hovoří francouzsky či rusky. V posledním období je pozornost věnována výuce angličtiny, mimo jiné z důvodu postupně rostoucího turistického ruchu.

Pracovní dny jsou pondělí až sobota, maximální pracovní doba je 8 hodin denně.

Obchody a restaurace jsou otevřeny obdobně jako v okolních zemích či v Evropě.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

4.2. Oslovení

Viz 4.1 – platí obdobně jako pro Thajsko.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

4.3. Obchodní schůzka

Viz 4.1 – platí obdobně jako pro Thajsko.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

4.4. Komunikace

Viz 4.1 – platí obdobně jako pro Thajsko.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

4.5. Doporučení

Viz 4.1 – platí obdobně jako pro Thajsko.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

4.6. Státní svátky

Státní svátky v Laosu v roce 2023 připadají na následující dny:

1. ledna (Nový rok)

20. ledna (Den ozbrojených sil)

8. března (Mezinárodní den žen)

14. – 18. dubna (laoský nový rok – Songkran / Pii Mai)

1. května (Svátek práce)

20. července (Den založení Laoského svazu žen)

9. října (Festival závodu lodí, pouze ve Vientiane)

27. listopadu (Festival That Luang)

2. (4.) prosince (Laoský národní den)

Viz též 4.1 – obecně k dalším/buddhistickým svátkům platí obdobně jako pro Thajsko.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

S ohledem na místní zvyklosti je pro prodej českého zboží (příp. služeb) jednoznačně vhodné doporučit využití místních zástupců znalých domácího trhu a prostředí. V rámci procesu postupné liberalizace obchodu v Laosu může být partnerem českých firem soukromá i státní laoská firma, ale i společný podnik se zahraniční účastí.

Pro vstup českých firem na laoský trh je možné vřele doporučit spolupráci především s thajskými firmami, které jsou již v Laosu zavedeny, mají zde bohaté historické zkušenosti a funkční obchodní kontakty.

Všechny vývozní a dovozní operace se řídí pravidly Ministerstva průmyslu a obchodu pro vývoz a dovoz (Export and Import Regulation), celním zákonem a pravidly pro operace s valutami a devizami. Všechny obchodní operace (vývozní, dovozní, investiční) mohou uskutečňovat pouze podniky registrované podle zákona o obchodních operacích. Každá vývozní i dovozní operace vyžaduje udělení vývozního či dovozního povolení. U vývozních operací stát v některých zvláštních případech vykonává vývozní inspekci. Dovozní povolení (licence) platí zpravidla tři měsíce.

Laoská legislativa rozlišuje tři skupiny dováženého/vyváženého zboží: podporované, kontrolované a zakázané.

Dovážené zboží:

1. Podporované dovážené zboží jsou stroje a zařízení pro výstavbu základní ekonomické infrastruktury a výrobní zařízení.

2. Kontrolované dovážené zboží je prakticky všechno zboží nespadající do kategorie „1“ a „3“.

3. Zakázané dovážené zboží je podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu veškeré zboží podřaditelné pod kategorie vojenského materiálu, drog, toxických chemikálií, nebezpečných průmyslových výrobků a předmětů s pohoršujícím obsahem.

Vyvážené zboží:

Zákaz vývozu se vztahuje na zbraně, střelivo, výbušniny, starožitnosti, drogy, toxické chemikálie, vzácná divoká zvířata. Vývoz některých druhů zboží je řízen prostřednictvím vývozních kvót a oprávnění. Jedná se především o dřevo (stavební, řezivo, kulatinu).

V průběhu celního odbavení při vývozu i dovozu musí být zboží do vyřízení všech formalit umístěno v celním skladu. Za stanovení a vybrání cla a poplatků odpovídá Ministerstvo financí a jeho celní odbor (Customs Department).

Detailnější informace k dovozu a vývozu zboží z Laosu je možné získat na stránkách laoské Celní správy.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Zahraniční investor smí v souladu se Zákonem o podpoře investic založit v Laosu:

a) společný podnik s laoským subjektem (státním nebo soukromým, kdy zahraniční partner musí mít na celé investici podíl nejméně ve výši 30 %)

b) podnik plně ve vlastnictví zahraničního investora (zcela nová společnost, pobočka mateřské firmy = tzv. branch office, reprezentační kancelář)

Zakládající smlouva o podniku musí mít doložku o shodě s laoským právním řádem a musí být schválena Výborem pro řízení zahraničních investic (Foreign Investment Management Committee – FIMC). FIMC koordinuje schvalovací proces s dalšími laoskými institucemi (např. ministerstvo obchodu, zemědělství atp.).

Zahraniční investor si smí pronajmout půdu, stát neovlivňuje vedení podniku a garantuje, že zahraniční investice nemohou být znárodněny nebo konfiskovány ve veřejném zájmu (ke změně by však mohlo dojít v návaznosti na uvažované změny v Zákoně o půdě). Zahraniční investor smí zaměstnávat zahraniční kvalifikovanou pracovní sílu a smí převádět příjmy a zisky do zahraničí (prostřednictvím laoských bank). Daň ze zisku je placena laoským úřadům podle platného daňového zákona.

Obchodní zákoník (Business Law), který se týká laoských i zahraničních podniků, rozlišuje 4 druhy podniků: soukromé, státní, kolektivní a společné podniky (laoské státní se soukromými nebo zahraničními a laoskými státními či soukromými podniky). Stát řídí podnikání v některých oblastech s ohledem na bezpečnost a ekonomické zájmy země. Jedná se o petrochemii, výrobu elektrické energie, dodávky vody, telekomunikace, dřevozpracující průmysl, těžební průmysl, potravinářský průmysl, zdravotnictví, chemickou výrobu a výrobu alkoholu a cigaret. Zvláštním předpisem jsou stanoveny oblasti podnikání výhradně pro laoské státní příslušníky.

Kromě státních a kolektivních (tj. de facto družstevních) podniků existují v Laosu soukromé podniky. Soukromé podniky mohou mít následující podobu: 1) výhradní obchodní podnik (sole trade enterprise, může jej vytvořit i jedna osoba, minimální registrovaný kapitál je 1 mil. LAK) a 2) společnost (company) formou: partnerství, společnosti s ručením omezeným nebo veřejné/akciové společnosti.

5.3. Marketing a komunikace

Rozvoj tohoto sektoru služeb není na úrovni srovnatelné např. s Thajskem nebo dalšími rozvinutějšími zeměmi jihovýchodní Asie. Pro propagační a reklamní účely je možné využít inzerci v místním tisku nebo reklamní šoty v televizi a rozhlasu.

Vzhledem k tomu, že většina těch, kteří v Laosu vlastní televizor, sleduje thajské televizní programy, pro propagaci produktů v Laosu se vyplatí rovněž uvažovat o televizní reklamní kampani v Thajsku.

Kontakty na hlavní laoské tiskoviny využitelné pro propagaci produktů:

Vientiane Times (v angličtině, francouzštině)

The Laotian Times (v angličtině)

Pasaxon (v laoštině)

Lao News Agency (v angličtině, francouzštině)

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Obdobně jako v jiných chudších rozvojových zemích je nutné očekávat, že míra vymahatelnosti práva v oblasti duševního vlastnictví bude malá a vyžádá si zdlouhavý a finančně nákladný soudní proces.

5.5. Trh veřejných zakázek

Podle zákona musí všechny veřejné zakázky projít veřejným výběrovým řízením. Tendry jsou obvykle zveřejňovány v místním tisku nebo jsou k dispozici na příslušných rezortních ministerstvech.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Při řešení obchodních sporů je využíván místní legislativní systém. Zákon o zahraničních investicích (Law on Investment Promotion) připouští možnost řešit spor i arbitráží v zemi zahraničního investora nebo u nezávislé mezinárodní instituce. Zákon byl v minulosti několikrát novelizován. Informace k investičním příležitostem v Laosu je možné nalézt také na oficiálních internetových stránkách laoského Ministerstva pro plánování a investice.

Ekonomická spolupráce s Laosem je velmi ovlivněna nedostatkem likvidních finančních prostředků. Soukromý sektor upřednostňuje vytváření společných podniků, kdy zahraniční partner vloží technologii a kapitál a laoský partner pozemky, budovy atp. Praktická vymahatelnost práva je velmi složitá a jedná se o dlouhodobý a náročný proces.

Mezi obvyklé platební podmínky patří akreditiv (Letter of Credit). Vzhledem k tíživé hospodářské situaci v zemi a insolventnosti jak soukromé, tak často i státní podnikové sféry, je nutno doporučit obezřetnost při sjednávání platebních podmínek a požadovat co největší ochranu z hlediska jistoty zaplacení.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Důležité upozornění (!) – před cestou do země v každém případě doporučujeme vždy ověřit podmínky vstupu přímo s velvyslanectvím Laosu, které je pro tyto otázky příslušné.

Držitelé standardních cestovních pasů musí žádat o vstupní víza. Víza po příletu/příjezdu (visa on arrival) lze získat na letišti ve Vientiane a vybraných pozemních hraničních přechodech. Pro držitele diplomatických a služebních pasů má ČR s Laosem uzavřenu smlouvu o bezvízovém styku.

Obchodní a turistická víza jsou vydávána maximálně na dobu jednoho měsíce. Obchodní víza mohou být dále prodloužena. Zahraniční firmy, které v Laosu investují, mají možnost získat povolení k pobytu pro své pracovníky po celou dobu svých komerčních aktivit v zemi.

Při cestování do země se též doporučuje sledovat upozornění Ministerstva zahraničních věcí ČR, případně přímo stránky Velvyslanectví ČR v Bangkoku. V obecné rovině je nutné být si vědom možných zdravotních rizik a doporučených očkování.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky zaměstnávání upravuje Zákoník práce (Labour Law). V souladu s ním má zaměstnavatel povinnost upřednostňovat laoské uchazeče o zaměstnání. Pro zaměstnání zahraničních pracovníků je vyžadováno speciální povolení Ministerstva práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Welfare).

Zahraniční dělníci nesmí představovat více jak 15 % celkového počtu laoských zaměstnanců a u kvalifikovaných pracovních sil tento poměr nesmí překročit 25 %. Zahraniční zaměstnanci musí být pochopitelně držiteli platného pobytového víza a pracovního povolení.

Pracovní smlouvu mohou cizinci uzavřit na dobu 12 měsíců s možností prodloužení o dalších 12 měsíců s tím, že celková doba pracovní smlouvy nesmí kumulovaně přesáhnout dobu 5 let. Z tohoto ustanovení je možné udělit výjimku v závislosti na potřebách zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladech pro danou pracovní pozici.

Pokud chce cizinec využívat jakoukoliv zdravotní péči v zemi, musí za tuto péči zaplatit, často pouze v hotovosti. V každém případě je doporučeno před příjezdem do Laosu mít uzavřeno kvalitní cestovní zdravotní pojištění pro umožnění refundace nákladů na zdravotní péči. Zároveň se doporučuje ověřit si u své pojišťovny rozsah krytí rizik a související finanční limity.

5.9. Veletrhy a akce

V případě konkrétního zájmu se lze obrátit o součinnost na Velvyslanectví ČR v Bangkoku.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Adresa velvyslanectví v thajském Bangkoku:

Embassy of the Czech Republic

71/6 Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, 10330 Bangkok, Kingdom of Thailand

Telefon: +66 2250 9223

E-maily:

– konzulární a vízový úsek: consular_bangkok@mzv.cz

– obchodní a ekonomický úsek: commerce_bangkok@mzv.cz

– centrální, obecný: bangkok@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/bangkok

Adresa honorárního konzulátu v laoském Vientiane:

Mrs. Phimphone Douangsavanh (Honorary Consul of the Czech Republic)

European Chamber of Commerce and Industry in Laos,  Nokeokoummane Street, Mixay Village, Chanthabouly District,    Vientiane, Lao People’s Democratic Republic (Lao P.D.R.)

Telefon: +856 20 554 549 39

E-mail: vientiane@honorary.mzv.cz

Pozn.: Další detaily k úředním hodinám úřadů apod. naleznete na příslušných webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Záchranná služba (emergency/rescue): 195 (1195) nebo ve Vientiane 1623

Policie: 191 (1191)

Hasiči: 190 (1190)

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

www.mzv.cz/bangkok – webové stránky Velvyslanectví ČR v Bangkoku (Thajsko)

www.visitlaos.org – informace o zemi, památkách, přírodních zajímavostech a cestování

www.countryreports.org/country/laos.htm – všeobecné informace k Laosu

www.lonelyplanet.com/laos – webové stránky světově proslulého turistického průvodce k Laosu

• Teritorium: Asie | Laos | Zahraničí

Doporučujeme