Laos

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Laos, celým názvem Laoská lidově demokratická republika, je vnitrozemský stát v jihovýchodní Asii. Jeho sousedy jsou Vietnam, Kambodža, Thajsko, Myanmar a Čína. Laos je socialistický stát s vedoucí úlohou jedné strany (Laoská lidová revoluční strana).

Laos je málo rozvinutý zemědělský stát s významnou těžbou vzácného dřeva a nerostných surovin (mj. cín, měď, zlato). Rozšířená je řemeslná výroba. Elektrická energie se téměř výhradně vyrábí ve vodních elektrárnách (a ve velkém objemu vyváží do sousedního Thajska). Pěstuje se rýže, kukuřice, batáty, kávovník a kaučukovník. Důležitá je říční doprava po Mekongu.

Za čínské pomoci (vč. financování) byla v zemi vybudována tranzitní železniční rychlodráha (pro osobní i nákladní přepravu) a postupně se staví i dálniční síť, která v severojižním směru propojí Laos s Čínou a Thajskem v rámci čínské Belt and Road Initiative. Obdobně se Čína podílí na zakládání a rozvoji investičních zvláštních ekonomických zón, které mají sloužit jako základna pro další expanzi nejen čínských, ale i dalších zahraničních firem/investorů.

Ekonomika Laosu patří v regionu JV Asie k těm slabším. Naděje na po-covidové oživení se nenaplnily. Ekonomická aktivita sice vzrostla, ale zároveň se země od roku 2022 potýká s velmi problematickou hospodářskou situací spočívající zejména ve zrychlující se inflaci (v únoru 2023 dosáhla meziročně 41 %) a prudce rostoucími životními náklady obyvatelstva. Laos rovněž trpí masivním obchodním deficitem, který v roce 2022 dosáhl na velikost země astronomických 926 milionů USD. Laos je členským státem ASEAN a pro rok 2024 se ujal ročního rotujícího předsednictví s hlavním tématem Enhancing Connectivity and Resilience. Mezi další témata patří vytváření příležitostí a čelení geopolitickým a geo-ekonomickým výzvám. Laoská vláda také spustila kampaň na podporu cestovního ruchu Visit Laos Year 2024. Cílem je podpořit příjmy z cestovního ruchu, zlepšit infrastrukturu a napomoci rozvoji provincií. 

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Základní údaje
Hlavní město Vientiane
Počet obyvatel 7,75 mil.
Jazyk laoština (+francouzština, angličtina)
Náboženství buddhismus (66 %)
Státní zřízení lidově demokratická republika
Hlava státu Thongloun Sisoulith
Hlava vlády Sonexay Siphandone
Název měny laoský kip (LAK)
Cestování
Časový posun +6 hod. (v létě +5 hod.)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Ing. Pavel Pitel
Ekonomický úsek Ing. Václav Hejtmánek
Konzulární úsek Mgr. Veronika Hadravová
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2023
Nominální HDP (mld. USD) 17,34
Hospodářský růst (%) 3,2
Inflace (%) 31,23
Nezaměstnanost (%) 3,50

Mapa globálních oborových příležitostí – Laos (MZV) (235B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Laos (283.74 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

V zemi je rozhodující silou vláda jedné/komunistické strany s poměrně silnou politickou i ekonomickou orientací na Čínu a Vietnam.

Hlava státu – prezident: Thongloun Sisoulith

Předseda vlády: Sonexay Siphandone

1.2. Zahraniční politika země

Laos se snaží udržovat korektní vztahy se svými sousedy, privilegované postavení má zejména Čína (největší obchodní partner, investor a věřitel), následovaná Vietnamem a Thajskem.

Vyspělé země/donoři (zejm. Francie a další země EU + agencie OSN) podporují hospodářský rozvoj Laosu formou projektů zahraniční pomoci (tzv. zahraniční rozvojová spolupráce, ZRS).

1.3. Obyvatelstvo

Většina obyvatel Laosu náleží k etnické skupině Lao, kromě ní zde žije kolem 120 národnostních menšin.

Etnické složení: 55 % Lao, 11 % Khmu, 8 % Hmong, 2 % Vietnamci, 24 % ostatní.

Náboženství: 65 % buddhisté, 2 % křesťané, 33 % ostatní (zejm. mezi příslušníky horských kmenů je rozšířena animistická víra).

Věkové složení: 0 – 14 let: 31 %, 15 – 24 let: 21 %, 25 – 54 let: 38 %, 55 – 64 let: 6 %, 65+ let: 4 %.

Přibližně 65 % obyvatelstva žije na venkově a 35 % ve městech.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Laos je jednou z nejméně rozvinutých zemí světa, má omezenou infrastrukturu, pouze základní silniční síť, výjimku tvoří nová železniční trať do Číny (viz dále), omezené telekomunikace, elektřina je dostupná jen ve městech. Zemědělství tvoří okolo 30 % HDP a zaměstnává 70 % pracovní síly. Rozvíjejí se průmysl (podíl cca 27 %) i služby (zbývajících 42 %), ve kterých má významný podíl především cestovní ruch.

Naděje na po-covidové oživení se nenaplnily. Ekonomická aktivita sice vzrostla, ale zároveň se země od roku 2022 potýká s velmi problematickou hospodářskou situací spočívající zejména ve zrychlující se inflaci (dosáhla 41 % meziročně v únoru 2023 a je nejvyšší mezi zeměmi ASEAN) a prudce rostoucími životními náklady obyvatelstva. Laos dlouhodobě trpěl masivním obchodním deficitem, který se v posledních letech zlepšil, vyhlídky do budoucna však zůstávají nejisté. Úřady proto zakázaly dovoz některých druhů potravin, které jsou vyráběny v Laosu, zejm. některých druhů masa a zeleniny. Není však jasné, zda domácí produkce tohoto zboží bude stačit k zásobování laoského trhu.

V důsledku neutěšené ekonomické situace se stále více Laosanů, zejména mladých, stěhuje za prací do Thajska. Thajská NGO Migrant Working Group odhaduje, že za poslední rok se z Laosu do Thajska přestěhovalo za prací více než 50 000 lidí, přičemž asi 250 000 Laosanů v zemi v současnosti pracuje legálně. Odhady hovoří o dalším až půl milionu Laosanů pracujících v Thajsku nelegálně.

Laos se řadí k nejméně rozvinutým zemím světa s dlouhodobým záměrem tento status změnit a postoupit do vyšší (středně příjmové) kategorie. Proces graduace byl zahájen v roce 2021, ale původní předpoklad ukončení (2026) se již nezdá jako reálný. Laos se nadále potýká také s vysokou zadlužeností země vůči zahraničí, zejm. Číně.

Laos je členským státem ASEAN a pro rok 2024 se ujal ročního rotujícího předsednictví s hlavním tématem Enhancing Connectivity and Resilience. Mezi další témata patří vytváření příležitostí a čelení geopolitickým a geo-ekonomickým výzvám. Laoská vláda také spustila kampaň na podporu cestovního ruchu Visit Laos Year 2024. Cílem je podpořit příjmy z cestovního ruchu, zlepšit infrastrukturu a napomoci rozvoji provincií. Minulé kampaně (Visit Laos 2018 a Visit Laos-China 2019) znamenaly nárůst zahraničních návštěvníků cca o 9 %.

Ukazatel 20212022202320242025
Růst HDP (%) 2,532,713,24,55
HDP/obyv. (USD/PPP) 8658,819387,3799001048011080
Inflace (%) 3,7522,9631,239,63,2
Nezaměstnanost (%) 4,153,823,503,303,20
Export zboží (mld. USD) 7,6958,1988,1578,1658,574
Import zboží (mld. USD) 6,2757,2447,4627,9848,663
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 1,420,9540,6960,182-0,089
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 7,437,537,637,747,84
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Na aktuální zhoršené hospodářské situaci Laosu se negativně podepsalo předchozí uzavření země z důvodu pandemie Covid-19 (turistika, zahraniční investice), rekordní nárůst inflace, ale i problematika dlouhodobého nedostatku vody v řece Mekong (energetika).

Laos je enormně zadlužený vůči Číně z důvodu předchozí realizace (a financování) velkých infrastrukturních projektů v zemi ze strany čínského státu i soukromých firem, splátky dluhu jsou obrovskou zátěží pro laoský rozpočet. Problémy se zadlužením se nadále prohlubují. Nicméně od největšího věřitele (Číny) se během roku 2024 (Laoské předsednictví v ASEAN) neočekávají žádné významnější kroky s mezinárodním dopadem.

Veřejné finance 2023
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -2,60
Veřejný dluh (% HDP) 105,30
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,056
Daně 2024
PO 0 – 20 % / 35 % (těžba nerostů)
FO 0 – 25 %
DPH 7 %

2.3. Bankovní systém

Centrální banka (Bank of the Lao P.D.R.) je pověřena emisí peněz a výkonem peněžní politiky. Současně vykonává dohled nad finančními institucemi. V roce 2023 úřady v Laosu nařídily uzavřít všechny směnárny a umožnit směňovat cizí měny pouze bankám.

Laoskému bankovnímu systému dominují tři státní komerční banky (Banque pour le Commerce Exterieur Lao/BCEL, Lao Development Bank a Agricultural Promotion Bank). Zahraniční obchodní operace probíhají z velké části právě přes tyto banky, zejména prostřednictvím BCEL.

Silnou trojku (především BCEL…) dále doplňují banky nejvýznamnějších ekonomických/politických partnerů (pod státní kontrolou): Lao China Bank (LCNB), Lao-Viet Bank (LVB) a Banque Franco-Lao (BFL).

Pobočky zahraničních bank (vietnamských, thajských, čínských, apod.) a jejich operace se většinou soustředí jen na služby zahraničním firmám a cizincům zde žijícím.

Seznam komerčních bank v Laosu je možné nalézt na webových stránkách Centrální banky (BoL).

2.4. Daňový systém

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty: 7 % (snížení z původních 10 % od ledna 2022)

Spotřební daň: od 5 do 90 % dle druhu zboží/produktu

Přímé daně

Daň z příjmu (zisku) právnických osob: 0 – 20 % (ale např. pro těžařské společnosti 35 %)

Daň z příjmu fyzických osob (daň ze mzdy): od 0 do 25 % v závislosti na výši příjmu

Další daně a poplatky

V souladu se zákonem může být vyžadováno placení dalších daní (např. environmentálních).

Podrobnější informace k daňovému systému lze najít na webu daňové správy Ministerstva financí. Přehledy aktuálních sazeb lze najít též na webu The Laotian Times nebo ASEAN Briefing.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Minimální obrat s mírně narůstajícími dovozy do ČR, především v oblasti telekomunikační techniky, textilních výrobků, obuvi a zemědělských komodit. Ve většině případů spotřebního zboží se jedná o výrobky nadnárodních koncernů.


20192020202120222023
Import z ČR (mld. CZK) 0,180,030,010,030,05
Export do ČR (mld. CZK) 0,460,680,920,731,12
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,280,660,910,701,07

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
718Zařízení ostatní k výrobě elektrického proudu a díly22,5145,94
745Zaříz. strojní neelekt. ost., nářadí, přístroje mech.5,8211,88
653Tkaniny z vláken textil. umělých (ne úzké, speciální)4,719,61
899Výrobky ost. j. n. (květiny umělé, svíčky, deštníky ap.)2,795,69
655Látky pletené a háčkované j. n.2,745,59

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
764Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu574,4051,29
845Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap.167,1514,92
844Oděvy a prádlo dámské, dívčí pletené, háčkované127,5711,39
841Oděvy a prádlo pánské, chlapecké (ne pletené, háčk.)121,5410,85
843Oděvy a prádlo pánské, chlapecké pletené, háčkované40,393,61

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

EU v rámci statutu jedné z nejméně rozvinutých zemí vnímá Laos jako partnera, u kterého je zapotřebí kombinovat rozvojovou spolupráci a obchodní facilitaci tak, aby v konečném důsledku byl podporován udržitelný hospodářský rozvoj. Za tímto účelem je využívána iniciativa Everything but Arms, která Laosu prostřednictvím dovozních kvót a bezcelního přístupu otevírá dveře na jednotný trh EU s výsledkem dlouhodobě kladného obchodního salda země.


20192020202120222023
Import z EU (mil. EUR) 93,65136,48248,07133,84147,36
Export do EU (mil. EUR) 286,92308,11285,61419,93402,66
Saldo s EU (mil. EUR) 193,27171,6337,54286,10255,30

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Největším obchodním partnerem Laosu je Thajsko, dále Čína a Vietnam. Postupná decentralizace, návrat soukromých firem a liberalizace zahraničních investic byla zahájena v roce 1986. Přes stabilní růst HDP je ekonomika stále životně závislá na zahraniční pomoci.

Nadále se prohlubuje ekonomická závislost země na Číně a jejích investicích a půjčkách. Výstavba železničního spojení z jihočínského Kunmingu a dále na jih do Thajska a Malajsie závislost pouze prohloubila a současně navýšila dluhovou závislost na mocném sousedovi.


20192020202120222023
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 5707,774831,055556,316566,866754,99
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 5083,545348,276832,277163,227142,56
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -624,23517,221275,96596,35387,57

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Největším zdrojem PZI jsou ekonomicky silné sousední země – Čína (infrastrukturní projekty, tj. železnice, dálnice, zvláštní ekonomické/výrobní zóny), Vietnam a Thajsko (obojí energetika).

České investice v zemi nejsou známy.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Rámcová dohoda o volném obchodu (FTA) s EU neexistuje, využívají se nástroje zahraniční rozvojové spolupráce a platforma Everything but Arms. Preferované vztahy zejména s Francií.

Smlouvy s ČR

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Dohoda o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků.

Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů.

Pozn.: detailní informace ke smluvní základně jsou k dispozici na webech e-Sbírka nebo MZV ČR.

3.4. Rozvojová spolupráce

Pro představu o rozsahu a zaměření české rozvojové spolupráce (ZRS) v Laosu uvádíme přehled realizovaných projektů z několika posledních let:

V letech 2019 a 2022 byly realizovány MLP zaměřené na zdravotní péči a vzdělávání (posílení počítačové gramotnosti) venkovských dětí.

V letech 2020 – 2021 se ČR významným způsobem podílela (finančně i materiálně prostřednictvím firem AVDZP) na rekonstrukci a vybavení zdravotnickým zařízením (lůžka, rentgeny, pediatrická oddělení) dvou nemocnic ve městech Vientiane a Pakse.

V roce 2023 byl realizován MLP zaměřený na pomoc drobným zemědělcům v provincii Khammouane ve středním Laosu.

V roce 2024 běží MLP na podporu dostupnosti pitné vody odlehlým komunitám v provinciích Xayaburi a Luang Prabang.

Evropská unie (jak jednotlivé členské státy EU, tak Evropská komise) poskytuje Laosu více jak polovinu oficiální rozvojové pomoci. Hlavním cílem aktivit EU v Laosu je vymýcení chudoby. Oblasti hlavního zájmu zahrnují zemědělství, obchodní a ekonomický rozvoj, vzdělávání, zdravotnictví a likvidaci nevybuchlé munice (unexploded ordnance/UXO). Dalšími zájmovými oblastmi jsou: udržitelnost veřejných financí, efektivnost státní správy, lidská práva a problematika změny klimatu. Další informace a dokumenty je možné nalézt na stránkách Delegace EU ve Vientiane.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Laos s ohledem na bohaté a dosud poměrně málo využívané nerostné bohatství podporuje především těžební průmysl. Pozornosti vlády se těší i zpracovatelský průmysl a výstavba energetických kapacit. Důležitou oblastí je rozvoj infrastruktury včetně výstavby silnic a v poslední době (s čínskou pomocí) i výstavba železnic. Potenciálně zajímavou oblastí uplatnění českých výrobků a know-how je zemědělství a potravinářství, které stále představuje významnou část laoského HDP.

Vzhledem k nedostatku vlastních finančních prostředků laoská strana upřednostňuje při výstavbě nových výrobních kapacit vytváření společných podniků a využívání (zejm. v energetice) systému BOOT (Build-Own-Operate-Transfer). Z finančních důvodů je možné předpokládat participaci českých firem především na případných projektech zastřešených mezinárodními organizacemi a specializovanými agenturami OSN nebo na projektech podporovaných zahraničními finančními a průmyslovými konglomeráty.

S ohledem na potřeby laoské ekonomiky lze za potenciálně perspektivní (při uvědomění si výše uvedených finančních omezení) považovat zejména následující výrobky a zboží:

– energetická zařízení (vodní elektrárny různých výkonů, dieselgenerátory, apod.), pásové dopravníky pro doly a těžbu surovin

– stroje a technologie pro potravinářský průmysl (cukrovary, pivovary, balicí linky)

– textilní stroje a zařízení pro oděvní a kožedělný průmysl

– stroje a technologie pro zemědělství (zemědělské stroje, traktory a návěsy, zařízení pro ustájení skotu a vepřů, zavlažovací zařízení) a dřevozpracující průmysl

– zdravotnická technika, léčiva a potravinové doplňky, projekty kompletního vybavení nemocnic

– stavební stroje (pro výstavbu dopravní infrastruktury), dopravní prostředky (především nákladní vozy)

– technologie pro výrobu skla

V oblasti investic je nutné upozornit na nedokonalý a značně netransparentní právní rámec a obtížnou vymahatelnost práva. Zároveň je nutné brát v úvahu velmi omezený místní (vnitřní) trh, ovšem s výhodou dodávek do okolních zemí ASEAN v rámci preferenčních celních sazeb.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Většina pravidel chování, jednání a obchodních zvyklostí je obdobná jako pro Thajsko, popř. další země regionu JV Asie.

Na významná služební jednání (ministerstva, státní instituce) se chodí v obleku, na běžná obchodní jednání obvykle postačí košile s kravatou/rozhalenkou.

Úředním jazykem je laoština. Malé procento starších občanů a státních úředníků hovoří francouzsky či rusky. V posledním období je pozornost věnována výuce angličtiny, mimo jiné z důvodu postupně rostoucího turistického ruchu.

Pracovní dny jsou pondělí až sobota, maximální pracovní doba je 8 hodin denně.

Obchody a restaurace jsou otevřeny obdobně jako v okolních zemích či v Evropě.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

4.2. Oslovení

Viz 4.1 – platí obdobně jako pro Thajsko.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

4.3. Obchodní schůzka

Viz 4.1 – platí obdobně jako pro Thajsko.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

4.4. Komunikace

Viz 4.1 – platí obdobně jako pro Thajsko.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

4.5. Doporučení

Viz 4.1 – platí obdobně jako pro Thajsko.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

4.6. Státní svátky

Státní svátky v Laosu v roce 2024 připadají na následující dny:

1. ledna (mezinárodní Nový rok)

8. března (Mezinárodní den žen)

13. -16. (15. – 18.) dubna (laoský Nový rok – Songkran / Pii Mai)

1. května (Svátek práce)

20. (22.) července (Den založení Laoského svazu žen)

15. listopadu (Festival That Luang)

2. prosince (Laoský národní den)

V závorce je náhradní volný den za svátek, který připadl na víkend.

Viz též 4.1 – obecně k dalším/buddhistickým svátkům platí obdobně jako pro Thajsko.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

S ohledem na místní zvyklosti je pro prodej českého zboží (příp. služeb) jednoznačně vhodné doporučit využití místních zástupců znalých domácího trhu a prostředí. V rámci procesu postupné liberalizace obchodu v Laosu může být partnerem českých firem soukromá i státní laoská firma, ale i společný podnik se zahraniční účastí.

Pro vstup českých firem na laoský trh je možné vřele doporučit spolupráci především s thajskými firmami, které jsou již v Laosu zavedeny, mají zde bohaté historické zkušenosti a funkční obchodní kontakty.

Všechny vývozní a dovozní operace se řídí pravidly Ministerstva průmyslu a obchodu pro vývoz a dovoz (Export and Import Regulation), celním zákonem a pravidly pro operace s valutami a devizami. Všechny obchodní operace (vývozní, dovozní, investiční) mohou uskutečňovat pouze podniky registrované podle zákona o obchodních operacích. Každá vývozní i dovozní operace vyžaduje udělení vývozního či dovozního povolení. U vývozních operací stát v některých zvláštních případech vykonává vývozní inspekci. Dovozní povolení (licence) platí zpravidla tři měsíce.

Laoská legislativa rozlišuje tři skupiny dováženého/vyváženého zboží: podporované, kontrolované a zakázané.

Dovážené zboží:

1. Podporované dovážené zboží jsou stroje a zařízení pro výstavbu základní ekonomické infrastruktury a výrobní zařízení.

2. Kontrolované dovážené zboží je prakticky všechno zboží nespadající do kategorie „1“ a „3“.

3. Zakázané dovážené zboží je podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu veškeré zboží podřaditelné pod kategorie vojenského materiálu, drog, toxických chemikálií, nebezpečných průmyslových výrobků a předmětů s pohoršujícím obsahem.

Vyvážené zboží:

Zákaz vývozu se vztahuje na zbraně, střelivo, výbušniny, starožitnosti, drogy, toxické chemikálie, vzácná divoká zvířata. Vývoz některých druhů zboží je řízen prostřednictvím vývozních kvót a oprávnění. Jedná se především o dřevo (stavební, řezivo, kulatinu).

V průběhu celního odbavení při vývozu i dovozu musí být zboží do vyřízení všech formalit umístěno v celním skladu. Za stanovení a vybrání cla a poplatků odpovídá Ministerstvo financí a jeho celní odbor (Customs Department).

Detailnější informace k dovozu a vývozu zboží z Laosu je možné získat na stránkách laoské Celní správy.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Zahraniční investor smí v souladu se Zákonem o podpoře investic založit v Laosu:

a) společný podnik s laoským subjektem (státním nebo soukromým, kdy zahraniční partner musí mít na celé investici podíl nejméně ve výši 30 %)

b) podnik plně ve vlastnictví zahraničního investora (zcela nová společnost, pobočka mateřské firmy = tzv. branch office, reprezentační kancelář)

Zakládající smlouva o podniku musí mít doložku o shodě s laoským právním řádem a musí být schválena Výborem pro řízenízahraničních investic (Foreign Investment Management Committee – FIMC). FIMC koordinuje schvalovací proces s dalšími laoskými institucemi (např. ministerstvo obchodu, zemědělství atp.).

Zahraniční investor si smí pronajmout půdu, stát neovlivňuje vedení podniku a garantuje, že zahraniční investice nemohou být znárodněny nebo konfiskovány ve veřejném zájmu (ke změně by však mohlo dojít v návaznosti na uvažované změny v Zákoně o půdě). Zahraniční investor smí zaměstnávat zahraniční kvalifikovanou pracovní sílu a smí převádět příjmy a zisky do zahraničí (prostřednictvím laoských bank). Daň ze zisku je placena laoským úřadům podle platného daňového zákona.

Obchodní zákoník (Business Law), který se týká laoských i zahraničních podniků, rozlišuje 4 druhy podniků: soukromé, státní, kolektivní a společné podniky (laoské státní se soukromými nebo zahraničními a laoskými státními či soukromými podniky). Stát řídí podnikání v některých oblastech s ohledem na bezpečnost a ekonomické zájmy země. Jedná se o petrochemii, výrobu elektrické energie, dodávky vody, telekomunikace, dřevozpracující průmysl, těžební průmysl, potravinářský průmysl, zdravotnictví, chemickou výrobu a výrobu alkoholu a cigaret. Zvláštním předpisem jsou stanoveny oblasti podnikání výhradně pro laoské státní příslušníky.

Kromě státních a kolektivních (tj. de facto družstevních) podniků existují v Laosu soukromé podniky. Soukromé podniky mohou mít následující podobu: 1) výhradní obchodní podnik (sole trade enterprise, může jej vytvořit i jedna osoba, minimální registrovaný kapitál je 1 mil. LAK) a 2) společnost (company) formou: partnerství, společnosti s ručením omezeným nebo veřejné/akciové společnosti.

5.3. Marketing a komunikace

Rozvoj tohoto sektoru služeb není na úrovni srovnatelné např. s Thajskem nebo dalšími rozvinutějšími zeměmi jihovýchodní Asie. Pro propagační a reklamní účely je možné využít inzerci v místním tisku nebo reklamní šoty v televizi a rozhlasu.

Vzhledem k tomu, že většina těch, kteří v Laosu vlastní televizor, sleduje thajské televizní programy, pro propagaci produktů v Laosu se vyplatí rovněž uvažovat o televizní reklamní kampani v Thajsku.

Kontakty na hlavní laoské tiskoviny využitelné pro propagaci produktů:

Vientiane Times (v angličtině, francouzštině)

The Laotian Times (v angličtině)

Pasaxon (v laoštině)

Lao News Agency (v angličtině, francouzštině) – oficiální tisková agentura laoské vlády a vládnoucí komunistické strany

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Obdobně jako v jiných chudších rozvojových zemích je nutné očekávat, že míra vymahatelnosti práva v oblasti duševního vlastnictví bude malá a vyžádá si zdlouhavý a finančně nákladný soudní proces.

Odpovědný laoský úřad – Department of Intellectual Property, Ministry of Industry and Commerce

Profil Laosu na stránkách Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)

5.5. Trh veřejných zakázek

Podle zákona musí všechny veřejné zakázky projít veřejným výběrovým řízením. Tendry jsou obvykle zveřejňovány v místním tisku nebo jsou k dispozici na příslušných rezortních ministerstvech.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Při řešení obchodních sporů je využíván místní legislativní systém. Zákon o zahraničních investicích (Law on Investment Promotion) připouští možnost řešit spor i arbitráží v zemi zahraničního investora nebo u nezávislé mezinárodní instituce. Zákon byl v minulosti několikrát novelizován. Informace k investičním příležitostem v Laosu je možné nalézt také na oficiálních internetových stránkách laoského Ministerstva pro plánování a investice.

Ekonomická spolupráce s Laosem je velmi ovlivněna nedostatkem likvidních finančních prostředků. Soukromý sektor upřednostňuje vytváření společných podniků, kdy zahraniční partner vloží technologii a kapitál a laoský partner pozemky, budovy atp. Praktická vymahatelnost práva je velmi složitá a jedná se o dlouhodobý a náročný proces.

Mezi obvyklé platební podmínky patří akreditiv (Letter of Credit). Vzhledem k tíživé hospodářské situaci v zemi a insolventnosti jak soukromé, tak často i státní podnikové sféry, je nutno doporučit obezřetnost při sjednávání platebních podmínek a požadovat co největší ochranu z hlediska jistoty zaplacení.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Důležité upozornění (!) – před cestou do země v každém případě doporučujeme vždy ověřit podmínky vstupu přímo s velvyslanectvím Laosu, které je pro tyto otázky příslušné (pro ČR je nejbližší laoské velvyslanectví v Berlíně).

Držitelé standardních cestovních pasů musí žádat o vstupní víza. Žádost o laoská víza lze podat i online. Víza po příletu/příjezdu (visa on arrival) lze získat na letišti ve Vientiane a vybraných pozemních hraničních přechodech. Pro držitele diplomatických a služebních pasů má ČR s Laosem uzavřenu smlouvu o bezvízovém styku.

Obchodní a turistická víza jsou vydávána maximálně na dobu 30 dnů. Obchodní víza mohou být dále prodloužena. Zahraniční firmy, které v Laosu investují, mají možnost získat povolení k pobytu pro své pracovníky po celou dobu svých komerčních aktivit v zemi.

Při cestování do země se též doporučuje využívat systém DROZD, sledovat upozornění Ministerstva zahraničních věcí ČR, případně přímo stránky Velvyslanectví ČR v Bangkoku. V obecné rovině je nutné být si vědom možných zdravotních rizik a doporučených očkování.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky zaměstnávání upravuje Zákoník práce (Labour Law). V souladu s ním má zaměstnavatel povinnost upřednostňovat laoské uchazeče o zaměstnání. Pro zaměstnání zahraničních pracovníků je vyžadováno speciální povolení Ministerstva práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Welfare).

Zahraniční dělníci nesmí představovat více jak 15 % celkového počtu laoských zaměstnanců a u kvalifikovaných pracovních sil tento poměr nesmí překročit 25 %. Zahraniční zaměstnanci musí být pochopitelně držiteli platného pobytového víza a pracovního povolení.

Pracovní smlouvu mohou cizinci uzavřit na dobu 12 měsíců s možností prodloužení o dalších 12 měsíců s tím, že celková doba pracovní smlouvy nesmí kumulovaně přesáhnout dobu 5 let. Z tohoto ustanovení je možné udělit výjimku v závislosti na potřebách zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladech pro danou pracovní pozici.

Pokud chce cizinec využívat jakoukoliv zdravotní péči v zemi, musí za tuto péči zaplatit, často pouze v hotovosti. V každém případě je doporučeno před příjezdem do Laosu mít uzavřeno kvalitní cestovní zdravotní pojištění pro umožnění refundace nákladů na zdravotní péči. Zároveň se doporučuje ověřit si u své pojišťovny rozsah krytí rizik a související finanční limity.

5.9. Veletrhy a akce

V případě konkrétního zájmu se lze obrátit o součinnost na Velvyslanectví ČR v Bangkoku.

Pozn.:

– tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Adresa velvyslanectví v thajském Bangkoku:

Embassy of the Czech Republic

71/6 Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, 10330 Bangkok, Kingdom of Thailand

Telefon: +66 2 250 9223, +66 2 250 9224

E-maily:

– konzulární a vízový úsek: bangkok.consulate@mzv.gov.cz

– obchodní a ekonomický úsek: bangkok.commerce@mzv.gov.cz

– centrální, obecný: bangkok@mzv.gov.cz

Web: mzv.gov.cz/bangkok

Adresa honorárního konzulátu v laoském Vientiane:

Mrs. Phimphone Douangsavanh (Honorary Consul of the Czech Republic)

Nita School Building, 1st floor, Thongpong Village, Sikhotabong district, Vientiane, Lao People’s Democratic Republic (Lao P.D.R.)

Telefon: +856 20 554 549 39

E-mail: vientiane.honorary@mzv.gov.cz

Pozn.: Další detaily k úředním hodinám úřadů apod. naleznete na příslušných webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Záchranná služba (emergency/rescue): 195 (1195) nebo ve Vientiane 1623

Policie: 191 (1191)

Hasiči: 190 (1190)

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

mzv.gov.cz/bangkok – webové stránky Velvyslanectví ČR v Bangkoku (Thajsko)

www.visitlaos.org – informace o zemi, památkách, přírodních zajímavostech a cestování

www.countryreports.org/country/laos.htm – všeobecné informace k Laosu

www.lonelyplanet.com/laos – webové stránky světově proslulého turistického průvodce k Laosu

• Teritorium: Asie | Laos | Zahraničí

Doporučujeme