Laos: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

Úvodní poznámka: Mnohé kvantitativní a kvalitativní ukazatele jsou k dispozici se značným zpožděním, v závislosti na jejich publikaci laoskými institucemi.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 • Česky: Laoská lidově demokratická republika
 • Anglicky: Lao People’s Democratic Republic (Lao P.D.R.)


Hlava státu (prezident)

 • Bounnhang Vorachith


Složení vlády

 • Předseda vlády (premiér): Thongloun Sisoulith
 • Místopředsedové vlády:
  • Bounthong Chitmany
  • Sonexay Siphandone
  • Somdy Douangdy (ministr financí)
 • Ministr národní obrany: Lt. Gen. Chansamone Chanyalath
 • Ministr veřejné bezpečnosti: Maj. Gen. Somkeo Silavong
 • Ministr vnitřních záležitostí: Khammanh Sounvileuth
 • Ministr přírodních zdrojů a životního prostředí: Sommad Pholsena
 • Ministr informací, kultury a cestovního ruchu: Bosengkham Vongdara
 • Ministr zemědělství a lesnictví: Lien Thikeo
 • Ministr spravedlnosti: Xaysy Santivong
 • Ministr práce a sociálních věcí: Khampheng Saysompheng
 • Ministr energetiky a hornictví: Khammany Inthirath
 • Ministryně průmyslu a obchodu: Khemmany Pholsena
 • Ministr pro vědu a technologie: Boviengkham Vongdara
 • Ministr zahraničních věci: Saleumxay Kommasith
 • Ministryně školství a tělovýchovy: Sengduean Lachanthaboun
 • Ministr pro poštovní služby, telekomunikace a komunikace: Thansamay Kommasith
 • Ministr pro veřejné práce a dopravu: Bounchanh Sinthavong
 • Ministr pro plánování a investice: Souphanh Keomisay
 • Ministr veřejného zdraví: Bounkong Sihavong
 • Ministr financí: Somdy Douangdy


Guvernér centrální banky

 • Sonexay Sithphaxay

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 7,4 mil. (CIA World Factbook, 2020)
 • Průměrný roční přírůstek: cca. 1,5 %

Etnické složení (odhad 2015):

 • 55 % Lao
 • 11 % Khmu
 • 8 % Hmong
 • 2 % Vietnamci
 • 24 % ostatní
 • Údaje k národnostnímu složení se liší, oficiální laoské údaje uvádí 49 etnických skupin, celkový počet je však patrně více než 200.

Náboženství (odhad 2015):

 • 65 % buddhisté
 • 2 % křesťané
 • 33 % ostatní
 • Mezi příslušníky horských kmenů je rozšířena animistická víra.

Věkové složení (CIA World Factbook, 2020):

 • 0 – 14 let: 31 %
 • 15 – 24 let: 21 %
 • 25 – 54 let: 38 %
 • 55 – 64 let: 6 %
 • 65+ let: 4 %
 • Přibližně 65 % obyvatelstva žije na venkově a 35 % ve městech.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015 2016 2017 2018 2019*

HDP (mld USD)

14,4 15,9 16,9 18,1

20,2

Růst reál. HDP (%)

7,3 7,0 6,9

6,5

5,0

Inflace (%)

1,3 1,6 0,8 2,0

3,3

Nezaměstnanost (%)

0,6 0,7 0,7 0,7

0,6

 Zdroj: Bank of Lao P.D.R., World Bank/Trading Economics, Asian Development Bank
* = odhad

 Struktura HDP (CIA World Factbook, 2020):

 • služby: 46 %
 • průmysl: 33 %
 • zemědělství: 21 %

Laos je jednou z nejméně rozvinutých zemí. Má velmi jednoduchou infrastrukturu – pouze základní silniční síť, omezené telekomunikace, elektřina je spolehlivě dostupná pouze ve městech. Zemědělství je stále velmi významným odvětvím zaměstnávajícím přes 70 % pracovní síly, postupně se rozvíjí průmysl a oblast služeb je dominována především cestovním ruchem.

V současné době probíhá postupná decentralizace a liberalizace obchodního prostředí. Cílem je přilákat zahraniční investice, které jsou stěžejním předpokladem pro budoucí rozvoj laoské ekonomiky a jejích kapacit. Laos může zahraničním investorům nabídnout zejména významné přirodní zdroje – lesy, minerály a v neposlední řadě obrovský hydro-energetický potenciál. Příležitosti se nabízejí i v oblastech náročných na lidskou pracovní sílu, kde může Laos okolním zemím konkurovat především její cenou. Avšak vzhledem k tomu, že Laos je vnitrozemskou zemí s málo rozvinutou infrastrukturou, zůstává jeho potenciál nadále nedostatečně využit.

V následujícím období lze očekávat pokračující růst objemu dovozů, zejm. kapitálových statků, což souvisí s masivními zahraničními investicemi (FDI) do zmíněného (hydro)energetického sektoru ze strany Thajska a dopravní infrastruktury (silnice, železnice) ze strany Číny.

I přes stabilní růst HDP v posledních letech je domácí ekonomika stále závislá na zahraniční pomoci. V následujícím období nelze očekávat změnu tohoto stavu.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

2011-2015 99.549 118.639 -19.090
2016-2020 (plán) 149.601 176.720 -27.119

Údaje v mld. LAK (8.890 LAK/USD)
Zdroj: Ministry of Finance
Pozn.: Laos sestavuje pětileté rozpočtové plány.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance

 

2015 2016 2017 2018 2019*

Běžný účet (mil. USD)

-2.268 -1.385 -1.260 -1.430 -857

Zdroj: Bank of the Lao P.D.R.
* = odhad

Devizové rezervy

 

2015 2016 2017 2018 2019*

Rezervy (mil. USD)

987 815 1.016 873 997

Zdroj: Bank of the Lao P.D.R.
* = odhad

Veřejný dluh
  2015 2016 2017 2018 2019*
Podíl na HDP (%) 39,5 37,7 50,0 53,3 55,4

Zdroj: Trading Economics
* = odhad

Zahraniční zadluženost
  2015 2016 2017 2018 2019*
Objem (mil. USD) 6.530,6 7.717,3 8.561,2 9.761,5 10.283,7

Zdroj: Trading Economics
* = odhad

Zahraniční dluhová služba
  2015 2016 2017 2018 2019*
Podíl na HDP (%) 8,3 6,3 6,6 6,8 6,9

Zdroj: CEIC Data
* = odhad

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovnictví

Centrální banka (Bank of the Lao P.D.R.) je pověřena emisí peněz a výkonem peněžní politiky. Současně vykonává dohled nad finančními institucemi.

Laoskému bankovnímu systému dominují tři státní komerční banky (Banque pour le Commerce Exterieur Lao/BCEL, Lao Development Bank a Agricultural Promotion Bank). Také zahraniční obchodní operace probíhají z velké části přes tyto banky, zejména prostřednictvím BCEL.

Pobočky zahraničních bank (vietnamských, thajských, čínských, apod.) mohou zatím působit pouze ve Vientiane a jejich operace se většinou soustředí jen na služby zahraničním firmám a cizincům zde žijícím. Pobočky zahraničních bank také neprovádějí téměř žádné operace v domácí měně (laoský kip/LAK).

Seznam bank v Laosu je možné nalézt na stránkách Centrální banky (BoL):

Pojišťovnictví

Pojišťovací trh v Laosu je stále značně omezen, s dobrým potenciálem růstu do budoucna. Seznam nejvýznamnějších laoských pojišťoven lze najít zde, podrobnější informace k podmínkám a pravidlům pojišťovacího trhu v Laosu lze najít na této webové stránce.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty

 • 10 %, kromě případů stanovených odlišně vládou

Spotřební daň

 • 5 – 15 % na paliva
 • 50 – 75 % na alkohol
 • 5 – 10 % na sycené nápoje
 • 60 % na tabákové výrobky
 • 20 % na kosmetiku
 • u některých kategorií zboží jsou vládou stanoveny výjimky

Přímé daně

Daň z příjmu (zisku) právnických osob

 • základní daňová sazba 24 %

Daň z příjmu fyzických osob

 • daň ze mzdy: sazba od 0 do 24 % v závislosti na výši příjmu
 • zaměstnanci vybraných zaměstnavatelů, kteří mají příslušnou dohodu s vládou, jsou zdaněni jednotnou sazbou 10 %

Další daně

V souladu se zákonem může být vyžadováno placení dalších daní, např. environmentálních, apod.

Podrobnější informace k daňovému systému lze najít na webu daňové správy Ministerstva financí. Přehledy aktuálních sazeb z poslední daňové novely lze najít na webu The Laotian Times nebo ASEAN Briefing.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem