Laos: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

Úvodní poznámka: Mnohé kvantitativní a kvalitativní ukazatele jsou k dispozici se značným zpožděním, v závislosti na jejich publikaci laoskými institucemi.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 • Česky: Laoská lidově demokratická republika
 • Anglicky: Lao People’s Democratic Republic

Hlava státu (prezident)

 • Bounnhang Vorachit

Složení vlády

 • Předseda vlády (premiér): Thongloun Sisoulith
 • Místopředsedové vlády:
  • Bounthong Chitmany
  • Sonexay Siphandone
  • Somdy Douangdy (Ministr financí)
 • Ministr národní obrany: Chansamone Chanyalath
 • Ministr veřejné bezpečnosti: Somkeo Silavong
 • Ministr vnitřních záležitostí: Khammanh Sounvileuth
 • Ministr přírodních zdrojů a životního prostředí: Sommad Pholsena
 • Ministr informací, kultury a cestovního ruchu: Bosengkham Vongdara
 • Ministr zemědělství a lesnictví: Lien Thikeo
 • Ministr spravedlnosti: Xaysy Santivong
 • Ministr práce a sociálních věcí: Khampheng Saysompheng
 • Ministr energetiky a důlnictví: Khammany Inthirath
 • Ministryně průmyslu a obchodu: Khemmani Pholsena
 • Ministr pro vědu a technologie: Boviengkham Vongdara
 • Ministr zahraničních věci: Saleumxay Kommasith
 • Ministryně školství a tělovýchovy: Sengduean Lachanthaboun
 • Ministr pro poštovní služby, telekomunikace a komunikace: Thansamay Kommasith
 • Ministr pro veřejné práce a dopravu: Bounchanh Sinthavong
 • Ministr pro plánování a investice: Souphanh Keomisay
 • Ministr veřejného zdraví: Bounkong Sihavong
 • Ministr financí: Somdy Douangdy

Guvernér centrální banky

Sonexay Sitphaxay

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 7,2 mil. (CIA World Factbook, červenec 2018)
 • Průměrný roční přírůstek: cca. 1,48 %

Etnické složení (sčítání z r. 2005):

 • 55 % Lao
 • 11 % Khmu
 • 8 % Hmong
 • 2 % Vietnamci
 • 24 % ostatní (sčítání z roku 2005)
 • Údaje k národnostnímu složení se liší, oficiální laoské údaje uvádí 68 národnostních menšin, nicméně některé zahraniční prameny uvádí i více než 100 etnických skupin.

Náboženství (sčítání z r. 2005):

 • 67 % buddhisté
 • 1,5 % křesťané
 • 31,5 % ostatní
 • Mezi příslušníky horských kmenů je rozšířena animistická víra.

Věkové složení (2018, CIA World Factbook):

 • 0 – 14 let: 32,19 %
 • 15 – 24 let: 21 %
 • 25 – 54 let: 37,29 %
 • 55 – 64 let: 5,57 %
 • 65+ let: 3,95 %
 • Přibližně 61 % obyvatelstva žije na venkově.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

  2014 2015 2016 2017 2018*
HDP (mld. USD) 13,3 14,4 15,9 16,9 17,9
Růst reál. HDP (%) 7,6 7,3 7,0 6,9 6,7
Inflace (%) 4,1 1,3 1,6 0,8 2,0
Nezaměstnanost (%) 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7

 Zdroj: EIU, World Bank, Trading Economics
* = odhad

 Struktura HDP (2018, EIU):

 • služby: 41,7 %
 • průmysl: 31,2 %
 • zemědělství: 15,9 %

Laos je jednou z nejméně rozvinutých zemí. Má velmi jednoduchou infrastrukturu – pouze základní silniční síť, omezené telekomunikace, elektřina je spolehlivě dostupná pouze ve městech. Zemědělství je stále velmi významným odvětvím zaměstnávajícím přes 70 % pracovní síly, postupně se rozvíjí průmysl a oblast služeb je dominována především cestovním ruchem.

V současné době probíhá postupná decentralizace a liberalizace obchodního prostředí. Cílem je přilákat zahraniční investice, které jsou stěžejním předpokladem pro budoucí rozvoj laoské ekonomiky a jejích kapacit. Laos může zahraničním investorům nabídnout zejména významné přirodní zdroje – lesy, minerály a v neposlední řadě obrovský hydro-energetický potenciál. Příležitosti se nabízí i v oblastech náročných na lidskou pracovní sílu, kde může Laos okolním zemím konkurovat především její cenou. Avšak vzhledem k tomu, že Laos je vnitrozemskou zemí s málo rozvinutou infrastrukturou, zůstává jeho potenciál nadále nedostatečně využit.

V následujícím období lze očekávat pokračující růst objemu dovozů, zejm. kapitálových statků, což souvisí s masivními investicemi do zmíněného (hydro)energetického sektoru a dopravní infrastruktury (silnice, železnice).

I přes stabilní růst HDP v posledních letech je domácí ekonomika stále závislá na zahraniční pomoci. V následujícím období nelze očekávat změnu tohoto stavu.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

  Příjmy Výdaje Saldo
2011-2015 99.549 118.639 -19.090
2016-2020 (plán) 149.601 176.720 -27.119

Údaje v mld. LAK (8.406 LAK/USD)
Zdroj: Vientiane Times
Pozn.: Laos sestavuje pětileté rozpočtové plány.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance
  2014 2015 2016 2017 2018*
Běžný účet (mil. USD) -1.925 -2.268 -1.385 -1.193 -1.629

Zdroj: EIU
* = odhad

Devizové rezervy
  2014 2015 2016 2017 2018*
Rezervy (mil. USD) 875 1.043 847 1.234 1.039

Zdroj: EIU
* = odhad

Veřejný dluh
  2014 2015 2016 2017 2018*
Podíl na HDP (%) 40,85 39,47 37,68 50,03 53,34

Zdroj: Trading Economics
* = odhad

Zahraniční zadluženost
  2014 2015 2016 2017 2018*
Objem (mil. USD) 5.723,2 6.530,6 7.717,3 8.561,2 9.761,5

Zdroj: Trading Economics
* = odhad

Zahraniční dluhová služba
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl na HDP (%) 5,46 8,3 6,29 6,56 6,75

Zdroj: CEIC Data

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovnictví

Centrální banka (Bank of Lao PDR) je pověřena emisí peněz a výkonem peněžní politiky. Současně vykonává dohled nad finančními institucemi.

Laoskému bankovnímu systému dominují tři státní komerční banky (BCEL, LXB a LMB).Také zahraniční obchodní operace probíhají z velké části přes tyto banky, především pak BCEL. LXB a LMB se zaměřují primárně na domácí trh.

Pobočky zahraničních bank mohou zatím působit pouze ve Vientiane a jejich operace se většinou soustředí jen na služby zahraničním firmám a cizincům žijícím zde. Pobočky zahraničních bank také neprovádějí téměř žádné operace v domácí měně (kip).

Laoský bankovní systém rozlišuje tři druhy bank:

 1. Státní komerční banky
 2. Společné banky
 3. Zahraniční banky a jejich pobočky

Seznam bank v Laosu je možné nalézt na stránkách Centrální banky:

 • Banque pour le Commerce Exterieur Lao
 • Lao Development Bank
 • Agriculturel Promotion Bank
 • Nayobay Bank
 • Lao Viet Bank
 • Banque Franco-Lao Ltd.
 • Lao China Bank Co., Ltd.
 • Joint Development Bank
 • Phongsavanh Bank
 • ST Bank Co., Ltd
 • Indochina Bank Ltd.
 • Booyong Bank Ltd.
 • Lao Construction Bank Limited
 • Maruhan Japan Bank PLC, Vientiane Branch
 • Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ)
 • ACLEDA Bank Lao Ltd.
 • International Comercial Bank
 • RHB Bank Lao Ltd.
 • KASIKORNTHAI BANK Limited
 • Sacom Bank
 • VIETIN BANK Lao Branch
 • Canadia Bank Lao Ltd.
 • Bangkok Bank Plc., Vientiane Branch
 • Krungthai Bank Co., Ltd.
 • Krungsri Ayudthaya Bank Co., Ltd., Vientiane Branch
 • Siam Commercial Bank Co, Ltd. Vientiane Branch
 • Public Bank, Vientiane Branch
 • Public Bank, Sikhai Branch
 • Public Bank, Savannakhet Branch
 • Krungsri Ayudhaya Bank Co., Ltd., Savannakhet Branch
 • Military Commercial Joint Stock Bank – Lao Branch, Vientiane Branch
 • Industrial and Commercial Bank of China Limited, Vientiane Branch
 • Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank – Lao Branch
 • Public Bank, Pakse Branch
 • May Bank Branch
 • CIMB Thai Bank, Vientiane Branch
 • Cathay United Bank, Vientiane Capital Branch
 • Bank of China Limited, Vientiane Branch
 • First Commercial Bank LTD, Vientiane Branch

Pojišťovnictví

Pojišťovací trh v Laosu je stále značně omezen, s dobrým potenciálem růstu do budoucna.

Hlavními hráči na laoském trhu s pojistnými produkty:

 • Allianz General Laos (AGL)
 • Lao Viet Insurance Company (LVI)

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty

 • 10 %, kromě případů stanovených odlišně vládou

Spotřební daň

 • 5 – 15 % na paliva
 • 50 – 75 % na alkohol
 • 5 – 10 % na sycené nápoje
 • 60 % na tabákové výrobky
 • 20 % na kosmetiku
 • u některých kategorií zboží jsou vládou stanoveny výjimky

Přímé daně

Daň z příjmu (zisku) právnických osob

 • základní daňová sazba 24 %
 • zvýhodněná sazba 19 % na dobu 4 let při registraci firmy na laoské burze
 • sazba 26 % pro společnosti vyrábějící, dovážející a distribuující tabákové výrobky
 • pro malé a střední podniky platí rúzné úrovně sazeb od 0 do 24 % v závislosti na jejich realizovaném zisku
 • DPPO jsou splatné čtyřikrát ročně

Daň z příjmu fyzických osob

 • daň ze mzdy: sazba od 0 do 24 % v závislosti na výši příjmu
 • zaměstnanci vybraných zaměstnavatelů, kteří mají příslušou dohodu s vládou, jsou zdaněni jednotnou sazbou 10 %

Další přímé daně

 • daň z kapitálových výnosů: 10 %
 • daň z bankovních vkladů: 10 %
 • daň z výher a loterií: 10 % (v případě výnosu › 1 mil. LAK)
 • daň z pronájmu nemovitostí, strojů: 10 %
 • daň z příjmu z duševního vlastnictví (patenty, ochranné známky apod.): 5 %
 • daň z převodu nemovitostí: 5 %
 • dědická daň: 0 %

V souladu se zákonem může být vyžadováno placení dalších daní, např. environmentálních, z obratu apod.

Pozn.: Celé znění textu daňového zákona (Tax Law)

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem