Ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, pravosti podpisu, správnosti překladů zastupitelskými úřady v zahraničí

Ověřování shody opisu nebo kopie listiny s originálem listiny nebo jejím úředně ověřeným opisem či úředně ověřenou kopií (vidimace). Ověřování pravosti podpisu potvrzující, že žadatel listinu před zastupitelským úřadem v přítomnosti ověřujícího pracovníka vlastnoručně podepsal nebo prohlásil, že podpis již na listině učiněný uznává za svůj vlastnoruční podpis (legalizace). Ověřování správnosti překladů vyhotovených na zastupitelském úřadu nebo předložených žadatelem.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, pravosti podpisu, správnosti překladů zastupitelskými úřady v zahraničí

Základní informace k životní situaci

Ověřování shody opisu nebo kopie listiny s originálem listiny nebo jejím úředně ověřeným opisem či úředně ověřenou kopií (vidimace). Ověřování pravosti podpisu potvrzující, že žadatel listinu před zastupitelským úřadem v přítomnosti ověřujícího pracovníka vlastnoručně podepsal nebo prohlásil, že podpis již na listině učiněný uznává za svůj vlastnoruční podpis (legalizace). Ověřování správnosti překladů vyhotovených na zastupitelském úřadu nebo předložených žadatelem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ověřování shody opisů a kopií listin: Každá osoba, která předloží listinu.
Ověřování pravosti podpisu: Osoba, jejíž podpis má být ověřen.
Ověřování správnosti překladů: Každá osoba, která předloží listinu a případně její překlad.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ověřování shody opisů a kopií listin: Zastupitelské úřady neprovádí ověření opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.
Ověřování pravosti podpisu: Splnění všech požadovaných náležitostí.
Ověřování správnosti překladů: Zastupitelský úřad ČR může ověření překladu odmítnout, neovládá-li pracovník zastupitelského úřadu v dostatečné míře cizí jazyk nebo jestliže úřady státu působnosti zastupitelského úřadu překlady vyhotovené nebo ověřené na zastupitelském úřadu neuznávají.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Ověřování shody opisů a kopií listin a ověřování správnosti překladů: Kontaktujte zastupitelský úřad osobně nebo písemně.
Ověřování pravosti podpisu: S příslušnými listinami se dostavte osobně na zastupitelský úřad.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Zastupitelské úřady

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S ověřujícím pracovníkem zastupitelského úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Ověřování shody opisů a kopií listin: Předložte originál listiny a opis či kopii listiny. Nemusíte předkládat žádné doklady.
Ověřování pravosti podpisu: Předložte listinu a doklad totožnosti. Totožnost prokažte platným úředním dokladem totožnosti opatřeným Vaší fotografií (cestovní pas, občanský průkaz).
Ověřování správnosti překladů: Předložte listinu a případně její překlad. Nemusíte předkládat žádné doklady.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky se vybírají ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny. Ověřování shody opisů a kopií listin a ověřování pravosti podpisu se vyřizuje zpravidla na počkání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

V případě ověřování pravosti podpisu mohou být výjimečně účastníky i svědci totožnosti žadatele, která nemůže být určena jinak. Totožnost žadatele může být potvrzena dvěma svědky, kteří jsou ověřujícímu pracovníku zastupitelského úřadu známi nebo kteří svou totožnost prokáží platnými úředními průkazy totožnosti opatřenými jejich fotografií. Svědky ověření totožnosti nemohou být osoby blízké žadateli a osoby, které jsou na věci zúčastněny.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další případné činnosti závisí na konkrétním případu.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného zastupitelského úřadu ČR v zahraničí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou Zákon č. 15/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Posouzení záležitosti nadřízeným ověřujícího pracovníka zastupitelského úřadu ČR v zahraničí či konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Bližší informace lze obdržet na konzulárním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR či na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Konzulární odbor MZV ČR

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

15. 6. 2004

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

16. 1. 2005

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Doporučujeme