Lesotho: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Vzájemný obchod je z pohledu ČR i Lesotha téměř zanedbatelný, přesto existuje povědomí o některých českých výrobcích. V roce 1984 byla uzavřena Obchodní dohoda mezi Československem a Lesothským královstvím, jejíž platnost byla ukončena dne v roce 2004 v souvislosti se vstupem ČR do EU a společné obchodní politiky EU. Po vstupu ČR do EU se ČR také stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU a skupinou států Afriky, Karibiku, Pacifiku (ACP). V roce 2016 došlo k uzavření Dohody o ekonomickém partnerství mezi EU a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), k níž se Lesotho připojilo (tzv. dohoda EPA SADC). Obchodní ustanovení uvedené dohody SADC EPA nahradila příslušné části Dohody z Cotonou.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraniční obchod ČR s Lesothem 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz (tis. USD) 94 56 45 1493 21
Dovoz (tis. USD) 449 479 332 115 23
Saldo (tis. USD) -335 -423 -287 1378 -2

Zdroj: Český statistický úřad

Vzájemný obchod je jak z pohledu ČR i Lesotha, téměř zanedbatelný a pohyboval se většinou v řádech desetitisíců USD. Výjimkou byl rok 2016, kdy se českým exportérům podařilo mj. vyvézt zbraně, střelivo, části, součásti, příslušenství (kategorie 93) v hodnotě necelých 2 mil. USD.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého exportu do Lesotha jsou zbraně a střelivo, semena a léčivé plody, reaktory a kotle, přístroje elektrického záznamu. Mezi nevýznamnější položky dovozu z Lesotha patří cín, oděvy a kožené výrobky. Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchodní výměna v oblasti služeb není na základě dostupných údajů Velvyslanectvím ČR v Pretorii evidována.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví ČR v Pretorii neeviduje žádné investiční aktivity českých firem v Lesothu. Taktéž zastupitelskému úřadu není znám případ joint-venture české a lesothské firmy.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Aktuální seznam mezinárodních smluv ČR je k dispozici na stránkách ministerstva zahraničí. Platnost tzv. Obchodní dohody z r. 1984 byla skončena v r. 2004 současně se vstupem ČR do EU a společnou obchodní politikou EU. Po vstupu ČR do EU se ČR také stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU a skupinou států Afriky, Karibiku, Pacifiku (ACP). Od roku 2016 vstoupila v platnost Dohodu o hospodářském partnerství (EPA) mezi Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství, jež nahradila obchodní ustanovení Dohody z Cotonou. V současné době je připravován členskými státy EU a Evropskou komisí nový smluvní rámec pro skupinu států ACP, který bude platit po r. 2020, a který nahradí stávající Dohodu z Cotonou.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2018 ani v nedávné minulosti nerealizovala Česká republika v Lesothu žádný bilaterální rozvojový projekt ani tzv. malý lokální projekt (MLP) z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce (bližší informace k podání návrhu MLP na webu Velvyslanectví ČR v Pretorii). ČR nicméně poskytuje finanční prostředky prostřednictvím fondů EU. Pro období 2014 až 2020 bylo Lesothu na projekty z Evropského rozvojového fondu (EDF) alokováno 142 mil EUR. Informace o těchto projektech lze nalézt na stránkách Delegace Evropské unie v Maseru. Seznam projektů financovaných z Evropského rozvojového fondu (seznam projektů EDF) je přístupný na stránkách Evropské komise. Další projekty realizuje a financuje Evropská investiční banka (seznam projektů EIB).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: Lesotho