Lesotho: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Lesotho je vnitrozemský stát uvnitř Jihoafrické republiky patřící k nejméně rozvinutým státům světa (tzv. LDCs). Původní protektorát Velké Británie Basutoland vznikl v roce 1868 a nezávislost získal pod názvem Lesotho v roce 1966. Lesotho je konstituční monarchií. Země má 2,2 mil. obyvatel (IMF, 2016) a rozlohu 30 tis. km2 (tzn. je o něco větší než Morava). Politicky je Lesotho v posledních letech značně nestabilní. V srpnu 2014 došlo k pokusu o státní převrat. V březnu 2017 král rozpustil Národní shromáždění a v červnu 2017 konaly mimořádné všeobecné volby. Koaliční vláda vzešlá z těchto voleb se neukázala jako stabilní a životaschopná. Vražda vrchního velitele ozbrojených sil Lesotha generála Khoantle Motsomotso, ke které došlo v září 2017, a obavy z následného vojenského převratu vedly státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) k rozhodnutí vyslat do Lesotha vojenské stabilizační síly o síle 1 200 mužů. Z finančních důvodů bylo nakonec vysláno jen necelých 300 vojáků, které poskytly JAR, Angola, Namibie a Zambie. Ekonomicky je země závislá na zahraniční rozvojové pomoci, jejímuž většímu přílivu však brání situace na vnitropolické scéně, její zneužívání a korupce. Subsistenčně-agrární sektor živí převážnou většinu obyvatel, z hlediska příjmů je nejvýznamnějším odvětvím těžba diamantů a textilní průmysl.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Lesothské království je konstituční monarchií v čele s králem Letsie III (ve funkci od r. 1997) a dvoukomorovým parlamentem, volené národní shromáždění má 80 poslanců (z deseti různých stran). Senát se skládá ze 33 nevolených členů, přičemž jedenáct senátorů jmenuje král na doporučení premiéra a 22 jsou tradiční vůdci. Král má spíše symbolickou funkci, fakticky zemi řídí premiér jmenovaný na základě výsledků voleb. Příští volby se uskuteční v r. 2022. Premiér jmenuje a řídí vládu. Vláda je složená z 27 ministerstvev. Premiérem je Thomas Thabane, místopředsedou vlády a ministemr pro parlamentní záležitosti Monyane Moleleki. Kompletní seznam ministrů na stránkách lesothské vlády.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Celkový úváděný počet obyvatel 2,2 mil. (údaj podle IMF z r. 2016) je pouze přibližný. Více než 90 % obyvatelstva tvoří příslušníci kmene Sothů, zbytek Evropané, Indové a míšenci. Z náboženství převažuje křesťanství (80 %), částečně tradiční náboženské kulty. Úředními jazyky jsou sesotho a angličtina.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Vnitropolitická nestabilita, neefektivní řízení a korupce negativně ovlivňují hospodářský růst Lesotha v posledních letech. Přesto ekonomika v roce 2017 povyrostla o 3 %. Země těží ze členství v Jihoafrické celní unii (South African Customs Union, SACU) tvořené Jihoafrickou republikou, Lesothem, Botswanou, Namibií a Svazijskem. V žebříčku „Doing Business“ pro rok 2018 se Lesotho umístilo na 104 místě ze 190 hodnocených zemí (problémem je mj. získání stavebního povolení a insolvence). Negativním faktorem ovlivňujícím výkon ekonomiky Lesotha je epidemie HIV/AIDS. Odhaduje se, že nakaženo je kolem 30 % dospělé populace. Lesothu se v předchozí dekádě podařilo snížit míru absolutní chudoby, přesto více než 30 % populace žije pod úrovní 1 USD/den. Prioritou vlády je podpora textilního a oděvního průmyslu. Ten byl v minulých letech spjat s expanzí tchajwanských investorů, kteří zde využívali program dovozních preferencí USA AGOA (akt umožňující bezcelní dovoz oděvních výrobků do USA z vybraných afrických zemí). Výkon zemědělství v Lesothu je omezen nedostatkem obdělávatelné půdy (pouze 13 %)  a je významně ovlivňován nepříznivými klimatickými podmínkami. I tak zemědělství přináší obživu 57 % obyvatel. Podíl zemědělství na tvorbě HDP však poklesl z 50 % v roce 1973 na přibližně 8 % v současné době. Přínosem pro růst ekonomiky, příjmů a zaměstnanosti je realizace programu „Lesotho Highlands Water Development Project“, o jehož realizaci do r. 2020 Lesotho podepsalo Lesotho v r. 2013 dohodu s JAR. Projekt má zajistit dostatek vody pro JAR a dodávky elektrické energie pro Lesotho. Jedná se o do jisté míry kontroverzní projekt, v rámci kterého je voda z lesothských řek odváděna tunely přes vodní elektrárnu do JAR. Veškeré náklady na výstavbu ponese JAR, kdy celkové výdaje jsou odhadovány na 1 mld. USD.

  2013 2014 2015 2016 2017
HDP (mld. USD) 2,2 2,2 2,0 2,3 3,0
HDP růst (%) 1,8 3,1 2,5 2,4 3,0
Inflace 4,9 5,3 3,2 6,6 5,2
Nezaměstnanost 24,6 24,8 27 27,8 27,2

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Finanční rok 2013 2014 2015 2016 2017
Příjmy (mld. LSL) 13,27 14,58 15,3 14,05 14,99
Výdaje (mld. LSL) 13,7 14,91 15,62 16,22 17,44
Bilance (mld. LSL) -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
Deficit jako % HDP -3,5 -6,0 -2,0 -2,6 -0,9

Zdroj: IMF, databáze WEO

Fiskální rok začíná v Lesothu 1.4. a končí 31.3.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Finanční rok 2013 2014 2015 2016 2017
Platební bilance (mld. USD) -0,13 -0,13 -0,10 -0,18 -0,19
Veřejný dluh vůči HDP (%) 13,7 14,91 15,62 16,22 17,44
Zahraniční zadluženost (mld. LSL) -0,88 -1,7 -0,64 -0,91 -0,35

Zdroj: IMF, databáze WEO

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Lesothu působí 4 komerční banky: polostátní Lesotho Post Bank (70 % vlastní Standard Bank of South Africa, 30 % stát), Nedbank, Standard Bank a First National Bank of Lesotho. Většina komerčních bank má značný kapitálový podíl jihoafrických bank (Standard Bank a Nedbank). Bankovní trh je regulován centrální bankou Central Bank of Lesotho (CBL). CBL je bankéřem i poradcem vlády, co se týče měnových a finančních otázek.  Vláda vlastní kapitálový podíl v CBL. Guvernér je jmenován ministrem financí.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z přidané hodnoty (VAT) je 15 % a 9 % (telekomunikace),  8 % (elektřina). VAT se odpouští u základních potravin a při dovozu zboží pro výrobu na vývoz. Spotřební daň je stanovena v různé výši na pivo, alkohol, víno, tabák, doutníky a cigarety, pohonné hmoty, osobní vozy, traktory a elektronické výrobky. Daň z příjmu právnických osob činí 25 %, daň výrobních či zemědělských firem činí 10 %. Detailní informace o výši daní jsou k dispozici na stránkách příslušného úřadu: Lestoho Revenue Authority.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: Lesotho