Lesotho: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Trh Lesotha je relativně malý a v mnoha ohledech specifický, bez znalosti místního prostředí je obtížné na tento trh vstoupit. Před realizací spolupráce je v lesothských podmínkách nezbytný osobní kontakt v rámci návštěvy, nejlépe reciproční (tzn. nejméně jedno setkání ve Lesothu a jedno setkání v ČR).

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

V roce 2011 bylo při ministerstvu obchodu a průmyslu Lesotha zřízeno kontaktní místo, tzv. One-stop Business Facilitation Centre, jehož úkolem je pomáhat zahraničním subjektům při zahájení ponikatelské činnosti v zemi. Kontaktní údaje: tel +266 2231 0893, email enquiries@lesothotradeportal.org.ls

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Ochrana domácího trhu je primárně zajišťována celními sazbami. Dovážené zboží podléhá kromě cla i zaplacení DPH (VAT) ve výši 15 %. Dovozce je zodpovědný za všechny celní poplatky i DPH. S ohledem na členství v Jihoafrické celní unii (SACU) musí Lesotho uplatňovat stejná anti-dumpingová a ochranná opatření uplatňovaná JAR. Všechny dovozy mimo země SACU musí mít dovozní povolení. Řada dovozních podmínek podléhá ustanovením o celní unii. Cla a spotřební daně na určité výrobky jsou stanovovány JAR s platností pro všechny členy a odpovídají tak spíše požadavkům JAR než např. Lesotha. Dovozci musí být registrováni u Ministerstva průmyslu a obchodu Lesotha, aby mohli žádat o dovozní povolení. Bližší informace ohledně podmínek dovozu a vývozu do/z Lesotha včetně seznamu povinných dokladů jsou k dispozici na stránkách Lesotho Trade Portal a na webu ministerstva obchodu a průmyslu Lesotha.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahájení podnikání či otevření společnosti v Lesothu trvá v průměru 40 dnů. Vzhledem ke specifičnoti místního prostředí se k registraci firmy doporučuje využít služeb místního partnera či specializované poradenské či právní společnosti. Postup při registraci společnosti podle Světové banky zpravidla zahrnuje: 

 1. Najmutí registrovaného advokáta, který zajistí veškeré dokumenty a zaregistruje sídlo společnosti;
 2. Nájemní smlouva vč. zaplaceného kolkovného;
 3. Provedení inspekce k ověření zdravotní nezávadnosti inspektorem městské rady;
 4. Žádost o výrobní nebo obchodní licenci a daňové registrace na ministerstvu průmyslu a obchodu;
 5. Otevření bankovního účtu a úhradu požadovaného počátečního kapitálu v bance;
 6. Uzavřené pojištění;
 7. Žádost o poštovní adresu (P.O.Box).

Na ministerstvu průmyslu a obchodu Lesotha bylo zřízeno kontaktní místo, tzv. One-stop facilitation Business Centre. Další informace a kontakty na webu ministerstva pro rozvoj malých a středních firem a marketing.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Obvyklá je propagace v hromadných sdělovacích prostředcích, zejména v tisku, případně v televizi. Internet není pro většinu obyvatel běžně dostupný, ale jeho význam pro využití k propagaci narůstá. Jakékoliv marketingové aktivity nelze provádět bez materiálů v angličtině. V tomto oboru působí v Lesothu několik specializovaných firem, které jsou schopny poskytovat servis na přijatelné úrovni. Převážná většina veletrhů a konferencí s regionálním významem se koná v sousední Jižní Africe, účastní se jich také lesothská podnikatelská sféra i jihoafričtí podnikatelé, kteří působí v Lesothu. Potenciálního distributora pro Lesotho tak je možné při troše štěstí nalézt i v JAR. Přehled nejvýznamějších veletrhů, které se konají v Jižní Africe, je dostupný na stránce STI JAR

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Právní úprava týkající se problematiky ochranných známek je na relativně dobré úrovni. Lesotho respektuje mezinárodní zákony o duševním vlastnictví a je členem Světové organizace duševního vlastnictví a Africké organizace duševního vlastnictví. Ochrana duševního vlastnictví se řídí zákonem o průmyslovém vlastnictví a autorským zákonem z roku 1989. Zákon chrání patenty, průmyslové vzory, ochranné známky a poskytuje ochranu autorským právům. Patenty jsou v Lesothu vydávány jen zřídka.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají formou tendrů ministerstva financí. Tendry bývají zveřejňovány v tisku, na internetovém portálu vlády Lesotha a na webu ministerstva financí Lesotha. Termíny pro podávání nabídek bývají obvykle krátké, takže tendrového řízení se mohou zpravidla účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě fyzicky přítomny, nebo zde mají své zástupce, který dokáže získat informace o připravovaných tendrech s předstihem. Tendry probíhají především v oblastech:

 • modernizace energetiky a diverzifikace energetických zdrojů
 • podpora investic
 • rozvoj turistiky
 • modernizace dopravní infrastruktury
 • regionální spolupráce

Zajímavou možnost může představovat účast firem ve výběrových řízeních na projekty rozvojové spolupráce, jež jsou organizovány a hrazeny prostřednictvím Evropské komise. Informace o těchto projektech lze nalézt na stránkách Delegace Evropské unie v Maseru. Kompletní seznam projektů financovaných z Evropského rozvojového fondu (seznam projektů EDF) je přístupný na stránkách Evropské komise. Další projekty realizuje a financuje Evropská investiční banka (seznam projektů EIB).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obchodní etika je na dobré úrovni. V rámci afrického regionu je Lesotho hodnoceno jako země s menšími riziky. Obvyklá platební podmínka zejména při prvních dodávkách novým partnerům je neodvolatelný akreditiv otevřený u renomované banky. Z této platební podmínky lze postupně přejít na platbu proti dokumentům. Platební styk se uskutečňuje ve volně směnitelných měnách (USD, EUR). Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Lesothu, je užitečné využít poradenské asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem. Seznam advokátních kanceláří v Lesothu.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k dlouholeté politické a hlavně ekonomické závislosti je podnikatelské prostředí i jednání dosti podobné JAR, na druhou stranu vztahy mezi bělochy a černochy jsou relativně bezproblémové. Právní systém je také blízký systému JAR. Korupce je relativně nižší než v sousední Jihoafrické republice především z důvodu celkově nízké příjmové úrovně (nicméně podle Indexu vnímání korupce se země nachází až za JAR na 74. pozici). Základním předpokladem vzniku obchodního vztahu je navázání osobního kontaktu. Úředním a v obchodním styku běžně používaným jazykem je angličtina. Zajímavé tipy na to jak se připravit na jednání s místními partnery lze nalézt v rámci Desatera MZV pro obchodování se subsaharskou Afrikou.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza: situace kolem vízového režimu uplatňovaného lesothskými úřady pro občany ČR není zcela jasná, viz shrnutí na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. Na základě praktické zkušenosti pracovníka zastupitelského úřadu lze vízum nicméně pořídit na hranicích nebo na letišti po příletu do země. Pokud jde o takový typ cesty, pro kterou je potřebné vízum, je nutné o ně požádat na Velvyslanectví Lesothského království v Římě.

V Lesothu se nevyskytuje malárie.

Bezpečnostní situace: Kriminalita je o něco nižší než v JAR, i když i v Lesothu je nutno věnovat zvýšenou pozornost této problematice. Občané ČR by měly zůstat ostražití po celou dobu jejich pobytu. Lesotho je pro cestovatele relativně bezpečnou zemí, nicméně ve větších městech (Maseru, Maputsoe, Butha-Buthe) jsou cizinci často cílenými objekty loupeží, přepadení, sexuálních zneužití či jiných ozbrojených nebo neozbrojených konfrontací. Neexistují žádné náznaky, že by čeští občané byli ohrožováni z důvodu jejich státní příslušnosti. Lesothská policie zaznamenala v posledních měsících nárůst počtu přepadení ozbrojenými skupinami a falešných policejních kontrol.

V Lesothu je vysoká míra nezaměstnanosti, která je navíc ztížena návratem velkého počtu nezaměstnaných horníků z Jihoafrické republiky; dále dopady sociálních otřesů v důsledku vysokého výskytu HIV/AIDS, infekcí apod. Tato skutečnost přispívá k rostoucímu počtu hlášených trestných činů, ke kterým dochází především v hlavním městě Maseru, ale mohou nastat i jinde v Lesothu. K trestným činům dochází zejména v oblíbených restauracích, pěších zónách, na špatně osvětlených silnicích, a na dalších místech, kde je zvýšený výskyt cizinců. Objekty trestných činů se stali i zahraniční diplomaté, dobrovolní pracovníci a zaměstnanci nevládních organizací.

Platební styk: Doporučuje se větší částky peněz a dokumenty ponechávat v bezpečnostních schránkách v hotelu. Není omezeno množství cizí měny přivážené do země, a to jakoukoliv formou (hotovost, kreditní karty, šeky, cestovní šeky). V Lesothu jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American Express a Diners Club, avšak dává se přednost placení v místní měně nebo v jihoafrických randech (legální platidlo vzhledem k existující měnové unii). Výměnu valut na lesothský loti je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách nebo směnárnách, protože není zajištěna směna v odlehlejších oblastech.

Časový posun: Lesotha je +2 hod oproti GMT, + 1 hod oproti středoevropskému času (zimnímu). Všeobecně se hovoří anglicky.

Doprava: Lesotho má poměrně dobrou síť asfaltových silnic, v horských oblastech prašné cesty. Motorová vozidla jezdí vlevo. Cestování v Lesothu je nejvýhodnější osobním automobilem vzhledem k nefungující veřejné dopravě. V Lesothu je možné zapůjčení automobilů různých parametrů. Pronájem automobilů, který byl uskutečněn v sousedící Jihoafrické republice, musí být pro užití v Lesothu opatřen písemným povolením autopůjčovny a dokladem o připojištění. Přestože přeprava autobusy a veřejnými taxi službami v Lesothu existuje, chronické přetížení v kombinaci s nedostatečnou údržbou vozidel a nedostatek  vyškolených řidičů, nejsou příliš bezpečné. Některé soukromé taxi služby naleznete v hlavním městě, nicméně doporučujeme vyhnout se taxi službám používajících ke své činnosti minibusy. V zemi není žádná osobní železniční doprava.

Voda: Voda z kohoutku je všeobecně pitná, nicméně nelze spolehlivě doporučit její užití. Není doporučováno pít vodu z místních řek a potokoů před jejím vyčištěním.

Mezinárodní provolba Lesotha je: +266 (při volání z Jihoafrické republiky, je nutné vytočit 09266)

Roční teploty: Zima (od května do července) se vyznačuje tím, že na horách sněží a občas zasněží i v nížinách. To oceňují zejména lyžaři. Dny jsou teplé a jasné, noci extrémně chladné. Jaro (srpen – říjen) je považováno za nejhezčí období. Vzhledem k vysoké nadmořské výšce je v létě (listopad – leden) příjemně – mezi 18 až 30 st. Celsia.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zákoník práce z roku 1992 vyžaduje, aby každý zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nemající statut lesothského občana disponoval pracovním povolením. Pracovní povolení vydává komisař, který musí být přesvědčen, že pro tuto práci není dostatečně kvalifikován lesothský občan. Maximální doba trvání pracovního povolení činí 2 roky. Informace k pracovní legislativě jsou k nalezení též na webu One-Stop Business Facilitation Centre.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Výskyt zdravotnických zařízení v Lesothu je omezený. Kvalitní zdravotní služba je k dispozici v jihoafrickém Bloemfonteinu (cca 140 km západně od Maseru). V Lesothu neexistuje žádná spolehlivá záchranná služba. Před cestou se doporučuje uzavřít vhodné cestovní pojištění na úhradu případných léčebných výloh. Mnohé léky nejsou v Lesothu k dispozici. Cestující do Lesotha by s sebou měli mít dostatečnou zásobu potřebných léků a léků na lékařský předpis, a to spolu s kopiemi těchto předpisů. Lesotho je místem s vysokým výskytem HIV/AIDS. Odhaduje se, že v současné době je tuto nemocí postiženo více než 30 % dospělé populace.

Nemocnice: Queen Elizabeth II Hospital, ulice Kingsway; soukromá nemocnice Maseru Private Hospital, ul. Thetsane Road (tel.: +266 2231 3260)
Lékárny: MHS Pharmacy, LNDC nákupní centrum, ulice Kingsway (tel.: +266 2232 5189)
Tísňové volání:  ( +266) 5888-1010
Policie (Maseru – ulice: Constitution Rd.): tel.: +266 2231 7262

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: Lesotho