Madagaskar

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Madagaskar má prezidentský systém a v čele výkonné moci je prezident Andry Rajoelina. Právní systém je založen na napoleonském zákoníku, ústavě z roku 2010 a na tradičních místních dodatcích.

Madagaskar patří mezi nejchudší země Afriky, i když má velké nerostné bohatství. Mezi hlavní suroviny patří chrom, zlato, grafit, sůl, slída, dřevo, polodrahokamy a drahokamy. Ekonomika je závislá na zemědělství, těžebním průmyslu a na cestovním ruchu.

Zvýšená cena ropy, hnojiv a pšenice ve spojitosti s globálním ekonomickým útlumem představovaly v roce 2022 obrovskou zátěž pro madagaskarské hospodářství, které se stále ještě vzpamatovává z dopadů pandemie COVID-19. Míra obyvatel žijících pod hranicí chudoby převyšuje na Madagaskaru ohromujících 80 %, přičemž průměrná míra chudoby ve zbytku Afriky dosahuje „pouhých“ 42 %. Velmi negativní dopady na madagaskarskou ekonomiku mělo v roce 2022 celkem pět cyklonů a stále přetrvávající sucha na jihu země. Růst madagaskarského HDP se v roce 2022 pohyboval přibližně okolo 3,5 % a v roce 2023 dosáhl 4 %, a to především kvůli omezené poptávce na trzích US a EU, které představující pro Madagaskar hlavní exportní destinace. V roce 2023 došlo na Madagaskaru k rozšíření tří dolů na těžbu grafitu, což by mělo mít za následek zvýšenou produkci a s tím související export již v průběhu roku. V roce 2023 došlo k mírnému navýšení objemu exportu v oblasti tradičních artiklů, kterými jsou vanilka, hřebíček, grafit či nikl. V roce 2022 docházelo k pozvolnému oživování cestovního ruchu, jehož hlavní překážkou jsou přetrvávající nedostatky v oblasti letecké dostupnosti. Tento trend pokračoval i v roce 2023. Mezi další sektory mající pozitivní vliv na expanzi madagaskarského hospodářství se řadí i ITC a finanční služby. Za pozitivní z hlediska budoucího ekonomického růstu lze považovat investice Madagaskaru do infrastruktury. Konkrétně se jedná o probíhající výstavbu 240 km dlouhé dálnice spojující hlavní město Antananarivo s Toamasinou. Obě města jsou významnými ekonomickými centry. Spolurealizátorem projektu je Čína a dokončení výstavby je plánováno na rok 2026. Tento projekt tak představuje výrazné oživení madagaskarského stavebního sektoru.

Úředním jazykem je malgaština (malagasy), což je jazyk indonéského původu a od 19. století používá jako písmo latinku. Pracovním jazykem je francouzština; znalost angličtiny se rozšiřuje relativně pomalu.

Na uspořádání obchodních vztahů mezi EU a Madagaskarem se vztahuje prozatímní Dohoda o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a státy bloku označeného jako ESA uzavřená v roce 2009 s Mauriciem, Madagaskarem, Seychelami a Zimbabwe. Tato EPA začala být předběžně prováděna od května 2012. EU je pro Madagaskar největším obchodním partnerem s celkovým podílem 29,1 %.

Na Madagaskaru žije řada místních obyvatel, kteří studovali v bývalém Československu, a tedy umějí česky, nebo slovensky. Někteří z nich zůstali v ČR i několik let po skončení studia. Bývalí „čeští“ studenti na Madagaskaru se zatím starají téměř výhradně pouze o turisty a přírodovědce. Madagaskar patří mezi přiakreditované země Velvyslanectví České republiky v Pretorii a zpracovává se jen v základním rozsahu.

Základní údaje
Hlavní město Antananarivo
Počet obyvatel 31 mil.
Jazyk malgaština, francouzština
Náboženství tradiční víra (animisté) 52 %, katolíci 20 %, protestanti 20 %, muslimové 7 %
Státní zřízení prezidentská republika
Hlava státu Andry Rajoelina
Hlava vlády Christian Ntsay
Název měny madagaskarský ariary (MGA)
Cestování
Časový posun +1 hodina (zimní čas +2 hodiny)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Mgr. Tomáš Uličný
Ekonomický úsek Ing. Miroslav Veselka, MBA
Konzulární úsek Mgr. Dana Eltomová
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2023
Nominální HDP (mld. USD) 16,32
Hospodářský růst (%) 4,0
Inflace (%) 9,9
Nezaměstnanost (%) 2,10

Mapa globálních oborových příležitostí – Madagaskar (MZV) (241B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Madagaskar (258.42 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Madagaskar (oficiálně Madagaskarská republika) a její nová ústava z roku 2010 zahájila čtvrtou madagaskarskou republiku a byla vnímána jako pokus o upevnění a legitimizaci vlády Andryho Rajoeliny a jeho vlády, která byla nastolena po vojensky podpořeném puči proti bývalému prezidentovi Marcu Ravalomananovi na počátku probíhající vnitrostátní politické krize.

1.2. Zahraniční politika země

V rámci 11. EDF bylo pro Madagaskar vyhrazeno 518 mil. EUR: Nad tento rámec EU poskytla dalších 8 mil. EUR na zmírnění následků cyklónu ENAWO. Podpora EU se soustředila na projekty ve třech tematických okruzích: 1) dobré vládnutí a posílení institucí, 2) budování infrastruktury a energetických zdrojů potřebných pro hospodářský rozvoj, 3) rozvoj venkova. Další oblastí spolupráce mezi EU a Madagaskarem je námořní bezpečnost. Pro roky 2020 a 2021 EU odsouhlasila přímou rozpočtovou podporu ve výši 21 mil. EUR (jde zejména o zmírnění dopadů COVID-19). Programování na léta 2021-27 v rámci NDICI je zatím ve skluzu v důsledku pandemie. Na uspořádání obchodních vztahů mezi EU a Madagaskarem se vztahuje prozatímní Dohoda o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a státy bloku označeného jako ESA (East and Southern Africa), uzavřená v roce 2009 s Mauriciem, Madagaskarem, Seychelami a Zimbabwe. Tato dohoda začala být provizorně prováděna od května 2012 a Evropský parlament ji schválil 17. 1. 2013. Jednání o plnohodnotné EPA s celým blokem ESA (kromě výše uvedených zemí jde ještě o Džibutsko, Etiopii, Eritreu, Komory, Súdán a Zambii) příliš nepostupují.

1.3. Obyvatelstvo

Madagaskar má 31 mil. obyvatel, z nichž 99 % jsou Malgaši. Hustota zalidnění je 52 obyv./km2. Mezi náboženství se řadí animismus 52%, křesťanství 41%, islám 7%.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Ukazatel 20212022202320242025
Růst HDP (%) 5,743,84,04,24,5
HDP/obyv. (USD/PPP) 16801800188019602040
Inflace (%) 5,818,1610,508,67,1
Nezaměstnanost (%) 2,312,142,102,002,00
Export zboží (mld. USD) 2,6143,4243,4533,7723,839
Import zboží (mld. USD) 3,7744,6364,5474,8514,925
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,969-0,97-0,853-0,819-0,821
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 28,1128,8729,6430,9931,22
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2023
Saldo státního rozpočtu (% HDP) 3,00
Veřejný dluh (% HDP) 49,10
Bilance běžného účtu (mld. USD) 0,707
Daně 2024
PO 20 %
FO progresivní 0 % – 20 %
DPH 20 %

2.3. Bankovní systém

Na Madagaskaru v současné době působí jedenáct komerčních bank, z nichž devět jsou dceřiné společnosti zahraničních bank. Bankovní sektor je vysoce koncentrovaný, čtyři hlavní banky drží 86 % úvěrů. Míra rozšíření bankovnictví (tj. přístup dospělých k bankovnímu účtu nebo službě mobilních peněz) se pohybuje kolem 18 procent, což je jedna z nejnižších hodnot v subsaharské Africe. V prosinci 2020 činila aktiva všech jedenácti bank přibližně 3,83 miliardy dolarů, což představuje 28 procent HDP. Úvěry soukromému sektoru činily 2,0 miliardy dolarů, tj. 53,1 procenta celkových aktiv a 14,9 procenta HDP. V červenci 2020 parlament schválil nové zákony o bankovnictví a pojišťovnictví. Cílem těchto zákonů je zajistit větší ochranu zákazníků tím, že nařizují větší transparentnost nabízených služeb, vyžadují, aby společnosti zabezpečily své IT systémy, a poskytují nástroje pro odhalování praní špinavých peněz a financování terorismu.

2.4. Daňový systém

(pokud možno využít Deloitte tax guides and highlights, dostupné na webu https://dits.deloitte.com/#TaxGuides)

1 odst. Daňový systém přehledný/nepřehledný, stabilní/nestabilní.

2 odst. Zdanění FO (celkové a kdo to nese), PO, DPH.

3 odst. Očekávaný vývoj.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR


20192020202120222023
Import z ČR (mld. CZK) 0,050,020,030,050,06
Export do ČR (mld. CZK) 0,130,120,140,120,21
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,080,100,110,070,15

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní16,7128,32
764Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu10,3417,53
781Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob5,619,51
743Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap.5,319,00
747Kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle ap.4,227,15

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
683Nikl63,8130,39
075Koření62,2229,63
845Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap.17,718,43
841Oděvy a prádlo pánské, chlapecké (ne pletené, háčk.)7,843,73
842Oděvy a prádlo dámské, dívčí (ne pletené, háčkované)7,243,45

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU


20192020202120222023
Import z EU (mil. EUR) 661,93533,33559,67738,77750,78
Export do EU (mil. EUR) 988,65869,27924,271175,571068,02
Saldo s EU (mil. EUR) 326,72335,94364,60436,79317,23

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU


20192020202120222023
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 2619,702171,092931,283549,533455,19
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 1344,20870,651493,681991,632126,01
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -1275,49-1300,44-1437,60-1557,89-1329,18

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Příliv přímých zahraničních investic na Madagaskar v posledních letech klesal v důsledku politické krize v zemi a v kontextu náročného globálního prostředí tento trend pokračoval. Politické a institucionální reformy a infrastrukturní projekty, od nichž se očekávalo zlepšení investičního prostředí, se zatím neuskutečnily (U.S. Department of State). Podle zprávy UNCTAD o světových investicích za rok 2023 přiteklo do země v roce 2022 396 milionů USD přímých zahraničních investic, o rok dříve to bylo 358 milionů USD. Na konci stejného období dosáhl stav přímých zahraničních investic 9,1 miliardy USD, což představuje přibližně 59,7 % HDP země. Hlavními investory v zemi jsou Mauricius, Čína, Nizozemsko a Francie (MMF). Hlavní investiční příležitosti se týkají těžebního průmyslu, infrastruktury, textilního průmyslu, energetiky, cestovního ruchu a zemědělského podnikání.

PZI České republiky na Madagaskaru nejsou v této chvíli evidovány.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Případná FTA a bilaterální či jiné smlouvy, vyjmenovat důležitou smluvní základnu a okomentovat ty nejdůležitější a popsat, co z toho pro vzájemný obchod vyplývá.

Smlouvy s ČR

Smluvní základna + komentář obecně a komentář k nejdůležitějším smlouvám a co z nich vyplývá.

3.4. Rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc pro Madagaskar je důležitou součástí mezinárodního úsilí o zlepšení podmínek v této zemi, která čelí různým socioekonomickým výzvám. Mezinárodní organizace, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond (MMF) a Organizace spojených národů (OSN), spolu s jednotlivými zeměmi, poskytují finanční a technickou pomoc Madagaskaru prostřednictvím různých programů a projektů. Tato pomoc se obvykle zaměřuje na podporu hospodářského rozvoje, snižování chudoby, ochranu životního prostředí, posílení zdravotního systému, rozvoj infrastruktury, vzdělávání a zlepšení životních podmínek místního obyvatelstva. Konkrétní projekty mohou zahrnovat budování škol a nemocnic, podporu zemědělství a diverzifikaci ekonomiky, ochranu biodiverzity a zlepšení přístupu k čisté vodě a hygienickým zařízením.

Prakticky jediným nástrojem rozvojové pomoci ČR jsou na Madagaskaru tzv. malé lokální projekty (MLP) do výše 500 tis. Kč. V roce 2023 však na Madagaskaru nedošlo k realizaci žádného MLP, přičemž ani v roce 2024 k realizaci MLP na Madagaskaru nedojde.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Zemědělství a potravinářství

Madagaskar má obrovský potenciál v zemědělském odvětví, včetně produkce kávy, vanilky, rýže a dalších plodin. Českým společnostem se nabízí investice do zemědělských projektů, zpracování potravin nebo technologií pro zvyšování výnosů.

▶ Turistický průmysl

Madagaskar je známý svou exotickou přírodou a biodiverzitou. Jak již bylo zmíněno, investice do hotelových komplexů, turistických atrakcí nebo ekoturismu mohou být zajímavé pro české společnosti z oblasti turismu.

▶ Energetika

Existuje velký potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie. České firmy mohou přinést své know-how v oblasti energetiky a investovat do projektů na rozvoj infrastruktury obnovitelných zdrojů energie.

▶ Těžba a průzkum nerostných surovin

Madagaskar má bohaté zásoby nerostných surovin, včetně zlata, drahých kamenů a vzácných kovů. Pro české firmy můžou být zajímavé investice do těžebních projektů nebo průzkumu.

▶ Infrastruktura

Madagaskar nezbytně potřebuje rozsáhlé investice do infrastruktury (silnice, přístavy a letiště). České firmy, které se specializují na stavební a infrastrukturní projekty, by mohly najít příležitosti pro spolupráci s místními partnery nebo vládními institucemi.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Kultura jednání na Madagaskaru je často ovlivněna mnoha faktory, včetně historie, tradic, hodnot a sociálních norem. Je vždy dobré si uvědomit, že Madagaskar je rozmanitý a každý jedinec může mít odlišné preference a styl jednání. Nicméně, respektování místních zvyklostí a hodnot je klíčové pro úspěšné jednání na Madagaskaru.

4.2. Oslovení

Nutností je osobní kontakt s madagaskarskou protistranou. Vedle toho se naskýtá možnost využít kontaktů na malgašskou komunitu bývalých studentů buď v ČR nebo přímo na Madagaskaru. Velkou výhodou je znalost francouzštiny. 

4.3. Obchodní schůzka

Oslovování madagaskarských partnerů by mělo být provedeno s ohledem na jejich kulturu a tradice. Zde je několik způsobů, jak vhodně oslovit madagaskarské partnery:

Použijte formální oslovení: Je vhodné začít oslovením „Bonjour“ (Dobrý den) následovaným formálním oslovením, jako je „Monsieur“ (pro muže) nebo „Madame“ (pro ženy), doplněné jejich příjmením. Pokud jste si bližší, můžete přejít na neformální oslovení, pokud vám to váš partner dovolí.

Přivítejte se: Při prvním setkání je důležité přivítat svého madagaskarského partnera srdečným pozdravem. Můžete použít stisk ruky, objetí nebo jemné pokleknutí, zejména pokud se jedná o starší osobu nebo autoritu.

Představte se: Představte se svým celým jménem a popřípadě i se svou pozicí a organizací, kterou zastupujete. Madagaskarci ocení formální a zdvořilé představení.

Buďte zdvořilí a trpěliví: Během komunikace je důležité zachovávat zdvořilost a respekt vůči svým madagaskarským partnerům. Buďte trpěliví a pozorní, nechte prostor pro dialog a respektujte jejich názory a postoje.

Oceněte místní kulturu: Pokud projevíte zájem o místní kulturu, tradice nebo jazyk, madagaskarští partneři to obvykle ocení. To může posílit vaše vztahy a vzájemné porozumění.

Pamatujte na osobní mezery: Madagaskarci mohou preferovat blízký fyzický kontakt a mohou mít tendenci se při komunikaci přiblížit. Respektujte osobní mezery svých partnerů a pokud si přejí vzdálenější kontakt, přizpůsobte se jim.

Těmito způsoby oslovování můžete vytvořit příjemné a respektující prostředí pro komunikaci s vašimi madagaskarskými partnery. Je vždy důležité mít na paměti místní kulturní normy a respektovat je.    

4.4. Komunikace

Při jednání na Madagaskaru, pokud neovládáte malgaština (hlavní jazyk Madagaskaru) nebo francouzštinu (druhý nejrozšířenější jazyk), může být užitečné mít s sebou tlumočníka. Francouzština je rozšířená, zejména ve městech a mezi vzdělanějšími vrstvami populace. V některých turistických oblastech mohou být lidé se základní znalostí angličtiny, ale obecně není angličtina tak běžná jako v jiných zemích.

Při komunikaci s Madagaskarci je důležité respektovat místní zvyklosti a tradice. Některá témata, jako je náboženství, politika a osobní otázky, by mohla být vnímána jako citlivá. Je vhodné vyhnout se těmto tématům, pokud nejsou vaším partnerem způsobena.

Nejlepší způsob komunikace závisí na situaci a preferencích vašich madagaskarských partnerů. V obchodním prostředí může být osobní setkání nejlepší volbou, zejména pokud jde o uzavírání obchodů a budování vztahů. E-mail může být také účinným způsobem komunikace, zejména pokud je váš partner vzdálený. Telefonní hovory mohou být také užitečné, pokud potřebujete rychlou komunikaci.

4.5. Doporučení

Pokud podnikatelé chtějí prorazit na Madagaskaru, je důležité mít komplexní porozumění místnímu prostředí, kultuře a ekonomickým podmínkám. Zde jsou některá doporučení pro úspěšné podnikání na Madagaskaru:

Studujte trh: Důkladně zkoumejte madagaskarský trh a jeho potenciál pro váš produkt nebo službu. Zjistěte, kdo jsou vaši konkurenti, kdo jsou vaši potenciální zákazníci a jaké jsou místní obchodní zvyklosti.

Budujte vztahy: Na Madagaskaru jsou vztahy velmi důležité pro úspěch podnikání. Investujte čas do budování důvěry a dobrých vztahů s místními obchodními partnery, zákazníky a úřady.

Respektujte místní kulturu: Místní kultura, tradice a hodnoty mají velký vliv na podnikání na Madagaskaru. Respektujte místní zvyklosti a normy, a snažte se integrovat do místního prostředí.

Rozvíjejte místní znalosti: Spolupracujte s místními poradci, zaměstnanci nebo obchodními partnery, kteří mají hlubší znalost místního trhu a prostředí. Jejich znalosti a zkušenosti vám mohou pomoci lépe porozumět místním podmínkám a uspět.

Buďte trpěliví a flexibilní: Podnikání na Madagaskaru může být složité a může vyžadovat trpělivost a flexibilitu. Buďte otevření změnám a přizpůsobte své strategie podle aktuálních podmínek.

Zvažte sociální odpovědnost podnikání: Aktivity spojené se sociální odpovědností podnikání mohou být na Madagaskaru velmi dobře přijaty. Zvažte zapojení do projektů, které přinášejí prospěch místní komunitě nebo podporují ochranu životního prostředí.

Získávejte povolení a dodržujte zákony: Při podnikání na Madagaskaru je důležité získat veškerá potřebná povolení a dodržovat místní zákony a předpisy. Pracujte s místními odborníky nebo právníky, abyste se ujistili, že vaše podnikání je v souladu s místními předpisy.

4.6. Státní svátky

Na Madagaskaru se slaví několik státních svátků, které jsou důležité pro místní kulturu a tradice. Zde je seznam některých hlavních státních svátků:

Den nezávislosti (Fête de l’Indépendance) – 26. června: Oslava získání nezávislosti na Francii v roce 1960.

Den práce (Fête du Travail) – 1. května: Oslava mezinárodního svátku práce.

Den republiky (Fête de la République) – 30. prosince: Oslava vyhlášení republiky v roce 1975.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Banky, finanční instituce, pojišťovny a telekomunikační společnosti musí před vstupem na trh splňovat předpisy specifické pro zahraniční společnosti. Ostatní podniky však mohou na madagaskarský trh volně vstupovat, pokud dodržují místní zákony. Je běžnou praxí, že zahraniční obchodní zájmy spolupracují s místním zástupcem nebo partnerem, i když to není povinné. Vzhledem k tomu, že v posledních letech přibývá podvodů, je však vhodné, aby společnosti před uzavřením smluv provedly hloubkovou kontrolu prostřednictvím třetích stran, jako jsou právní kanceláře nebo auditoři. Subjekty, které mohou přinést vlastní kapitál – vlastní kapitál nebo úvěrové prostředky – jsou na Madagaskaru vřele přijímány, protože jak vláda, tak subjekty soukromého sektoru mají zájem přilákat na Madagaskar přímé zahraniční investice (PZI). Možnosti financování na Madagaskaru jsou omezené, protože většina madagaskarských bank je kontrolována zahraničními mateřskými společnostmi.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Formy působení a jejich výhody/nevýhody (s.r.o., a.s., joint ventures…), využívání místních zástupců, podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace.

5.3. Marketing a komunikace

Doporučené reklamní a PR a HR agentury v zemi (pokud jsou)

Jaké reklamní kanály úspěšné firmy většinou používají (FB, TW, Instagram, TV, Rozhlas, Web, tiskoviny, billboardy a další reklamní plochy)

Co v žádném případě v marketingu nikdy nepoužívat.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Stručně WTO, základní legislativa, jaká jsou rizika a jak se bránit.

5.5. Trh veřejných zakázek

Obecné fungování tendrů, pravidla pro přihlášení, financování, dokumentace, důležité odkazy na příslušné autority.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Stručný popis platebních podmínek, průměrná doba splatnosti faktur a jejich proplácení, na koho se obrátit v případě nezaplacení, informace, zda jsou obyvatelé země upřednostňovány v případě těchto sporů.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Informace pro služební cesty – víza, jak je získat a kolik stojí, cestovní pas (jak dlouhou platnost musí mít), maximální délka pobytu, zda se na kratší vzdálenosti pohybovat pěšky/MHD/vozidlem, podmínky pro pronájem vozidla a sjednání pojištění, informace k MHD, vhodné hotely, hotovost/platební karta/místní karta, dostupnost pitné vody a její kvalita, kriminalita a kde se případně nepohybovat, na co si dát pozor, spojení mezi letištěm/nádražím a ZÚ/centrem města.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Jak získat pracovní povolení a kdo ho zajišťuje, platy, minimální mzda (pokud je), sociální a zdravotní péče a její poskytování.

5.9. Veletrhy a akce

Vyjmenovat nejdůležitější veletrhy a akce a krátký komentář k nim.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Diplomatickou a konzulární působnost pro Madagaskar vykonává zastupitelský úřad v Pretorii:
Velvyslanectví České republiky v Pretorii (Embassy of the Czech Republic in Pretoria)
Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, 0083 Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
Tel: +27 12 431 2380, fax: +27 12 430 2033
E-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/pretoria
Teritoriální působnost: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Mosambik, Namibie, Svazijsko
Vedoucí úřadu: Mgr. Tomáš Uličný, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Konzulární úsek: Mgr. Dana Eltomová, konzulka
Ekonomický úsek: Ing. Miroslav Veselka, MBA, ekonomický diplomat 
Tel.: +27 12 431 2385, +27 12 431 2389
E-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz
Velvyslanectví ČR v Pretorii se nachází cca 50 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo). GPS: S25º44,708′; E 28º13, 566′

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Policie: Pro případy nouze, například krádeže, násilí nebo jiných přestupků. Telefonní číslo: 117

Záchranná služba (Ambulance): Pro lékařskou pomoc v případě zdravotní nouze. Telefonní číslo: 124

Hasiči: Pro ohlašování požárů a jiných havárií. Telefonní číslo: 118

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Madagaskaru

Národní úřad pro turismus Madagaskaru (Office National du Tourisme de Madagascar)

Economic Development Board of Madagascar

• Teritorium: Afrika | Madagaskar | Zahraničí

Doporučujeme