Malawi: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Přibližně 90 % příjmů z exportu Malawi představují zemědělské komodity, v první řadě tabák. Malawi je tak velmi náchylné k šokům v podobě pohybů cen komodit na světových trzích i výkyvů v zemědělské produkci, zejm. v závislosti na počasí, ale i výskytu škůdců.

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mil. USD

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dovoz

2 220

2 156

2 487

2 618

2 749

 2 726

Vývoz

1 431

1 066

910

951

1 175

1 252

Bilance

-789

-1 090

-1 577

-1 668

-1 574

-1 474

Zdroj: EIU, pro rok 2019 se jedná o odhad, pro rok 2020 o předpověď.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní destinace vývozu z Malawi v roce 2019:

Pořadí Země Objem vývozu (mil. USD) Podíl na celkovém vývozu (%)
1. Belgie 182,7 21,4
2. USA 103,3 12,1
3. Německo 97,0 11,4
4. Rusko 64,3 7,5
5. Nizozemsko 57,5 6,7
6. JAR 54,1 6,3
7. Polsko 41,8 4,9
8. Indie 36,0 4,2
9. Velká Británie 27,9 3,3
10. Zambie 21,5 2,5

Zdroj: National Statistical Office of the Republic of Malawi

Hlavní dovozci do Malawi v roce 2019:

Pořadí Země Objem dovozu (mil. USD) Podíl na celkovém dovozu (%)
1. JAR 415,3 31,1
2. Čína 260,1 19,5
3. Indie 191,1 14,3
4. Zambie 99,8 7,5
5. Německo 34,0 2,6
6. Hong Kong 33,6 2,5
7. Nizozemsko 31,9 2,4
8. Mosambik 31,4 2,4
9. Belgie 28,3 2,1
10. Japonsko 27,3 2,0

Zdroj: National Statistical Office of the Republic of Malawi

Podle údajů IMF členské země EU (EU27) v úhrnu v roce 2019 dovezly z Malawi zboží za celkem 269 milionů EUR a vyvezly do Malawi zboží v hodnotě 233 milionů EUR. EU jako celek tak byla největším dovozcem zboží z Malawi s podílem 26,3 % na jeho celkových vývozech a třetím největším vývozcem do Malawi s podílem 10,5 % na celkových dovozech.

 

,

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity z Malawi v roce 2019:

Pořadí Druh zboží Objem vývozu (mil. USD) Podíl na celkovém vývozu (%)
1. Tabák 560,5 65,7
2. Čaj 83,2 9,8
3. Luštěniny 40,0 4,7
4. Ořechy 39,8 4,7
5. Cukr 26,5 3,1
6. Oblečení 23,0 2,7
7. Sójové boby 6,9 0,8
8. Vedlejší produkty zpracování sóji 6,0 0,7
9. Telefonní přístroje apod. 4,5 0,5
10. Přírodní kaučuk 4,0 0,5

Zdroj: National Statistical Office of the Republic of Malawi

Hlavní dovozní komodity do Malawi v roce 2019:

Pořadí Druh zboží Objem dovozu (mil. USD) Podíl na celkovém dovozu (%)
1. Léčiva 103,4 7,8
2. Telefonní přístroje apod. 54,8 4,1
3. Tabák 39,0 2,9
4. Nákladní vozidla 36,2 2,7
5. Pšenice 32,4 2,4
6. Válcovaná ocel 31,3 2,3
7. Krevní séra 26,2 2,0
8. Laboratorní činidla 23,8 1,8
9. Osobní vozidla 23,6 1,8
10. Cement 20,5 1,5

Zdroj: National Statistical Office of the Republic of Malawi

 

 

 

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Malawi doposud nebyly vytvořeny zvláštní ekonomické zóny; připravuje se však studie proveditelnosti pro vybudování zvláštní ekonomické zóny zaměřené na zpracování zemědělské produkce. V plánu je také vybudování průmyslových parků v Lilongwe, Blantyre a Nkhota-Bay. Firmy (tuzemské i zahraniční) vyrábějící výlučně pro export mohou získat status tzv. Export Processing Zone, který není vázán na lokalitu. Tyto firmy benefitují z investičních (daňových) pobídek, podmínkou ovšem je, že musejí veškeré příjmy z vývozu repatriovat do Malawi. Firmy vyvážející tradiční komodity (tabák, čaj, káva, bavlna) na tento status dosáhnout nemohou.

 

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

mil. USD 2015 2016 2017 2018 2019
Příliv FDI 510 116 90 102 N/A
Stav FDI 714 1 083 1 181 1 399 N/A

Zdroj: UNCTAD; údaje za r. 2019 ještě nejsou k dispozici.

Hlavním cílem zahraničních investic je zemědělství a zpracování zemědělských surovin a služby (zejména bankovnictví, telekomunikace a cestovní ruch). Největšími investory jsou firmy z JAR, USA a Německa.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Malawi je zemí otevřenou zahraničním investicím. Vláda udržuje a podporuje politiku otevřené ekonomiky a volného trhu. Prioritními obory jsou energetika, těžba nerostných surovin, dopravní infrastruktura, komerční zemědělství a zpracování zemědělských surovin, cestovní ruch. Vlastnická práva jsou chráněna ústavou, která zaručuje ochranu všem subjektům, a tato práva jsou v zásadě respektována. Vyvlastnění je možné z důvodu urgentního veřejného zájmu, stát ale musí vyplatit odpovídající odškodné (stanovené na komerční bázi). Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl (ve skutečnosti ale někdy mají domácí subjekty výhodu – např. u státních zakázek). Domácí zájmy jsou chráněny licencemi pouze v případech, kdy se jedná o ochranu zdraví, životního prostředí a národní bezpečnosti. Obchodní činnost na venkově a těžba nerostných surovin v malém měřítku je vyhrazena pouze místním subjektům. 

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy a zisky. Pro investory neexistují žádné podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo investovat do určité oblasti, časového omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Neexistují žádná zvláštní omezení na převod peněz z nebo do Malawi (za předpokladu, že byl vstupní kapitál registrován u centrální banky – Reserve Bank of Malawi), investoři mohou převádět libovolně dividendy, kapitál, úroky, leasingové platby, zisky apod. Na druhé straně některá profesní sdružení požadují od svých členů např. povinné zaměstnávání místních sil či povinné využití místních dodavatelů. Existuje nařízení, že minimálně dva členové vedení společnosti by měli být malawští rezidenti. Cizinci si mohou pronajmout půdu nanejvýš na 50 let. Vláda poskytuje zahraničním investorům daňové pobídky.

Nový investor se registruje u Malawi Investment and Trade Centre (MITC), které napomůže s vyřízením všech formalit.  Investovaný kapitál se registruje u Reserve Bank of Malawi (přes založený účet u komerční banky). Minimální výše investovaného kapitálu je stanovena na 50 000 USD. Následné vystavení investiční licence u MITC je zpoplatněno částkou 1 000 USD. Povolení k pobytu pro zahraniční investory se vydává na 5 let s možností prodloužení a stojí 2 100 USD.

Postup potřebných kroků pro registraci firmy v Malawi je popsán na webu MITC.  

Výzvy, jimž musejí investoři v Malawi čelit, zahrnují vysokou závislost na klimatických podmínkách, složitou, drahou a zdlouhavou dopravu zboží, nedostatečně rozvinutou infrastrukturu (zejména dodávky elektřiny a vody), nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, rozšířenou korupci a pomalou a nevýkonnou státní správu či občasné zasahování vlády do hospodaření firem (např. zákaz vývozu kukuřice) a cenové politiky (státem garantované ceny základních potravin, pohonných hmot aj., stanovené výkupní ceny tabáku, bavlny). Míra elektrifikace je jedna z nejnižších v Africe; jen asi desetina obyvatel má přístup k elektřině. Podnikatelské prostředí se nicméně postupně zlepšuje; zatímco v r. 2013 se Malawi v žebříčku zemí podle indexu Ease of Doing Business umístilo na 177. místě, v roce 2019 se dostalo již na 109. příčku ze 190 zemí.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem