Malawi: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Malawi představuje relativně velmi malý trh s nízkou kupní silou tradičně orientovaný na jihoafrické zboží. Zákazník se většinou orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na druhém místě. Stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují rovněž významnou konkurenci. Vzhledem k absenci užších historických vazeb je nevýhodou velmi nízké povědomí o ČR a českém zboží. Předpokladem pro úspěšný vstup na trh je najít spolehlivého místního partnera.

 

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Malawi je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících v řadě zemí oblasti (geografická vzdálenost, komplikovaná doprava, nedůvěra v serióznost partnera, atd.) existují i specifické faktory, jako např. orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Limitujícím faktorem je i nízká koupěschopnost obyvatelstva. Většina zahraničních firem dováží zboží prostřednictvím místních dovozců nebo agentů, případně si v zemi zakládá kancelář. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je proto základní podmínkou úspěšného obchodu.

Distribuci zboží v Malawi ztěžuje zastaralá infrastruktura a obtížná dopravní dostupnost řady míst mimo větší města. Ačkoliv se dojezdové časy do dvou klíčových přístavů v Mosambiku (Beira vzdálená 900 km a Nacala vzdálená 1000 km) v posledních letech zkrátily, stále platí, že žádný námořní přístav není z Malawi dostupný za méně než 12 hodin. Čekací doby na mozambických hranicích jsou někdy velmi dlouhé. Z praktických důvodů (rychlost odbavení v přístavu) navíc řada malawských importérů a exportérů stále preferuje 2300 km vzdálený Durban nebo Dar es Salaam v Tanzanii.

Spotřební zboží lze na místním trhu nejlépe uplatnit prostřednictvím dovozců/distributorů a velkoobchodů, které již mají vybudované distribuční kanály pro místní maloobchodní řetězce. Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je cena, která musí být i po započítání nákladů na dopravu a zvýšených cel konkurenceschopná ve vztahu k jihoafrickým dodavatelům. Kvalita souvisejících (záručních a pozáručních) služeb je až na druhém místě. U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis v místě.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Zahraniční obchod je v současné době do značné míry liberalizován. Dovozní cla jsou diferencována podle země původu dováženého zboží. Preferenční přístup na malawský trh mají státy SADC a COMESA.

Český vývozce musí dovozci v Malawi dodat kopii faktury, nákladní list (Bill of Lading), osvědčení u původu zboží (u některých druhů), podrobný seznam a popis zboží a avízo o zaslání. Všechny faktury musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat přepravní list (Way Bill v případě dopravy po zemi), nebo letecký nákladový list (Air Way Bill). Proclení je možné provést na jakémkoliv hraničním přechodu do Malawi včetně mezinárodních letišť. Celní řízení u zboží v hodnotě překračujícího 100 000 MWK musí být provedeno prostřednictvím certifikovaného zástupce. Celní sazby závisí na zemi původu, druhu zboží, konečném užití i momentálních ochranářských opatřeních.  

Základní celní sazby jsou:

 • suroviny (např. stavební materiály) a základní zařízení – clo 5%, spotřební daň 10%,
 • luxusní zboží (textilní výrobky, nábytek, elektronika, dopravní prostředky) – clo 25%, spotřební daň 20 – 50%,

Stroje a strojní zařízení pro výrobu a těžbu nerostů, suroviny a nákladní automobily pro stavebnictví, zařízení na výrobu a distribuci elektřiny, telekomunikační zařízení, vybavení pro turistiku, zdravotnictví, školství, bankovní služby lze dovézt bezcelně, neplatí se ani spotřební daň. Kompletní celní sazebník je ke stažení na http://www.mra.mw/downloads/.

Podrobné informace o celních předpisech a procedurách lze najít na webu Malawi Revenue Authority. Pro ověření informací ohledně dovozu konkrétního druhu zboží je též možné se obrátit na Honorární konzulát ČR v Lilongwe.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investoři se registrují u Malawi Investment and Trade Centre (MITC), která napomůže s vyřízením všech formalit.  Investovaný kapitál se registruje u Reserve Bank of Malawi (přes založený účet u komerční banky). Minimální výše investovaného kapitálu je stanovena na 50 000 USD. Následné vystavení investiční licence u MITC je zpoplatněno částkou 1 000 USD. Povolení k pobytu pro zahraniční investory se vydává na 5 let s možností prodloužení a stojí 2 100 USD.

Postup potřebných kroků pro registraci firmy v Malawi je popsán na webu MITC. Nejprve je nutné registrovat jméno společnosti, dále je vyžadováno zapsání firmy do obchodního rejstříku (Registrar General of the Ministry of Justice), registrovat kapitál u Reserve Bank of Malawi (prostřednictvím komerční banky, u které má firma účet) a registrovat firmu pro platbu daní (u Malawi Revenue Authority). Pro zahraniční zaměstnance je následně potřebné získat pracovní povolení a místní zaměstnance registrovat u ministerstva práce. Joint-venture je preferovanou (a nejrozšířenější) formou společnosti se zahraniční účastí.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Oblast propagace, marketingu a reklamy je vcelku dobře rozvinutá a v zásadě se metody neliší od evropských. Vzhledem k neexistujícímu povědomí malawských spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu výrazná, v opačném případě se čeští vývozci těžko prosadí vůči již existující jihoafrické a asijské konkurenci.

Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi a rádiu. Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Tištěnými médii s největším dosahem jsou The Nation a The Daily Times. Rozšířenou formou prezentace výrobku je rozhlasová a televizní reklama. Rychle se rozvíjí oblast internetového marketingu. Seznam malawských médií s kontakty lze najít na webu Media Institute of Southern Africa.

Jediným významnějším veletrhem v zemi je Malawi International Trade Fair (všeobecný veletrh), konaný většinou v květnu či červnu. 

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Malawi je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Pařížské úmluvy. Jako člen WTO je Malawi signatářem dohody TRIPS. Malawi je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization) a přijalo národní zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Navzdory účasti v těchto mezinárodních konvencích i existenci místních organizací a zákonů na ochranu duševního vlastnictví bylo dosud učiněno velmi málo pro řešení rozšířeného problému prodeje pirátských hudebních nahrávek, počítačového softwaru, léků, ošacení, atd. Ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi vládní priority.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Malawská vláda vypisuje v domácím i zahraničním tisku tendry na vládní zakázky, a to vesměs ve lhůtách 15 – 90 dní před konáním vlastního výběrového řízení. Korupce a role osobních známostí při udělování státních zakázek ovšem zůstávají velkým problémem Malawi. Státní i soukromé firmy mají obecně při účasti v tendrech stejné podmínky, někdy ale státní firmy získají výhodnější vládní půjčku a v několika případech jim byla přidělena státní zakázka bez výběrového řízení. Vláda je rovněž považována za méně spolehlivého plátce za dodané zboží či služby. Úspěšná účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s zajištění relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením podmínek tendru.

Hlavním kontaktem pro zahraniční investory zůstává Malawi Investment and Trade Centre (MITC), na jehož webových stránkách lze nalézt informace o veřejných investičních projektech v Malawi.

Projekty financované mezinárodními finančními institucemi (Světová banka, Africká rozvojová banka, atd.) a donory (včetně EU) mají tendry uveřejňované na webových stránkách příslušných institucí. Tendry EU pro Malawi lze najít na webu Evropské komise.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Malawi je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), přistoupila k Mezinárodní konvenci o urovnávání investičních sporů (ICSID) z roku 1965. V Malawi jsou uznávána rozhodnutí cizích soudů a arbitrážních těles za předpokladu, že jsou registrována místními soudy a že je takovéto řešení uvedeno ve smlouvě.

Doporučuje se velmi důkladné prověření partnerů (due dilligence) před samotným uzavřením smlouvy, ve smlouvě je nutné specifikovat způsob a místo řešení případných sporů. Obchodní spory jsou spojeny s vysokými náklady, pomalým soudním řízením a nízkou vynutitelností rozhodnutí (zejména v případě aribtrážního řízení). Za nejobvyklejší a nejvhodnější praxi pro dovozce do Malawi lze označit platbu předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a velmi dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je dosud stále cítit britský vliv. Běžné zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě (vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály), konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha zemích EU. Obdobně jako v jiných afrických kulturách existují drobná specifika týkající se například stisku ruky. Levá ruka je považována za nečistou a neměla by být použita např. k předávání vizitky. Malawijci neradi říkají ne, proto někdy mohou slíbit navazující jednání a již se neozvat, vyvolat v obchodním partnerovi nereálná očevání apod. Je proto třeba brát výsledky obchodních jednání realisticky a následným telefonátem či emailem výstupy ze schůzky ověřovat. Ve veřejném sektoru bývá míra spolehlivosti u partnerů obvykle nižší. Rozhodovací procesy státních institucí jsou velmi zdlouhavé a byrokratická zátěž obecně představuje jednu z velkých barier obchodních styků.

Oficiální státní svátky:

 • 1. leden – Nový rok
 • 15. leden – John Chilembwe Day
 • 3. březen – Den mučedníků
 • Velký pátek a Velikonoční pondělí
 • 1. květen –  Svátek práce
 • 14. květen – Narozeniny prezidenta-zakladatele Kamuzu Bandy
 • 6. červenec – Den nezávislosti
 • 14. říjen – Den matek
 • 25. – 26. prosinec – Vánoce

Dále se slaví pohyblivé muslimské svátky (např. Eid al Fitr). U většiny svátků platí, že, pokud připadají na víkend, je dnem pracovního volna následující pondělí.

Obvyklá pracovní a prodejní doba:

 • Banky: 08:00-15:00 (Po-Pá), sobota dopoledne
 • Úřady: 07:30-12:00, 13:00 – 16:30 (Po-Pá)
 • Obchody: 08:00-19:00 (Po-So), velké supermarkety bývají otevřené i v neděli dopoledne.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

O malawské vízum lze nově požádat online na stránkách https://evisa.gov.mw/. Občané ČR mohou získat vízum na hraničních přechodech a mezinárodních letištích, dopředu lze požádat také na Velvyslanectví Malawi v Berlíně:

Malawi Embassy

Westfällische Strasse 86

10709 Berlín

tel.: +49 308431540

fax: +49 3084315430

email: malawiberlin@aol.com
web: www.malawiembassy.de

Základním typem víza je turistické vízum platné na 3 měsíce pobytu. Dalšími typy jsou víza oficiální, diplomatická a tranzitní. Poplatky v dubnu 2020 byly: Tranzitní vízum (platnost 7 dní) 50 USD, jednovstupové vízum na 3 měsíce 75 USD, vícevstupové vízum na šest měsíců 150 USD, vícevstupové vízum na dvanáct měsíců 250 USD.

Malawi je v afrických poměrech relativně bezpečnou zemí, je však třeba dbát obecných zásad a uvědomovat si, že Evropan již svým odlišným vzhledem může přitahovat nežádoucí pozornost. Hrozí nebezpečí kapsářství a vykradení zaparkovaných vozidel. Po setmění se nedoporučuje přesouvat se pěšky, ale spíše využít služeb taxi nebo hotelového vozidla. Ačkoli míra kriminality je podle regionálních standardů nízká, objevují se případy vloupání, včetně ozbrojených gangů.

Politické mítinky a jiná shromáždění mohou přerůst v násilné potyčky s policií, je dobré se jim proto vyhýbat.

V celém Malawi je rozšířena malárie, proto se doporučuje profylaxe proti této nemoci. Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat malarický test. Léky proti již probíhající malárii jsou v Malawi volně v prodeji. Rozšířeny jsou i infekční nemoci, které se šíří pitím nekvalitní vody.

Při cestách do Malawi se doporučuje očkování proti žluté zimnici, meningokokové encefalitidě, břišnímu tyfu a žloutence typu A i B. Je nutné pečlivě dodržovat hygienické zásady a pít pouze balenou nebo jinak zaručeně nezávadnou (např. převařenou) vodu. Doporučuje se, aby turista měl pro potřebu lékařského ošetření vždy u sebe dostatečnou finanční hotovost a současně kvalitní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu v zemi. Ošetření je vždy nutno nejdříve hotově zaplatit, teprve pak řešit s pojišťovnou. V Malawi je masově rozšířeno onemocnění AIDS. Největší turistickou atrakcí je jezero Malawi, kde se však z důvodu nebezpečí nákazy schistozomiázou nedoporučuje koupání.

Malawi leží v seizmicky středně aktivním pásmu, poslední výraznější otřesy půdy byly zaznamenány v roce 2010 a dosáhly 5. stupně Richterovy škály.

Na malawijských silnicích se jezdí vlevo. Cizinci musí mít mezinárodní řidičský průkaz. Zásobování pohonnými hmotami není spolehlivé, cestovatelům se odporučuje na delších trasách předzásobení. Malawi trpí velmi vysokou úmrtností v silničním provozu. Cestování mezi městy veřejnými minibusy se nedoporučuje; vozidla jsou často ve špatném stavu a přetížená. Tísňové služby jsou velmi omezené. Autobusová doprava mezi největšími městy bývá spolehlivější než služby minibusů.

Fotografování vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je zakázáno.

Homosexuální styky jsou nezákonné. Užívání drog a jejich pašování jsou trestné činy. Tresty mohou být vysoké. Je nezákonné nakupovat, prodávat, zabíjet nebo odchytávat chráněná divoká zvířata nebo obchodovat s jejich částmi bez licence. Malawi je signatářem Úmluvy CITES, která zakazuje obchod se slonovinou. Nákup surových drahých kamenů je nezákonný.

 

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Malawská vláda motivuje zahraniční firmy, aby upřednostňovaly vyškolení a zaměstnání místních pracovníků před „dovozem“ pracovních sil ze zahraničí. Získat pracovní povolení proto bývá obtížné a je považováno za jednu z velkých překážek pro zahraniční investory.

Podle zákona může investor zaměstnat cizince v případě, že neexistuje „dostatek vhodných a kvalifikovaných místních kádrů“. Žádost o dočasné pracovní povolení pro cizince (Temporary Employment Permit – TEP) podává za zaměstnance zaměstnavatel, a to na cizinecké policii, nově lze žádost podat také online. Poplatek se vybírá až po sdělení kladného stanoviska s vydáním povolení, teprve poté může daná osoba přicestovat do Malawi. Manažerský TEP je vydáván na dobu existence firmy, zaměstnanecký TEP je vydáván na dobu tří let a jeho platnost může být jedenkrát prodloužena – žádost je nutno podat nejpozději tři měsíce před vypršením platnosti platného TEP. Povolení je požadováno i od pracovníků nevládních organizací, církevních charit apod.

Bližší informace jsou k dispozici na: https://epermit.gov.mw/. Na této stránce lze podat žádost také o další typy pobytových oprávnění.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Telefonní čísla pro tísňová volání jsou 997 (policie), 998 (záchranná služba) a 999 (hasiči). Za lékařské ošetření se platí. Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Platby za ošetření jsou často přijímány pouze v hotovosti.

Lepší zdravotní péči poskytují soukromé kliniky v největších městech:

Lilongwe

 • African Bible College (ABC) Community Clinic, Lilongwe, tel.: +265 1 761670.
 • Good Hope Clinic, Lilongwe, tel.: +265 997 69 16 06, http://goodhopeclinicmw.com/.
 • Seventh Day Adventist Hospital Lilongwe, Lilongwe, tel.: +265 1 771 543.

Blantyre

 • Adventist Hospital, Kabula Hill Rd, Blantyre, tel: +265 1 820488; +265 1 820537
 • Mwaiwathu Hospital, Old Chileka Road, Blantyre, tel.: 265 1 686 946/947/948/949, http://www.mwaiwathuhospital.org/.

V případě komplikovaných zdravotních problémů je většinou nutná evakuace do JAR, příp. do ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem