Malé a střední podniky v EU mohou využívat řadu užitečných informačních nástrojů

Evropská komise ve snaze povzbudit internacionalizaci malých a středních podniků členských zemí Evropské unie neustále zlepšuje rozsah i kvalitu nástrojů podporujících aktivity MSP v zahraničí i na vnitřním trhu. Mezi tyto nástroje patří portály Market Access Database, European Small Business Portal či portál Your Europe.Malé a střední podniky v Evropské unii mohou při svých podnikatelských aktivitách, zejména při snaze prosadit se na zahraničních trzích využívat již řadu let několik užitečných webových nástrojů. Přestože jsou někdy velmi cenné informace k dispozici na pouhých několik „kliknutí", často bohužel zůstávají nevyužity, protože MSP o existenci příslušných internetových stránek provozovaných Evropskou komisí nemají tušení.

Market Access Database

Pro pronikání evropských firem na trhy třetích zemí slouží portál s názvem Market Access Database (MADB). Jde fakticky o nejdůležitější operační nástroj Evropské unie při realizaci strategie vstupů na zahraniční trhy. Společná obchodní politika EU si totiž klade za cíl omezit překážky stojící v cestě evropským vývozcům zboží a služeb a webové stránky www.madb.europa.eu tak jako jeden z jejích důležitých nástrojů slouží především jako informační zdroj o trzích třetích zemí. Výměna informací zde probíhá ve třech základních směrech: mezi institucemi EU, členskými státy EU a evropským trhem. Portál Market Access Database nabízí několik subsekcí, z nich nejdůležitějšími pro MSP jsou pravděpodobně Databáze uplatňovaných sazeb ("Applied Tariffs Database"), Databáze sanitárních a fytosanitárních opatření ("SPS Database"), Odvětvové a obchodní bariéry ("Sectoral and Trade Barriers"), Nařízení o obchodních bariérách ("Trade Barriers Regulation") a Registr stížností ("Complaint Register").

European Small Business Portal

Internetové stránky s názvem European Small Business Portal shromažďují prakticky všechny informace poskytované ze strany EU směrem k malým a středním podnikům. Naleznete zde vše – od praktických rad až k otázkám provádění politiky nebo k poskytování potřebných kontaktů na národní úrovni. Na portále se tedy podobně jako v MADB dozvíte, co dělá Evropská unie pro podporu malých a středních podniků na světových trzích (záložka "Business outside the EU"), nicméně jeho hlavní těžiště spočívá spíše v informování o příležitostech pro MSP na jednotném vnitřním trhu Unie. Snahou je, aby malé a střední podniky dokázaly využívat výhod vnitřního trhu podobně úspěšně, jako se to již delší dobu daří podnikům velkým. Vypovídající je v tomto ohledu ostatně již i samotný název této sekce ("Making the most of the market"). Předpokladem efektivního využívání vnitřního trhu je samozřejmě jak dokonalá znalost obecných pravidel ("EU market rules"), tak i znalosti vztahující se k pravidlům pro vztah podnikání a životního prostředí ("Environment and business"), k využívání lidských zdrojů ("Human resources") nebo k možnostem ochrany duševního vlastnictví či využívání výsledků výzkumu ("Innovation, research and copyright").

Celý portál je v podstatě sofistikovaný rozcestník odkazující na specializované stránky Evropské komise, resp. jejích generálních ředitelství, agentur či jiných unijních institucí k danému tématu. V části věnované možnostem financování MSP ("Obtaining funding") tak nalezneme například odkazy na průvodce o příležitostech, jež v tomto směru existují nebo již přímo odkazy na konkrétní programy a kontakty na jejich vypisovatele či zprostředkovatele. Na webu se můžeme seznámit také s celkovým rámcem a nejdůležitějšími aktivitami, jež na podporu MSP Evropská unie vyvíjí prostřednictvím svých politik ("EU SME policy").

Your Europe

Portál Vaše Evropa (Your Europe) poskytuje jednotlivcům a podnikům praktické informace o jejich právech a příležitostech v Evropské unii. Zaměřuje se na situace ze skutečného života, například na evropské podniky, které se chtějí přestěhovat nebo si chtějí otevřít novou pobočku někde jinde v EU. Portál odpovídá kupříkladu na otázky, jak založit podnik a využívat příležitostí k financování a veřejnému obstarávání zakázek v dalších členských státech. Podniky, které chtějí obchodovat a podnikat v celé EU často musí jednat s orgány veřejné správy. K dispozici jsou informace o pravidlech pro registraci firmy, přehled legislativy, daňového systému apod. Webové stránky Your Europe tak prostřednictvím jediného výchozího bodu pomáhají malým a středním podnikům vyznat se v džungli evropské legislativy a sedmadvaceti různých národních legislativ. Nabízí jim pomoc na celou dobu životního cyklu podniku a poskytují informace o pravidlech všech členských států (při zvláštní registraci). Informují o podmínkách převzetí podniku, přenosu podnikání, ucházení se o veřejné zakázky a poskytují informace sociální a personální povahy, například o zaměstnaneckých zákonech, sociálním pojištění, o pracovním trhu a pracovní síle z jiných zemí.

Doporučujeme