Malta: Vztahy země s EU

3.1. Zastoupení EU v zemi

Malta se stala členem EU v roce 2004 a od 1.1.2008 (vedle Kypru) zavedla platbu eury.

Na území Malty je přítomný evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO: www.easo.europa.eu

Předsednictví Malty v Radě EU

Se začátkem roku 2017 převzala na šest měsíců předsednictví Malta. Maltské předsednictví, které bylo ukončeno k 30. 6. 2017 se věnovalo šesti hlavním agendám, jimiž byla migrace, jednotný trh, bezpečnost, sociální začleňování, evropské sousedství a námořní odvětví. Výběr priorit maltského předsednictví byl přirozeně ovlivněn jak geografickou pozicí tohoto ostrovního nejmenšího členského státu, jeho politickým významem a kapacitou, tak aktuálním vývojem v EU. MT přebrala předsednický post ve velmi složité pozici pro EU, ať už se jedná o migraci, otázky v sociální oblasti, či brexit.

Mezi dosaženými výsledky v době MT PRES figuruje zejména ukončení roamingových poplatků a činnost v oblastech migrace a mezinárodní bezpečnosti.

Brexit

Malta sleduje dění kolem Brexitu se zvláštní pozorností. V UK pobývá cca 30 tis. maltských občanů, což je pro půlmilionovou Maltu významný počet. UK rovněž patří k nejvýznamnějším studijním destinacím maltských studentů a současně k zemím, kam se Malťané jezdí léčit. Premiér Muscat hodlá zachovat dobré vztahy s UK, dohoda s EU by neměla znevýhodnit žádný ze členských států.

Malta rovněž předložila oficiální nabídku ve věci zájmu hostit Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), které se z UK přesunuje do jiné členské země. Byla tak jedním z 19 ČS EU, které se o sídlo ucházelo, nicméně, agentura bude sídlit v Nizozemském Amsterdamu. Podle mnohých komentářů však Malta ve svých šancích hostit evropské agentury zaostává za velkými evropskými městy vzhledem k její geopolitické poloze.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

viz kapitola 2.2

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropské fondy na MT spadají do kompetence maltské vlády, sekce pro koordinaci a řízení evropských programů, (FPD Funds and Programmes Division), byly rovněž zřízeny národní kontaktní místa, na kterých lze získat bližší informace o konkrétních fondech a programech (National Contact Point in Malta).

 

Na programové období 2014–2020 bylo vyčleněno dalších 800 milionů EUR, které jsou v současné době využívány na podporu vytváření pracovních míst, konkurenceschopnosti podniků, hospodářského růstu a udržitelného rozvoje Malty.

 

V rámci strategie Evropa 2020 je výzkum a inovace (R&I) v čele evropského úsilí o dosažení inteligentního, udržitelného a inkluzivního hospodářství a opatření na posílení vazeb mezi akademickou sférou a průmyslem. Během současného programového období byl tento trend zachován a budoucí investice budou i nadále zaměřeny na zařízení pro výzkum a inovaci a přístup podniků k financování.

 

Investice do vzdělávací infrastruktury byly zaměřeny na poskytování pevné platformy pro vzdělávání na postsekundární a terciární úrovni. Investice v rámci EFRR (Evropského fondu pro regionální rozvoj) ve výši 112,5 mil. EUR byly realizovány v oblasti infrastruktury a vzdělávání.

 

Odpadové hospodářství a vodní hospodářství jsou další dva důležité pilíře. V boji proti nakládání s odpady, kterým čelí Malta a jejímu negativnímu dopadu na životní prostředí, bylo v předchozím programovém období přiděleno 125 mil. EUR na významné investice, jako je například rekultivace a obnova uzavřených skládek.


Zásobování vodou a nakládání s odpadními vodami jsou rovněž hlavními výzvami pro Maltu. V minulosti byly realizovány značné investice na řešení obou problémů. Tyto sektory budou i nadále dostávat investice v rámci politiky soudržnosti EU.

Malta je velmi důsledná v čerpání z alokovaných prostředků na období 2014-2020, ke konci roku 2019 vyčerpala částku ve výši kolem 400 mil. EUR. Předpokládá se, že stihne vyčerpat veškeré alokované prostředky na předmětné období. Největší investice šly především na infrastrukturní projekty.

 

Souhrnné informace o poskytování rozvojových fondů lze na Maltě sledovat na stránkách: eufunds.gov.mt

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem