Management projektu

Projekt je koordinované úsilí skupiny lidí, které směřuje k vytvoření něčeho nového, dosud neexistujícího – ve stanoveném termínu a s přidělenými prostředky. Management jakéhokoliv projektu tedy spočívá v plánování postupu projekčního řešení, organizačním zabezpečení projektu, vybudování a vedení projektového týmu a v neposlední řadě v kontrole a řízení postupu řešení projektu (včetně průběžného i finálního hodnocení projektu).Převzato z knihy „Podnikový management“ vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer v roce 2008.

Dnes si již nedovedeme představit řešení otázek dlouhodobého rozvoje organizací bez zpracování projektů.

Projekt musí poskytnout dostatečně přesné a vyčerpávající odpovědi na otázky typu:

  • Co vše bude dosažení rozvojových cílů vyžadovat a jaké zdroje bude muset organizace pro tento účel mobilizovat?
  • Za jakou dobu je možné jednotlivých cílů dosáhnout?
  • Jaké přínosy je přitom možné očekávat a kde jsou jejich hlavní zdroje?

Každý projekt je svou povahou interdisciplinární. Plán projekčního řešení je představou o ideální cestě k vytyčeným cílům projektu. Realita života však nikdy neumožní projekčnímu týmu postupovat po této ideální „projekční cestě". Skutečný postup projekčního řešení se vždy liší od plánu a postup projekčního řešení je proto nutno aktivně ovlivňovat – řídit – aby se jeho realizace přiblížila co nejvíce přiblížila očekávání, kterému odpovídá jak časový harmonogram, tak rozpočet projektu.

Projekt je svou podstatou myšlenkový experiment, jehož smyslem je vytvořit podklady pro vznik něčeho nového, dosud neexistujícího. Myšlenkový experiment vyžaduje specifické způsobilosti (znalosti, individuální dovednosti a vrozené schopnosti) od těch, kteří se na jeho realizaci a na zdokumentování jeho výsledků budou podílet.

Výsledky projektu přitom musí představovat účelnou a reálně proveditelnou reakci tvůrců experimentu na existující problém, k jehož překonání byl projekt založen. Do jeho řešení byly investovány (mnohdy nemalé) finanční prostředky, jejichž návratnost musí realizace výsledků projektu zabezpečit.

zpět na začátek

Definice:

Projekt je koordinované úsilí skupiny lidí, které směřuje k vytvoření něčeho nového, dosud neexistujícího – ve stanoveném termínu a s přidělenými prostředky.

Co charakterizuje projekt?

Umožňuje vymezit základní charakteristické rysy projektů, tedy to, čím se odlišují od jiných podnikatelských činností organizace. A také prostřednictvím poznání těchto charakteristik specifikovat, čím se liší řízení projektů od řízení běžných podnikatelských aktivit organizace.

1. Pro každý projekt je charakteristická jeho cílová orientace.

Smyslem realizace určitého projektu je zabezpečení vzniku něčeho nového, něčeho, co dosud reálně neexistuje a o čem máme zpočátku jen velmi mlhavou představu – projekty tedy směřují k určitému, předem definovanému cíli. Dosažení základního cíle projektu je podmíněno dosažením celé řady cílů dílčích, tzn. že cílová orientace projektu spočívá ve vymezení hierarchie dílčích cílů orientujících postup zpracování projektu k jeho hlavnímu, globálnímu cíli. Pro manažera projektu je proto důležité přesně vymezit globální cíl projektu i cíle nižší úrovně hierarchie, dílčí cíle, které vymezují postup provádění myšlenkových experimentů, což je podstatou postupu zpracování projektu jako celku.

2. Projekty vyžadují koordinované provedení logicky provázaných činností.

Projekt je vlastně systém – je představovám množinou vzájemně provázaných prvků, které mu dodávají unikátnost. A těmito prvky jsou heterogenní činnosti směřující k dosažení určitých dílčích cílů, jejichž vzájemná provázanost se pak nutně musí projevit i v existenci logických (a také časových) vazeb ve výkonu jednotlivých projekčních činností. Manažer projektu, který je seznámen s postupy a metodami systémové analýzy, má proto lepší pozici, která mu usnadní provádění všech aktivit nezbytných pro zdárné ukončení projektu.

3. Projekt je časově omezen, má svůj začátek i konec.

Účelem projektu je vznik něčeho nového v předem daném čase, tzn. že spolu s definicí cílů projektu je vymezem i moment jeho ukončení. A stanovení okamžiku ukončení projektu je bodem, od kterého lze odvíjet vznik časové představy o zahajování (nejdříve možném) a ukončování (nejpozději přípustném) jednotlivých projekčních činností, jejichž provedení je podmínkou dosažení zadaného cíle projektu. Úlohou manažera projektu je mj. i dohled nad dodržováním takto vymezených termínů pro výkon jednotlivých projekčních činností.

4. Každý projekt je, alespoň do určité míry, unikátní.

Projekty jsou vždy, ve větší či menší míře, neopakovatelné – jsou totiž podkladem pro vznik něčeho nového, dosud neexistujícího. Čím víc je projekt unikátní, tj. čím víc se zabývá řešením dosud nepoznaných problémů, tím vyšší je i míra nejistoty a s ní spojeného rizika projektu.

V souladu s výše specifikovanými charakteristickými rysy je možné projekt definovat z hlediska jeho místa ve struktuře uspořádání vnitřního prostředí organizace jako virtuální organizační jednotku vytvořenou nad základní organizační strukturou v zájmu vytvoření něčeho nového s pomocí specialistů z různých organizačních útvarů.

Manažerem projektu je pracovník organizace pověřený vedením projekčního týmu a jeho hlavním úkolem je zabezpečit dosažení všech stanovených cílů projektu v kvalitě odpovídající požadavkům zadání, v plánovaném termínu a v rámci daného rozpočtu.

Ke splnění tohoto úkolu musí mít poměrně široké spektrum odborných způsobilostí, které potřebuje uplatnit při:

  • plánování postupu projekčního řešení (vymezit kritickou cestu, upravovat rozpočty);
  • organizačním zabezpečení projektu (musí sestavit výkonný tým a získat pro projekční řešené potřebné zdroje);
  • vedení týmu projektantů (motivování tvůrčích jedinců a jejich odměňování, budování týmu a řešení interních konfliktů vyžaduje uplatnění participativního stylu vedení)
  • kontrole a řízení postupu řešení projektu (využívat informační systémy, kompletovat projektovou dokumentaci, využívat počítačovou podporu projekčních činností a připravovat hodnocení projektu)

zpět na začátek

Pokračovat na další kapitolu „Životní cyklus projektu“.

Ukázka z knihy „Podnikový management“ vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer. Autor: Prof. Ing. Zbyňek Pitra, DrSc.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme