Market Access Database – databáze tržních příležitostí

Portál s názvem Market Access Database je nejdůležitějším operačním nástrojem Evropské unie při realizaci strategie vstupů na zahraniční trhy. Tato strategie (Market Access Strategy) je klíčovým pilířem obchodní politiky EU, jež má za cíl omezit překážky stojící v cestě evropským vývozcům zboží a služeb. Portál slouží především jako informační zdroj, kde výměna informací probíhá ve třech základních směrech: mezi institucemi EU, členskými státy EU a evropským trhem.

Obr.: Domovská stránka MADB

Market Access Database představuje co do rozsahu i aktuálnosti dat unikátní informační kanál monitorující situaci na trzích třetích zemí. Databáze slouží jako on-line zdroj, který evropským exportérům umožňuje zdarma získat informace důležité pro pronikání a expanzi na vnější trhy. Může též posloužit jako prostředek k ověření, zda Váš obchodní partner dodržuje mezinárodní obchodní závazky.

MADB je jedním z nejdůležitějších nástrojů Evropské unie při realizaci strategie přístupu na zahraniční trhy (Market Access Strategy). Ta je pilířem obchodní politiky EU, jejímž cílem je omezení překážek stojících v cestě evropským vývozcům zboží a služeb.

Co Vám portál Market Access Database nabízí?

Databáze aplikovaných celních sazeb (Tariffs)

Pouhým vložením číselného HS kódu produktu (tj. kódu harmonizovaného systému popisu zboží dle Mezinárodní celní organizace – WCO) nebo jeho vyhledáním v interaktivní pomocné tabulce získáte informace o celním zatížení produktu či skupině produktů v zemi, jež vás zajímá. Pro daný zbožový kód potom lze v databázi kromě aktuálních aplikovaných celních sazeb dohledat také podrobné poznámky související s uplatňovaným tarifem, informace o požadovaných dovozních formalitách či prohledávat statistickou databázi.

Průvodce dovozními formalitami pro exportéry (Procedures and Formalities)

Průvodce pro vývozce o dovozních podmínkách a dokumentech vyžadovaných v té které třetí zemi. Poté, co zvolíte kritérium pro vyhledávání (dle HS kódu nebo popisu zboží), systém nabídne veškeré obecné i specifické informace (formuláře, povinné náležitosti obchodních faktur, potřebná povolení a certifikáty), které Vám pomohou úspěšně projít formální částí dovozní procedury.

Statistiky (Statistics)

Souhrnný přehled obchodních toků mezi Evropskou unií a nečlenskými zeměmi EU. Jako vyhledávácí kritéria vyberete příslušný členský stát EU (či souhrn pro EU–27), požadovanou partnerskou třetí zemi, rozhodné období (možno volit od r. 2000), žádanou výstupní proměnnou (hodnota vývozu; množství vývozu; hodnota dovozu; množství dovozu) a číselný kód produktu (HS kód), který je předmětem vašeho zájmu.

Výstupem je přehledná tabulka zobrazující celkové výsledky vzájemné obchodní výměny vybrané země s členským státem EU (či EU jako celkem).

Databáze překážek obchodu (Trade Barriers)

V této databázi naleznete podrobnosti o obchodních překážkách, které v jednotlivých zemích ovlivňují konkrétní oblasti podnikatelských aktivit. Zjistíte zde informace o exportních a investičních podmínkách ve všech nečlenských zemích, jež jsou významnými obchodními partnery Evropské unie.

Výběr informací Vám usnadní vyhledávání podle zemí, podle odvětví nebo podle skupin uplatňovaných opatření:

  • Celní sazby a poplatky (úrovně sazeb, celní kvóty, vnitřní zdanění, apod.),
  • Ochranné obchodní nástroje (antidumpingová cla, vyrovnávací opatření, apod.),
  • Netarifní bariéry (registrace, dokumenty, množstevní omezení, standardy, sanitární opatření, atd.),
  • Překážky pro investice (omezení pro přímé zahraniční investice, daňová diskriminace, opatření v oblasti obchodu),
  • Právo duševního vlastnictví (legislativa týkající se ochranných známek, autorských práv, označení země původu, patentů, apod.),
  • Opatření v oblasti vývozu (zákaz vývozu, množstevní omezení vývozu, exportní podpory, vývozní daně, diskriminace v oblasti poskytování vývozních licencí, apod.),
  • Překážky v oblasti služeb (kvantitativní omezení, diskriminační jednání apod.).  

V rámci pokročilého vyhledávání pak můžete používat tři křížově provázané tabulky poskytující přehled záznamů o existujících bariérách pro konkrétní kombinaci země, oboru a opatření.

Databáze sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues)

V posledních letech evropští exportéři čelí rostoucímu počtu problémů s vývozem zvířat, rostlin a další zemědělské produkce na vnější trhy. Důvodem jsou rozličná sanitární a fytosanitární opatření uplatňovaná třetími zeměmi. Sekce SPS umožňuje snadnou identifikaci a orientaci v souvisejících vývozních omezeních.

V databázi lze vyhledat opatření podle partnerské země a popisu produktu (klíčového slova). Využít lze také křížového vyhledávání kombinací tří proměnných: země vs. produkt vs. opatření SPS.

Pravidla původu (Rules of Origin)

Zde naleznete informace o preferenčních a nepreferenčních pravidlech původu, včetně odkazu na stránky DG TAXUD (Generální ředitelství EK pro daně a cla).

Další zdroje (Other Resources)

Tato sekce obsahuje odkaz na informace o přístupu dovozců ze třetích zemí na trh EU (Export Helpdesk) nebo na portál Evropské komise k celnímu řízení v EU (European Customs Information Portal – ECIP).

Mezi základní vlastnosti webu MADB patří omezení přístupu pouze na uživatele z členských zemí Evropské unie a z přistupujících a kandidátských zemí. Z technického hlediska je tento omezený přístup ošetřen tak, že pokud není počítač, který stránky prohlíží, připojen na internet poskytovatelem připojení z některé z těchto zemí, může být přístup do některých databází odepřen. Pokud se na některou z databází Market Access Database nemůžete připojit a jste přitom registrováni a podnikáte v některé z členských zemí EU, je to patrně způsobeno tím, že internetové připojení, jež používáte, je umístěno v nějaké třetí zemi.

zpět na začátek

Doporučujeme