Měření znečišťujících a pachových látek a ověřování množství emisí (obsahová náplň živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií“.Autorizované měření a vyhodnocování emisí, tj. metrologický výkon, uskutečňovaný prostřednictvím měřidel odpovídajících požadavkům státní metrologické kontroly, o jehož výsledku se vydává odborný posudek, který je veřejnou listinou. Měření a vyhodnocování emisních koncentrací u zdrojů znečišťování, včetně kontroly tmavosti kouře. Měření a vyhodnocování dodržování emisních limitů jednotlivými zdroji znečišťování. Plošná měření zátěže životního prostředí emisemi škodlivin. Ověřování množství emisí skleníkových plynů ze zařízení, na které se vztahuje povolení k emisím skleníkových plynů, a ověřování všech souvisejících údajů, které jsou podkladem pro vykazované množství emisí skleníkových plynů. Zpracování rozptylových studií.

Obsahem živnosti není měření emisí motorových vozidel.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme