Mezinárodní instituce v mezinárodním obchoděNevládní organizace

Mezinárodní obchodní komora

(www.iccwbo.org)

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC) je celosvětovou organizací, která sdružuje a reprezentuje podnikatelské subjekty nebo jejich asociace. Nejedná se o mezivládní organizaci. Členské společnosti a asociace pocházejí z cca 130 států světa. Sídlo ICC je v Paříži.

Cílem ICC je podporovat a usnadňovat otevřený mezinárodní obchod, investice a tržní ekonomiky, a to prostřednictvím vytváření jednotných pravidel v obchodních a finančních operacích, šířením standardních mechanismů a harmonizací obchodní praxe.

Činnost ICC se týká mezinárodní obchodní praxe, arbitráže, konkurenčního prostředí v obchodě, modernizace celních procedur, boje s kriminalitou realizovanou prostřednictvím elektronických médií, dokumentárních akreditivů, administrace doménových jmen, ochrany osobních dat přenášených elektronicky mimo hranice země původu, elektronického obchodování, finančních služeb, investic.

Pravidla vytvořená ICC nemají povahu mezinárodních smluv nebo závazků. Jejich využití je dobrovolné; pokud se však podnikatelské subjekty rozhodnou jich využít a zahrnou je do svých smluvních dokumentů, stávají se závaznými. Nejznámějším příkladem jsou Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek Incoterms, Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy (Uniform Customs and Practice for Documentary
Credits – UCP 600), pravidla pro dluhopisy, mezinárodní kodex pro přímý marketing. Pro řešení sporů plynoucích z obchodního styku je k dispozici v rámci ICC Mezinárodní rozhodčí soud, který ročně řeší v průměru 500 případů.

ICC byla založena v roce 1919. Pro účinnější prosazení cílů ICC jsou ustaveny národní výbory, které koordinují činnost svých členů v teritoriálním dosahu a zabezpečují, aby byla stanoviska ICC k tématům obchodu a investiční politiky sdělena příslušným vládám. ICC spolupracuje s řadou mezinárodních organizací se vztahem k obchodu, u většiny z nich získala pozorovatelský statut (WTO, OECD).

Světová federace obchodních míst

(www.tradepoint.org)

Světová federace obchodních míst (World Trade Point Federation – WTPF) vznikla v roce 2000 na základě sítě obchodních míst, která byla vytvořena v rámci inovačního programu UNCTADu. Sídlí v Ženevě.

Je to nevládní organizace sdružující cca 100 obchodních míst v 70 státech světa, vyspělých i rozvojových. Z členských států EU fungují obchodní místa v Belgii, Francii, na Kypru, v Itálii, Maďarsku, Německu, Polsku, Rumunsku, Řecku, Slovinsku, Španělsku; z dalších vyspělých států v USA, Austrálii, Švýcarsku. V některých státech je zřízeno více obchodních míst, např. v Itálii je jich sedm. V České republice se obchodní místo nepodařilo vytvořit.

WTPF není založena na klasickém pojetí členství v organizaci, ale na partnerství s mezinárodními organizacemi (UNCTAD, Evropská hospodářská komise, Mezinárodní obchodní centrum, WTO, Světová banka), s vládními i nevládními institucemi (COFACE, Ernst & Young).

Jejím cílem je celosvětová podpora malých a středních podniků v oblasti obchodu, zejména při vstupu na světové trhy, a to při využití elektronických obchodních technologií. Svou činností podporuje usnadňování obchodu a zvyšování efektivity obchodních operací. Síť obchodních míst je těsně propojena, což přispívá k operativnosti v poskytování informací, k přístupu k obchodním a investičním informacím z celého světa a k nalezení obchodních partnerů a obchodních příležitostí.

Federace poskytuje průběžně aktualizovanou elektronickou databázi obchodních příležitostí, ke které mají malé a střední podniky přístup zdarma. Podniky si také v rámci webových stránek federace mohou zřídit svou vlastní webovou prezentaci.

Ukázka z knihy Mezinárodní obchod v 21. století vydané nakladatelstvím Grada Publishing. Autor: Kalínská Emilie a kolektiv

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme