Mezinárodní obchodní komora – International Chamber of Commerce (ICC)

Cílem Mezinárodní obchodní komory je podporovat utváření světového tržního prostředí a napomáhat expanzi mezinárodního obchodu a investic. Činí tak prostřednictvím doporučení vládám a vytvářením standardů a pravidel umožňujícím přeshraniční obchodní transakce. Dokument informuje o organizační struktuře ICC a o práci odborných komisí působících při této organizaci. Dále se dozvíte o působení Národního výboru ICC v České republice a o aktivitách tuzemských komisí působících při Národním výboru.ICC – International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní komora) je jedinou celosvětovou obchodní organizací, která reprezentuje podniky všech sektorů ze všech koutů světa. ICC byla založena již v roce 1919. Dnes zahrnuje tisíce společností a asociací z více než 120 zemí. Národní výbory, které jsou ustaveny v nejvýznamnějších světových centrech, společně se svými členy koordinují svou činnost a zabezpečují, aby byla věnována pozornost jejich zájmům a aby stanoviska ICC byla sdělena jejich vládám.

Prestiž

Prostřednictvím národních výborů ICC podnikatelé přenášejí své zájmy, stanoviska a názory na představitele nejvyšších orgánů, institucí a vlád všech zemí, včetně OSN, EU, WTO, OECD a G20, u kterých má ICC poradní status na nejvyšší úrovni. Být členem ICC je otázkou prestiže. ICC ČR je pak tu pro tuzemské podnikatele již 12 let.

Pravidla

ICC vytváří pravidla, podle kterých se provádí mezinárodní obchod. Přestože jsou tato pravidla dobrovolná, jsou používána v každodenním styku a stala se tak neoddělitelným stavebním pilířem mezinárodního obchodu.

Partnerství

ICC poskytuje velký rozsah služeb zásadních pro realizaci zahraničního obchodu, jde o služby vzdělávací, poradenské, ale i o vytváření příležitostí pro uzavření partnerství se zahraničními obchodními partnery.

Členy ICC jsou podniky, asociace a jiné organizace, které jsou samy součástí mezinárodního obchodování.

ICC poskytuje velký rozsah zásadních služeb, mezi kterými vyčnívá provádění rozhodčích řízení v rámci stálého rozhodčího soudu – ICC Mezinárodní rozhodčí soud. Tento soud je celosvětově nejvýznamnější rozhodčí institucí. Více informací o Mezinárodním rozhodčím soudu ICC naleznete na dalších stránkách portálu BusinessInfo.

Vedení společností a odborníci z členské základny ICC sestavují stanoviska k širokým tématům obchodu a investiční politiky, taktéž k životně důležitým technickým a oborovým otázkám. Tyto oblasti zahrnují finanční služby, informační technologie, telekomunikace, etiku marketingu, životní prostředí, dopravu, hospodářskou soutěž, duševní vlastnictví a mnoho dalších.

Kontakt

General enquiries

International Chamber of Commerce
38 Cours Albert 1er
75008 Paris, France
tel.+33 1 49 53 28 28
fax +33 1 49 53 28 59
e-mail webmaster@iccwbo.org
internet: http://www.iccwbo.org

zpět na začátek

Organizační struktura Mezinárodní obchodní komory

Světová Rada

Světová Rada je nejvyšší rozhodovací orgán ICC. Je ekvivalentem valné hromady velké mezivládní organizace. Hlavním rozdílem však je, že delegáty jsou představitelé obchodních společností, a nikoli vládní zástupci.

Národní výbory jmenují své delegáty do Světové Rady, kteří se obyčejně scházejí dvakrát do roka. Deset přímých delegátů – ze zemí, kde nejsou ustaveny národní výbory – se též účastní práce Rady.

Národní výbory a skupiny

Národní výbory a skupiny tvoří globální síť, která činí ICC unikátní mezi podobnými obchodními organizacemi. Reprezentují stanoviska své obchodní komunity.

Prezident a výkonná rada

Světová rada volí prezidenta a více-prezidenta na období dvou let. Prezident, jeho přímý předchůdce a více-prezident tvoří Prezidium. Světová rada též volí Výkonnou radu, která je odpovědná za provádění politiky ICC na základě doporučení prezídia. Výkonná rada má mezi 15 až 30 členy, kteří jsou ve funkci 3 roky. Je volena tak, aby se obměňovala vždy jedna třetina členů po třech letech.

Generální tajemník

Generální tajemník řídí mezinárodní sekretariát a úzce pracuje s národními výbory v rámci pracovního programu ICC. Generální tajemník je volen Radou na základě iniciativy prezidenta a návrhu výkonné rady.

Komise

Členská základna ICC, tvořená obchodními společnostmi a institucemi, vytváří agendu ICC i její stanoviska prostřednictvím činnosti v komisích a pracovních skupinách. V těchto komisích pracuje více než 500 odborníků, kteří formulují politiku ICC a zdokonalují její pravidla.

Komise sledují aktivity vlád na národní i mezinárodní úrovni, které se týkají světového obchodu i dalších oblastí, a připravují stanoviska pro jednání s těmito vládami a organizacemi.

zpět na začátek

Témata a odborné komise ICC

zpět na začátek

Národní výbor ICC v České republice

Posláním Národního výboru ICC v České republice je napomáhat českým podnikům i dalším společnostem začlenit se do světového dění prostřednictvím této prestižní světové organizace. V rámci své činnosti ICC ČR aktivně spolupracuje na vytváření stanovisek k tématům zasílaných centrálou ICC k posouzení, zároveň chce i tuto agendu ovlivňovat tak, aby odpovídala zájmům svých členů.

ICC ČR se podílí intenzivně na formulaci východisek pro strategii konkurenceschopnosti a pro strategii exportu.

Cílem Národního výboru ICC je stát se opravdovým reprezentantem českých podnikatelů v rozsahu činnosti ICC, ať už v rámci ICC, tak též na národní úrovni. V České republice podnikatelům ICC ČR nabízí nejenom participaci na tvorbě těchto pravidel, ale ukazuje i cestu na jejich vynucování. ICC ČR vystupuje na obranu exportérů, komunikuje s bankéři, komunikuje s představiteli světových vlád, což umožňuje českým firmám navázat, pro ně tak vzácné, byznys kontakty.

Pravidla a směrnice ICC se používají po celém světě, zjednodušují transakce a podporují dobrou obchodní praxi. V češtině je ze strany ICC ČR připraveno:

  • Incoterms 2010
  • Bankovní záruky
  • Examination of Documents under Documentary Credits
  • Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy UCP 600
  • Komentář k UCP 600
  • Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě
  • Vzorová mezinárodní kupní smlouva
  • Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi zahraničního obchodu

Kontakt

Národní výbor Mezinárodní obchodní komory ČR
adresa (sídlo a kancelář): Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
tel./fax: 257 217 744
e-mail: icc@icc-cr.cz
web: www.icc-cr.cz

Komise působící při Národním výboru ICC v České republice

zpět na začátek

Doporučujeme