Mezinárodní obchodní středisko (ITC)

Mezinárodní obchodní středisko (International Trade Centre) patří mezi mezinárodní organizace, liší se však od nich svým specifickým posláním. Cílem jeho činnosti je technická spolupráce s rozvojovými zeměmi a zeměmi s tranzitní ekonomikou s cílem podpory obchodu, zejména podpory plného rozvoje jejich vývozního potenciálu a zefektivnění dovozních operací.International Trade Centre

Organizace propojující aktivity WTO a UNCTAD.

Funkce

Středisko bylo založeno v roce 1964 a jeho činnost je zajišťována (a financována) ve spolupráci Světové obchodní organizace (WTO) a Konference OSN pro obnovu a rozvoj (UNCTAD). Činnost ITC je zaměřena na podporu obchodu rozvojových zemí a zemí s tranzitními ekonomikami. Z pomoci pro tranzitní ekonomiky je vyloučena přímá finanční podpora.

Náplň činnosti

ITC je neziskovou organizací, jejíž služby zaměřené na podporu obchodu zejména malých a středních podniků (avšak nejen jich)jsou k dispozici prostřednictvím vládních institucí a organizací na podporu exportu privátnímu i veřejnému sektoru z rozvojových zemí a ze zemí s tranzitní ekonomikou.

Mezi hlavní směry činnosti ITC patří vytvoření efektivních programů na podporu vývozu, které zahrnují šest základních oblastí:

  • rozvoj výrobního programu a uvedení produktu na trh (marketingová podpora spočívající v poradenské službě týkající se rozvoje výroby;
  • adaptace výrobku a mezinárodního marketingu pro komodity a služby);
  • rozvoj služeb podporujících obchod (vytvoření a rozšíření zahraničních služeb poskytovaných veřejnými a soukromými institucemi na národní a regionální úrovni);
  • marketingové informace (získávání a rozšiřování informací o výrobcích, službách a trzích);
  • rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání v oblasti podpory exportu a jeho realizace);
  • řízení nákupu a dodávek ze zahraničí (zavedení nenákladného dovozového systému a služeb); vytvoření efektivních strategií na podporu exportu v souladu s vyhodnocením konkrétních potřeb jednotlivých regionů.

ITC na základě konkrétních žádostí vlád rozvojových zemí a zemí s tranzitními ekonomikami realizuje projekty zaměřené na vybrané rozvojové oblasti,a to na národní, regionální a meziregionální úrovni. Projekty jsou implementovány specialisty z Mezinárodního střediska obchodu, kteří úzce spolupracují s oficiálními zástupci z daných států. Jedná se o projekty, které zahrnují různé typy proexportních aktivit (balík služeb), jako jsou například informace a semináře o mnohostranném obchodním systému, zmapování jednotlivých trhů, identifikace zákazníků a cílových skupin, formulace proexportních strategií, způsoby financování, instrumenty k praktické realizaci obchodních operací, posílení služeb organizací na podporu exportu, atd.

Výstupy činnosti

Projekty byly v minulosti z hlediska sektorálního zaměřeny například na organické produkty, výrobky z kůže, umělecké a řemeslné předměty, informační technologii, služby, výrobky z juty, ovoce a zeleninu, eko-labelling.

Kromě jednotlivých projektů ITC vydává řadu publikací využitelných na podporu exportu, jako např. World Directory of Inspection Companies, která zahrnuje více než 1000 referenčních adres společností nabízejících inspekční služby (podle produktu a místa původu), dále World Directory of Purchasing and Supply Management Associations, Index to Trade Information Sources, World Directory of Trade Promotion Organizations and Other Foreign Trade Bodies, atd. Publikačně jsou vydávány také výsledky marketingových výzkumů uskutečněných v rámci jednotlivých projektů, a to včetně konkrétních obchodních kontaktů na příslušné firmy v daných zemích (např. Trh s výrobky z kůže v zemích EU apod.)

ITC nabízí dále řadu „nástrojů“ k prohloubení proexportních aktivit podniků v rámci vybraných států, v rámci jednotlivých odvětví nebo oblastí, anebo obecně. Jedná se např. o softwarový program na CD-ROM, který umožňuje vývozcům identifikovat „bílá místa“v jejich exportu. Dále se jedná o praktickou příručku vysvětlující možnosti získání úvěru, o on-line databázi informací a obchodních kontaktů, o mnohojazyčnou sbírku základních informací o mezinárodním právu, úplných textů mezinárodních smluv, modelových kontraktů a vybraných rozsudků (Juris International, http://www.intracen.org). Pod záštitou ITC byl také vytvořen internetový obchod s čerstvým ovocem a zeleninou (http://www.fruitnet.com), internetové kontaktní místo pro obchod se službami, virtuální výstavní centrum pro umělecké výrobky.

Z dalších zajímavých výsledků činnosti ITC je nutno jmenovat příručku pod názvem TradeMap, která pomáhá identifikovat nové trhy a poptávku na nich, posuzovat vývozní schopnosti a úlohu konkurence v odvětví a také poskytuje aktualizované obchodní statistiky (existuje na CD—ROM, částečně na http://www.trademap.org/).

Spolupráce ITC a ČR

V roce 1998 byl uspořádán seminář zaměřený na výsledky a dopady uzavřených mnohostranných smluv ve WTO do národní ekonomiky a na jednotlivé ekonomické subjekty.

V roce 1999 a 2000 byla ČR zapojena do projektu v oblasti informačních technologií, který zahrnoval také další státy s tranzitní ekonomikou, např. Slovinsko, Rusko, Polsko, Arménii, Moldávii. V rámci tohoto projektu byl specialisty z ITC zpracován přehled trhu informačními technologiemi v ČR a byl zorganizován seminář k problematice rozvoje tohoto odvětví a k možnostem expanze českých výrobců na zahraniční trhy.

Další technická spolupráce s ITC bude zaměřena na témata vytypovaná soukromou podnikovou sférou, nevládními organizacemi a profesními svazy. Vzhledem k vývoji světového obchodu a zvětšujícímu se objemu obchodu službami, včetně rozvíjejícího se elektronického obchodování, je rozpracován návrh na vytvoření projektu právě v této oblasti. Podle počátečních představ by měl být projekt zaměřen na průzkum českého trhu službami, na identifikaci jeho vývozního potenciálu, na průzkum vývozních možností a na charakteristiku jeho dalšího rozvoje i v souvislosti s vývojem globální ekonomiky a vývojem jednání ve Světové obchodní organizaci. Výsledky projektu budou využity zejména pro začínající negociace na půdě WTO.

V budoucnu by měla být navázána přímá spolupráce nevládních organizací, komor a profesních svazů s ITC tak, aby tato spolupráce byla více operativní a tím i efektivnější. Prostřednictvím svých svazů by jednotlivé podniky mohly bezprostředně čerpat celý potenciál služeb, který ITC nabízí.

Další informace

zpět na začátek

Doporučujeme