Informace o Mezinárodním visegrádském fondu

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9.6.2000. Členskými státy jsou Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.Programy MVF

Malé granty (Small Grants):

 • podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu);
 • termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince;
 • maximální částka přidělená jednomu projektu je 4000 EUR (přičemž finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 50 % celkových nákladů na realizaci projektu) a grant se uděluje na dobu maximálně 6 měsíců (i když realizace projektu bude trvat déle).

Standardní granty (Standard Grants):

 • podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 ve stejných oblastech jako v případě malých grantů, ale na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 4000 EUR a doba realizace projektu je 12 měsíců (finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 50 % celkových nákladů na realizaci projektu);
 • termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března a 15. září.

Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant):

 • má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny.

Visegrádský strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants):

 • podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny;
 • projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok;
 • termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15.2. a 15.5.;
 • granty se poskytují na dobu maximálně 3 let (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 50 000 EUR); i v tomto případě finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 50 % celkových nákladů na realizaci projektu.

Visegrádská stipendia:

Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže).

Žadatelé, jejichž univerzita nebo místo zaměstnání je v  době podání žádosti dále než 1 500 km od vybrané hostitelské univerzity/instituce, splňují podmínky pro udělení grantu na jednorázovou úhradu cestovních nákladů.

Nabízejí se:

 • tzv. in-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavska, Černé Hory, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4. Stejná pravidla platí i pro uchazeče z Kosova;
 • tzv. intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4;
 • tzv. out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina. Stejná pravidla platí i na univerzitách v Kosovu.

Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně.

Upozornění:

Konference ministrů zahraničních věcí zemí V4 přijala dne 22. října 2009 změny ve stávajících pravidlech Visegrádského stipendijního programu. Kompletní znění pravidel s těmito změnami naleznete na http://visegradfund.org/scholarships/.

Granty pro studenty/umělce/novináře (Visegrad Scholarships at the Open Society Archives – OSA)

V rámci společného projektu MVF a Open Society Archivum při Středoevropské univerzitě v Budapešti  se nabízí těm studentům / umělcům / novinářům, kteří chtějí provádět výzkum v OSA a téma jejich výzkumu souvisí s MVF, ročně celkem 10 grantů na výzkum (8 grantů pro uchazeče ze zemí V4 a 2 granty pro uchazeče ze zemí mimo V4).

Podrobné informace o výše zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu, informace o Visegrádské skupině na www.visegradgroup.eu.

zpět na začátek

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme