Monako

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoMonako
Počet obyvatel38,35 tis.
Jazykfrancouzština
Náboženstvíkřesťanství (86,0 %), bez vyznání (11,7 %), judaismus (1,7 %), jiná (0,6 %)
Státní zřízeníkonstituční monarchie
Hlava státuAlbert Alexandre Louis Pierre Grimaldi (zvaný Albert II.)
Hlava vládyPierre Dartout
Název měnyeur
Cestování
Časový posun0 hod
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Michal Fleischmann
Ekonomický úsekMgr. Zuzana Gamrotová
Konzulární úsekJUDr. Dana Dedková
CzechTradeIng. Vítězslav Blažek
CzechinvestIng. Vítězslav Blažek
Ekonomika 2020
Nominální HDP (mld. EUR) 5,97
Hospodářský růst (%) – 11,8
Inflace (%) N/A
Nezaměstnanost (%) N/A

Monako je druhým nejmenším (městským) státem na světě po Vatikánu s rozlohou 2,02 km2 a 38 350 obyvateli. Jeho státním zřízením je dědičná konstituční monarchie s knížetem v čele výkonné moci. Zákonodárným orgánem je kníže a jednokomorový parlament (Národní rada) s 24 poslanci volenými na 5 let. Hospodářství země je založeno na atraktivním daňovém prostředí bez daně z příjmu fyzických osob, finančních službách a cestovním ruchu. Monako je spojeno měnovou a celní unií s Francií, která je jeho jediným sousedním státem. Zároveň se od roku 2015 jedná o uzavření asociační dohody s Evropskou unií  s cílem otevřít monackým ekonomickým subjektům přístup na vnitřní trh EU a rozvíjet spolupráci v sektorech společného zájmu.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracována pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná v základním rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Monako (257.16 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Monacké knížectví (francouzsky Principauté de Monaco) je dědičnou konstituční monarchií s dynastií Grimaldi vládnoucí v zemi od roku 1297 s tendencí jejího pokračování. Od roku 2005 vládne Monackému knížectví princ Albert II, který je zároveň nejvyšším výkonným představitelem, spoluzákonodárcem spolu s 24člennou volenou Národní radou.   Vláda má celkem šest členů – státního ministra v čele a dále ministry vnitra, financí a hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví, životního prostředí a urbanismu, a zahraničních vztahů a spolupráce. Složení vlády je uvedeno na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Le Gouvernement.

1.2. Zahraniční politika země

Zahraniční politika Monaka je zaměřena na pokračování jeho politické samostatnosti s těsným ekonomickým propojením s Francií, která také zajišťuje vojenskou ochranu monackého území. Formální nezávislost na Francii získalo Monako v roce 1861, členem OSN je od roku 1993 a jednání o přidružení k EU byla zahájena v roce 2015. V prosinci 2018 vyjádřila Evropská rada uspokojení s jejich postupem a v březnu 2019 vydal Evropský parlament doporučení Evropské radě a Evropské komisi pro jejich další pokračování. Aktuální zahraničně politické postoje Monaka jsou uváděny na internetových stránkách monackého ministerstva zahraničních věcí v sekci Monaco à l’International.

1.3. Obyvatelstvo

Dle statistického odhadu mělo Monako na konci prosince 2021 39,1 tis. obyvatel. Počet obyvatel mírně roste, v roce 2021 o 0,4 %. V demografické struktuře činí podíl mužů 48,9 % a žen 51,1 %. Složení obyvatelstva podle dalších hledisek je následující:

Věkové skupiny:

22,1 %  pod 25 let

52,0 %  25-64 let

25,9 %  nad 64 let

Národnosti:

24,9 %  francouzská

22,5 %  monacká

21,9 %  italská

30,7 %  jiné

Náboženství (dle odhadu agentury Pew Research Center):

86,0 %  křesťanství

11,7 %  bez vyznání  

1,7 %  judaismus  

0,6 %  jiné

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

V souvislosti s koronavirovou krizí utrpělo knížectví zejména ekonomicky prudkým poklesem zahraniční turistiky (zejména ze zemí mimo EU) a zrušením řady akcí (sportovních, obchodních veletrhů, konferencí) v průběhu roku 2020. Rok 2021 se však promítl do zlepšení hospodářské situace, o čemž svědčí návrat k vyrovnanému rozpočtu v roce 2021 a rozpočtové prognózy na rok 2022 (mírný přebytek ve výši přibližně 3 milionů EUR), a to díky vyšším než očekávaným příjmům.  Pět hlavních sektorů aktivity představují 62,7 % HDP: vědecko-technické aktivity, administrativní služby a podpora (17,8 % HDP), finanční služby a pojišťovnictví (16,7 %), stavebnictví (9,9 %), sektor nemovitostí (9,2 %), hotelnictví a stravovací sektor (9,1 %). Monako hodlá konsolidovat diversifikované hospodářství a podpořit rozvoj malých výrobních struktur s vysokou přidanou hodnotou (např. nano-satelity) a nabízením výhodných podmínek pro inovativní digitální firmy a start-upy. Z výrobních oborů je nejvíce zastupena produkce plastových a chemických výrobků, která představuje polovinu hodnoty celkové výroby. Spotřeba je dominantně kryta dovozem. Údaje o zahraničním obchodu v následující tabulce nezahrnují obchodní výměnu s Francií, kterou monacká statistika nevykazuje vzhledem k celní unii mezi oběma zeměmi. Monako je místně hlavním zdrojem zaměstnanosti s téměř 56 000 zaměstnanci, z nichž 91,2 % je v soukromém sektoru. Ve veřejném a soukromém sektoru tvoří 63 % zaměstnanců Francouzi, 14,4 % Italové a 6,6 % Portugalci. Pouze 4,1 % zaměstnanců jsou Monakové. Ve skutečnosti téměř 42 000 osob s bydlištěm ve Francii a 5 000 lidí s bydlištěm v Itálii dojíždějí za prací do Monackého knížectví každý den.

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) 7,5-11,8N/AN/AN/A
HDP/obyv. (EUR) 75 942,069 380N/AN/AN/A
Inflace (%) N/AN/AN/AN/AN/A
Nezaměstnanost (%) N/AN/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. EUR) 1,20,91,2N/AN/A
Import zboží (mld. EUR) 2,51,41,8N/AN/A
Saldo obchodní bilance (mld. EUR) -1,3-0,5-0,6N/AN/A
Průmyslová produkce (% změna) -6,0N/AN/AN/AN/A
Populace (tis.) 38,3039,1N/AN/A
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD, IMSEE

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet


V letech do roku 2019 měly veřejné finance pozitivní vývoj. V průměru byl dosahován přebytek státního rozpočtu kolem 2 % jeho příjmů, na nichž se téměř polovinou podílí výběr DPH. Údaje za rok 2020 nebyly v době uzávěrky ještě k dispozici. Ukazatele vázané na platební bilanci Monako nevykazuje a je v tomto ohledu zahrnuto do francouzských statistik.   V roce 2021 uvádí opravný rozpočet knížectví příjmy ve výši 1,717 miliardy EUR a výdaje 1,726 miliardy EUR, tj. schodek těsně pod 9 milionů EUR, což je velmi daleko od původní prognózy schodku ve výši 114,5 milionu EUR vyplývající z výdajů vynaložených v souvislosti s pandemii Covid-19.


• Teritorium: Evropa | Monako | Zahraničí