Monako

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoMonako
Počet obyvatel38,35 tis.
Jazykfrancouzština
Náboženstvíkřesťanství (86,0 %), bez vyznání (11,7 %), judaismus (1,7 %), jiná (0,6 %)
Státní zřízeníkonstituční monarchie
Hlava státuAlbert Alexandre Louis Pierre Grimaldi (zvaný Albert II.)
Hlava vládyPierre Dartout
Název měnyeur
Cestování
Časový posun0 hod
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Michal Fleischmann
Ekonomický úsekMgr. Zuzana Gamrotová
Konzulární úsekJana Karfíková Dott.
CzechTradeIng. Jakub Smetana
Czechinvestne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. EUR) 7,27
Hospodářský růst (%) 21,6
Inflace (%) N/A
Nezaměstnanost (%) N/A

Monako je druhým nejmenším (městským) státem na světě po Vatikánu s rozlohou 2,02 km2 a 38 350 obyvateli. Jeho státním zřízením je dědičná konstituční monarchie s knížetem v čele výkonné moci. Zákonodárným orgánem je kníže a jednokomorový parlament (Národní rada) s 24 poslanci volenými na 5 let. Hospodářství země je založeno na atraktivním daňovém prostředí bez daně z příjmu fyzických osob, finančních službách a cestovním ruchu.

Monacké knížectví je vůči Evropské unii třetí zemí. Vzhledem k celní unii s Francií je navíc knížectví od roku 1968 součástí celního území Společenství. Monako je součástí evropského systému DPH. Monacké knížectví je rovněž členem eurozóny.

Monacké knížectví není signatářem Schengenských dohod, ale díky námořnímu a leteckému přístupu do země a volnému pohybu mezi Francií a Monakem je vstupním přístavem do Evropy. Rozhodnutím schengenského výkonného výboru ze dne 23. června 1998 byly heliport a přístav Condamine uznány za schválené hraniční přechody na vnějších hranicích a držitelům monackých povolení k pobytu bylo uděleno právo volného pohybu v rámci schengenského prostoru pro pobyty kratší než tři měsíce.

Monacké knížectví je od roku 2015 oficiálně zapojeno do jednání s Evropskou unií s cílem dosáhnout dohody, která Monaku umožní co nejplnější účast na vnitřním trhu EU. Hlavním cílem asociační dohody vyjednávané s EU je umožnit Monaku a všem hospodářským subjektům v zemi zapojit se do evropského vnitřního trhu, mimo jiné odstraněním překážek, které mohou v současnosti bránit vývozu z Monaka do členských států EU. V červnu 2022 Rada Evropské unie pod francouzským předsednictvím s uspokojením konstatovala, že jednání nyní vstoupila do rozhodující fáze, a uvedla, že očekává další významný pokrok, včetně politicky citlivých otázek.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracována pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná v základním rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Monako (MZV) (237B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Monako (256.25 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Monacké knížectví (francouzsky Principauté de Monaco) je dědičnou konstituční monarchií s dynastií Grimaldi vládnoucí v zemi od roku 1297 s tendencí jejího pokračování. Od roku 2005 vládne Monackému knížectví princ Albert II, který je zároveň nejvyšším výkonným představitelem, spoluzákonodárcem spolu s 24člennou volenou Národní radou. Vláda má celkem šest členů – státního ministra v čele a dále ministry vnitra, financí a hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví, životního prostředí a urbanismu, a zahraničních vztahů a spolupráce. Složení vlády je uvedeno na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Le Gouvernement.

1.2. Zahraniční politika země

Zahraniční politika Monaka je zaměřena na pokračování jeho politické samostatnosti s těsným ekonomickým propojením s Francií, která také zajišťuje vojenskou ochranu monackého území. Formální nezávislost na Francii získalo Monako v roce 1861, členem OSN je od roku 1993 a jednání o přidružení k EU byla zahájena v roce 2015. V prosinci 2018 vyjádřila Evropská rada uspokojení s jejich postupem a v březnu 2019 vydal Evropský parlament doporučení Evropské radě a Evropské komisi pro jejich další pokračování. Aktuální zahraničně politické postoje Monaka jsou uváděny na internetových stránkách monackého ministerstva zahraničních věcí v sekci Monaco à l’International.

1.3. Obyvatelstvo

Dle statistického odhadu má Monako 38,4 tis. obyvatel, což představuje hustotu zalidnění 19 200 obyv./km2, tedy nejvyšší na světě. Počet obyvatel mírně roste, v posledních letech kolem 0,6 % ročně. V demografické struktuře činí podíl mužů 48,9 % a žen 51,1 %. Složení obyvatelstva podle dalších hledisek je následující:

Věkové skupiny:

22,1 % pod 25 let

52,0 % 25-64 let

25,9 % nad 64 let

Národnosti:

24,9 % francouzská

22,5 % monacká

21,9 % italská

30,7 % jiné

Náboženství (dle odhadu agentury Pew Research Center):

86,0 % křesťanství

11,7 % bez vyznání

1,7 % judaismus

0,6 % jiné

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Pět hlavních sektorů aktivity představují 62,7 % HDP: vědecko-technické aktivity, administrativní služby a podpora (17,8 % HDP), finanční služby a pojišťovnictví (16,7 %), stavebnictví (9,9 %), sektor nemovitostí (9,2 %), hotelnictví a stravovací sektor (9,1 %). Monako hodlá konsolidovat diversifikované hospodářství a podpořit rozvoj malých výrobních struktur s vysokou přidanou hodnotou (např. nano-satelity) a nabízením výhodných podmínek pro inovativní digitální firmy a start-upy. Z výrobních oborů je nejvíce zastupena produkce plastových a chemických výrobků, která představuje polovinu hodnoty celkové výroby. Spotřeba je dominantně kryta dovozem.

V roce 2022 pokračoval růst monackého hospodářství a příjmy v mnoha odvětvích překonaly úroveň před pandemií. Téměř všechna odvětví zaznamenala růst oproti předchozímu roku. Zejména díky velkoobchodu dosáhly příjmy knížectví v loňském roce téměř 19 miliard eur, což představuje nárůst o 2,5 miliardy eur. Více než čtvrtinu nárůstu tržeb představuje velkoobchod. Největší část velkoobchodu tvoří stroje, průmyslová zařízení, lodě a letadla. Zřetelný nárůst vykázala věda, technologie a stavebnictví.

Největší relativní nárůst zaznamenaly činnosti v oblasti ubytování, stravování a pohostinství. Po pandemii se výrazně zotavil trh s nemovitostmi.


2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

V letech do roku 2019 měly veřejné finance pozitivní vývoj. V průměru byl dosahován přebytek státního rozpočtu kolem 2 % jeho příjmů, na nichž se téměř polovinou podílí výběr DPH. Ukazatele vázané na platební bilanci Monako nevykazuje a je v tomto ohledu zahrnuto do francouzských statistik. V roce 2021 uvádí opravný rozpočet knížectví příjmy ve výši 1,717 miliardy EUR a výdaje 1,726 miliardy EUR, tj. schodek těsně pod 9 milionů EUR, což je velmi daleko od původní prognózy schodku ve výši 114,5 milionu EUR vyplývající z výdajů vynaložených v souvislosti s pandemii Covid-19.

2.3. Bankovní systém

Monako nemá centrální banku. Banky se tam řídí pravidly francouzské centrální banky a na dohledu nad finančním sektorem se podílejí následující místní instituce: SICCFIN, CCAF,AMAF, AMCO. V zemi je registrováno/zastoupeno přes 40 bank, z toho i následujících pět z 10 největších v Evropě a zároveň 30 největších na světě: HSBC, BNP Paribas, Societé générale, Barclays, Crédit mutuel.

2.4. Daňový systém

V daňovém systému Monaka je méně daní než v okolních zemích a není tam zejména daň z příjmu fyzických osob. Systém je stabilní a poměrně přehledný. Hlavními daněmi jsou daň z příjmu právnických osob se sazbou 25 %, daň z přidané hodnoty ve výši francouzských sazeb a dědická/darovací daň se sazbami 0 až 16 % dle stupně příbuznosti Změny výhodnosti daňového prostředí se zatím neočekávají. Přehled daní a poplatků je uveden na internetových stránkách monacké veřejné správy v kapitole La fiscalité monégasque.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Celkový objem obchodu knížectví bez zahrnutí Francie vykázal v roce 2022 proti předchozímu roku výrazný nárůst o 18,0 % a dosáhl více než 3,5 miliardy eur. Tato částka však zůstává nižší než před zdravotnickou krizí (3,7 miliardy EUR v roce 2019). Obchod s EU vzrostl o 54,8 %. Hlavním obchodním partnerem Monaka byla Itálie s 22,6 % obchodu, následuje Německo (12,3 %) a Spojené království (10 %).

Obchodní vztahy s ČR


20182019202020212022
Export z ČR (mil. EUR) 12,145,721,221,524,5
Import do ČR (mil. EUR) 4,911,79,310,216,6
Saldo (mil. EUR) -7,2-34,0-11,9-11,3-7,9

Zdroj: IMSEE


3.2. Přímé zahraniční investice

3.3. FTA a smlouvy

Monako je prostřednictvím celní unie s Francií součástí celního prostoru EU a na základě dohod s Francií a EK také součástí zóny eura. Aplikuje i některá další unijní pravidla a od roku 2015 vede jednání o přidružení k EU. Podrobnější informace jsou uváděny na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Monaco et l’Union Européenne.

Bilaterální smlouvy mezi Monakem a ČR jsou uvedeny na internetových stránkách MZV ČR v databázi Vyhledávání smluv pod vyhledávacím výrazem Monako. Z hospodářské oblasti je to následující smlouva: Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech (2016)

3.4. Rozvojová spolupráce

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Perspektivními obory jsou služby cestovního ruchu, finanční služby, luxusní zboží a vyspělé technologie.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Vzhledem k významnému podílu francouzských a italských státních příslušníků jsou místní zvyklosti ovlivněny francouzskou a italskou kulturou. Dalším důležitým prvkem, který ovlivňuje místní zvyky a tradice, je náboženství. Většina obyvatel jsou katolíci.

4.2. Oslovení

Obchodní partnery lze oslovit buď osobně u příležitosti nějaké akce, například veletrhu, nebo písemně. Šanci na větší pozornost má přitom úvodní korespondence a informační materiály ve francouzštině, i když je obchodní partner schopen komunikovat v angličtině. Co se týká oslovovací terminologie, je standardní oslovení ve francouzštině Monsieur (pane) nebo Madame (paní), a to bez příjmení. I když to dnes není pociťováno tak silně, je oslovení s příjmením považováno za nezdvořilé a pokleslé. U vyšších funkcí je oslovení více formální, například Monsieur le directeur (pane řediteli), apod. Akademické tituly se běžně nepoužívají. Tykání či oslovování křestním jménem přichází v úvahu obvykle až po navázání osobního kontaktu.

4.3. Obchodní schůzka

Obchodní schůzku lze sjednat telefonicky i e-mailovou komunikací. Čím výše postavená osoba, tím praktičtější je zaslání návrhu více termínů na výběr spolu s náměty k jednání. Obvyklým místem schůzky jsou firemní prostory, případně podle situace třeba hotel nebo veletrh. Na pozvání na oběd nebo večeři do restaurace nelze spoléhat. Vizitky jsou zcela běžné. Dárky se neočekávají, a když se příležitostně předávají, tak obvykle firemní dárkové předměty. Jednání je nejvhodnější navrhovat na běžné pracovní hodiny mimo polední dobu (mezi 12 a 14 hod.) a mimo svátky, všední den mezi svátky, srpnové dny a raději ani v pátek později odpoledne. Oblečení většinově vnímané v ČR jako adekvátní k pracovnímu jednání je stejně vyhovující i v Monaku. Při jednání se v jednacích prostorech alkohol nenabízí. Při případném návazném pohoštění víno, eventuálně i pivo. Ideální složení jednacího týmu nejvíce závisí na tématech k jednání a kompetencích jeho členů. V zájmu pohotovosti nejlépe dvě až tři osoby, z nichž alespoň jedna umí francouzsky, i když je jednání naplánováno v angličtině.

4.4. Komunikace

Pokud není předem z něčeho zřejmé nebo při sjednávání schůzky dohodnuto jinak, vyplatí se v případě neznalosti francouzštiny vzít na první jednání tlumočníka. Nedojde-li v případě nejasnosti na ověřovací dotaz, předpokládá se jednání ve francouzštině, ať přímo nebo přes tlumočníka na české straně. Z hlediska jazykové vybavenosti je v Monaku sice podobně jako v Česku z cizích jazyků rozšířena znalost nejvíce angličtiny, ale v jednotlivých případech na to nelze předem spoléhat.

Společenskou část konverzace je možné vést na různá běžná témata, velká záliba je například v kultuře. A podobně jako v Česku není vhodné se pouštět do témat příliš osobních nebo společensky citlivých. Komunikovat lze všemi způsoby, ale zpravidla je v určité fázi pro větší šanci k navázání pevnějšího obchodního vztahu potřeba osobní seznámení, pro které lze vzhledem k relativní blízkosti obou zemí nalézt s poměrně velkou pravděpodobností vhodnou příležitost.

4.5. Doporučení

Pro obchodní jednání v Monaku lze doporučení stručně shrnout takto:

– Nenavrhovat obchodní jednání na poledne, volné dny a srpen.

– Dodržovat kulturu obchodního a společenského styku jako v ČR.

– Nespoléhat zcela na angličtinu, pokud není z něčeho zřejmá nebo předem dohodnuta.

– Atraktivně prezentovat ke svým nabídkám západní reference, pokud existují.

– Neočekávat rychlá rozhodnutí a vytrvat, pokud lze snést delší návratnost vynaloženého úsilí a nákladů.

4.6. Státní svátky

Státními svátky s pevným datem jsou:

01.01. Nový rok (Jour de l’An)

27.01. Svaté Devoty (Sainte Dévote) – svátek patronky Monaka (a Korsiky)

01.05. Svátek práce (Fête du Travail)

15.08. Nanebevzetí (Assomption) – nejdůležitější mariánský svátek v některých křesťanských církvích

01.11. Všech svatých (Toussaint) – křesťanský svátek na památku všech svatých

19.11. Státní svátek (Fête nationale) – svátek knížete (Fête du Prince) – na den svatého jmenovce knížete vládnoucího v letech 1949-2005

08.12. Neposkvrněného početí (Immaculée Conception) – křesťanský mariánský svátek

25.12. Svátek vánoční (Noël)

a dále pohyblivé křesťanské svátky Velikonoční pondělí (Lundi de Pâques), Nanebevstoupení (Ascension), Letnice (Lundi de Pentecôte) a Boží tělo (Fête Dieu). Aktuální přehled svátků je uváděn na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Jours fériés.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Možnosti vstupu na trh Monaka jsou podobné jako ve Francii a vzhledem k těsnému hospodářskému propojení obou zemí.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Pro působení na malém monackém trhu je nejpraktičtější najít nějakého francouzského nebo místního zástupce. Pokud by se při větším obratu vyplatilo zřídit vlastní nebo společný subjekt, jsou volitelné právní formy a podmínky pro jejich registraci uvedeny na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Créer une entreprise. Obsahuje i srovnávací tabulku Comparatif des formesjuridiques jednotlivých právních forem pro jejich snadnější volbu.

5.3. Marketing a komunikace

Propagace je žádoucí ve francouzském jazyce, stejně jako návody a nápisy na výrobcích. Pro marketing a komunikaci slouží agentury uvedené například na internetovém portálu Webmarketing Conseil v sekci AgencesMarketing/Communication Monaco. Veletrhy jsou uváděny na internetovém portálu EventsEye v sekci Monaco.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochranou duševního vlastnictví se zabývá úřad Office de la Propriété Industrielle, který také vyřizuje vydávání patentů atd. Monako je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a na jejích internetových stránkách je v profilu Monaco uveden přehled příslušných monackých předpisů a přístupů k mezinárodním smlouvám.

5.5. Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 7.264. Zakázka může být buď otevřená nebo omezená. O ty omezené se mohou ucházet jen zájemci z předvýběru vyhlášeném podobně jako samotná zakázka ve věstníku Journal de Monaco. Veřejné zakázky nejvíce zadává odbor Direction des travaux publics ministerstva investic, životního prostředí a urbanismu.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Obvyklé platební podmínky a rozsah zdržení plateb v praxi monacká statistika neuvádí. Způsoby řešení obchodních sporů závisí na ustanoveních obchodního kontraktu. Monako, stejně jako ČR, je členem Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Náklady na soudní řízení a honoráře advokátů v Monaku jsou vysoké, takže je vhodné využít přednostně všech jiných dostupných prostředků. Nicméně v případě potřeby je na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Paříži uveden seznam advokátních kanceláří, které informovaly, že jednají česky i francouzsky.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Monako není členem schengenského prostoru, ale na své jediné hranici (s Francií) neprovádí hraniční kontroly. Další poznatky a doporučení pro cesty do Monaka jsou uváděny na internetových stránkách Ministerstvazahraničních věcí ČR v databázi „státy a území“pod kombinací vyhledávacích výrazů „Monako“ a „Cestování“.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou zaměstnání každého cizince je pracovní povolení (permit de travail), o které se žádá na pracovním úřadě. Kontakty a podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách monacké státní správy v kapitole Recruter dupersonnel.

5.9. Veletrhy a akce

Přehled nejvýznamnějších veletrhů a akcí v Monaku je uváděn na internetovém portálu EventsEye v sekci Monaco. Dále je uveden plán na rok 2023:

E-COMMERCE ONE TO ONE

14. – 16. 3. 2023

Konferenční networking elektronického obchodu.

https://www.one-to-one-monaco.com

EVER MONACO

11. – 12.5. 2023

Veletrh obnovitelných zdroju energie a ekologických vozidel

https://www.ever-monaco.com

ART MONTE-CARLO 2023

08-09. 07. 2023

Veletrh moderního umění

https://artmontecarlo.ch/

MONACO YACHT SHOW

27- 30. 09. 2023

Mezinárodní výstava luxusních jachet.

https://www.monacoyachtshow.com

LUXE PACK MONACO

02- 04. 10. 2023

Výstava obalové kultury luxusního zboží.

https://www.luxepackmonaco.com

LES ASSISES DE LA SÉCURITÉ ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION

11-14. 10. 2023

Veletrh bezpečností a informační techniky.

https://www.lesassisesdelacybersecurite.com

MONTE-CARLO GASTRONOMIE

24-27.11.2023

Veletrh evropské gastronomie.

https://montecarlogastronomie.com

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Kontakty na zastupitelské úřady ČR v Monaku a pro Monako jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v databázi „státy a území“ pod kombinací vyhledávacích výrazů „Monako“ a „Kontaktní český úřad“. Jsou to následující dva:

Honorární generální konzulát České republiky

15, avenue de Grande Bretagne

98000 Monte-Carlo Monako

E-mail: monaco@honorary.mzv.cz

Tel.: +377 93504660

Velvyslanectví České republiky v Paříži

15, avenue Charles Floquet

75007 Paris Francie

E-mail: paris@embassy.mzv.cz

Tel.: +33 1 40651300

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

18 (93301945) – záchranka

17 – policie

18 – hasiči

+377 93504660 – Honorární generální konzulát ČR v Monte Carlo

+33 607764394 – nouzová linka Velvyslanectví ČR v Paříži

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

www.palais.mc kancelář monackého knížete

www.gouv.mc portál monacké vlády s odkazy na internetové stránky ministerstev a jiných úřadů

www.legimonaco.mc monacká sbírka zákonů

journaldemonaco.gouv.mc monacký úřední věstník

monservicepublic.gouv.mc/Fiscalite daňové informace monacké státní správy

www.imsee.mc monacký statistický úřad

RCI monacký obchodní rejstřík

MonEntreprise (gouv.mc) registrace firem v Monaku

Monaco economic board monacká obchodní komora a podpora investic

MonEntreprise (gouv.mc) podpora investic v Monaku

www.eventseye.com přehled veletrhů v Monaku

• Teritorium: Evropa | Monako | Zahraničí

Doporučujeme