Mosambik: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Mosambická republika
 • República de Moçambique
 • Prezident: Filipe Jacinto Nyusi (ve druhém mandátu)

Složení vlády:

 • Vláda jmenovaná 17. 1. 2020:

Premiér: Carlos Agostinho do Rosário

Rezort

Ministr/ministryně

hospodářství a finance

Adriano Afonso Maleiane

zahraniční věci a spolupráce

Verónica Nataniel Macamo Dlhovo

vnitro

Amade Miquidade

národní obrana

Jaime Bessa Neto

zemědělství a venkovský rozvoj

Celso Ismael Correia

spravedlnost, ústavní záležitosti a víra

Helena Mateus Kida

práce, zaměstnání a sociální zabezpečení

Margarida Adamugy Talapa

moře, vnitrozemské toky a rybolov

Augusta de Fátima Charifo Maita

přírodní zdroje a energetika

Ernesto Max Elias Tonela

průmysl a obchod

Carlos Alberto Fortes Mesquita

zdravotnictví

Armindo Daniel Tiago

veřejné práce a vodní zdroje

Joao Osvaldo Machatine

země a životní prostředí

Ivete Maibase

školství a lidský rozvoj

Carmelita Rita Namashulua

doprava a komunikace

Janfar Abdulai

kultura a cestovní ruch

Eldevina Materula

věda, technologie a vyšší a odborné vzdělání

Gabriel Ismael Salimo

Charakteristika státu

Mosambická republika je přímořským státem jihovýchodní Afriky. Na západě sousedí se Zimbabwe (1402 km společných hranic) a Zambií (439 km), na severu s Malawi (1498 km společných hranic) a Tanzánií (840 km), na jihu s Jihoafrickou republikou (496 km) a Swazijskem (108 km společných hranic). Na východě je země omývána vodami Mosambického průlivu Indického oceánu, pobřeží má délku 2470 km. Nejvyšším bodem země je Monte Binga, dosahující výšky 2436 m.n.m. Podnebí je typicky tropické – horké a převážně vlhké, zejména v období dešťů (říjen až duben), kdy spadne v průměru až 1100 mm dešťových srážek. Ve vyšších polohách na západě země je chladněji, během období sucha (zimy) mohou teploty klesat až k 10°C.

Státní zřízení

Mosambik je v současné době unitární republikou, praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran. U moci je od získání nezávislosti v roce 1975 strana Frente de Liberatacao de Mosambique (FRELIMO). Prezident je volen v přímých volbách na pět let, nejvíce však na dvě volební období. Zákonodárnou moc má jednokomorové Národní shromáždění složené z 250 poslanců volených na pětileté funkční období. Poslední prezidenské a parlamentní volby se konaly na podzim 2019. Na dodržování ústavnosti dohlíží Ústavní rada, která má 7 členů.

Členství v mezinárodních a regionálních uskupeních

Mosambik je členskou zemí jihoafrického integračního uskupení SADC (www.sadc.int). Dále je členskou zemí následujících úmluv a organizací: ACP, AfDB, AU, Commonwealth, CPLP, EITI, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, OIC, OIF, OPCW, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNISFA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO a WTO.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 31 151 375 (odhad 2020)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,93 %

Věková struktura:

 • 0-14 let: 45,13%
 • 15-24 let: 21,43%
 • 25-54 let: 27,09%
 • 55-64 let: 3,44%
 • 65 let a výše: 2,91%

Nejvíce obyvatel se nachází v hlavním městě Maputo (1,19 mil.), dále v Matole (675 tis.), Beiře (530 tis.), Nampule (388 tis.) a Chimoio (257 tis.).

Mosambické obyvatelstvo je tvořeno z 99,66 % původními etnickými skupinami. Na severu žije etnikum Makua (asi 4 mil.), v údolí Zambezi žijí Senové a Šonové a v jižním Mosambiku převládají Šangánové (Tsongové). Vedle těchto hlavních skupin žije v zemi několik menších etnik.

V zemi též žije několik desítek tisíc osob evropského původu (0,06 % populace), evropsko-afrických míšenců (0,2 %) a obyvatel asijského původu, zejména Indů (0,08 %). Počet obyvatel evropského původu dramaticky klesl v 70. letech 20. stol. v souvislosti s osvobozeneckou a následnou občanskou válkou, díky ekonomickému rozkvětu země po roce 2000 však začal opět růst. V průběhu ekonomické krize v Evropě v Mosambiku strmě narostl počet portugalských a jiných evropských státních příslušníků ucházejících se o odborně zaměřené pracovní pozice.

Podle posledních odhadů se 56 % populace hlásí ke křesťanství (z toho 28 % katolíků), 18 % je muslimů, 6,7 % se hlásí k tradičním náboženstvím a 18,7 % se nehlásí k žádnému náboženství.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

HDP/obyv (nominální, USD)

629

528,93

392,06

429,3 475,56 493,37 521,83 

růst HDP (%)

7,4

6,6

3,8

2,9 3,4 2,2 2,2 

celkový objem HDP (nominální, mld. USD)

17,1

14,8

11,27

12,68 14,43 15,37 15,7 

inflace

1,1

11,1

23,7

5,6 3,5 3,5

MT/USD (roční průměr)

33,6

45,9

71,40

59 64,89 63,35 66,6 

MT/EUR (roční průměr)

40,79

49,97

75,26

70,76 73,09 70,63  

Zdroj: MMF, World Economic Outlook v květnu 2020, http://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO, *odhad

Z počátku roku 2019 se očekávalo, že ekonomika poroste alespoň o 3,5 % a to i přes přetrvávající dluhovou krizi. Na jaře 2019 však udeřily dva cyklony – Idaí a Kenneth na střední a severní pobřeží, vyžádaly si mnoho obětí, způsobily rozsáhlé povodně, poničily infrastrukturu, budovy, přístavy a narušily zemědělskou činnost. Ekonomická činnost kvůli tomu poklesla, investice se zaměřily zejména na rekonstrukci poničených oblastí a ekonomický růst dosáhl jen 2,2 %. Největší propad zaznamenal zejména vývoz dřeva, který se snížil o 46,8 %. V roce 2020 se původně očekávalo zrychlení růstu na 4,8 %, nicméně z důvodu šíření COVID-19 se tato prognóza musí brát s rezervou a očekávat jen mírný růst max. 2,2 %. V roce 2020 se očekává i nadále pokračující snaha o rekonstrukci poničených oblastí, zvýšené stavební činnosti, investice do zdraví obyvatelstva a snaha o opětovné zajištění bezpečnosti v severní provincii Cabo Delgado (ISIL potvrdil svou přítomnost a dochází k útokům na obyvatele a veřejné instituce, ISIL se snaží převzít moc nad danou oblastí). Produkce uhlí se kvůli propadu jeho ceny a nižší poptávce nezvýší a bude i nadále v úpadku. Zemědělská činnost zůstane i nadále oslabena, protože potřebuje delší dobu na obnovu a stabilizaci.

Přírodní katastrofy měly negativní dopad také na růst cen potravin v první polovině roku 2019 a míra inflace se očekávala na 5,2 %. Ke konci roku se však růst zmírnil a míra inflace dosáhla 3,5 % (stejně jako v roce 2018). Na rok 2020 se pak očekává nárůst míry inflace na 6 %.

Z hlediska fiskální politiky a financování nečekaných událostí se mosambická vláda do značné míry spoléhala na mobilizaci finančních prostředků od zahraničních donorů. Finanční pomoc od mezinárodních organizací se pohybovala v roce 2019 ve výši 1,2 mld. USD a bilaterální pomoc byla poskytnuta také ze strany mnoha zemí. I přes zvýšené výdaje spojené s volbami v říjnu 2019 se deficit státního rozpočtu vůči HDP země snížil na 0,2 % ze 6,9 % v roce 2018. V roce 2020 se očekává jeho prohloubení na 7,7 %.

Mosambická centrální banka během roku 2019 nejdříve v červnu zvýšila úrokovou míru na 13,25 % kvůli inflačním tlakům a následně ji v srpnu snížila na 12,75 %, aby naopak podpořila ekonomiku.

Schodek běžného účtu platební bilance se i nadále prohloubil v roce 2019, a to mělo negativní dopad na devizové rezervy, které se snížily na minimum 2,8 měsíců na pokrytí dovozů v roce 2020. V letech 2021-2024 se však očekává výrazný nárůst vývozů díky projektům na těžbu a výrobu zkapalněného plynu (LNG) a postupné vyrovnání běžného účtu.

V krátkodobém a střednědobém intervalu se očekává, že mosambická ekonomika se bude i nadále potýkat s problémy vyplývajícími z dluhové krize, bezpečnostní situace na severu země a nedojde k výraznému nárůstu zahraničních investic mimo projekty na LNG. Z dlouhodobého hlediska se však očekává se, že se již plně prosadí investice globálních investorů v projektech LNG a Mosambik se tak dostane na pozici 4. největších vývozce zkapalněného plynu na světě. Plynárenský průmysl bude hlavní hybnou silou mosambické ekonomiky a umožní rozvoj navazujících projektů v infrastruktuře, průmyslu a zemědělství. Očekává se, že počáteční investice do LNG projektů dosáhne až 54 mld. USD, což posune 16 mld. mosambickou ekonomiku o velký krok dopředu. V červnu 2019 padlo konečné rozhodnutí o investici do projektu Mozambique LNG, který vede francozský Total a v srpnu byl položen základní kámen a zahájeny stavební práce. Očekává se, že roční kapacita dosáhne 12,9 mil. tun plynu a výroba bude zahájena v roce 2024. Toto rozhodnutí navázalo na loňské prohlášení o investici od italské ENI do tzv. offshore projektu v hlubokých vodách (FLNG), který bude představovat první projekt tohoto typu na světě. Rozhodnutí o největší investici do projektu Rovuma LNG vedeného ExxonMobil v hodnotě cca 30 mld. USD bylo posunuto zatím na neurčito kvůli COVID-19 a také zhoršující se ekonomické situaci a korupci v Mosambiku, které mají vliv i na přítomnost ISIL v severní provincii Cabo Delgado. Neočekává se, že by rozhodnutí padlo ještě v roce 2020.

Státní mosambická ropná a plynárenská společnost (ENH) má své podíly ve všech LNG projektech a s tím je také spojena povinnost financovat tyto podíly. Po zahájení projektu LNG Mozambique oznámilo ENH, že bude mít zpoždění s financováním svého podílu. Nicméně s úspěšnou restrukturalizací dluhu z eurobondů a po říjnových volbách se zlepšily tržní podmínky a ENH mohl od poloviny listopadu zahájit proces získávání finančních prostředků (tzv. fundraising).

Díky úspěšné restrukturalizaci dluhu z eurobondů se Mosambiku podařilo zlepšit hodnocení od ratingové agentury Fitch, která na začátku listopadu 2019 oznámila pokrok v úvěrové spolehlivosti Mosambiku. Rating dlouhodobých závazků v zahraniční měně se zlepšil z RD (omezené platební schopnosti) na CCC (podstatné úvěrové riziko) a rating dlouhodobých závazků v domácí měně z CC (velmi vysoká úroveň rizika) na CCC (podstatné úvěrové riziko). Rating CCC odráží pokračující nevyřešené dluhové závazky veřejného sektoru, vysokou úroveň hrubého veřejného dluhu, přísné podmínky likvidity a slabou správu veřejných financí. Také agentura Standard&Poor vylepšila hodnocení Mosambiku z SD (selektivní platební neschopnost) na CCC+ (podstatné úvěrové riziko se stabilním výhledem). Očekvává se, že hodnocení ratingu Mosambiku v roce 2020 bude opět horší.

Z pohledu hodnocení Doing Business 2020 se Mosambik pohoršil o 3 místa a dostal se na 138. pozici ze 190 hodnocených zemí světa. Pohoršil se v podstatě ve všech kategoriích oproti předchozímu hodnocení a jediné zlepšení bylo v kategorii stavebních povolení.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

rozpočtové příjmy (% HDP)

31,6

29,5

23,6

25,4

23,9 26 23,1 

rozpočtové výdaje (% HDP)

42,5

35,6

33,3

31,9

33,1 34,4 36,3 

bilance rozpočtu

-10,9

-6,1

-7,6

-6,5

-9,2

-8,4

-13,2

Zdroj: EIU – aktualizace květen 2020, *odhad

Státní rozpočet na rok 2020 byl upraven v souvislosti se zvýšenými výdaji v první polovině roku 2020 (korona virus a teroristické útoky v provincii Cabo Delgado) a byl schválen 16. dubna 2020. Plánované výdaje dosahují částky 4,7 mld. EUR a příjmy 3,2 mld. EUR. Nově navržený státní rozpočet očekává ekonomický růst ve výši 2,2 % (sníženo z původních 4 %), inflaci 6,6 % (původně 4,4 %) a odhad devizových rezerv, které by měly pokrýt dovozy zboží a služeb na dalších 5,8 měsíců. Také se odhaduje, že mosambické vývozy se sníží o 6,5 % oproti hodnotě v roce 2019. Státní rozpočet zahrnuje i cíle formulované ve Státním ekonomickém a sociálním plánu, který byl schválen také 16. dubna 2020.

Očekává se, že se fiskální schodek v roce 2020 zvýší na 13,2 % HDP z 8,4 % HDP v roce 2019. Od roku 2021, za předpokladu, že COVID-19 bude pod kontrolou, se očekává větší fiskální disciplína, postupné snižování dotací a podpůrných opatření.

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

(mil. USD)

2015

2016

2017

2018

2019

Bilance běžného účtu

-4796

-5832

-2439,9

– 4499,2 -3088,4

Obchodní bilance

-4163,3

-1404,7

-497,8

-971,5 -2081,2

Bilance služeb

-2306,4

-2701,1

-2331,8

-3570 -1890,9

Primární příjmy

-300,1 -260,7 -393,5 -295,5 -361

Sekundární příjmy

802 520,5 637,6 337,9 1244,7

Bilance kapitálového účtu

287,8

206,3

203,2

164,2 105,9

Bilance finančního účtu

-5654,1

-3668,3

– 2328,2

– 4338,1 -2985,7

Přímé investice

4033,7

3093,4

2293,1

2692,3 1991

Devizové rezervy

2582

2081

3361

3040,70

3663,9

Veřejný dluh (% podíl na HDP)

86,1

124,1

105,8 78,7 75,9

Zdroj: Centrální banka Mosambiku, http://www.bancomoc.mz; IMF, World Economic Outlook k dubnu 2020, * předpoklad

U obchodní bilance se v roce 2019 prohloubil její schodek na -2081,2 mil. USD, a to z důvodu přírodních katastrof, poklesu světových cen (např. uhlí) a i kvůli pomalému ekonomickému růstu. Schodek bilance služeb se naopak mírně zlepšil na -1890,9, pozitivním faktorem byl nárůst cestovního ruchu do Mosambiku. 

Mosambik se nachází v dluhové krizi, která vyeskalovala v roce 2016 a 2017 a státní dluh zaznamenal výrazný nárůst. V roce 2018 a 2019 bylo možné zaznamenat významný pokles na 78,7 a 75,9 %. V roce 2020 se však očekává opětovný nárůst na 85,3 %.

Pohled na zahraniční zadlužení země zcela změnila aféra utajených půjček, které si bez vědomí mezinárodních donorů i mosambické veřejnosti vzala předchozí vláda prezidenta Guebuzzyho (jde o půjčky ve výši cca 2,2 mld. USD). Tyto půjčky byly odhaleny na jaře 2016 a způsobily nejen obrovské zadlužení země, ale také propad ekonomiky, zhoršení všech ekonomických ukazatelů, propad ratingu a také přerušení přímé rozpočtové podpory MMF a dalších donorů. 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor byl v průběhu 90. letech privatizován, značnou roli zde sehrál zahraniční, hlavně portugalský kapitál. 

Funkci bankovního dohledu a řízení monetární politiky má centrální banka – Banco de Moçambique. Její hlavní současnou snahou je omezit inflační tlaky vyvolané zhoršenou ekonomickou situací, znehodnocováním místní měny metical a vysokým obchodním deficitem. V květnu 2020 se základní úroková míra pohybovala na 11,25 %, což je méně než v průběhu roku 2019.

V Mosambiku působí 18 komerčních bank. Bankovní systém se rychle rozvíjí. Komerční banky poskytují všechny běžné služby (akreditivy, krátkodobé půjčky, finanční transfery, spoření a výměnu peněz, internetové bankovnictví, kreditní a platební karty atd.). Průměrný úrok komerčních bank je 18 %. V domácím platebním styku se užívá mosambický metical (k 19. 5. 2020 je kurz 68,25 MT/USD a 75,21 MT/EUR), nejpoužívanější měnou v zahraničním platebním styku je USD a EUR. Nejvýznamnější bankou v Mosambiku je Millennium bim, která byla v roce 2020 již po 11. vyhodnocena jako nejlepší banka Mosambiku třemi na sobě nezávislými hodnotiteli. 

Hlavní banky:

 • Millennium bim, Av. 25 de Setembro, no 1800 – Cidade de Maputo www.millenniumbim.co.mz
 • Barclays Bank Moçambique, SA.Av. 25 de Setembro,  no 1184 – Cidade de Maputo, www.barclays.co.mz
 • Banco Nacional de Investimento, SA.Av. Samora Machel, no 323, 3o andar – Maputo, www.bni.co.mz
 • Banco Comercial e de Investimentos, SA.Prédio John Orr´s, Av. 25 de Setembro, no 1465 – Cidade de Maputo, www.bci.co.mz
 • Moza Banco, SA.Av. Nkwame Nkrumah, no 97 – Cidade de Maputo, www.mozabanco.co.mz
 • The Mauritius Commercial Bank Moçambique, SA.Av. Friedrich Engels, no 400 – Cidade de Maputo, www.mcbmozambique.com
 • Standard Bank, SA.Praça 25 de Junho, no 1 – Cidade de Maputo, www.standardbank.co.mz
 • FNB Moçambique, SA.Av. 25 de Setembro no 420, 1o Andar, Sala 8 – Cidade de Maputo, www.fnb.co.mz
 • Capital Bank Mozambique, SA, www.icbank-mz.com
 • African Banking Corporation (Moçambique), SA.BancABC, Av. Julius Nyerere, no 999 – Cidade de Maputo
 • Banco Oportunidade de Moçambique, SA.Av. 24 de Julho, no 4136 – Cidade de Maputo, www.bancabc.co.mz
 • Banco Terra, SA., Av. Samora Machel, no 47 – Cidade de Maputo, www.bancoterra.co.mz
 • Socremo Banco de Microfinanças, SA.Av. 24 de Julho, no 426, www.socremo.com
 • Banco Mais, SARL.Rua de Bagamoio, no 333, 2o andar Cidade de Maputo
 • United Bank for Africa SA.Edifício INSS , Pr. 16 de Julho, no 312 – Cidade de Maputo
 • Banco Único, SA.Av. Julius Nyerere, no 590 – Maputo
 • Ecobank Mocambique, S.A., www.bancoprocredit.co.mz

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Mosambiku jsou aktuální v platnosti následující typy daní:

Daň ze zisku:

 • průmyslová příspěvková daň  (Contribuiçao Industrial)
 • daň z příjmu (Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho)
 • dodatková daň (Imposto Complementar – kapitálové zisky, daň z převodu akcií, 8-40 %)

Ostatní přímé daně:

 • daň na národní rekonstrukci (Imposto de Reconstruçao Nacional)
 • daň z převodu majetku (Imposto sobre a Transmissao de Imóveis)
 • daň z nemovitostí (Contribuiçao Predial, 10 %)
 • darovací a dědická daň (Imposto de Doações e Sucessões, 1 – 30 %)

Nepřímé daně:

 • daň z přidané hodnoty (IVA, 17%)
 • daň z obratu (Imposto de Circulaçao)
 • spotřební daň (Imposto sobre consumos específicos – vztahuje se na tzv. luxusní zboží, mezi které patří cukr, ošacení 30%, auta, alkoholické nápoje 40%, tabák 75%)
 • turistická daň (Imposto de Turismo)
 • daň ze služeb, kolky (Imposto de Selo e Emolumentos)

Sazba daně ze zisku firem je v současné době 32 %. V zemědělství je však aplikována preferenční sazba 10 %. Těžební firmy platí 1,5 – 8% daň z hodnoty vytěženého nerostu (v závislosti na druhu těženého nerostu), plus daň ze zisku. Těžba ropy je zdaňována 10%, těžba plynu 6% hodnoty vytěžené suroviny (plus daň ze zisku). Platí se též daň z dividend ve výši 20 % (10 % u společností kotovaných na burze v Maputu), stejná daň se platí z honorářů, licenčních poplatků atd.  Firma odvádí 4% sociální pojištění zaměstnanců. Daň z nemovitosti je 0,4 – 0,7% hodnoty nemovitosti.

Progresivní zdanění příjmů fyzických osob je odstupňováno od 0 do 32 % podle výše ročního příjmu (příjem nad 7 000 USD/měsíčně je daněn 25 %, maximální sazba se vztahuje na částky okolo 27 000 USD/měsíc).

Výše DPH je 17 %, osvobozeny jsou bankovní, vzdělávací, zdravotnické a sociální služby, služby spojené s vrtným průzkumem, výstavbou infrastruktury a vývozem zboží.

Firmy registrované ve „Zvláštní ekonomické zóně“ (prozatím reálně existuje jen jediná, jedná se o část provincie Tete a Zambezia) mají daňové prázdniny po dobu 5 let, dalších pět let platí pouze poloviční podnikovou daň, další roky 25%. Firmy působící ve „Volné průmyslové zóně“ (Maputo, Beira) jsou osvobozeny od placení daně ze zisku po dobu 10 let, následujících 5 let platí 50% daň, poté 25%. Pro investory v prioritních odvětvích jako je budování základní infrastruktury, zemědělství, těžební a ropný průmyslu, turistika a služby existuje řada dalších pobídek ať už ve formě zvýhodněných odpisů, odpuštění dovozních cel nebo VAT atd. Výše úlev záleží na místě investice, její velikosti a počtu místních zaměstnanců.

Více podrobností k daním na stránkách Mosambické daňové správy (Autoridade Tributária de Mocambique – stránky v portugalšitně).

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem