Nabídka služeb Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou napomáhající v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů či zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí.I. Podpora malého a středního podnikání

Základní charakteristika malého, středního a drobného podnikatele.

Definice MSP

1. Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR .

2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.

3. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.

4. Malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené v bodu 1, 2. a 3. vlastním kvalifikovaným odhadem, a to pro první účetní období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé účetní období.

Upozorňujeme, že uvedená charakteristika je pouze stručným přehledem!

zpět na začátek

A. Bankovní záruky

O záruku mohou žádat podnikatelé zaměstnávající méně než 50 osob, jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Podnikatelé mohou získat M-záruku na provozní či investičně zaměřený úvěr ve výši až 4 mil. Kč. Výše záruky činí až 70 % jistiny zaručovaného úvěru a doba ručení je až 6 let. Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

M-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o spolupráci, zaručeny mohou být projekty podnikatelů realizované na celém území České republiky.

Záruky jsou poskytovány k bankovním úvěrům podnikatelských projektů především v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavební výroby, maloobchodu i velkoobchodu, informačních a komunikačních činností, ubytování a stravování a v dalších činnostech uvedených na www.cmzrb.cz.

Žadatelem o tento typ záruky může být malý i střední podnikatel, který musí být sociálním podnikatelem, tedy musí zejména zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce, reinvestovat více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání, uplatňovat demokratický styl řízení a rozvíjet společenskou odpovědnost.

S-zárukou jsou zaručovány úvěry investičního charakteru, výše záruky činí až 80 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše není omezena. Výše záruky může být až 20 mil. Kč a doba ručení je stanovena až na 8 let. Záruka je poskytována jako podpora de minimis nebo dle blokové výjimky. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

K zaručovanému úvěru může být poskytnut též finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, maximálně však do výše 500 tis. Kč.

S-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zaručovaný úvěr může být použit na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku či pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

M-záruka je poskytována pouze k úvěrům České spořitelny. Výše zaručovaného úvěru je stanovena na 0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč a výše záruky činí až 60 % jistiny zaručovaného úvěru a doba ručení je až 5 let od data první splátky úvěru.

Informace o podmínkách poskytnutí úvěru v Programu INOSTART je možné získat také na webové stránce České spořitelny, a.s., www.csas.cz/inostart.   

Záruku za nabídku poskytuje ČMZRB podnikatelům při vstupu do zadávacích/výběrových řízení. Příjemce podpory musí být malým či středním podnikatelem s oprávněním podnikat na území ČR. Záruka je poskytnuta jako jistota v případě výběrového/zadávacího řízení vyhlášeného subjektem se sídlem na území České republiky. Výše záruky je minimálně 50 tis. Kč, maximálně 5 mil. Kč. Projekt se nesmí týkat ekonomických činností zařazených do odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03).

Záruku lze poskytnout, pokud předmětem výběrového řízení je dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací. Za dodávku stavebních prací se přitom považují dodávka stavby, rekonstrukce, nástavby, novostavby, atd. (vše v úplném rozsahu podle stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby).

 Záruka je určena malým a středním podnikatelům, kteří podnikají v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a další, které jsou uvedeny na www.cmzrb.cz.

Zárukou jsou zaručovány úvěry provozního a investičního charakteru ve výši 4 – 25 mil. Kč, až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru a dobou ručení až 7 let, resp. až 10 let, je-li úvěr převážně určen na nemovité věci.

V případě, že se jedná o realizaci projektu ve zvýhodněném regionu, zavedení či rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování dřeva poškozeného kůrovcem nebo o podnikatelská centra, vztahuje se záruka k úvěrům ve výši 1 – 40 mil. Kč, až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru a dobou ručení až 12 let.

Zaručovaný úvěr lze využít k pořízení a financování zásob, na výdaje na osobní náklady, na nájem prostor, dodávky elektrické energie či pořízení nových strojů a zařízení, zhodnocení staveb nebo pořízení programů, licencí a software. Veškeré činnosti jsou uvedeny ve Výzvě Programu.

Záruka v programu EXPANZE je poskytována k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o spolupráci.

Záruka za úvěr převážně investičního charakteru je poskytována podnikatelům bez rozdílu velikosti a historie k financování aktivit na rozvojových trzích. Výše zaručovaného úvěru není omezena, ručení až 50 % jistiny zaručovaného úvěru s výší záruky až 25 mil. Kč, která je poskytována na dobu až 8 let.

Mezi projekty, které lze podpořit, patří například nakládání s přírodními zdroji, zemědělství a rozvoj venkova, ekonomická transformace, růst a podpora místní zaměstnanosti a další projekty v souladu s udržitelným rozvojem nebo principy odpovědného financování. Jedná se o podporu v rozvojových zemích, které jsou zahrnuty do seznamu OECD, a které nepodléhají sankčním režimům mezinárodního společenství. Jedná se například o Afriku, Asii a země východní Evropy.

Záruka v programu ZRS je poskytována k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o spolupráci.

B. Zvýhodněné úvěry pro podnikatele

Úvěr je určen pro malé a střední podnikatele s místem realizace projektu na území České republiky mimo území hl. města Prahy.

Úvěr je poskytován s dobou splatnosti až 7 let, resp. až 10 let, je-li úvěr převážně určen na nemovité věci, ve výši 1 – 45 mil. Kč (do výše 45 % způsobilých výdajů projektu) a je bezúročný. Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem ČMZRB v programu Expanze. K úvěru je poskytován také finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru ve výši až 2 mil. Kč.

V případě zavedení či rozvoje vysokorychlostního internetu, efektivního využívání vody, zpracování dřeva poškozeného kůrovcem nebo podnikatelských center, je výše úvěru 650 tis. – 60 mil. Kč, se splatností až 10 let a finančním příspěvkem na úhradu úroků komerčního úvěru až 4 mil. Kč

Úvěr lze využít na pořízení nových strojů a zařízení, pořízení a rekonstrukci staveb, pořízení zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěnými a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

O úvěr mohou žádat malí podnikatelé splňující podmínky definice malého podnikatele a provozující svou činnost v  Jihočeském kraji. Výše úvěru je až 1 mil. Kč, doba splatnosti je až 6 let a úroková sazba je stanovena pevnou sazbou 4 % p. a. Posouzení žádosti a poskytnutí úvěru je bez poplatku.

Úvěr lze využít na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení zásob.

Pilotní projekt pro malé a střední podnikatele realizující projekty úspor energie na území hl. města Prahy. V rámci tohoto programu jsou poskytovány zvýhodněné úvěry, které mohou být spojeny se dvěma finančními příspěvky, a to na úhradu nákladů energetického posudku ve výši až 100 tis. Kč a za dosažení výsledků realizace projektu (až 7 % vyčerpané částky úvěru).

Úvěr je bezúročný, jeho výše je 1 – 20 mil. Kč (do výše 70 % způsobilých výdajů projektu), doba splatnosti až 10 let a možný odklad splátek jistiny úvěru až 2 roky.

Úvěr lze využít na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou pořízení pozemků, staveb a dopravních zařízení) včetně stavebních prací souvisejících s realizací opatření vedoucích k úspoře energie v konečné spotřebě a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (zejména pořízení software nezbytného k dosahování úspor energie).

Malí, střední i velcí podnikatelé včetně zemědělských podnikatelů, kteří plánují realizovat opatření vedoucí ke snížení konečné spotřeby na území ČR mimo území hl. města Prahy, mohou využít zvýhodněného úvěru spolu s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku a na úhradu zaplacených úroků z bankovního úvěru poskytnutého spolupracujícím partnerem.

Úvěr je bezúročný, poskytován je ve výši 850 tis. – 30 mil. Kč (do výše 70 % způsobilých výdajů projektu), doba splatnosti až 10 let a možný odklad splátek jistiny úvěru až 4 roky.

Úvěr lze využít například na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, zavádění a modernizace systémů měření a regulace hospodaření s energií, investiční výdaje určené na modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, aj.

Zvýhodněné úvěry v programu INFIN usnadňují realizaci podnikatelských projektů na území hl. města Prahy při zahájení nebo rozvoji podnikání. Program je určen pro drobné, malé a střední podnikatelé, od jejichž první komerční činnosti (např. prodeje zboží či služeb) neuplynulo více než 7 let a mají sídlo či zapsanou provozovnu v Praze.

Úvěr je bezúročný, poskytován je pro začínající podnikatele ve výši 750 tis. – 3 mil. Kč (do výše 90 % způsobilých výdajů projektu), dobou splatnosti až 6 let a možným odkladem splátek jistiny úvěru až 2 roky. Pro podnikatele s historií je výše úvěru 1 – 15 mil. Kč (do výše až 50 % způsobilých výdajů projektu), dobou splatnosti až 10 let a možným odkladem splátek jistiny úvěru až 3,5 roku. Při úvěru nad 2 mil. Kč je zde vyžadována spoluúčast v podobě komerčního úvěru, a to v minimální výši 30 % způsobilých výdajů projektu.

Úvěr lze využít například na pořízení nových strojů a zařízení, výstavbu a technické zhodnocení staveb a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

zpět na začátek

II. Úvěry pro obce

Program OBEC 2 nabízí zvýhodněné financování pro města a obce v ČR, které chtějí investovat do zlepšení životních podmínek či ochrany životního prostředí na svém území.

Úvěry mohou být poskytnuty na nákup pozemků, výstavbu budov, nákup, modernizaci či rekonstrukci budov, instalaci základní infrastruktury, jako je kanalizace, zásobování vodou, rozvody elektřiny, telekomunikační sítě, likvidace odpadu či čištění odpadních vod a silnic, nebo na nákup strojů a zařízení.

Výše úvěru je až 8 – 130 mil. Kč, s dobou splatnosti úvěru až 15 let a možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 3 roky. Úvěr lze také předčasně splatit, a to bez sankcí a poplatkůProgram je určen k financování investic do infrastruktury obcí zvyšujících kvalitu života obyvatel. Příjemci úvěru mohou být města a obce a svazky obcí.

Regionální rozvojový fond poskytuje úvěry na spolufinancování projektů ke zlepšení místní infrastruktury pro podnikatelské i nepodnikatelské účely.

Příjemci úvěru mohou být města a obce na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy a statutárních měst, svazky obcí s výjimkou těch, jejichž členem je hl. město Praha nebo statutární město.

Výše úvěru je až 30 mil. Kč, k financování až 100 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, úroková sazba je pevná po celou dobu splácení úvěru a její výše je uvedena v ceníku ČMZRB. Doba splatnosti úvěru je až 10 let s možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 3 roky.

zpět na začátek

III. Další informace

Kontakt

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB)

Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
Tel.: +420-255 721 111
Fax: +420-255 721 110
E-mail: info@cmzrb.cz
Internet: http://www.cmzrb.cz

Datová schránka: w9hdkyj
Podatelna: Na Florenci 5, 110 00 Praha 1, e-mail: podatelna@cmzrb.cz
Informační linka: info@cmzrb.cz nebo +420 255 721 260

Obchodní místa ČMZRB

Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
tel.: 255 721 199, fax: 255 721 584
e-mail: infoAB@cmzrb.cz

Eliščino nábřeží 777/3
500 02 Hradec Králové
tel.: 498 774 199, fax: 498 774 110
e-mail: infoHK@cmzrb.cz

Bezručova 147/8
303 76 Plzeň
tel.: 378 775 199, fax: 378 775 110
e-mail: infoPM@cmzrb.cz

Hlinky 47/120
603 00 Brno
tel.: 538 702 199, fax: 538 702 110
e-mail: infoBM@cmzrb.cz

Přívozská 133/4
702 00 Ostrava 1
tel.: 597 583 199, fax: 597 583 110
e-mail: infoOV@cmzrb.cz

Regionální pracoviště:
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Procházka
e-mail: prochazka@cmzrb.cz
GSM: + 420 602 838 537
tel./fax: 387 31 84 28

zpět na začátek
• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby