Nakládání se zdroji ionizujícího záření – podmínky pro získání povolení

V dokumentu naleznete podmínky pro získání povolení a další informace o povolovacím řízení pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.zpět na dokument „Nakládání se zdroji ionizujícího záření – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Fyzická osoba, které má být povolení vydáno, a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, jsou:

 • způsobilí k právním úkonům
 • bezúhonní
 • odborně způsobilí; žadatel nemusí splňovat podmínku odborné způsobilosti, jestliže ji splňuje jeho odpovědný zástupce.

Osoby, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu právnické osoby, které má být povolení vydáno, jsou:

 • způsobilé k právním úkonům
 • bezúhonné
 • alespoň jedna z nich je odborně způsobilá.

Doklad o tom, že žadatel ustanovil k zajištění soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany fyzickou osobu, která splňuje zvláštní odbornou způsobilost podle § 18 odst. 2 písm. b) odpovídající rozsahu a způsobu nakládání se zdroji ionizujícího záření (dále jen "dohlížející osoba"), nebo že zvláštní odbornou způsobilost má žadatel sám.

Náležitosti žádosti o povolení

Žádost o povolení musí obsahovat:

 1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště, případně jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště odpovědného zástupce, je-li ustanoven; u právnické osoby název a právní formu, sídlo nebo adresu umístění organizační složky na území České republiky, byla-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem, evidenční číslo, pokud již bylo Úřadem přiděleno,
 2. předmět a rozsah činnosti, pro kterou je povolení žádáno, místo provozování činnosti, způsob jejího zabezpečení, dobu jejího trvání a způsob ukončení činnosti.

Žádost o povolení podepíše fyzická osoba žádající o povolení nebo statutární orgán právnické osoby žádající o povolení nebo jiný zástupce statutárního orgánu zmocněný na základě udělené plné moci.

Žádost o povolení musí být doložena dokumentací stanovenou zákonem, tj.:

 • výpisem z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická osoba zapisující se do obchodního rejstříku,
 • dokladem prokazujícím odbornou způsobilost pro povolovanou činnost fyzické osoby nebo dokladem prokazujícím odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo dokladem prokazujícím odbornou způsobilost pro povolovanou činnost alespoň jednoho z členů statutárního orgánu nebo jednatelů, je-li žadatelem právnická osoba; je-li ustavována dohlížející osoba, jejím písemným souhlasem a dokladem o její zvláštní odborné způsobilosti,
 • dokumentací požadovanou pro jednotlivé povolované činnosti. Obsah dokumentace je uveden v příloze atomového zákona. Rozsah a způsob provedení Úřadem schvalované dokumentace pro povolované činnosti stanoví prováděcí předpisy,
 • v případě, kdy při povolované činnosti mají vznikat radioaktivní odpady, dokladem o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady, včetně financování tohoto nakládání.

K žádosti se dále přikládá:

 1. Zdůvodnění nakládání se zdroji záření,
 2. specifikace zdrojů záření, s kterými má být nakládáno, jejich typy a příslušenství,
 3. popis vymezení sledovaného pásma (§ 4 odst. 4 tohoto zákona) na pracovišti, kde bude se zdroji nakládáno, (schematický plánek) doplněný informací o stínění, ochranných zařízeních a vybavení pracovních míst,
 4. důkaz optimalizace radiační ochrany (§ 4 odst. 4 tohoto zákona),
 5. doklad o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků vykonávajících činnosti významné z hlediska radiační ochrany,
 6. program monitorování v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,
 7. v případech stanovených prováděcím právním předpisem návrh vymezení kontrolovaného pásma, předpokládaný počet osob pracujících v něm a způsob zábrany vstupu nepovolaných osob do tohoto pásma,
 8. při nakládání se zdroji stanovenými prováděcím právním předpisem vnitřní havarijní plán,
 9. při očekávaném uvolňování radionuklidů do životního prostředí nebo vzniku radioaktivních odpadů předpokládaný druh a množství uvolňovaných radionuklidů a předpokládaný druh a množství vznikajících radioaktivních odpadů a způsob jejich likvidace,
 10. při výrobě nebo dovozu zdrojů specifikace typů zdrojů ionizujícího záření, které mají být vyráběny nebo dováženy, jejich očekávaná množství a harmonogram výroby nebo dovozu a důkaz schopnosti ověřovat shodu vlastností jednotlivých výrobků s daným typem,
 11. při distribuci zdrojů ionizujícího záření nebo jiném uvádění na trh specifikace typů zdrojů ionizujícího záření a očekávaná množství jednotlivých výrobků,
 12. při provádění zkoušek stanovených prováděcím právním předpisem k hodnocení vlastností umělých zdrojů důkaz o schopnosti měřit a ověřovat vlastnosti zdrojů ionizujícího záření, návrh příslušných metodik a postupů, přehled přístrojového vybavení a jeho zajištění pro vykonávání navrhovaných služeb a koncepce metrologického zabezpečení,
 13. při vývozu zdrojů ionizujícího záření specifikace typů, které mají být vyváženy, jejich očekávaná množství a harmonogram vývozu a u zdrojů stanovených prováděcím právním předpisem rovněž doklad potvrzený kompetentním orgánem země příjemce o tom, že příjemce splňuje podmínky pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Dokumentaci uvedenou pod body 6, 7 a 8 schvaluje Úřad.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Odbornou způsobilost žadatelů a jiných osob lze uznat na základě zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost

Příslušný úřad

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kontrolní a dozorové orgány

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Postup udělení oprávnění

 • Žadatel podá žádost o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření. Státní úřad pro jadernou bezpečnost mu do 90 dnů vydá povolení a zároveň schválí návrh dokumentace, která je přílohou žádosti.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 90 dnů

Poplatky

 • 1000 Kč

Doba platnosti povolení

 • neomezená

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • V řízení se použije institutu vznik oprávnění uplynutím lhůty.

Právní úprava

 • Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně
 • Vyhláška č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků
 • Vyhláška č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Rady 96/29/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření

zpět na dokument „Nakládání se zdroji ionizujícího záření – povolení krok za krokem“

Doporučujeme