Nákup a prodej skotu, prasat, ovcí a koz – podmínky pro schválení a registraci

V dokumentu naleznete podmínky pro schválení a registraci, a další informace o povolovacím řízení nutné k provozování činnosti nákup a prodej skotu, prasat, ovcí a koz.zpět na dokument „Nákup a prodej skotu, prasat, ovcí a koz – registrace a schválení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Krajská veterinární správa schválí a registruje obchodníka, který splňuje požadavky vyplývající § 9b odst. 1 veterinárního zákona, a přidělí mu veterinární schvalovací číslo.

Veterinární požadavky na osoby obchodující se skotem nebo prasaty jsou stanoveny v § 11 vyhlášky č. 342/2012 Sb., zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)¨, veterinární požadavky na osoby obchodující s ovcemi nebo kozami jsou stanoveny v § 12 vyhlášky.

Konkrétně se jedná o tyto požadavky:

Osoba, která obchoduje se skotem nebo prasaty (dále jen „obchodník“), musí používat pro tato zvířata stáje, jiné prostory a zařízení, jež:

a) se nacházejí v oblasti, která nepodléhá omezujícím či zakazujícím veterinárním opatřením,
b) mají
1. stanovenou maximální kapacitu pro jednotlivé druhy zvířat, pro něž budou budovy užívány,
2. vhodná zařízení pro nakládání a vykládání zvířat, a je-li to třeba, pro ustájení, napájení, krmení a nezbytné ošetření zvířat. Tato zařízení musí být dobře čistitelná a dezinfikovatelná,
3. vhodný prostor pro skladování krmiva a steliva,
4. odpovídající prostředky pro čištění a dezinfekci,
5. zařízení pro izolaci zvířat dostatečné kapacity, aby v případě výskytu nákazy, nemoci přenosné ze zvířat na člověka nebo jiného onemocnění mohla být všechna zvířata izolována,
6. přiměřený systém pro odvádění odpadních vod a prostor na ukládání hnoje a
7. vhodně vybavené prostory pro vyšetřování zvířat,
c) jsou před použitím vyčištěny a dezinfikovány podle pokynů úředního veterinárního lékaře a
d) jsou pravidelně kontrolovány krajskou veterinární správou z hlediska dodržování stanovených veterinárních požadavků.

Veterinární požadavky na osoby obchodující s ovcemi nebo kozami:

Krajská veterinární správa ověřuje základní znalosti osob zaměstnávaných obchodníkem o péči o zvířata z dokladů o jejich odbornosti a dosavadní praxi.

Náležitosti žádosti

Žádost o schválení a registraci obchodníka se skotem a prasaty obsahuje (viz § 11 odst. 2 vyhlášky):

a) údaje o obchodníkovi (jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu), identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a oprávnění, na jehož základě vykonává svou činnost, a

b) výčet, popis a umístění stájí, jiných prostorů a zařízení, jakož i prostředků používaných k činnosti a doklad o jejich způsobilosti k této činnosti.

Krajská veterinární správa ověřuje základní znalosti osob zaměstnávaných obchodníkem o péči o zvířata [§ 9b odst. 1 písm. d) zákona] z dokladů o jejich odbornosti a dosavadní praxi. Krajská veterinární správa vyhotoví zápis o výsledcích kontroly na místě, týkající se splnění požadavků na schválení obchodníka se skotem a prasaty.

K žádosti se přikládá

 • doklad opravňující k podnikání. Tím je výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

Žádost o schválení a registraci obchodníka s ovcemi nebo kozami obsahuje (viz § 12 odst. 1 vyhlášky):

a) údaje o osobě obchodující s ovcemi nebo kozami (jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu7), jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu), identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a oprávnění, na jehož základě vykonává svou činnost, a
b) výčet, popis a umístění stájí, jiných prostorů a zařízení, jakož i prostředků používaných k činnosti a doklad o jejich způsobilosti k této činnosti.

Krajská veterinární správa ověřuje základní znalosti osob zaměstnávaných osobou obchodující s ovcemi nebo kozami o péči o zvířata z dokladů o jejich odbornosti a dosavadní praxi.

K žádosti se přikládá

 • doklad opravňující k podnikání. Tím je výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Schválení a registrace

Příslušný úřad

 • Krajská veterinární správa

Kontrolní a dozorové orgány

 • Krajská veterinární správa

Postup udělení povolení

 • Žádost schválí a posoudí Krajská veterinární správa. V individuálních případech provádí v průběhu rozhodování místní šetření, které ověřuje splnění požadavků na schválení a registraci obchodníka.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dní od podání žádosti

Poplatky

 • 200,- Kč – položka 72 písm. a zákona . č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti povolení není omezena


Právní úprava

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)


Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.

Existující komunitární úprava

 • Směrnice 64/432/EHS, o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství

zpět na dokument „Nákup a prodej skotu, prasat, ovcí a koz – registrace a schválení krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme