Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

Nařízení vlády ČR č. 278 ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností. Nařízení stanoví obsahové náplně živností řemeslných, vázaných, koncesovaných a pro živnosti volné podle jednotlivých činností.

Dne 1. července 2021 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

278

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. července 2008

o obsahových náplních jednotlivých živností

ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb., nařízení vlády č. 155/2016 Sb., nařízení vlády č. 178/2017 Sb. a nařízení vlády č. 143/2019 Sb. a nařízení vlády č. 208/2021 Sb.

Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a) obsahové náplně živností řemeslných, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b) obsahové náplně živností vázaných, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

c) obsahové náplně živností koncesovaných, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení,

d) obsahovou náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

2. Nařízení vlády č. 491/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

3. Nařízení vlády č. 100/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.

4. Nařízení vlády č. 324/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
V z. Čunek v. r.
1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

Ministr průmyslu a obchodu
Ing. Říman v. r.

Doporučujeme