Národní metrologický systém České republiky

Náklady na měření hodnot fyzikálních a technických veličin a s tím související činnosti (zejména technická normalizace, akreditace a posuzování shody) představují v průmyslově vyspělých státech nyní kolem 6 procent HDP. V moderní průmyslové výrobě představují náklady spojené s prováděním měření 10 až 15 procent výrobních nákladů. V oblasti nanotechnologií pak toto číslo ještě významně vzrůstá (podíl měření na výrobě dosahuje až 70 procent nákladů).Věda a výzkum jsou zcela závislé na jednotném a správném měření. Objektivnost zde získaných poznatků lze posoudit pouze měřením.

Národním metrologickým systémem (dále jen NMS) se rozumí systém, který slouží k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v daném státě, a to prostřednictvím soustavy technických prostředků a zařízení, jakož i technických předpisů, práv a povinností správních orgánů a právnických osob nebo podnikajících fyzických osob.

Základními oblastmi působnosti systému jsou fundamentální metrologie, legální metrologie a průmyslová metrologie.

Základním prvkem NMS ČR jsou spotřebitelé a obecně veřejnost (tedy nejenom občané ČR, ale i cizí státní příslušníci, kteří se na území ČR vyskytují). Pro ně zde existuje infrastruktura výrobců a služeb a pro ně též objektivně existují hlediska veřejného zájmu, která je třeba respektovat a dodržovat.

Druhým významným prvkem NMS ČR jsou podnikatelské subjekty. Tento prvek zahrnuje též výrobce a opravce měřidel, jakož i subjekty provádějící montáže měřidel. Dále tento prvek zahrnuje i subjekty s výstupy, které nemají charakter výrobků (např. služby).

Další prvky NMS ČR se podílejí na jeho managementu, zabezpečování služeb pro dva výše zmíněné základní prvky a potřebný rozvoj metrologie a mezinárodní metrologickou spolupráci v rámci tohoto systému. Je zde samozřejmě zastoupen stát, jehož funkce je v zásadě soustředěna jednak na tvorbu, projednávání a schvalování nutné metrologické legislativy (tedy vlastně většinou oblast legální metrologie), činnosti související s dodržováním metrologické legislativy, činnosti související se zabezpečením rozvoje metrologie v České republice a činnosti související s oblastí mezinárodní spolupráce v metrologii.

Jedním z klíčových prvků je nesporně národní metrologický institut, představovaný Českým metrologickým institutem (dále jen ČMI).

NMS zahrnuje také další důležité prvky, jako vzdělávání v oblasti metrologie, včetně sítě fungujících certifikačních orgánů pro certifikaci osob v oblasti metrologie a samozřejmě též český národní akreditační systém, na jehož základě je možno především v oblasti užité metrologie prokazovat odbornou způsobilost kalibračních laboratoří, zkušebních laboratoří, certifikačních orgánů a inspekčních orgánů. Český národní akreditační systém má též významné postavení v oblasti subjektů, působících v legální metrologii. Řada pracovišť ČMI, která poskytují služby v oblasti metrologie obecně a která současně pracují v legální metrologii, je totiž akreditována. Akreditace slouží vedle prověření odborné způsobilosti ze strany ČMI také jako podklad pro autorizaci subjektů, které pak pracují jako autorizovaná metrologická střediska (AMS).

Právní rámec NMS ČR je v současné době vymezen zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, a jeho prováděcími předpisy. Uvádění některých druhů měřidel na trh a do provozu spadá do působnosti zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a věcně příslušných nařízení vlády ČR. Přehled legislativy naleznete zde.

Národní metrologický systém ČR je zcela srovnatelný a slučitelný se systémy, běžnými v členských státech Metrické konvence a zejména se systémy zemí v EU. Tomu odpovídá také zapojení do mezinárodní spolupráce na všech relevantních úrovních, včetně členství a práce v orgánech Metrické konvence, EURAMET e.V., OIML, WELMEC a dalších.

Struktura NMS ČR

Struktura NMS ČR

Prvky NMS ČR, které aktivně působí v systému

MPO – Ústřední orgán státní správy pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – viz zákon č. 2/1969 Sb. a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

ÚNMZ – Orgán státní správy pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Působnost v metrologii je dána zákonem č. 20/1993 Sb., a zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Hlavní oblasti působnosti ÚNMZ v metrologii

 • stanoví program státní metrologie a zabezpečuje jeho realizaci,
 • zastupuje Českou republiku v mezinárodních metrologických orgánech a organizacích,
 • autorizuje subjekty k výkonům v oblasti státní metrologické kontroly měřidel a úředního měření, pověřuje oprávněné subjekty k uchovávání státních etalonů,
 • provádí kontrolu činnosti ČMI,
 • kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem; při výkonu kontroly postupuje podle zvláštního právního předpisu,
 • oznamuje orgánům Evropských společenství (ES) informace o subjektech pověřených ke schvalování typu měřidel a k ověřování měřidel
 • a další

ČMI – Působnost v metrologii je dána zákonem o metrologii a zřizovací listinou. Plní funkci národního metrologického institutu.

Hlavní oblasti působnosti ČMI v metrologii

 • provádí metrologický výzkum a uchovávání státních etalonů včetně přenosu hodnot měřicích jednotek,
 • provádí certifikaci referenčních materiálů,
 • vykonává státní metrologickou kontrolu měřidel,
 • registruje subjekty, které opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž,
 • vykonává státní metrologický dozor,
 • provádí metrologickou kontrolu hotově baleného zboží a lahví,
 • posuzuje shodu a provádí zkoušení výrobků v rozsahu udělených autorizací či akreditace podle právního předpisu upravujícího oblast technických požadavků na výrobky (MID, NAWI),
 • vydává opatření obecné povahy podle §24c a 24d zákona o metrologii,
 • oznamuje orgánům ES informace o vydání či změnách certifikátů týkajících se schvalování měřidel.

Přidružené laboratoře ČMI

 • Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Český hydrometeorologický ústav.

ČIA – národní metrologický systém využíva služeb národního akreditačního orgánu při posuzování odborné způsobilosti subjektů působících v metrologii.

Autorizovaná metrologická střediska (AMS) – k 31. 12. 2010 je autorizováno 261 subjektů pro ověřování stanovených měřidel/ cca 1000 pracovníků.

Subjekty autorizované k výkonu úředního měření (ÚM)- k 31. 12. 2010 je autorizováno 76 subjektů/ cca 120 pracovníků.

Notifikovaná osoba pro směrnice MID a NAWI – 1 (ČMI – NO 1383)

Registrované subjekty podle § 19 zákoma č. 505/1990 Sb. – k 31.12.2010 je cca 6 000 subjektů oprávněných vykonávat montáž a opravy stanovených měřidel

Výrobci měřidel

V NMS dále působí cca 110 akreditovaných kalibračních laboratoří a další subjekty.

Postavení ČR v mezinárodních organizacích působících v metrologii

Metrická konvence – přesně vzato Úmluva o soustavě metrické – je smlouvou na vládní úrovni. Generální konference pro váhy a míry je za ČR obesílána delegací, pověřenou k jednání vládou. Československo přistoupilo k úmluvě v roce 1922 (viz vyhláška č. 351/1922 Sb.). Česká republika je členem jako následnický stát. Spolupráce s BIPM (Mezinárodní úřad pro váhy a míry) probíhá na technické úrovni a je koordinována ČMI.

Úmluvu o zřízení OIML a přistoupení Československa schválila vláda v roce 1955. Členem jeho výboru je generální ředitel ČMI.

Pokud jde o WELMEC, stala se ČR členem v roce 2004, kdy podepsala Memorandum o porozumění.

Členem EURAMET e.V. je ČMI od roku 2007 (dříve EUROMET, kde byl ČMI plným členem od r. 1996).

NMS ČR je spjat s akreditací a technickou normalizací
MetrologieAkreditaceTechnická normalizace
Svět
BIPMOIMLILAC/IAFISO/IEC
Evropa
EURAMETEK, WELMECEACEN, CENELEC
Česká republika
ČMI (nár. lab.)ÚNMZČIAÚNMZ
fundamentální metrologieČMI, ČOI (nár. autority)nár. akreditační orgánnár. normalizační orgán
průmyslová metrologieautorizované subjektyakreditované subjekty 

Rozvoj NMS

NMS ČR se soustavně zdokonaluje. V roce 2000 byla usnesením vlády č. 812 schválena koncepce rozvoje NMS ČR a v roce 2004 byla usnesením vlády č. 1250/2004 schválena koncepce na léta 2005 až 2010. Základní informace o rozvoji v metrologii naleznete zde.

Pozn: Další informace o NMS ČR naleznete ve sbornících technické harmonizace ÚNMZ.

Zdroj: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Doporučujeme