Národní plán veřejné správě

Zavedení eura je komplexní proces, na který je nutné se důkladně a včas připravit. Pro orgány veřejné správy a samosprávy z toho plyne nutnost úpravy řady právních předpisů, zachování bezproblémového chodu a v neposlední řadě poskytnutí kvalitní pomoci občanům a soukromému sektoru. Tuto oblast problematiky řeší část Národního plánu konkretizující úkoly sektoru veřejné správy, financí a samosprávy.Národní plán zavedení eura v ČR se věnuje problematice zavedení eura ve veřejné správě a samosprávě na více místech. Nejpodrobnější je ta část, která konkretizuje úkoly v sektoru veřejných financí, veřejné správy a samosprávy.

Zavedení eura bude pro orgány veřejné správy a samosprávy znamenat jednak nutnost upravit řadu právních předpisů, dále pak zajistit bezproblémový chod vlastní činnosti a v neposlední řadě poskytnout kvalitní pomoc soukromému sektoru a občanům.


Poslední bod se významně dotýká územních samosprávních celků, jejichž orgány jsou v každodenním kontaktu s občany. Krajské a obecní úřady by měly být připraveny informovat o dopadech, které zavedení eura bude mít na každodenní život občanů.

Jejich přípravy by měly zahrnovat následující aktivity:

  • Seznamovat se s dostupnými materiály, které se zabývají zkušenostmi se zavedením eura v jiných státech Evropské unie. Vzhledem ke společné historii je důležité sledovat zejména přípravy na Slovensku, které plánuje přijmout euro k 1. lednu 2009;
  • Studovat metodické materiály a doporučení, které se věnují problematice zavedení eura;
  • Vyhodnocovat potřebné změny ve svém resortu, které bude nutno v souvislosti se zavedením eura provést.

Je třeba si uvědomit, že zavedení eura je komplexní proces, na který je nutné se důkladně a včas připravit. Provedení některých změn může být jednoduché, realizace jiných opatření však bude náročná, zejména po časové stránce.

Zavedení eura se v sektoru veřejné správy a samosprávy projeví v následujících oblastech:

1. Státní rozpočet, rozpočty územních samospráv a státní fondy

Zákon o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok stanovuje celkové příjmy, celkové výdaje a výsledné saldo v korunách. Přílohy zákona stanovují finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí a rozpočtu hlavního města Prahy. Údaje v přílohách zákona jsou většinou uváděny v řádech tisíců korun. Rozpočtový systém bude nově upraven tak, aby rozpočet byl sestavován v řádech eur. Přijetí eura bude znamenat, že příprava státního rozpočtu na rok, kdy bude euro zavedeno, bude prováděna v korunách a rovněž v eurech.


2. Účetnictví

V roce před zavedením eura se bude vést účetnictví v korunách. Účetní jednotky budou mít povinnost vykázat účetní závěrku za toto účetní období jednak v korunách a jednak v eurech podle přepočítacího koeficientu (ten bude známý přibližně šest měsíců před zavedením eura). Údaje za minulá účetní období budou vyjádřeny pouze v korunách.


3. Daně

Pro rok před zavedením eura budou nezdanitelné částky základu daně, daňové bonusy a další daňové záležitosti stanoveny v korunách. Proto daňová přiznání, která se týkají období před zavedením eura, ale podávají se v roce zavedení eura, se budou ještě vykazovat v korunách. Výsledná daňová povinnost (odvod nebo vratka) se následně přepočítá na eura přepočítacím koeficientem a daňový poplatník ji bude povinen uhradit v eurech.


4. Soudní a správní poplatky

Sazby jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku stanoveného v korunách. V rámci přechodu na euro bude nutné upravit nejen sazby stanovené pevnou částkou, ale i základ procentních poplatků, je-li cena předmětu poplatku vyjádřena peněžní částkou v korunách.


5. Místní poplatky

Zákon stanoví maximální sazby, vyjádřené pevnou částkou v korunách, případně procentem. V rámci přechodu na euro bude nutné upravit nejen sazby stanovené pevnou částkou, ale i základ procentního poplatku. V rámci přehlednosti sazebníků se nedoporučuje používat přepočet podle přepočítacího koeficientu kurzu, ale částky stanovit nově, ovšem v hodnotě blízké původním korunovým sazbám.


6. Úprava informačních a statistických systémů

Vzhledem k rostoucí roli informačních systémů je nutné, aby byla příprava na zavedení eura v této oblasti provedena kvalitně a aby byl ponechán dostatečný časový prostor pro testování.

Úprava informačních a statistických systému bude obsahovat tyto kroky:

  • Provést tři roky před zavedením eura revizi existujících finančních informačních systémů ve své působnosti a určit, které systémy je třeba v souvislosti s eurem upravit;
  • V návaznosti na revizi informačních systémů vypracovat plán jejich konverze a úpravy. Ten bude obsahovat potřebné kroky vyžadované bezpečnou konverzí finančních údajů obsažených v informačních systémech, případně navrhne samotné přizpůsobení informačních systémů;
  • Na základě plánu konverze a úpravy finančních informačních systémů provést dva roky před zavedením eura vlastní konverzi finančních informačních systémů;
  • Přibližně jeden rok předcházející zavedení eura věnovat testování informačních systémů. Během této fáze proběhne dolaďování informačních systémů a odstranění nedostatků zjištěných během testovacího provozu;
  • Spuštění informačních systémů, které budou připraveny na podmínky eura jako zákonného platidla, v okamžiku zavedení eura.

zpět na začátek

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme