Národní plán zavedení eura v České republice

Součást článku Harmonogram zavedení eura v České republice. Základním dokumentem, který se věnuje technickým aspektům zavedení jednotné evropské měny je Národní plán zavedení eura v ČR. Tento dokument schválila Vláda ČR na jaře 2007. Národní plán vymezuje základní zásady, harmonogram a institucionální zajištění celého procesu zavedení eura v ČR. Zároveň obsahuje souhrn úkolů v jednotlivých oblastech české ekonomiky, které je zapotřebí v souvislosti se zavedením eura provést.

Nutné kroky jsou rozděleny do šesti oblastí, za které odpovídají následující pracovní skupiny.

  1. pracovní skupina pro finanční sektor
  2. pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu
  3. pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele
  4. pracovní skupina pro legislativu
  5. pracovní skupina pro komunikaci
  6. pracovní skupina pro informatiku a statistiku

Mezi mnoha úkoly, o kterých národní plán pojednává, lze jmenovat zavedení eura do hotovostního a bezhotovostního oběhu, pravidla pro duální označování cen a duální oběh koruny a eura, vedení informační kampaně. Národní plán také požaduje, aby při zavádění eura byly respektovány některé důležité principy, např. nepoškození občana státem, předcházení neodůvodněnému zvyšování cen či minimalizace nákladů pro soukromý i veřejný sektor.

Národní plán zavedení eura v České republice se skládá ze tří částí:

Část I – obecná část „Základní informace“ je exekutivním souhrnem národního plánu. Obsahuje základní principy, na kterých bude zavedení eura v České republice založeno, a shrnutí doporučení pro jednotlivé oblasti včetně doporučení národního koordinátora;

Část II – zvláštní část „Konkretizace úkolů v jednotlivých segmentech“ obsahuje detailní popis doporučení a opatření v Jednotlivých oblastech, jak je zpracovaly pracovní skupiny Národní koordinační skupiny pro zavedení eura;

Část III – slovník základních pojmů souvisejících s problematikou zavedení eura.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme