Národní politika BOZP

Národní politika BOZP vyjadřuje vůli orgánů státu zajistit podmínky pro zachování maximální pracovní kapacity pracovní síly v rámci udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje tak, aby byla zajištěna v daném vnitřním i vnějším prostředí co nejvyšší celková výkonnost ekonomiky a přitom bylo naplněno ústavní právo na uspokojivé pracovní podmínky. Dokument je v souladu se strategií EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2007-2013.

V České republice i přes dlouhodobé snižování pracovní úrazovosti a preventivní opatření ve zlepšování pracovních podmínek dosahovala pracovní neschopnost pro pracovní úrazy v roce 2007 počtu 77 233 případů, které měly za následek 3,6 milionů kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Významně se na vysokém počtu pracovních úrazů podílely obory činnosti, jako jsou zemědělství a lesnictví, stavebnictví a zpracovatelský průmysl, u kterých je dlouhodobý trend vysoké četnosti pracovních úrazů na 100 zaměstnanců.

Jeden takovýto pracovní úraz představoval průměrnou pracovní neschopnost 47 dnů. Stále velký podíl závažné pracovní úrazovosti v roce 2007 tvořil počet smrtelných pracovních úrazů, který činil podle statistického šetření 188 osob. Ve stejném roce bylo hlášeno celkem 1 291 profesionálních onemocnění. Důsledkem těchto událostí pak jsou vysoké ztráty nejen ve výrobě a s dopadem na ekonomiku, ale i další společenské ztráty, které v České republice za uplynulý rok představovaly částku přibližně 29 miliard Kč u pracovních úrazů a 3 miliardy Kč u nemocí z povolání.

Při vědomí těchto vysokých nákladů, nenahraditelných ztrát na lidských životech a zdraví způsobených pracovními úrazy, nemocemi z povolání či jinými poškozeními zdraví z práce, jakož i následných nepříznivých dopadů na populaci, které představují mimo humánního aspektu i značné materiální ztráty pro celou společnost, je přijímána jako soubor systémových opatření ke zlepšování současného stavu Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Národní politika BOZP“).

Dokument „Národní politika BOZP“

Ve svých východiscích, principech a prioritách navazuje tento strategický dokument na dosavadní pozitivní kroky, které byly při plnění hlavních cílů předcházející Národní politiky BOZP schválené usnesením vlády č. 475 ze dne 19. května 2003 uskutečněny v uplynulém období. Tato nová rámcová strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zároveň reflektuje významné systémové změny i další vývoj společnosti z hlediska vnitřních i mezinárodních souvislostí. Tyto nové skutečnosti se promítají v nových pohledech na tvorbu právních předpisů a ve větší provázanosti kontrolní a osvětové činnosti se strategickými cíly Evropské unie. Významný důraz se při tom klade na prosazování její globální koncepce zahrnující „Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie Společenství v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci na období let 2007–2012“ (dále „strategie Společenství pro BOZP“).

Tímto dokumentem „Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)“ naplňuje Česká republika usnesení Rady EU z 25. června 2007 o nové strategii Společenství pro BOZP, kterým jsou členské státy výslovně vyzvány, aby ve spolupráci se sociálními partnery vypracovaly a uskutečňovaly jednotné vnitrostátní strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zájmu dalšího snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání, zejména v těch odvětvích, která vykazují jejich nadprůměrnou míru.

Přehled hlavních kapitol Národní politiky BOZP

 • Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • Hodnocení současného stavu a trendu vývoje v oblasti BOZP v České republice
  • Silné stránky českého systému BOZP
  • Slabé stránky českého systému BOZP
 • Strategické cíle a nástroje Národní politiky BOZP
  • Strategické cíle Národní politiky BOZP
  • Nástroje k uplatňování a prosazování Národní politiky BOZP
 • Základní priority a cíle Národní politiky BOZP
  • Prevence pracovních rizik
  • Ochrana specifických skupin osob
  • Zmírnění případně eliminace důsledků poškození zdraví z práce
  • Výchova a vzdělávání
  • Výzkum a vývoj
  • Informace a poradenství
  • Osvěta a propagace
  • Činnost kontrolních orgánů státní správy
  • Spolupráce orgánů, institucí, sociálních partnerů a odborné veřejnosti
  • Zahraniční a mezinárodní spolupráce
 • Financování systému BOZP
 • Monitoring provádění Národní politiky BOZP a její aktualizace

• Témata: Pracovní právo | Právo

Doporučujeme