Národní vzdělávací fond

Posláním Národního vzdělávacího fondu (NVF) je přispívat prostřednictvím podpory rozvoje lidských zdrojů k transformaci společnosti a ekonomiky a procesu integrace České republiky do Evropské unie. Činí tak zejména prostřednictvím systémového rozvoje celoživotního vzdělávání, zvyšováním kvality a efektivnosti rozvoje lidských zdrojů a podporou zaměstnanosti a sociálního rozvoje.

Národní vzdělávací fond (NVF) je obecně prospěšná společnost existující od roku 1994. Jejím cílem je podporovat rozvoj a restrukturalizaci lidských zdrojů v souladu s požadavky ekonomických a sociálních reforem České republiky.

Posláním Národního vzdělávacího fondu je poskytovat obecně prospěšné služby, které jsou specifikovány v zakládací listině takto:

Společnost veřejnosti poskytuje obecně prospěšné služby spočívající 

a) v odborných, vědecko-výzkumných a poradenských službách pro rozvoj lidských zdrojů v  následujících oblastech:

  • celoživotní učení, zejména další všeobecné i profesní
  • politika zaměstnanosti, obecně i se zaměřením na snižování bariér pro přístup znevýhodněných skupin na trh práce
  • sociální politika, sociální služby včetně řízení kvality služeb
  • globální faktory ovlivňující rozvoj znalostní ekonomiky

b) v přípravě, organizaci, administraci, hodnocení, kontroly programů a projektů financovaných z veřejných i soukromých zdrojů a to zejména v oblasti spolupráce s Evropskou unií, Evropským hospodářským prostorem a Švýcarskou konfederací 

c) v provádění analýz a předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce, ­analýz kvality lidských zdrojů ve vazbě na konkurenceschopnost ekonomiky, sektorů i regionů

d) v provádění vědecko-výzkumné činnosti.

Národní vzdělávací fond má dlouholetou zkušenost v poskytování služeb v oblasti zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání. Podílel se na přípravě i implementaci evropských programů na rozvoj služeb zaměstnanosti, podporu odborného vzdělávání a zaměstnanosti v ČR (Phare, EQUAL, Leonardo da Vinci, ESF), včetně metodické přípravy i řízení několika grantových schémat. Od počátku své existence se NVF podílel  na koncipování strategických dokumentů na národní úrovni, např. na Strategii reformy veřejné správy (MV ČR), Strategii rozvoje lidských zdrojů v ČR (vláda ČR) nebo na Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (MŠMT).

Národní vzdělávací fond disponuje vlastním analytickým útvarem, jehož výzkumná činnost je zaměřena na problematiku trhu práce, resp. zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, především ve vztahu k prognózování kvalifikačních potřeb na trhu práce a k oblasti vzdělávání, a to jak počátečního, tak zejména dalšího odborného vzdělávání.

Další útvary NVF se zabývají problematikou sociálních služeb, standardizací a hodnocením jejich kvality, podporou rozvoje lidských zdrojů v regionech, poradenstvím v oblasti zaměstnanosti a odborného vzdělávání.

Služby poskytované NVF

Předvídání kvalifikačních potřeb

Zkoumání budoucí poptávky po profesích a kvalifikacích na základě trendů české i globální ekonomiky a jejich dopadů na trh práce.

Kvalita sociálních služeb

Podpora a provázení poskytovatelů sociálních služeb při postupném zavádění standardů kvality sociálních služeb, rozvíjení nových metod hodnocení kvality a sebehodnocení.

Rozvoj celoživotního učení

Monitoring a analýzy počátečního a dalšího vzdělávání, hodnocení konkurenceschop­nosti ČR z hlediska kvality lidských zdrojů, uplatňování inovačních metod v celoživotním učení směřující k cílenému vytváření „učícího se prostředí“ a uplatnění konceptu CžU v každodenní praxi.

Trh práce

Analýzy trhu práce, podpora služeb kariérového poradenství, zpracování dotazníkových šetření, rozvoj oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, služby zaměřené na modernizaci a zvyšování kvality služeb zaměstnanosti.

Mezinárodní spolupráce

Dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery a mezinárodními institucemi v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zapojení v evropských sítích (ReferNet, SkillsNet).

Kariérové poradenství

Podpora služeb kariérového poradenství, jejich zkoumání a návrhy inovací včetně kvality v kariérovém poradenství.

Řízení programů a projektů

Technická asistence při přípravě a realizaci programů a projektů, komplexní poradenské služby při přípravě a řízení projektů včetně přípravy žádosti o podporu projektu.

Vzdělávací programy

Nabídka vzdělávacích programů, včetně akreditovaných u MPSV.

Kontakty

Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Opletalova 25
110 00 Praha 1
Česká republika

Tel.: (+420) 224 500 500, 224 500 511
Fax: (+420) 224 500 501
Mail: mail@nvf.cz

Odborná pracoviště

Široký profesionální záběr Národního vzdělávacího fondu je garantován několika týmy s různým odborným zaměřením, jejichž činnost se navzájem kombinuje a doplňuje podle potřeb realizovaných projektů:

Národní observatoř – analytická a výzkumná činnost v oblastech trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání
CEKAS – podpora poskytovatelů sociálních služeb
Rozvoj lidských zdrojů – podpora klientů v rozvoji a  uplatňování konceptu celoživotního učení
Zaměstnanost – podpora rozvoje aktivní politiky zaměstnanosti
Evropská rozvojová spolupráce – spolupráce s mezinárodními partnery v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Středisko podpory poradenských služeb – podpora služeb kariérového poradenství
Evropský sociální fond – technická asistence při přípravě a realizaci programů a projektů

• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme