Hospodářský profil spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko

Dokument obsahuje základní informace (geografické, administrativní členění) o spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, vývoj hospodářství země a jednotlivých hospodářských odvětví a hlavní makroekonomické ukazatele. Dokument informuje také o hospodářských vztazích mezi touto spolkovou zemí a Českou republikou. Nejdůležitější ukazatele jsou uvedeny v tabulkách a grafech.1. Základní informace

1.1. Základní historické a geograficko-demografické údaje

Spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (NRW), ležící v severozápadní části SRN, vznikla v roce 1946 na území britské vojenské zóny, a to spojením bývalých správních celků Rheinland a Westfalen. Definitivní tvar získalo její území až v roce 1947, kdy se k ní připojila země Lippe (Land Lippe). V tomto roce byl zvolen rovněž první parlament. Dva roky nato (1949) se stala jednou ze zakládajících spolkových zemí SRN. Oficiální název zní Bundesland Nordrhein-Westfalen, jako zkratka se používá NRW. Její území tvoří státní hranici SRN s Nizozemskem a Belgií, uvnitř Německa sousedí se spolkovými zeměmi Dolní Sasko, Hesensko a Porýní Falc. Jde o ekonomicky nejsilnější spolkovou zemi, která stála u kolébky poválečného německého hospodářského zázraku.

V rámci SRN má NRW nejvíce obyvatel a je současně – s výhradou městských zemí Berlína, Brém a Hamburku – nejhustěji osídlenou spolkovou zemí. Na ploše 34 098 km2, které představují 9,5 % území SRN, žije 17,6 mil. obyvatel, tj. kolem 22 % SRN. Téměř tolik, jako v americkém státě New York nebo v Austrálii či na Tchaj-wanu a více než například v Nizozemsku, Belgii, České republice, Maďarsku či Švédsku. Hustota osídlení je značná, činí 515 obyv./km2 (v SRN: 226 obyv./km2). Téměř 2 miliony obyvatel jsou neněmeckého původu. Jejich podíl představuje 9,3 %.

48,8 % území země je využíváno k zemědělským účelům, 25,7 % pokrývají lesy. Dvě třetiny (oblast Niederrhein a Westfälische Bucht) tvoří nížiny, třetina rozlohy má hornatý charakter (vrchoviny Eifel, Hohes Venn, Sauerland, Bergisches Land, Siegerland, Siebengebirge, Teutoburger Wald, Egge, Weserbergland).

1.2. Administrativní členění, města a obce 

NRW se od roku 1976 člení na 5 vládních okresů (Münster, Detmold, Arnsberg, Köln, Düsseldorf), jenž se dále dělí na 31 krajů (Kreise). V zemi dále existuje 22 měst (tzv. Kreisfreie Städte), jenž jsou samosprávnými okrsky bez dalšího okolního území. Je zde 374 samostatných obcí. Celkem 28 měst má více než 100 000 obyvatel.

Hlavním městem země  je Düsseldorf (586 tis. obyvatel). Z hlediska obyvatelstva je největším městem Kolín nad Rýnem, v němž žije přes 1 mil. lidí. Dalších 14 měst má více než 200 tis. obyvatel. Následuje druhá patnáctka s populací mezi 100–200 tisíci. Hustota obyvatelstva v těchto městských aglomeracích je značná, v některých případech převyšuje 4x až 5x průměr celé země.

Město Počet obyv. Hustota/km2
Köln 1 027 679 2 536,5
Düsseldorf 597 102 2 738,7
Dortmund 572 572 2 039,7
Essen 566 744 2 694,9
Duisburg 486 076 2 088,0
Bochum 361 011 2 478,4
Wuppertal 342 657 2 034,9
Bielefeld 328 284 1 268,4
Bonn 310 088 2 197,9
Münster 296 807 979,7
Gelsenkirchen 257 567 2 454,3
Mönchengladbach 254 895 1 495,5
Aachen 239 074 1 486,3
Krefeld 222 034 1 611,9
Oberhausen 209 465 2 717,0

Na území NRW leží rovněž bývalé hlavní město SRN Bonn, které je dodnes sídlem řady ústředních orgánů SRN. V kontextu německého sjednocení bylo rozhodnuto v roce 1991 o přesunutí hlavního města do Berlína (viz Zákon o implementaci rozhodnutí Spolkového sněmu z 20. 6. 1991 k dokončení německého sjednocení – tzv. Zákon Berlin/Bonn) při současném zachování Bonnu jako důležitého sídla některých federálních úřadů. Bonn tak oficiálně nese přízvisko spolkové město, přičemž 6 spolkových ministerstev má ze zákona zde tzv. primární sídlo (Spolkové ministerstvo obrany, Spolkové ministerstvo životního prostředí, Spolkové ministerstvo pro rozvojovou pomoc, Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství, Spolkové ministerstvo zdravotnictví, Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum) a převažující část úředníků těchto 6 ministerstev působí právě v tomto městě. Vedle těchto ministerstev je pak Bonn sídlem více než desítky dalších spolkových institucí a agentur jako např. Spolkového účetního dvora (Bundesrechnungshof), Spolkového úřad na ochranu hospodářské soutěže (Bundeskartellamt), Spolkové agentury sítí (Bundesnetzagentur), Spolkového statistického úřadu a řady dalších.

Postupně také nabývá opět na mezinárodní prestiži, zejména díky usídlování některých mezinárodních organizací a agencií OSN s dominantním zaměřením na ochranu životního prostředí. Nejznámější z nich je sekretariát Rámcové konvence pro klimatické změny (UNFCCC).

V NRW je též dislokováno cca 10 000 britských vojáků, kteří působí na pěti základnách: Bielefeld, Herford, Gütersloh, Paderborn a Elmpt. Dle plánu Velké Británie by se tyto posádky, které jsou poslední připomínkou bývalé britské okupační správy v Německu po druhé světové válce, resp. britského angažmá v době studené války na evropském kontinentu, měly postupně do roku 2020 uzavírat.

Zároveň se na území NRW nachází též letecká základna NATO v Geilenkirchenu, která slouží jako letiště pro letouny AWACS a na které mj. působí i čeští vojáci.

1.3. Základní infrastruktura

NRW disponuje 6 letišti – 2 mezinárodní letiště (Düsseldorf, souměstí Köln-Bonn) a dalšími letišti: Dortmund, souměstí Münster-Osnabrück, souměstí Paderborn-Lippstadt a souměstí Weeze-Niederrhein. Mezinárodní letiště Düsseldorf je třetím největším německým letištěm z hlediska přepravených osob (20,83 mil. cestujících a 102 000 t nákladu) a letiště Köln/Bonn je sedmým největším letištěm z hlediska přepravených osob (9,30 mil. cestujících) a druhým největším letištěm z hlediska přepravovaného carga (750 000 t nákladu). Přímé letecké spojení mezi Prahou a letištěm Köln zajišťuje Germanwings (až 2 linky denně) a mezi Prahou a Düsseldorf Germanwings (3 linky denně) a ČSA (2 linky denně).

Dále NRW disponuje velmi hustou silniční sítí v délce 20 000 km, z čehož 2 126 km představují dálnice s napojením na hlavní evropské tahy.

Stejně tak disponuje i výkonnou železniční sítí s denní přepravní kapacitou 280 000 osob. Zajímavostí v oblasti nákladní dopravy je vlakové spojení „Yuxinou“ zřízené v roce 2011. Třikrát do týdne jezdí z čínského Chongqingu do Duisburg vlaková souprava obsahující až 50 kontejnerů.

Významnou dopravní cestu představuje říční síť a kanálová soustava s délkou splavnosti 720 km. Vnitrostátní přístav Duisburg na řece Rýn patří mezi největší svého druhu na světě, jeho roční kapacita činí 123 mil. tun zboží. Přes 80 % říční dopravy v Německu probíhá na Rýnu a přilehlých kanálech (Dortmund-Ems-Kanal, Mittellandkanal). Na dolním toku Rýna se přepraví ročně 150 mil. t nákladu. Po Mittellandkanal spojující Porúří s přístavem v Hamburgu se přepraví okolo 20 mil. t nákladu ročně.

1.4. Politická situace, správa země

Zákonodárným sborem je parlament (Landtag). Volební období je pětileté, ve stávající 17. volební periodě v něm zasedá celkem 199 poslanců. Volby proběhly dne 14. května 2017. Rozdělení křesel je následující:

 • frakce CDU: 72 poslanců
 • frakce SPD: 69 poslanců
 • frakce FDP: 28 poslanců
 • frakce Bündnis 90/Grünen: 14 poslanců
 • frakce AfD: 13 poslanců
 • bez stranické příslušnosti: 3 poslanci

Úřadující předsedkyní parlamentu je André Kuper (CDU). Kabinet sestává z 12 ministrů, předsedou vlády je Armin Laschet (CDU). Vládne koalice CDU – FDP.

Složení exekutivy

 • Ministerský předseda (Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen): Armin Laschet (CDU)
 • Ministr pro děti, rodinu, uprchlíky a integraci, místopředseda vlády (Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, Stvt.Ministerpräsident): Dr. Joachim Stamp (FDP)
 • Ministryně pro školu a vzdělávání (Ministerin für Schule und Bildung): Yvonne Gebauer (FDP)
 • Ministr financí (Finanzminister): Lutz Lienenkämper (CDU)
 • Ministr pro hospodářství, inovací, digitalizace a energetiky (Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie): Prof. Dr. Andreas Pinkwart (FDP)
 • Ministr vnitra (Minister für Inneres): Herbert Reul (CDU)
 • Ministr spravedlnosti (Justizminister): Peter Biesenbach (CDU)
 • Ministryně životního prostředí, zemědělství a na ochranu přírody a spotřebitelů (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz): Ursula Heinen-Esser (CDU)
 • Ministryně kultury a vědy (Ministerin für Kultur und Wissenschaft): Isabel Pfeiffer-Poensgen (bez stranické příslušnosti)
 • Ministryně domovských a komunálních záležitostí, stavebnictví a rovnoprávnosti (Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung): Ina Scharrenbach (CDU)
 • Ministr práce, zdravotnictví a sociálních věci (Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales): Karl-Josef Laumann (CDU)
 • Ministr pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti (Minister für Bundes-, Europaangelegenheiten sowie Internationales): Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (CDU)
 • Ministr dopravy (Minister für Verkehr): Hendrik Wüst (CDU)

1.5. Zahraniční vztahy země, fondy EU

NRW má stejně jako ostatní spolkové země vlastní zastoupení při EU v Bruselu (vedoucím zastoupení je Rainer Steffens) a zastoupení při Spolku v Berlíně (vedoucím zastoupení je Volker Meier). Činnost obou institucí, jakož i další zahraniční agenda včetně problematiky fondů EU, spadají do kompetence Ministerstva pro spolkové záležitosti, Evropu a média (Ministerium für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien), v jehož čele stojí ministryně Dr. Angelica Schwall-Düren. Prostřednictvím státních styčných kanceláří, respektive přes zemí vlastněné společnosti a instituce, je NRW zastoupeno oficiálními reprezentacemi v řadě hlavních měst, jakož i ve významných evropských a světových regionálních centrech (např. prostřednictvím zahraničních kanceláří NRW.Invest zhruba v desítce zemí světa). Vedle evropských a zejména sousedských vztahů hraje pro NRW důležitou roli aktivní partnerská kooperace s řadou států. Patří mezi ně především USA, Japonsko, Francie, Nizozemsko, Belgie Polsko, Čína a Turecko.

12 členských zemí EU je v NRW zastoupeno prostřednictvím Generálních konzulátů, celkem se pak v NRW nachází 22 generálních konzulátů různých zemí (resp. 25, jelikož TR má v NRW celkem 4 GK vzhledem ke své početné menšině). Čína oznámila na konci března 2014 svůj záměr otevřít GK v Düsseldorfu v nejbližších měsících.

Doporučujeme