Niger

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Niger (République du Niger) patří do skupiny nejméně rozvinutých zemí, je zemí Sahelu bez přístupu k moři, ¾ území pokrývá poušť. 85 % obyvatelstva žije v pásu 150 km širokém podél jižní hranice. Niger je unitární republikou praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran.

Prezident je volen v přímých volbách na pět let (maximálně na dvě volební období). V čele vlády stojí prezident, který sdílí některé výkonné pravomoci s ministerským předsedou jím jmenovaným. Dne 27. prosince 2020 se v Nigeru konaly všeobecné volby, které zvolily prezidenta a národní shromáždění. Mohamed Bazoum byl prohlášen za vítěze ve druhém kole s 55,67 % hlasů, a poprvé v afrických dějinách došlo k plynulému předání moci bývalého prezidenta Issoufoua novému.

Základní údaje
Hlavní město Niamey
Počet obyvatel 24,2 milionu
Jazyk francouzština, hausa
Náboženství islám
Státní zřízení prezidentská republika
Hlava státu Mohamed Bazoum
Hlava vlády Mohamed Bazoum
Název měny západoafrický frank (XOF)
Cestování
Časový posun 1 hod (v létě -0 hod)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Ing. Zdeněk Krejčí
Ekonomický úsek Mgr. Beata Matusiková, MBA
Konzulární úsek Mgr. Gabriela Idehen
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 51,8
Hospodářský růst (%) 4,8
Inflace (%) 3,8
Nezaměstnanost (%) N/A

Souhrnná teritoriální informace (STI) Niger (314.65 KB)Mapa globálních oborových příležitostí – Niger (MZV) (236B)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Niger (République du Niger) patří do skupiny nejméně rozvinutých zemí, je zemí Sahelu bez přístupu k moři, ¾ území pokrývá poušť. 85 % obyvatelstva žije podél jižní hranice. Sousedí s Alžírskem, Lybií, Čadem, Nigérií, Beninem, Burkinou Faso a Mali. Nejasné vytýčení mezinárodních hranic vedlo v minulosti ke vzniku pohraničních incidentů v blízkosti jezera Čad na západě země (společné hranice mezi Kamerunem, Čadem a Nigérií).

Niger je unitární republikou praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran. Prezident je volen v přímých volbách na pět let (maximálně na dvě volební období). V čele vlády stojí prezident, který sdílí některé výkonné pravomoci s ministerským předsedou jím jmenovaným. Vláda je rovněž jmenována prezidentem. Zákonodárná moc je ústavou svěřena jednokomorovému Národnímu shromáždění, kde zasedá 113 poslanců.

Na dodržování ústavnosti dohlíží Ústavní soud (7 soudců jmenovaných prezidentem na dobu 6 let). Nová ústava byla přijata v referendu dne 31. 10. 2010. Druhá polovina roku 2020 byla ovlivněna blížícími se prezidentskými volbami a zhoršující se bezpečnostní situací v zemi. V červnu vláda rozhodla, že ani parlamentní a ani prezidentské volby plánované na prosinec 2020 nebudou kvůli pandemii odloženy.

Na konci června tedy z vlády odešel ministr vnitra Mohamed Bazoum, aby se mohl plně věnovat prezidentské kampani. Bazoum je kandidát vládnoucí strany PNDS (Parti Nigérien pour la démocratie et le socialisme). Dne 27. prosince 2020 se v Nigeru konaly všeobecné volby, které zvolily prezidenta a národní shromáždění. Jelikož žádný kandidát na prezidenta nezískal většinu hlasů, proběhlo dne 21. února 2021 druhé kolo. Mohamed Bazoum byl prohlášen za vítěze ve druhém kole s 55,67 % hlasů, a poprvé v afrických dějinách došlo k plynulému předání moci bývalého prezidenta Issoufoua novému.

1.2. Zahraniční politika země

Niger je členskou zemí Hospodářského společenství zemí západní Afriky ECOWAS/CEDEAO. Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS) bylo vytvořeno v roce 1975 a má v současné době 15 členských zemí – Benin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Kapverdy, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Senegal, Sierra Leone a Togo. Sídlem Komise organizace je Abuja.

Hlavním cílem ECOWAS je vytvoření celní, ekonomické a monetární unie, přičemž konečným cílem je pak vytvoření funkční ekonomické a měnové unie, sblížení makroekonomické politiky členských zemí a vzájemná harmonizace odvětvové hospodářské politiky, jednotné vnější tarify a odstranění existujících vnitřních obchodních bariér. ECOWAS také zřizuje soudní dvůr, kam se subjekty i občané budou moci obracet s případy souvisejícími s agendami ECOWAS. Země ECOWAS se na konci roku 2000 dohodly na ustavení společné centrální banky a zavedení společné měny od roku 2003, k tomuto však doposud nedošlo (a v dohledné době ani nedojde).

Niger od července 2019 předsedal Hospodářskému společenství západoafrických států (ECOWAS). Niger ze své pozice předsedy společenství hrál důležitou mediační roli v rámci snah o řešení situace v Mali. Niger v září 2020 úspěšně předsedal Radě bezpečnosti OSN, další měsíční předsednictví ho čeká v prosinci 2021. Podobně jako většina frankofonních zemí (s výjimkou Guineje) je Niger rovněž členskou zemí Ekonomické a měnové unie WAEMU/UEMOA a používá jednotnou měnu – západoafrický frank vázaný pevně na Euro (www.uemoa.int).

1.3. Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel: 24,2 mil.
 • Hustota osídlení: 13,8 obyvatel/km2
 • Ekonomicky činné obyvatelstvo: 4,7 mil.
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení: 3,28 % (7. místo na světě).

Věkové složení: 

 • 0–14 let: 49,8 %
 • 15–64 let: 46,9 % 
 • nad 65 let: 3,3 %

Etnické skupiny:

 • Hausa
 • Djerma (Sonrai)
 • Peul
 • Fulani
 • Tuaregové
 • Kanouri
 • Dále v Nigeru žijí Libanonci, Nigerijci, Francouzi.
 • Niger je multietnickým státem (cca 60 etnik).

Hlavním náboženstvím v Nigeru je islám (vyznává ho asi 80 % populace). Zbytek tvoří křesťané a animisté.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Niger dlouhodobě patří mezi nejchudší a nejméně rozvinuté země světa. Většina obyvatel je ohrožována cyklickými suchy ničícími úrodu a hladomorem. Sucha, odlesňování, velmi rychlý růst počtu obyvatelstva a v současné době i bezpečnostní situace na jihu země znamenají trvalou hrozbu rozvoji země.

Ekonomika je orientovaná na komodity bez vyšší přidané hodnoty a je tak velmi zranitelná a závislá na vnějších vlivech. Hospodářství rovněž trpí značnou odlehlostí od ostatního světa a nerozvinutou infrastrukturou. Ekonomika Nigeru je malá a velmi málo diverzifikovaná.

Niger má velké zásoby nerostných surovin (uran, ropa, uhlí, zlato atd.), přesto se jedná o jednu z nejchudších zemí, jejíž hospodářství do velké míry závisí na zemědělství a pastevectví (poskytují obživu 90 % obyvatelstva), těžbě uranu, v poslední době i ropy a na zahraniční pomoci. Přes pozitivní ekonomický růst se podmínky života zlepšují jen pomalu kvůli obrovské porodnosti. Počet obyvatel se za posledních 15 let zvýšil dvakrát na současných cca 24 miliónů.

Vzhledem k rychle rostoucímu počtu obyvatel, klimatickým podmínkám země a nedostatku jiných přírodních zdrojů představuje zajištění obživy resp. potravin klíčový problém země. Průmysl se na tvorbě HDP podílí 18,6 %. Průmyslová výroba zaměřena na zpracování zemědělských surovin, výrobu mýdla, potravin a nápojů, textil a cement. Zemědělství zůstává páteří nigerské ekonomiky. Na celkové tvorbě HDP se sektor zemědělství podílí cca 40 %, zaměstnává však až 90 % obyvatel.

Sektor služeb se na tvorbě HDP podílí již 43,7 %. Největší částí tohoto odvětví zůstávají nadále dopravní služby (většina zboží se do země dováží z přístavu v Cotonou, méně z Lomé, Temy, Takoradi; nově i Abijanu nebo Dakaru) a logistika pro regionální obchod (prosté velkoobchodní a maloobchodní služby). Nejdůležitějším vývozním artiklem je uranová ruda, ropa, jateční zvířata, cibule. Dováží se veškeré spotřební zboží, stroje a strojní zařízení, potraviny všeho druhu a ropné produkty.

Ukazatel 2019 2020 2021 2022 2023
Růst HDP (%) 5,9 -2,8 4,8 5,1 5,9
HDP/obyv. (USD/PPP) 1 966,90 1 980,30 2 060,00 2 180,00 2 280,0
Inflace (%) -2,5 1,2 3,8 4,5 4,2
Nezaměstnanost (%) 0,5 0,7 N/A N/A N/A
Export zboží (mld. USD) 1,1 0,9 1,2 1,2 1,3
Import zboží (mld. USD) 2,7 2,6 3,4 3,5 3,5
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -1,2 -1,4 -1,5 -1,5 -1,5
Průmyslová produkce (% změna) N/A N/A N/A N/A N/A
Populace (mil.) 23,3 24,2 25,1 26,1 27,1
Konkurenceschopnost N/A N/A N/A N/A N/A
Exportní riziko OECD 07.VII 07.VII 07.VII N/A N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

V roce 2021 celosvětové hospodářské oživení podpořilo obnovený růst nigerské ekonomiky zaměřené na komodity a export. Fiskální příjmy se proto oživí spolu s oživením vývozu. Podpora veřejných financí vyššími příjmy z vývozu bude pokračovat i v roce 2022, což zajistí druhý rok růstu výnosů, protože v tomto roce bude ekonomika silněji zrychlovat.

Výdaje v roce 2021 mírně poklesly v souvislosti s řešením negativních dopadů korony na ekonomiku a trvale vysokými náklady na bezpečnost a vakcíny. Fiskální deficit se celkově snížil na 3,6 % HDP v roce 2021 (návrat k hospodářskému růstu zlepšuje schopnost daňových poplatníků dostát svým závazkům a snižuje se nouzová rozpočtová podpora). V roce 2022, jak výdaje nadále klesají, zatímco příjmy rostou, se schodek dále sníží na 2,4 % HDP.

V letech 2022-23 budou pokračovat pandemií přerušené stavební projekty a investice zaměřené na rozvoj infrastruktury a výstavba ropovodu Benin-Niger, který by měl zemi v budoucnu přinést další příjmy do rozpočtu a podpořit tak rozvoj ekonomiky.

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -2,6
Veřejný dluh (% HDP) 49,7
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,8
Daně 2022
PO 35 %
FO 1-35 %
DPH 19 %

2.3. Bankovní systém

Centrální bankou odpovědnou za monetární politiku je Západoafrická centrální banka (Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest – BCEAO), jejíž ústředí sídlí v senegalském Dakaru a poskytuje služby všem sedmi členům sdružení UEMOA (Union Monétaire Ouest Africaine). Ta dozírá na činnost komerčních bank v zemích společenství a emituje oběživo. Ve své monetární politice v zásadě kopíruje rozhodnutí Evropské centrální banky.

CFA frank je pevně vázán na Euro, směnný kurs je 655,96 FCFA/1Euro. Bankovní sektor sice prodělává rozvoj, ale ve srovnání s některými sousedními zeměmi je stále ještě málo rozvinutý.

V zemi působí 11 komerčních bank a 1 finanční společnost:

 • Bank of Africa – Niger
 • Banque agricole du Niger
 • Banque Atlantique – Niger
 • Banque Commerciale du Niger (libyjský kapitál)
 • Banque internationale pour l’Afrique au Niger (BIA)
 • Banque Islamique du Niger
 • Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC)
 • CBAO Groupe Attijawafa bank (Niger)
 • Orabank Cote d’Ivoire (Niger)
 • Ecobank Niger
 • Société nigérienne de banque (SONIBANK)
 • Société Sahélienne de Financement (SAHFI)

Banky nabízejí běžnou paletu bankovních produktů jak pro soukromé osoby tak i podniky (vedení účtů, akreditivy, komerční úvěry, různé směnky apod.). Úvěry pro středně a dlouhodobé investice soukromých subjektů jsou ale velmi těžce dostupné. Většina výše uvedených bank rovněž vydává mezinárodní platební karty, jejich používání je omezené i v hlavním městě. Finanční operace mimo zónu UEMOA v devizách mohou být provedeny na základě doložení kompletní dokumentace a podléhají kontrole ministerstva financí. Úroková sazba činí 4 %.

2.4. Daňový systém

Daňové povinnosti podléhají společnosti v Nigeru registrované i pobočky nerezidentních společností. Daň ze zisku společnosti se platí ze zisku vytvořeném v Nigeru. Fyzické osoby (tuzemci i cizinci rezidenti) by měli v Nigeru platit daň na základě celosvětového příjmu. Ostatní platí daň pouze z příjmu v Nigeru. Za rezidenta se považuje cizinec, jehož hlavní bydliště nebo ekonomické aktivity jsou v Nigeru.

Nigerský daňový systém tvoří následující základní přímé a nepřímé daně a sociální pojištění zaměstnanců:

 • daň z příjmu fyzických osob (nekomerční příjmy, zaměstnanecké příjmy): progresivní v rozmezí 1 % (roční příjem 0-25000 FCFA) – 35 % (nad 1 mil. FCFA),
 • daň ze zisku společnosti: 35 %, případně 2 % z ročního obratu
 • daň z přidané hodnoty: 19 %, tato daň se nevztahuje na zboží určené na vývoz, některé dovážené zboží (např. farmaceutické výrobky, knihy a vzdělávací materiál, základní potraviny), dále na lékařské, bankovní služby a kulturní představení
 • sociální pojištění (Social Insurance): 15,9 % ze mzdy odvádí podnik, 5,25 % zaměstnanec

Podniky a fyzické osoby jsou povinny odvádět další platby a daně jako např. daň ze mzdy (payroll tax – 2 % tuzemci, 4 % cizinci),daň z nemovitosti (1 % právnické osoby, 5–10 % fyzické osoby),srážkovou daň (witholding tax: 10% dividendy a licenční poplatky, 16 % služby, 20 % úroky) atd.

Kapitálové zisky jsou zahrnovány do zisku společnosti.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

EU je v Nigeru nejvýznamnějším donorem rozvojové a humanitární pomoci a zároveň jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů. V roce 2021 EU dovezla zboží z Nigeru za 169,8 milionu EUR a vyvezla do Nigeru zboží za 309 milionů EUR. Oproti roku 2020, kdy EU dovezla zboží z Nigeru za 48,9 milionu EUR a vyvezla do Nigeru zboží za 335 milionů EUR, došlo ke snížení záporného salda.


2017 2018 2019 2020 2021
Export z EU (mil. EUR) 301,9 310,3 366 335,4 309
Import do EU (mil. EUR) 241,1 8,2 55 48,9 169,8
Saldo s EU (mil. EUR) -60,8 -302,1 -311 -286,5 -139,1

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Nigerem jsou velmi nízké. Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. V letech 2010 a 2011 bylo v zemi nicméně aktivní české sdružení stavebních firem, které zpracovalo studii proveditelnosti úseku železniční tratě z Nigeru do beninského Cotonou.

V roce 2020 hlavními dovozními komoditami byly vysoko pevnostní nitě, výrobky pro přepravu zboží, desky z polymerů a zázvor. Vyvážely se zejména pneumatiky z kaučuku, části a součásti telefonních přístrojů a bavlněné tkaniny.


2017 2018 2019 2020 2021
Export z ČR (mld. CZK) 0 0 0,1 0 0,1
Import do ČR (mld. CZK) 0 0 0 0,2 0,1
Saldo s ČR (mld. CZK) 0 0 0 0,2 0

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Niger je nejvýznamnějším vývozcem uranové rudy v Africe (75 procent celkového exportu země). Mezi další vývozní komodity patří: zlato, cibule, fazole a maso.

Hlavními exportními partnery Nigeru jsou Francie (55 procent celkového exportu), Čína, Spojené státy americké, Švýcarsko, Nigérie a Ghana. Dováží převážně z Číny, Francie, Spojených států, Nigérie a Thajska.


2017 2018 2019 2020 2021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 723 711,7 590,7 612,4 717
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 1 849,6 2 435,5 2 435,6 2 591,9 2 701,8
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -1 126,6 -1 723,8 -1 844,9 -1 979,5 -1 984,8

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Přímé zahraniční investice v roce 2020 v Nigeru činily 2,62 % HDP. Stav PZI dosáhl v roce 2020 8,2 miliardy USD. Těžební sektor, zejména uran, má tradičně lví podíl na jejich obsahu.

PZI ČR v zemi neexistují.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Post-Cotonou Partnership Agreement – podepsáno v dubnu 2021 jako pokračování dohody mezi EU a africkými zeměmi. Upravuje mimo jiné ekonomické vztahy a rozvojové otázky.

Economic Partnership Agreements (EPAs): Obchodní režim mezi EU a zeměmi ACP poskytuje těmto zemím unilaterální preference, tj, země mají lepší, zvýhodněné podmínky. Tento režim není formálně v souladu s celosvětově uznávanými pravidly „World Trade Organisation“ (WTO) a při podpisu dohody z Cotonou musely proto ostatní země WTO, kterých se Dohoda netýká, oficiálně signatářům Dohody podmínky WTO prominout. „Prominutí“ podmínek bylo časově omezené a jeho platnost skončila 31. 12. 2007. Již v roce 2005 byla zahájena jednání o Dohodách o hospodářském partnerství – tzv. „Economic Partnership Agreements“ (EPAs) mezi EU a zeměmi ACP, jednání stále běží.

Smlouvy s ČR

 • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger z roku 1963.
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger z roku 1963 (obě uveřejněny pod č. 1/1964 Sb.).

Po vstupu ČR do EU se obchodní vztahy s Nigerem řídí pravidly EU.

3.4. Rozvojová spolupráce

V rámci 11. EDF (2014–2020) Niger čerpal částku 686 mil. Euro (obálka A) ve formě přímé rozpočtové podpory, podpory sektoriálních politik. Konkrétní programy byly zaměřeny zejména na posílení potravinové bezpečnosti, dobrou správu věcí veřejných (včetně financí, boje proti korupci), vnitřní bezpečnost a podporu voleb a sociální služby.

ČR v minulosti několikrát přispěla mezinárodním organizacím na zmírnění následků hladomoru v Nigeru. V roce 2012 ZÚ Abuja v rámci malého rozvojového projektu zakoupil počítačovou techniku a školní vybavení pro gymnázium v hlavním městě Niamey. V současné době se ČR do rozvojové pomoci v Nigeru nezapojuje.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Perspektivními položkami jsou potravinářské výrobky, domácí potřeby všeho druhu, bižuterie, sklo a porcelán, textil, chemikálie, telekomunikační zařízení, těžební a stavební stroje, strojní zařízení (i repasované), jednoduché strojní vybavení dílen, zemědělské stroje, zavlažovací systémy a úprava vody, automobily (i ojeté), ošacení (včetně second-handu), pneumatiky atd.

Nejperspektivnějším odvětvím pro investice zůstává těžba nerostných surovin, energetika a zemědělská infrastruktura. Afrika bere vše, tudíž stroje, technologie, genetika, vakcíny, zpracovatelské stroje a technologie pro zemědělské produkty.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Jde o malý trh charakterizovaný nízkou kupní silou obyvatel, tradičně orientovaný na francouzské zboží. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast UEMOA/ECOWAS. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na druhém místě – stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují významnou konkurenční překážku.

4.2. Oslovení

V prvním kroku je třeba si uvědomit, zda je Váš produkt či služba uplatnitelná na nigerském trhu. Trh je zde z 89 % čistě proimportní a většina věcí se dováží ze zahraničí. Je důležité mít na paměti, že trh je velmi citlivý na cenu. Hodně zboží se dováží z Číny, které je cenov+ těžké konkurovat, ale ve velkém počtu se objevují společnosti, které jsou bohaté a preferují kvalitu. Nigerci jsou hrdým národem, a při jednání proto není dobré jim na vše přitakávat.

Cena je důležitá a je vždy na prvním místě. Není dobré cenu extrémně navýšit a následně smlouvat, jelikož při finální ceně, která je o 25 % či více nižší, bude mít klient pocit, a to oprávněný, že jste ho chtěli podvést. Je nezbytné si také uvědomit, že většina dopisů, kde Vám někdo tvrdí, že pracuje pro ECOWAS nebo že má zájem o Váš produkt, bez bližší specifikace, je podvod. S těmito firmami neztrácejte čas.

Velmi dobře si zajistěte platební instrumenty. Nejčastěji se používá potvrzený neodvolatelný akreditiv (L/C) s co možná nejjednoduššími podmínkami, aby nedocházelo k průtahům s platbami. Snažte se mít většinu svých plateb uhrazených a na svém účtu ještě před odesláním zboží.

4.3. Obchodní schůzka

Pro jednání je primární francouzština. Plánujte cestu mimo období Vánoc a ramadánu. Mějte na paměti etnické, kulturní a náboženské rozdíly země. Velmi obvyklým a častým jevem v Nigeru je všeobecná nedisciplinovanost a nedochvilnost. Vnímejte co se okolo vás děje, buďte obezřetní, opatrní na svůj majetek, dbejte o svou bezpečnost a vyhýbejte se rizikovým situacím. Zjistěte si, kdo je váš obchodní partner, s kterým spolupracujete. Bez kvalitního místního partnera, jenž vám otevře dveře k zákazníkům, se absolutně neobejdete. Lépe si prověřit partnera přes velvyslanectví na místě, aby se předešlo případné podvodné činnosti. Je dobré se s nigerským partnerem osobně setkat.

Nigerci jsou v obchodním styku velmi sebevědomí a asertivní. Jednání může předcházet dlouhá neformální předehra, během které se klient s chutí pochlubí svými úspěchy. Bohatí či vlivní Nigerci rádi dávají okázale najevo své bohatství (vliv), včetně perfektního oblečení a automobilu. Buďte vlídně sebejistí a sebevědomí, zvlášť na svůj nabízený produkt.

Dobře prezentujte především sami sebe. Vyžadovaným oblečením během jednání jsou kalhoty a sako. Kravatu mít nemusíte. S alkoholem opatrně, jedná se primárně o muslimskou zemi a podle toho postupovat. Nenechte se uchlácholit prvotním dojmem, že klient chce vše a ve velkém. Nigerci jsou mistři manipulace a rádi vytváří dojem, že je již obchod sjednán během prvního jednání.

Připravte se na neočekávané průtahy a změny v zadání požadavků z nigerské strany. V případě schůzek připravovaných na úřadech na pátek je třeba počítat pouze s dopolednem, muslimská část populace je od polední doby na modlitbách a odpoledne už úřady spíše nefungují. Modlitba je obvyklá na veřejných shromážděních, konferencích a někdy před oficiálním obědem nebo večeří.

Nigerci si potrpí na správné titulování (pokud zastávají důležité funkce), na pozornosti a lichotky. Jsou příznivci dlouhých proslovů a sami jsou výbornými a vtipnými řečníky. Vyplatí se vzít v potaz, že páteří společnosti jsou doposud tradiční struktury (i když to nemusí být na povrch patrné) a všechny významnější investice a obchodní případy jsou prosazovány vlivovými skupinami s tradičními strukturami. Potenciální obchodní partner by měl mít na tyto struktury vazby.

Úřady jsou funkční, ale rozhodovací procesy jsou zdlouhavé a jsou často stimulovány korupcí či zájmy vlivných skupin. Jednání úředníků může být občas považováno za arogantní, což souvisí s falešným pocitem národní hrdosti a s pocitem důležitosti zastávané funkce. V těchto případech se doporučuje reagovat spíše mírně a nedávat průchod pocitům. Drobná pozornost může chování úředníka změnit.

Na silnicích i městských ulicích větších měst (značná část z cca 177 milionů obyvatel žije v přelidněných městských aglomeracích) vládne dopravní chaos a pěší pohyb po nigerijských ulicích není příliš bezpečný. Ve srovnání s evropskými standardy je v Nigeru (a stejně tak i v jiných zemích západní Afriky) velmi nízká průměrná úroveň technického stavu vozidel. I tento faktor (zácpy) je třeba brát v potaz při plánování schůzky.

4.4. Komunikace

Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Nigeru je francouzština. 80 % obyvatelstva je muslimského vyznání, je třeba se odpovídajícím způsobem oblékat a chovat. Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní. Úřady jsou funkční, ale rozhodovací procesy jsou velmi zdlouhavé a jsou často stimulovány zájmy vlivných skupin. Drobná pozornost může chování úředníka změnit, současně je však třeba mít na paměti, že korupce je i zde trestná.

Komunikovat lze e-mailem i telefonicky, velice populární je Whatsapp a další moderní komunikační technologie. Pro obchodní vztahy lze velice doporučit osobní setkání.

4.5. Doporučení

Je třeba zdůraznit, že Niger dnes dává přednost investicím do výroby před pouhými dovozy, které se snaží (alespoň v některých odvětvích) omezovat. Základní podmínkou úspěchu na trhu je cena výrobku a dlouhodobá aktivní exportní strategie zaměřená na tuto zemi a trvalá přítomnost v zemi. Na opravdu dobrý kontrakt nelze čekat v ČR. Spolupráce s místním zástupcem nebo v Nigeru registrovanou firmou (dovozcem) je velkou výhodou, ale i tyto osoby je třeba vyhledávat aktivně, nejlépe osobně přímo na místě.

Velmi častým požadavkem (zejména u strojů) je možnost vidět vzorek v chodu v Nigeru – konkureční výhodu mají v tomto případě firmy, které mají v zemi zastoupení a mohou zařízení ihned nabídnout.

Čeští výrobci narazí na velmi silnou a velmi rychle rostoucí konkurenci nejen nigerských, ale i francouzských, indických, čínských firem, kterých na místním trhu působí tisíce. Vzhledem ke složitosti místního obchodního prostředí je nanejvýš důležité vyjednat detailně všechny aspekty obchodní smlouvy (nejlépe s pomocí místního právního zástupce). Před uzavřením smlouvy je třeba partnera pečlivě prověřit specializovanou firmou (due dilligence).

4.6. Státní svátky

 • 1. ledna Nový rok
 • 4. dubna Concord Day připomíná mírové dohody ukončující Tuaregské povstání v roce 1995
 • 1. května Den práce „la fête du travail (1er mai)“
 • 3. srpna Den nezávislosti
 • 18. prosince Den nigerské republiky
 • 25. prosince Štědrý den

Dále se slaví pohyblivé křesťanské svátky Velký pátek, Velikonoční pondělí a muslimské svátky Idel-Kabir, Id-el-Maulud, Id-el-Fitri, (pozn.: termíny volných dní kolem svátků jsou obvykle upřesněny prezidentským dekretem krátce před vlastním svátkem, pokud svátek padá na sobotu či neděli, přesouvá se obvykle na pondělí).

Pracovní a prodejní doba: Volné dny: soboty, neděle

Obvyklá otevírací doba obchodů (supermarketů) je každý den od 9:00 do 20:00 hodin (v neděli od 11:00 hodin), úřady pracují vesměs od 9:00 do 16:00 hodin – zpravidla bez polední přestávky nebo s přestávkou mezi 13. a 14. hodinou.

Bankovní hodiny: Pondělí až pátek 9:00-15:00, příp. sobota 8:00-11:00

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Situace v Nigeru je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve všech zemích oblasti (extrémně nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera, korupce), existují i specifické faktory jako např. orientace na tradiční (především francouzské) dodavatele a neexistence smluvní základny. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu.

Zboží je do Nigeru dováženo nákladními auty přes přístavy Cotonou, méně Lomé, Tema či Takoradi, Doba transportu se může protáhnout i na měsíce. Po Nigeru (většinou z Niamey) ho distribuují středně velké importní firmy (libanonské) nebo malí místní obchodníci. Uzlem obchodu s Nigérií je město Maradi.

Nejlepší strategie vstupu na trh je prostřednictvím místního agenta nebo distributora znalého jazyka a místních obchodních zvyklostí, který pracuje buď na bázi provizních smluv „ad hoc“ nebo na dlouhodobém smluvním základě. Nejvhodnější pro dodavatele je samozřejmě nalezení bonitního partnera, který by pracoval na svůj účet a sám nabízené zboží hradil při jeho odběru.

Nejdůležitějším předpokladem úspěchu je jeho osobní kontakt s odběrateli nebo institucemi. Při větších objemech lze uvažovat o otevření prodejního zastoupení či pobočky. Osvědčují se formy obchodních „joint-venture“ mezi domácími odběrateli a zahraničními dodavateli. Pro jakýkoliv větší případ je zásadní, aby měl místní zástupce dobré kontakty na místní administrativu. Vzhledem k množství podvodů je vždy důkladné prověření partnera (due dilligence).

ČR dosud nemá v Nigeru vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh. V případě zájmu doporučujeme kontaktovat honorárního konzula ČR v Nigeru.

Místní vývozci/dovozci musí být jako každá jiná firma zapsáni v rejstříku firem a musí být registrováni daňovým úřadem. Dále musí mít licenci ministerstva obchodu a potvrzení o zaplacení daní od obchodní komory. Dovážené potraviny a léky musí mít etiketu ve francouzštině s následujícími údaji: země původu, datum výroby, trvanlivost a složení. Sůl musí nést nápis „Sel iodé Niger“, alkoholické nápoje, cigarety a zápalky musí mít na obalu „Vente au Niger“.

Návody ve francouzštině musí mít i spotřební zboží. V zásadě je možné říci, že je třeba dodržovat francouzské standardy a normy. Místní dovozce se musí registrovat u tzv. Guichet unique (tzv. enregistrement statistique) a musí získat tzv. Předběžnou deklaraci o importu (L’intention d’importation).

K proclení potřebuje zejména faktury, a to ve dvou exemplářích, pokud možno ve francouzštině nebo jiném světovém jazyce, ale s přiloženým francouzským překladem a popisem zboží. Všechny faktury musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále se vyžadují 2 kopie lodního nákladového listu (Bill of Lading) nebo leteckého nákladového listu (Air Waybill), doklad o zemi původu, balicí list (packing list) adoklad o pre-shipping inspekci (pro nigerskou vládu provádí a vydává Cotecna (www.cotecna.com).

Nigerský celní sazebník rozlišuje čtyři základní kategorie: 

 • léky, knihy a učebnice, potřeby pro zemědělství, počítače, výrobní prostředky nedostupné v Nigeru – sazba je 0 % 
 • základní výrobky suroviny pro průmyslový sektor, ropa, obiloviny – sazba 5 % 
 • polotovary (zejména většina dovážených potravinářských výrobků), benzín a nafta – celní sazba je 10 %
 • běžné spotřební zboží (alkoholické nápoje, parfémy, elektronika, ale i mléko, mouka, zmražené ryby, ovoce apod.) – sazba 20 %.

Další informace: www.izf.org, www.investir-au-niger.com.

Od 1. 1. 2015 vstoupil v platnost pro všechny země ECOWASu tzv. jednotný vnější celní režim, který se v případě Nigeru neliší od výše uvedených základních sazeb. Na „přání“ Nigérie se zavádí páté pásmo – tzv. zboží ohrožující ekonomický rozvoj, s celní sazbou 35 %. Zakázán je dovoz průmyslového a nukleárního odpadu, vojenských zbraní a munice (ten podléhá při dovozu schvalování z úrovně vrcholných orgánů společenství zemí ECOWAS – sekretariátu v Abuji), narkotik a halucinogenů a pornografie.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

1. ledna 1998 vstoupila v platnost dohoda mezi 15 africkými zeměmi měnové CFA-zóny (a Guineou), nazvaná OHADA (Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique), která podporuje rozvoj afrického hospodářského společenství, společnou obchodní politiku a garantuje obchodníkům a investorům právní jistotu a kompatibilitu.

Niger k dohodě OHADA přistoupil a zdejší obchodní právo se až na výjimky neliší od evropského (francouzského). Domácí i tak zahraniční firmy mohou fungovat jako mimo jiné jako pobočka (succursale), Société a Responsabilité Limitée“ (SARL – spol. s r.o.) nebo „Société Anonyme“ – platí pouze určité základní odlišné požadavky na výši minimálního kapitálu (SARL 1 mil FCFA, SA 10 mil FCFA).

Zahraniční společnosti registrované v Nigeru jsou považovány za nigerské subjekty a mají podle zákona stejná práva a povinnosti jako místní společnosti. Pro jejich registraci platí rovněž stejné předpisy a pravidla. S výjimkou strategických sektorů (energetika, uran, ropa) neexistuje žádný limit na podíl zahraničního kapitálu ve firmě.

Pravidla pro zřízení kanceláře jsou kodifikována v obchodním zákoníku a prováděcích předpisech, procedura je v zásadě podobná jako v ČR. Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě, kde se sejdou zakládající společníci, nebo jejich zástupci (plná moc ověřená českým notářem ve francouzštině popř. s úředním překladem, v případě fyzických osob kopie pasu nebo OP, v případě právnických osob výpis z OR opatřený překladem).

Základní jmění se vloží na účet v bance. Společenská smlouva musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum založení, jména všech statutárních zástupců. Podpůrné dokumenty je třeba opatřit úředním překladem do francouzštiny. Veškeré dokumenty se pak v Nigeru sepisují francouzsky.

Společnost se následně (prostřednictvím notáře) registruje v obchodním rejstříku (kopie společenské smlouvy ověřené notářem, výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců, ověřená kopie OP či pasu společníků, u cizinců i povolení k pobytu, doklad o uložení základního jmění v bance (výpis z účtu), fotografie společníků) a u sociálního, zaměstnaneckého a daňového úřadu. Posledním krokem je získání povolení ministerstva obchodu.

U nigerské obchodní a průmyslové komory (Chambre de Commerce) byla zřízena kancelář „Guichet unique“, která by měla veškeré formality spojené s registrací firmy vyřídit do 30 dnů. Založení společnosti musí být veřejně publikováno. Doporučujeme zakládat firmu pomocí místního právníka se znalostí jazyka a francouzského obchodního práva.

5.3. Marketing a komunikace

Vzhledem k omezené infrastruktuře v zemi má největší význam reklama v některém z místních jazyků prostřednictvím rozhlasu (cca 15 stanic) a TV. Místní deníky a týdeníky (je jich několik desítek) rovněž přijímají inzerci, vzhledem k nízké vzdělanosti má ale pouze omezený dopad. Je třeba vzít do úvahy, že Niger je zemí s převažující relativně konzervativní muslimskou populací. Místní odběratel rovněž obvykle požaduje, aby mu zahraniční partner dodal dostatek propagačních materiálů ve francouzštině. Nejlepší strategií prodeje je pak přímý marketing.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Práva musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel ochranné známky by ji měl v Nigeru registrovat. Niger přijal zákony vyhlášené African Intellectual Property Office (OAPI se sídlem v Yaoundé), která si klade za cíl mj. ochranu patentů. Jako člen OAPI přijal Niger řadu závazků vyplývajících z mezinárodních smluv na ochranu patentů, duševního vlastnictví, včetně Pařížské a Bernské dohody a dohody o zřízení Světovou organizaci pro duševní vlastnictví. Jako člen WTO je Niger signatářem dohody TRIPS.

Niger je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization). Navzdory účasti v těchto mezinárodních konvencích bylo dosud uděláno velmi málo pro zastavení prodeje pirátských hudebních nahrávek, videokazet, počítačového softwaru, léků atd. Vláda Nigeru řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority.

5.5. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky (tzv. tendry) jsou publikovány v denním tisku a na webových stránkách ministerstva pro nákup materiálu. Ani v Nigeru nelze vstoupit do soutěže o větší tendry bez přípravy a průzkumu terénu, znalostí místní konkurence, poměrů a kontaktů. Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným předběžným lobováním na příslušných centrálních úřadech a zajištěním relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

I v Nigeru má dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadní důležitost pro předcházení a řešení obchodních sporů, je vždy třeba důkladně prověřit s kým smlouvu uzavíráme. Dle zákona o investicích obchodní spory v Nigeru řeší arbitrážní centrum (zatím je ale pouze ve stádiu zrodu) nebo International Center for Settlement of Disputes on Investment zřízené u Světové banky, soudní pře pak civilní soudy. S řešením sporů jsou však obvykle spojeny vysoké náklady a vynutitelnost práva je velmi obtížná a zdlouhavá. Proti místnímu subjektu bude cizinec vždy v nevýhodě.

Dále je vždy třeba plné znalosti francouzského práva a procedurálních zvyklostí. Zásadně se proto doporučuje řešení sporu dohodou pro zabránění dlouhému a nákladnému dohadování a mimosoudní vyrovnání. Niger respektuje mezinárodní arbitráž při řešení sporů mezi zahraničními investory a státem – je členem Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID).

Niger je členem WTO, podepsal také konvenci, připravenou organizací OHADA (Organisation pour l’Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique), která uvádí do souladu právní normy patnácti členských zemí v oblasti řešení obchodních a investičních sporů a bankrotů. Niger je rovněž členem agentury MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency). Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem). V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Niger.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Mezi Českou republikou a Nigerem platí oboustranný vízový režim. O vízum lze žádat na zastupitelském Nigeru v Berlíně: Machnowerstrasse 24, 14165 Berlin tel.: 004930-8058 9660, 8058 9661 e-mail: ambaniger@online.de

V Praze je rovněž honorární konzulát Nigerské republiky: Liliová 248/8, 110 00 Praha 1 tel.: 603 821 410 e-mail: hanka.alhassan@wood.cz. Honorárním konzulem je pan Jan Sýkora.

Cestující do Nigerské republiky by měl být očekáván na letišti místním obchodním partnerem, nebo jinou seriózní osobou znalou místních poměrů. Silniční přechody jsou obvykle otevřeny pouze od 8:00 do 18:30–19:30 hod. Je přísně zakázáno fotografovat vojenské a vládní objekty na celém území státu. Letecky je možno do Nigeru cestovat buď přímo (Air France) nebo s přestupem linkami Royal Air Maroc z Rabatu, Air Senegal z Dakaru, Air Ivoire z Abijanu, Air Chad z Njameny, Doualy či Lomé, Ethiopian Airlines z Addis Ababy. Letecká společnost ASKY zabezpečuje spojení mezi hlavními městy západoafrických a středoafrických států.

Před cestou do zemí západoafrického regionu by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře specialistu na tropické choroby (v Praze například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady, nebo Centrum cestovní medicíny), kde lze absolvovat všechna doporučená očkování – proti žluté zimnici (povinné, potvrzení může být vyžadováno na letišti), žloutence typu A i B, břišnímu tyfu, meningitidě, choleře a tetanu.

V Nigeru hrozí nebezpečí rychlé dehydratace, je třeba striktně dodržovat pitný režim. Proti malárii očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt je doporučována předběžná profylaxe antimalariky, přičemž na jednotlivé léky se po čase vytváří resistence. Proto je nutno typ použitého antimalarika konzultovat před odjezdem se specialistou na tropické nemoci. Mezi běžná antimalarika patří např. Lariam a Malaron.

Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý – trvá cca 15 minut i s rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Nigeru volně v prodeji a jsou účinné – nemoc ustoupí během dvou až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout (inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít velmi vážné následky.

Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy.

Bezpečnostní situace v zemi je negativně ovlivněna vývojem v okolních zemích (konflikt v Mali, nestabilní situace v Libyi, působení nigerijské sekty Boko Haram na severu Nigérie). Pro cesty na sever nad 20. rovnoběžkou je třeba speciální povolení. MZV ČR doporučuje zcela se vyhnout cestám do jižního Nigeru, do oblasti hraničících s Nigérií a Čadem. V oblasti probíhají vojenské operace proti teroristické skupině Boko Haram a hrozí zde zvýšené riziko teroristických útoků. V únoru 2015 zaútočila Boko Haram ve městech Bosso and Diffa.

I na jihu země je lépe vyhnout se cestám v noci a cestovat s ozbrojenou eskortou. Nedoporučuje se cestovat na sever od města Agadez a do celé příhraniční oblasti s Mali, Alžírskem, Libyí, stejně jako do okolí jezera Čad, kde hrozí zvýšené nebezpečí ze strany islámských radikálů. Do ostatních částí země doporučuje MZV ČR cestovat jen v nezbytně nutném případě.

Velkým rizikem jsou zejména únosy Evropanů na celém území Nigeru. Jako všude na světě, je třeba zachovávat opatrnost, např. neinformovat o plánovaných přesunech, neukazovat vyšší částky peněz ani šperky. V případě nezbytné cesty doporučujeme zachovávat nejvyšší stupeň opatrnosti.

Před cestou se cestovatelům doporučuje kontaktovat příslušný zastupitelský úřad České republiky a zaregistrovat se prostřednictvím systému dobrovolné registrace DROZD.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Jak získat pracovní povolení a kdo ho zajišťuje, platy, minimální mzda (pokud je), sociální a zdravotní péče a její poskytování.

5.9. Veletrhy a akce

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu neexistují.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of The Czech Republic
Gnassingbe Eyadema Str., Plot No. 1223, Asokoro District, Abuja
Tel.: (+234)70 37571096
P. O. Box 4628, Asokoro, Abuja, Federal Republic of Nigeria
Fax: vzhledem ke kolapsu pevných linek v hlavním městě ZÚ fax ani pevné linky nepoužívá
E-mail velvyslanectví: abuja@embassy.mzv.cz
E-mail obchodně-ekonomického úseku: Commerce_Abuja@mzv.cz
Teritoriální působnost ZÚ ČR v Abuji: Nigérie, Benin, Niger, Čad, Kamerun, Rovníková Guinea, Gabon, Středoafrická republika, Konžská republika

Consulate Honoraire de la République tchéque
BP 11888 (ulice jsou beze jména, HK je cca 500 m od ZÚ USA Niamey) Niamey République du Niger
Tel.: 00227/20724288, 00227/20735805
Fax: 00227/20734986
E-mail úřadu: Niamey@honorary.mzv.cz
Honorární konzul: dipl. ing. Souleymane ABDOU NIANDOU
mobil: 00227/9392706

V Nigeru nemá zastoupení žádná česká instituce.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

 • Policie: 17
 • Hasiči/záchranka: 18
 • Mezinárodní letiště Niamey: 20732381
 • Policejní komisariát Niamey: 20732553
 • Centrální nemocnice Niamey: 20732253
 • Klinina Gamkalley: 20 73 20 33
 • Klinika Kaba: 20 73 21 08 ; 20 73 26 52
 • ZÚ Francie: 20722431 – 33, 94280109

Adresy významných institucí:

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé Direction du Développement du Secteur Privé
B.P.: 480 Tel.: (227) 20 73 58 81
Fax: (227) 20 73 21 50

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé Direction du Développement Industriel
B.P.: 480 Tel.: (227) 20 73 58 25
Fax: (227) 20 73 21 50

Chambre de Commerce, d’Agriculture, d’Industrie et d’Artisanat de la République du Niger
Addresse: BP 209, Niamey, Niger
Tel.: (227) 20 73-22-88
Fax: (227) 20 73-46-68

Ministére des finances Secreraire generale
B.P. 862 Niamey, Niger
Tel.: (227) 20 72-20-37
Fax: (227) 20 72-33-71

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

• Teritorium: Afrika | Niger | Zahraničí

Doporučujeme