Nigérie

Rozcestník informací o Nigérii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Covid-19 zasáhl Nigérii se zhruba měsíčním zpožděním po Evropě. Nicméně nigerijská ekonomika byla již dříve ovlivněna poklesem světové ceny ropy v důsledku březnových jednání OPEC+. Pandemie donutila nigerijské úřady k neplánovaným výdajům a změnám hospodářské politiky, které však budou omezeny prudce rostoucí inflací a sníženými fiskálními příjmy v důsledku nízké ceny ropy.

V roce 2020 očekáváme proto největší hospodářskou recesi od roku 1983, kterou se podaří překonat snad v následujících letech. Dojde k devalvaci místní měny (naira), která se odvíjí od ceny ropy jako hlavní vývozní nigerijské komodity.

Zlepšení podmínek se předpokládá v následujících 2 letech, kdy dojde ke zlepšení situace na světových trzích, a tím ke stabilizaci směnných kurzů. Devalvace bude hlavní hnací silou dvouciferné inflace v letech 2020–2022, která bude závislá na devizovém omezení dovozu a nízké zemědělské produkci.

Krach cen ropy v roce 2020 udrží běžný účet v deficitu i v letech 2021 a 2022. Od roku 2022 se stav běžného účtu vrátí do přebytku za předpokladu, že se zotaví ceny ropy a devalvaci nairy utlumí dovozní poptávka.

Do podpory ekonomiky vláda vložila cca 2,4 % HDP a předpokládají se další investice s ohledem na připravovaný národní Plán ekonomické obnovy. Prezident Buhari na boj s covidem-19 v dubnu 2020 vyčlenil v přepočtu 761 mil. EUR, čímž musel pozměnit zákon o státním rozpočtu. Změny ve státním rozpočtu 2020 zohlednily i klesající cenu ropy, na jejímž exportu je Nigérie závislá, a s tím spojenou devalvaci místní měny. S tím souvisejí nutné rozpočtové škrty kapitálových výdajů ve výši 1 % HDP.

Světová banka, MMF, Africká rozvojová banka, EU a řada dalších mezinárodních organizací a soukromých nadací poskytly Nigérii finanční pomoc formou grantů i půjček na zvládání pandemie v řádu několika mld. EUR.

Současně SB a MMF vyhověla žádosti země o dluhová moratoria. Centrální nigerijská banka v červnu 2020 uvolnila prostředky na účelově vázané půjčky na pomoc domácnostem a malým a středním podnikům ve výši cca 111 mld. EUR. Za účelem zmírnění dopadů pandemie na občany bylo plánované zvýšení cen elektrické energie v červenci 2020 posunuto na leden 2021.

Post-covid-19 příležitosti pro české exportéry

Energetický průmysl

Potřeba ve stavebním průmyslu, zemědělství, zásobování vodou i ropném průmyslu roste. Nedostatek elektrické energie a velmi časté výpadky proudu budou přes snahu vlády ještě dlouho pokračovat. Generátor je nezbytným vybavením všech obytných i veřejných budov, ale i dílen a výrobních závodů. Přenosová soustava je zastaralá.

V roce 2013 byla dokončena privatizace, obyvatelé čekají rychlé zlepšení situace. Soukromí investoři, kteří soustavy privatizovali, musí provést rychlou modernizaci, která zatím probíhá pozvolna.

V souvislosti s opakovaným zájmem nigerijské vlády využívat i alternativní zdroje pro výrobu elektrické energie roste poptávka po technologiích využívání vodní energie a recyklace odpadů. Vzhledem k omezenému systému svozu odpadů (jen ve velkých městech) jsou vítána řešení v této oblasti.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Tento tradiční český vývozní artikl je jednou z prio­rit nigerijské vlády. Veřejné nemocnice mají většinou zastaralé a nedostatečné vybavení, které je třeba postupně modernizovat. Roste počet nových soukromých klinik pro náročné a movité pacienty.

V souvislosti s nástupem pandemie byla vláda nucena uvolnit z rozpočtu na boj s covidem-19 cca 761 mld. USD a požádat o další státní půjčku ve výši 5,5 mld. USD za účelem nákupu potřebných zdravotnických pomůcek a vybavení.

Nigerijská vláda si uvědomuje tristní stav státní zdravotní péče v zemi a podhodnocené investice do zdravotnického sektoru a v reakci na pandemii připravila program uvolnění finančních prostředků na výstavbu a vybavení zdravotnických zařízení ve všech regionech země.

Současně nigerijské ministerstvo zdravotnictví poptává chybějících 1 000 lůžek a standardní nemocniční vybavení, od komplexních řešení po jednotlivé produkty. To se týká i soukromých zdravotnických zařízení. S tím souvisí i poptávka po zajištění odborného vzdělávání/školení, jak zdravotnického, tak technického personálu (údržba strojů).

Zemědělský a potravinářský průmysl

V důsledku pandemie a omezení zahraničního dovozu, který dominuje i oblasti zajištění dodávek základních potravin, které již není schopna pokrýt domácí produkce (rýže, olej apod.), se nigerijská vláda opětovně zaměřila na tento klíčový sektor. Rychle roste počet obyvatel, do 20 let má mít Nigérie až 500 mil. obyvatel.

Roste počet spotřebitelů hotových rychloobrátkových výrobků, včetně potravin. Reformu zemědělství a rozvoj potravinářského průmyslu vláda proto považuje za jednu z hlavních priorit.

Dle ministra zemědělství potřebuje Nigérie 300 tisíc traktorů, nyní jich má pouze 30 tisíc. Nigérie je obdařena velkými plochami orné půdy, díky nimž je zemědělství odvětvím s vysokým potenciálem pro vytváření pracovních míst, zajišťování potravin a snižování chudoby.

Ačkoli v tomto odvětví dlouho převládal samozásobitelský model výroby, používáním šlechtěných sazenic a aplikací modernějších zemědělských postupů postupně rostou i výnosy. To je cílem vládních opatření na podporu komerčního a mechanizovaného zemědělství a postupného vybudování rozvinutého zemědělského a agro-průmyslového trhu.

Ačkoli vláda začala navyšovat rozpočtovou kapitolu zemědělského sektoru, rozpočet stále nestačí zajistit udržitelný růst a expanzi zemědělského sektoru. Federální vláda proto spoléhá na soukromé podniky, jednotlivce a zahraniční investory. Tento sektor je otevřený soukromým účastem a nabízí atraktivní investiční příležitosti v následujících oblastech:

 • mechanizovaná produkce plodin, jako je rýže, kukuřice, proso, kasava, cukrová třtina, rajčata, a účelové plodiny, například kakao, palmové jádro, guma
 • zpracování a konzervace potravin napříč hodnotovými řetězci odvětví
 • zpracování a balení hovězího masa
 • ovocná šťáva / konzervované ovoce
 • nápoje a cukrovinky
 • zpracování účelových plodin – mimo jiné kakao, palmové jádro, guma
 • těžba a zpracování dřeva
 • chov hospodářských zvířat – rozvoj mléčných výrobků a akvakultury (rybolov)
 • rozvoj zahradnictví
 • zemědělské vstupní materiály a stroje
 • rozvoj vodních zdrojů, zejména pro zavlažovací a protipovodňovou infrastrukturu
 • obchodování a přeprava zboží
 • vývoj a výroba vhodných malých mechanizovaných technologií pro místní zpracování (on-farming) a sekundární zpracování zemědělské produkce
 • rozvoj soukromých zavlažovacích zařízení
 • výroba šlechtěných semen a agrochemikálií
 • výroba veterinárních léčiv, vakcín, chemických látek, krmiv a krmných přídavků
 • průzkum trhu
 • technologie
 • odborné vzdělávání

Zpracovatelský průmysl

Díky tomu, že rychle roste počet obyvatel, procentuálně roste i podíl mladé generace a roste poptávka po levném zboží potřebném pro život (včetně školních potřeb). V souvislosti s uzavřením hranic v době pandemie narostla potřeba po zajištění technologické a výrobní soběstačnosti a schopnosti omezit dovoz výrobků, hlavně z Číny, které si Nigérie bude schopna vyrobit sama a v důsledku zapojení mladé generace vzdělaných lidí, po odborném školení, tímto docílí snížení nezaměstnanosti.

Nigérie trpí nedostatkem klasických řemeslníků a znalostí základních technologií.

Velvyslanectví ČR v Abuji
e-mail: commerce_abuja@mzv.cz
www.mzv.cz/abuja
• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí