Nové znění směrnice o zdržení se protiprávního jednání (směrnice o zápůrčích žalobách)

Dne 1.5.2009 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nové znění směrnice o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů.Původní směrnice z r. 19981 byla několikrát změněna a aby nedocházelo k chybnému výkladu v různých jazykových verzích, byla z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti kodifikována. Nové znění bylo vydáno jako směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů. Transpozice byla provedena do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Na základě směrnice mohou subjekty k tomu oprávněné zahájit řízení o zdržení se protiprávního jednání, tedy podat tzv. zápůrčí žalobu. Touto žalobou se subjekty mohou domáhat určitého negatorního nároku, tedy aby daný podnikatel, který svým jednáním poškozuje kolektivní zájmy spotřebitelů, v tomto jednání ustal. Předpokladem je, že se protiprávního jednání rušitel dopouští opakovaně, popř. hrozí nebezpečí, že se jednání dopustí v budoucnu. Žalobou se tedy nelze domáhat individuálních nároků spotřebitele, jakým je např. náhrada škody, protože cílem směrnice je veřejný zájem spotřebitelů a dosažení preventivního účinku.

Může se jednat o klamavou reklamu, vábivou reklamu (výzva ke koupi produktů za určitou cenu, ale obchodník dostatečné množství těchto produktů úmyslně nezajistil), prodej mimo obchodní provozovny (častým jevem je případ, kdy spotřebitel, často nevědomě, podepíše své prohlášení o vyžádání si osobní návštěvy v místě bydliště; obchodník posléze brání spotřebiteli uplatnit jeho právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku uzavření smlouvy, jež se vztahuje na prodej mimo obchodní prostory), spotřebitelský úvěr (používání nepřiměřených smluvních podmínek), aj.

Oprávněné subjekty jednoho členského státu mohou dokonce vystupovat na ochranu spotřebitelů i v jiném členském státu. Subjekty jsou uvedeny v seznamu oprávněných osob, který vede Evropská komise. Pravidelně jej aktualizuje a uveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie každých šest měsíců. Za Českou republiku jsou oprávněny tyto subjekty: Sdružení českých spotřebitelů, SOS — Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. (dříve Sdružení obrany spotřebitelů České republiky), Občanské sdružení spotřebitelů "TEST" a Spotřebitel.cz (dříve Spotřebitelský poradenský a informační servis). Žalobu však může podat rovněž jakékoliv sdružení, v jehož stanovách je jako cíl uvedena ochrana spotřebitelů.

Žádost o zařazení do seznamu může Ministerstvu průmyslu a obchodu předložit jakékoliv sdružení, které bylo založeno v souladu s právním řádem ČR, aktivně působí v oblasti ochrany spotřebitelů alespoň po dobu dvou let, je nezávislé a neziskové a má k ČR vypořádány veškeré finanční závazky. Ministerstvo na základě této žádosti navrhne Evropské komisi zařazení do seznamu (ustanovení § 25 odst. 4 a 5 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů

Přílohy ke stažení

Oprávněné subjekty
Směrnice EP a Rady ze dne 23. 4. 2009

Doporučujeme