Nucený výkon exekučních titulů – podmínky pro jmenování

V dokumentu naleznete podmínky jmenování a další informace o povolovacím řízení k činnosti soudního exekutora.zpět na dokument „Nucený výkon exekučních titulů – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který:

 1. má plnou způsobilost k právním úkonům,
 2. získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice,
 3. je bezúhonný,
 4. vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi – Exekutorskou praxí se rozumí praxe exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta podle tohoto zákona. Komora započítá zcela do exekuční praxe praxi soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu anebo Nejvyššího správního soudu, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního právníka, státního zástupce, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, notářského kandidáta, právního čekatele státního zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka; z jiné právní praxe může po vyjádření ministerstva započítat nejvýše 2 roky
 5. složil exekutorskou zkoušku – Exekutorskou zkouškou se rozumí odborná zkouška exekutora podle tohoto zákona. Komora uzná odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, notářskou zkoušku, profesní zkoušku na komerčního právníka a závěrečnou zkoušku právního čekatele za exekutorskou zkoušku podle tohoto zákona.

Exekutor může vykonávat svou činnost pouze, jestliže:

 1. složil slib do rukou ministra spravedlnosti,
 2. uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti.

Náležitosti žádosti

Náležitosti žádosti nejsou stanoveny

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Vzhledem, k charakteru činnosti ji nelze poskytovat občanem cizího členského státu.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Jmenování ministrem spravedlnosti

Příslušný úřad

 • Exekutorská komora

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Exekutorská komora

Postup udělení povolení

 • Podmínkou je uvolnění exekutorského úřadu nebo zvýšení počtu exekutorských úřadů. Do 1 měsíce pak uskuteční výběrové řízení, do kterého se může přihlásit každý, kdo splňuje podmínky. Do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení podá Exekutorská komora České republiky ministrovi spravedlnosti návrh na jmenování exekutora. Do 1 měsíce od doručení návrhu jmenuje ministr exekutora.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Viz předchozí bod

Doba platnosti povolení

 • Exekutor je jmenován na dobu neurčitou

Právní úprava

 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Pojištění odpovědnosti je vyžadováno. Exekutor je povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti, a prokázat se stejnopisem nebo ověřenou kopií této smlouvy Komoře do 30 dnů po svém jmenování exekutorem. Jestliže exekutor zaměstnává zaměstnance, je povinen uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti i za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v souvislosti s činností podle exekučního řádu.

zpět na dokument „Nucený výkon exekučních titulů – povolení krok za krokem“

Doporučujeme