Povolování zahraničního obchodu vojenským materiálem

Žádost o vydání povolení pro zahraniční obchod vojenským materiálem lze podat na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Dokument obsahuje také pravidelně aktualizovaný seznam držitelů povolení k zahraničnímu obchodu vojenským materiálem.Žádosti o vydání rozhodnutí o vydání povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (dále jen „žádost o vydání povolení“) platné od 30. 6. 2012 se podávají na předepsaných formulářích spolu se související dokumentací (v současnosti je požadováno pouze jedno vyhotovení):

  1. žádost o vydání povolení pro fyzickou osobu
  2. žádost o vydání povolení pro právnickou osobu

Cizojazyčné dokumenty doporučujeme opatřit překladem do českého jazyka (postačující je překlad potvrzený zástupcem společnosti).

Správní poplatky, splatný na základě výzvy po podání žádostí o vydání povolení k obchodování s vojenským materiálem, je v souladu s položkou č. 104 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Žadatelé o povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem budou před vydáním konečného (kladného) rozhodnutí informováni o potřebných údajích pro zaplacení správního poplatku.

Mezi podmínky pro vydání povolení patří i povinnost podnikatele písemně oznámit a doložit Ministerstvu průmyslu a obchodu, Licenční správě, změnu údajů v případě změny skutečností ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 38/1994 Sb., a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Adresa pro osobní podání žádosti o vydání povolení a konzultace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Licenční správa
Dittrichova 21
PRAHA 2

Adresa pro písemná podání žádosti o vydání povolení

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Licenční správa
Na Františku 32
PSČ 110 15 PRAHA 1

Informativní seznam držitelů povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem je pravidelně aktualizován. Aktuální stav lze ověřit nahlédnutím do obchodního rejstříku.

Doporučujeme