Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik

Obsahová náplň živnosti vázané „Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik.“Oceňování majetku pro

  • věci movité,
  • věci nemovité,
  • nehmotný majetek,
  • finanční majetek,
  • obchodní závod

Činnosti spojené s oceňováním věcí movitých a nemovitých (stavby, byty a nebytové prostory, pozemky, trvalé porosty včetně lesů), nehmotného a finančního majetku a obchodního závodu (například oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků, oceňování práv odpovídajících věcným břemenům). Činnosti spojené s oceňováním pohledávek, oceňováním převzetí ručení a oceňováním poskytnutí zajištění. Podle požadavku zadavatele zjištění ceny podle zákona o oceňování majetku nebo cenou tržní či jiným způsobem.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme