Video + podcast

Ochranná známka je užitečná pro podnikání

Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné vizuálního znázornění. Mohou to být některá slova, písmena, číslice, také konkrétní barvy a kresby. Chránit je rovněž možné unikátní tvar výrobku nebo jeho obalu.

V následujícím článku se dozvíte, k čemu ochranná známka slouží, kdo by si ji měl zaregistrovat a jak celý systém ochranných známek funguje.

Ochranné známky slovní a obrazové

Ochranná známka slouží k bezpečnější ochraně vaší firemní identity, ať už je to obchodní název, logo, claim, barva a některé další firemní atributy. Je to právní nástroj ochrany značky, které je všeobecnými zákony chráněna jen v obecné právní rovině.

Do konce roku 2018 mohlo ochrannou známku tvořit jakékoliv označení schopné grafického znázornění, které splňovalo předpoklady stanovené známkovým zákonem. Podmínka grafické znázornitelnosti však na základě novely tohoto zákona od 1. 1. 2019 odpadla, a ochrannou známkou tak nyní může být jakékoliv dostatečně originální označení, které je schopné odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výroků či služeb osoby druhé. Zároveň musí být toto označení způsobilé vyjádření v rejstříku ochranných známek.

Petr Beránek z Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) připomíná, že v základu pro tradiční ochranné známky rozlišujeme dvě nejužívanější formy – slovní a obrazovou. Každá forma má své vlastní náležitosti.

Slovní ochranná známka je označením v běžném typu písma, bez jakékoliv grafické a barevné úpravy. Mohou ji tvořit například slova včetně osobních jmen, písmena a číslice.

Slovní ochranná známka poskytuje nejširší možnou formu ochrany, protože může být užívána v jakékoliv formě, která nemění její rozlišovací způsobilost. – To znamená například i v jednoduché grafické či barevné úpravě. – Jak ale bude ještě zmíněno, co se týče jejich originality jsou v zápisném řízení na slovní označení kladeny velmi přísné požadavky.

Důsledkem toho, podle Petra Beránka, přihlašovatelé s přihláškami slovních ochranných známek v zápisném řízení poměrně často neuspějí. Nejčastěji proto, že se snaží získat ochranu pro termíny, které jsou ve vztahu k nárokovaným výrobkům či službám velmi obecné, popisné či druhové. Taková označení ovšem nemohou spotřebitelském trhu bezpečně odlišit produkty jednotlivých subjektů.

Razítko s textem Trademark, Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek

Příkladem takového příliš obecného označení by podle Petra Beránka mohlo být třeba slovní označení „e-cigareta“ nárokované mj. pro „cigarety bez tabáku k léčebným účelům“ nebo pro „cigaretové špičky či cigaretová pouzdra“.

Obrazová ochranná známka může být tvořena pouze obrázky nebo kombinací obrazových a slovních prvků současně. Obrazové ochranné známky mohou být v rejstříku zapsány v černobílém nebo v barevném provedení a poskytují ochranu pro konkrétní grafické ztvárnění označení. Jsou-li založeny na dostatečně originálních prvcích a vhodně zkomponovány, probíhá zápisné řízení zpravidla jednodušeji než u přihlášek slovních ochranných známek.

Petr Beránek spočítal, že ryze českých slovních a obrazových ochranných známek je v rejstříku zapsáno téměř 125.000. Připočteme-li však i mezinárodní ochranné známky s účinky pro Českou republiku a ochranné známky EU, dostaneme se k hodnotě přesahující 1.500.000 ochranných známek, kterým je v České republice přiznána ochrana.

Alternativní ochranné známky, jak bychom mohli označit ty které se nějakým způsobem vymykají ze standardního pojetí slovních a obrazových ochranných známek, se objevují méně, ale existují. Můžeme se setkat s ochrannými známkami tvořenými pouze barvou nebo kombinací barev, či ochrannými známkami prostorovými, multimediálními, zvukovými, pohybovými, pozičními, holografickými, ochrannými známkami tvořenými vzorem, popř. tzv. jinými ochrannými známkami.

Zpět na začátek

Přihláška ochranné známky

Přihlášku ochranné známky lze podat jako individuální, kolektivní nebo certifikační. Nejběžnější je podle Petra Beránka individuální ochranná známka. Může si ji přihlásit jak fyzická, tak právnická osoba.

V případě fyzické osoby uvede přihlašovatel své jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Je-li přihlašovatel právnická osoba, uvede svou obchodní firmu včetně dodatku označujícího právní formu, popř. jiný název, IČ a adresu sídla. V obou případech je samozřejmě možné zadat i další kontaktní údaje jako telefon, email, ID datové schránky apod.

Nejpohodlnější je k podání ochranné známky použít připravený formulář přihlášky ochranné známky se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku. Můžete použít předtištěný tiskopis nebo elektronický formulář dostupný na portálu BusinessInfo.cz.

Ilustrační fotografie

Základní správní poplatek za podání přihlášky individuální ochranné známky zahrnující 3 třídy výrobků a služeb je stanoven na 5.000 Kč. Za každou další třídu výrobků či služeb se připlácí 500 Kč. Doba ochrany je 10 let od podání přihlášky a lze ji opakovaně prodlužovat.

Úřad vlastníka nově informuje o blížící se exspiraci ochranné známky v předstihu alespoň 6 měsíců. Řízení o ochranné známce je zahájeno podáním přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). Podáním přihlášky získává přihlašovatel právo přednosti (neboli prioritu) k přihlašovanému označení vůči ostatním soutěžitelům na trhu.

Kromě nezbytných údajů o přihlašovateli, o kterých jsme se již zmínili, musí přihláška obsahovat znění nebo vyobrazení přihlašovaného označení. V případě multimediální, pohybové či zvukové ochranné známky je pak nutné na ÚPV doručit rovněž datový soubor ve formátu mp4 nebo mp3.

Zpět na začátek

Ochranná známka bez známky (značky) není možná

Ochranná známka nemůže existovat sama o sobě, ale vždycky jenom ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje, nebo s konkrétními službami, které jsou pod tímto označením poskytovány. Přihláška ochranné známky proto musí obsahovat seznam výrobků a služeb, pro které má být zapsána.

Takový seznam vymezuje rozsah ochrany ochranné známky a v budoucnu jej již nelze rozšiřovat. Zúžení seznamu však možné je. Správní poplatek za podání přihlášky je nutno uhradit ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání přihlášky. Tuto lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Pokud přihláška ochranné známky splňuje základní podmínky stanovené zákonem, je zveřejněna ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Následuje lhůta tří měsíců, během níž mohou třetí strany podat námitky proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku, a to např. z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, která je zapsána pro shodné či podobné výrobky či služby, pro které je požadován zápis přihlašovaného označení.

Ilustrační fotografie

V případě úspěchu v námitkovém řízení může namítající docílit částečného nebo úplného zamítnutí přihlášky ochranné známky. Přihlašovatel by proto při podání přihlášky měl pečlivě zvážit, zda je přihlašované označení dostatečně originální a nehrozí zde zásah do starších práv třetích osob.

V zápisném řízení nemusí být přihlašovatel zastoupen. Je čistě na jeho vůli, zda se považuje za dostatečně zdatného proplout zápisným řízením sám bez cizí pomoci, nebo zdali využije služeb některého z patentových zástupců či advokátů. Výběr případného zástupce je opět výhradně na volbě přihlašovatele.

Vlastnické právo k ochranné známce vzniká až zápisem do rejstříku ochranných známek. Vlastník ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Bez souhlasu vlastníka nesmí nikdo užívat označení shodné nebo zaměnitelné s jeho ochrannou známkou pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

Zpět na začátek

Několik doporučení na závěr

Podle Petra Beránka z ÚPV by si přihlašovatelé měli pečlivě rozmyslet, zda jejich ochranná známka musí být za každou cenu slovní. V jistém smyslu je to totiž především módní trend, který všechny marketingové nástroje rozhodně nevyčerpává.

Navíc platí, že na přihlášky slovních ochranných známek jsou kladeny zvýšené nároky, a zvláště neoriginální, nefantazijní či obecná slovní označení mají velmi ztíženou pozici. Přihlašovatel by měl proto zvážit, jestli není v jeho případě příhodnější zvolit označení obrazové, které při vhodné grafické úpravě může působit nejen velmi esteticky a distingovaně. Originální a osobité zpracování mu zároveň dodá potřebnou rozlišovací způsobilost.

Přihlašovatelé by se měli také seriózně zamyslet na tím, jak široký rozsah ochrany skutečně potřebují. Několikastránkové seznamy výrobků a služeb zahrnující výrobky od čokoládových tyčinek, dřeváků, muškařských prutů a rakví až po služby umělého oplodnění jsou sice impozantní a líbivé, nicméně po pěti letech od zápisu do rejstříku vlastníkovi takové ochranné známky hrozí, že o větší část seznamu výrobků a služeb přijde.

Jakákoliv třetí osoba je totiž oprávněna podat návrh na zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání. Na vlastníkovi potom je, aby prokázal, že předmětnou ochrannou známku v uplynulých pěti letech skutečně řádně užíval pro konkrétní zapsané výrobky či služby, které byly návrhem napadeny.

Pokud vlastník ochranné známky nepředloží dostatek kvalitních důkazů, hrozí mu pro dotčené výrobky nebo služby zrušení ochranné známky. Při nejčernějším scénáři tak může dojít i ke zrušení ochranné známky v celém rozsahu. Z toho důvoduje je vhodnější přihlásit si k ochraně jen takové výrobky a služby, o kterých přihlašovatel ví, že je bude v souvislosti s ochrannou známkou skutečně dlouhodobě a pravidelně užívat.

Zdeněk Bauer

Zpět na začátek

Doporučujeme