Odběr vzorků půd – podmínky pro získání oprávnění

V dokumentu naleznete podmínky a další informace o povolovacím řízení pro udělení oprávnění k výkonu odborného odběru vzorků půd.zpět na dokument „Odběr vzorků půd – oprávnění krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Oprávnění může být uděleno za předpokladu, že:

 • technické vybavení odpovídá předpokládanému druhu a rozsahu činnosti, o niž se žádá,
 • laboratorní zkoušky budou provádět osoby nejméně s úplným středním odborným vzděláním zemědělského, chemického nebo biologického zaměření,
 • výsledky ověřovacích laboratorních zkoušek zajišťovaných ústavem byly shledány v rozmezí tolerancí stanovených technickými normami.

Náležitosti žádosti

 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo výkonu činnosti, pobyt a identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou,
 • údaje o technickém vybavení,
 • údaje o vzdělání odborných pracovníků,
 • rozsah činností, pro které má být oprávnění uděleno.

Další informace o povolovacím řízení


Forma povolení

 • Oprávnění

Příslušný úřad

 • Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský

Postup udělení povolení

 • Žádost posoudí a schválí Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský. V rámci povolovacího řízení provádí úřad kontrolu na místě, během které prověří technologické vybavení a znalosti dané problematiky.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Není (na vydání oprávnění se dle ust. § 10 odst. 4 zákona o hnojivech v platném znění nevztahuje správní řád).

Poplatky

 • Poplatek 1000 Kč (pol. 22 písm. b) Sazebníku správních poplatků

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není omezena

Právní úprava

 • Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů (§ 10)


Související právní předpisy

 • Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) ve znění pozdějších předpisů.

zpět na dokument „Odběr vzorků půd – oprávnění krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme