Odborná pomoc v ochraně rostlin a rostlinných produktů – podmínky pro získání povolení

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení povolení k výkonu činnosti odborná pomoc v ochraně rostlin a rostlinných činností a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Odborná pomoc v ochraně rostlin a rostlinných produktů – získání povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Odbornou pomoc fyzickým nebo právnickým osobám, které pěstují, zpracovávají nebo uvádějí na trh rostliny a rostlinné produkty, mohou na úseku rostlinolékařské péče poskytovat vedle Státní rostlinolékařské správy pouze fyzické nebo právnické osoby, které:

 1. mají pro tuto činnost potřebné prostorové, přístrojové a jiné technické vybavení a
 2. byly k této činnosti na svou žádost pověřeny ministerstvem podle nebo rostlinolékařskou správou
 3. splňují podmínky odborné způsobilosti, nezávislosti a nestrannosti v oborech své působnosti,

Odbornou rostlinolékařskou činnost na ministerstvu a v rostlinolékařské správě mohou vykonávat osoby, které splňují podmínky odborné kvalifikace rostlinolékaře, nebo vykonávají specializované odborné činnosti v rámci rostlinolékařské péče a mají pro tyto činnosti odpovídající odbornou kvalifikaci v jiném oboru.

Rostlinolékaři musí být

 1. absolventy akreditovaných magisterských nebo doktorských studijních programů uskutečňovaných vysokými školami, které poskytují vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo přírodních věd zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin, nebo
 2. absolventy programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných vysokými školami v oblasti zemědělství nebo přírodních věd zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin a určené pro absolventy akreditovaných studijních programů, které poskytují vysokoškolské vzdělání v oblastech a zaměřeních studia, které nejsou uvedeny v písmenu a), nebo
 3. držiteli vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin.

Osoby s nižším stupněm odborného vzdělání , které

 1. jsou absolventy akreditovaných bakalářských studijních programů uskutečňovaných vysokými školami, které poskytují vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo přírodních věd zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin, nebo
 2. mají úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin, pěstitelství, zahradnictví, chmelařství, lesnictví nebo vinohradnictví, mohou na ministerstvu a v rostlinolékařské správě vykonávat odborné činnosti spojené s rostlinolékařským dozorem a přípravou podkladů pro správní řízení jen pod přímým vedením a odpovědností rostlinolékaře.

Náležitosti žádosti

Žádost musí splňovat náležitosti podle správního řádu

K žádosti se přikládá:

 • doklad o odborné kvalifikaci
 • doklad o technickém a materiálním vybavení (způsob dokladování je na úvaze žadatele)

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Kvalifikační předpoklad splňují i absolventi zahraničních vysokých škol, kteří získali osvědčení o uznání vysokoškolského studia podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách nebo osoby, které získaly kvalifikaci k požadované odborné činnosti v jiné členském státě EU ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Povolení – správní rozhodnutí

Příslušný úřad

 • Ministerstvo zemědělství/Státní rostlinolékařská správa

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo zemědělství/Státní rostlinolékařská správa

Postup udělení povolení

 • Žádost posoudí a schválí Ministerstvo zemědělství/Státní rostlinolékařská správa

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dní od podání žádosti

Poplatky

 • Poplatková povinnost není stanovena

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není omezena

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • ano

Právní úprava

 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Není vyžadováno

zpět na dokument „Odborná pomoc v ochraně rostlin a rostlinných produktů – získání povolení krok za krokem“

Doporučujeme