Odborný lesní hospodář – podmínky pro získání licence a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky a další informace o povolovacím řízení pro získání licence k výkonu činnosti Odborný lesní hospodář.zpět na dokument „Odborný lesní hospodář – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Obecnými podmínkami pro udělení licence fyzické osobě jsou:

 1. dosažení věku 18 let,
 2. státní občanství České republiky nebo občanství členského státu Evropské unie,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

 1. pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem licence,
 2. pro jiný trestný čin, spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze licence a osobě žadatele o udělení licence je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování činnosti, která je předmětem licence.

U právnické osoby musí obecné podmínky splňovat její odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená právnickou osobou, která odpovídá za odbornou úroveň výkonu činností, které jsou předmětem licence.

Zvláštními podmínkami pro udělení licence jsou:

 1. odborné lesnické vzdělání,
 2. odborná lesnická praxe

Pro udělení licence podle § 26 odst. 1 lesního zákona se odborným lesnickým vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru a odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let.

Pro udělení licence podle § 37 odst. 2 lesního zákona se odborným lesnickým vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru a odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy, a alespoň deset let, jde-li o absolventa střední školy.

U právnické osoby musí zvláštní podmínky splňovat její odpovědný zástupce.

Náležitosti žádosti

Žádost obsahuje:

U fyzických osob

 1. jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu,
 2. obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká,
 3. identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
 4. označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,

K žádosti fyzické osoby doloží:

 1. úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání, tzn. :
  • diplom o absolvování studia na lesnické fakultě příslušné vysoké školy, studijního odboru lesní inženýrství, ukončeného státní závěrečnou zkouškou,
  • vysvědčení o maturitní zkoušce na střední lesnické škole, studijní obor lesnictví nebo lesní hospodářství
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 6 měsíců
 3. popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe

U právnických osob

 1. obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele,
 2. jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele,
 3. identifikační číslo,
 4. označení předmětu licence,o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,
 5. jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce,

K žádosti právnické osoby doloží:

 • výpis z Obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce,
 • úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem,
 • popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce ne starší než šest měsíců. (Pokud neponechá vyžádání si výpisu na orgánu státní správy lesů podle § 41 odst. 4 lesního zákona)

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Udělení licence

Příslušný úřad

 • Orgán státní správy lesů, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa, v němž má žadatel trvalý pobyt v případě fyzické osoby, nebo sídla v případě právnické osoby

Kontrolní a dozorové orgány

 • Orgány státní správy lesů (obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Magistrát hl. m. Prahy, Vojenský lesní úřad – podle své územní působnosti, Ministerstvo zemědělství – celá republika, s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem, Ministerstvo životního prostředí na území národních parků a jejich ochranných pásem).
 • Ministerstvo životního prostředí při výkonu vrchního státního dozoru (území celé republiky).

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dní od podání žádosti

Poplatky

 • Podle zákona č. 634/2004 Sb.,

  • Udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře              1 000 Kč
  • Prodloužení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře          500 Kč       

Doba platnosti povolení

 • Licence se uděluje na dobu deseti let. Platnost licence se prodlužuje o dalších 10 let, pokud o to držitel licence požádá alespoň dva měsíce před skončením její platnosti.

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • ano – při posuzování podmínek pro udělení licence se odborné lesnické vzdělání dokládá:
 1. VŠ diplomem
 2. vysvědčením o maturitní zkoušce

Právní úprava

 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Existující komunitární úprava

 • Ne

zpět na dokument „Odborný lesní hospodář – povolení krok za krokem“

Doporučujeme