Odpovědný pojistný matematik – podmínky pro zapsání

V dokumentu naleznete podmínky zápisu do seznamu odpovědných pojistných matematiků, další informace a náležitosti žádosti o zápis.zpět na dokument „Odpovědný pojistný matematik – oprávnění krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Podmínkou zápisu do seznamu je:

 1. Bezúhonnost
 2. Vysokoškolské vzdělání
 3. Způsobilost k výkonu funkce odpovědného pojistného matematika

Náležitosti žádosti

Náležitosti žádosti o zapsání do seznamu:

 1. Doložení bezúhonnosti – za důvěryhodnou fyzickou osobu považuje fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům,
  • která nebyla v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti, se kterou je podle tohoto zákona spojena povinnost prokázání důvěryhodnosti fyzické osoby, pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný úmyslný trestný čin nebo jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena (podmínka bezúhonnosti),
  • která splňuje podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby podle zvláštního zákona.
 2. doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oboru matematiky a nejméně tříleté praxi v oboru pojistné matematiky
 3. osvědčení o dosaženém vzdělání a způsobilosti k výkonu funkce odpovědného pojistného matematika vydané organizací pojistných matematiků akreditovanou u Mezinárodní aktuárské asociace se sídlem v Kanadě

Zahraniční fyzická osoba, s výjimkou fyzické osoby, která je občanem členského státu, doloží též povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky na dlouhodobé vízum.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Občané EU musí splnit stejné požadavky prokázání bezúhonnosti, odbornosti a praxe jako občané ČR.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • zápis do seznamu odpovědných pojistných matematiků vedeném Českou národní bankou

Příslušný úřad

 • Česká národní banka

Kontrolní a dozorové orgány

 • Česká národní banka

Postup udělení povolení

 • Odpovědný pojistný matematik musí být zapsán do seznamu vedeném Českou národní bankou. Žadatel si podá žádost o zapsání do seznamu. Pokud žadatel splňuje všechny zákonné požadavky, zapíše ho Česká národní banka ve lhůtě dle správního řádu do seznamu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Zápis do seznamu do 30 dnů od doručení písemné žádosti fyzickou osobou

Doba platnosti povolení

 • není časově omezena (možné je pouze vyškrtnutí zápisu z registru – smrt, závažné nebo opakované porušení povinností daných zákonem nebo pokud přestane splňovat požadavky stanovené zákonem)

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • jedním z požadavků pro zápis do seznamu je i předložení dokladu o odborné kvalifikaci a odborné praxi

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • V řízení se použije institutu vznik oprávnění uplynutím lhůty.

Právní úprava

 • z. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Existující komunitární úprava

Evropské směrnice zakotvující povinnost pojišťovny nechat určité výpočty (technické rezervy, solventnost) ověřit pojistným matematikem :

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění – bod 27 odst. 4 písm. a) bod i)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi – bod 15 odst. 4

zpět na dokument „Odpovědný pojistný matematik – oprávnění krok za krokem“

Doporučujeme