Odstraňování nepoužitelných léčiv – podmínky pro získání oprávnění

V dokumentu naleznete podmínky udělení souhlasu k činnosti odstraňování nepoužitelných léčiv.zpět na dokument „Odstraňování nepoužitelných léčiv“

Podmínky udělení povolení

Osoba musí být podnikatelem na základě živnostenského listu pro oblast nakládání s nebezpečnými odpady.

Náležitosti žádosti

 • Obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo (v případě právnické osoby), Jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání,
 • Identifikační číslo, bylo-li přiděleno
 • Označení a adresa všech provozoven
 • Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele (statutární zástupce)
 • Jméno, příjmení odpadového hospodáře
 • Název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis tech-nologického postupu nakládání s odpadem v zařízení
 • Seznam druhů odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno
 • Popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení
 • Způsob skladování odpadů v zařízení
 • Návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů
 • Plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení
 • Doklad o povolení zařízení podle stavebního zákona
 • Návrh provozního řádu a návrh na zavedení provozního deníku

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • souhlas

Příslušný úřad

 • Místně příslušný krajský úřad

Postup udělení povolení

 • Žadatel získá živnostenské oprávnění pro nakládání s nebezpečnými odpady, poté zažádá o souhlas příslušný krajský úřad.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dnů ode dne, kdy příslušný úřad obdržel žádost, včetně příloh.

Poplatky

 • 500,- Kč

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není stanovena.

Právní úprava

 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhl. č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhl.č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb. , Správní řád

Existující komunitární úprava

 • 32001L0083 ve znění 32114L0027 – Členské státy zajistí zavedení vhodných systémů sběru nepoužitých léčivých přípravků nebo léčivých přípravků s ukončenou dobou použitelnosti

zpět na dokument „Odstraňování nepoužitelných léčiv“

• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme