Odvětvový svaz Hutnictví železa

Dokument přináší informace o členské základně, poslání a cílech organizace Odvětvový svaz Hutnictví železa. Odvětvový svaz hutnictví železa (OSHŽ) byl jako právnická osoba založen v roce 1993 a jeho činnost je historicky neodmyslitelně spjata s činností akciové společnosti Hutnictví železa.Odvětvový svaz hutnictví železa (OSHŽ) byl jako právnická osoba založen 22.3.1993 podle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění zákona č.300/1990 Sb.. Činnost OSHŽ je historicky neodmyslitelně spjata s činností akciové společnosti Hutnictví železa.

 • Od r. 1968 byla činnost českých a slovenských podniků hutnictví železa řízena a koordinována z úrovně Generálního ředitelství hutnictví železa (GŘHŽ), se sídlem v Praze.
 • GŘ HŽ bylo zrušeno k 1. 7. 1989.
 • Sdružený podnik hutnictví železa, jako právnická osoba a jako tzv., – jiná socialistická organizace – byl založen podle § 14 hospodářského zákoníku.
 • Sdružený podnik byl v r. 1990 (24. 10. 1990) na základě zákona č. 103/1990 (novela hospodářského zákoníku) změněn na formu Společného podniku hutnictví železa.
 • Na základě transformační smlouvy o převodu společného podniku podle hospodářského zákoníku na obchodní společnost podle § 766 Obchodního zákoníku (513/91 Sb), vznikla ke dni 31. 12. 1992 akciová společnost Hutnictví železa.
 • OSHŽ nemá zaměstnance a na smluvním základě vykonávají jeho činnosti zaměstnanci Hutnictví železa,a.s. Mezi OSHŽ a HŽ, a.s. existuje personální unie.
 • HŽ je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, International Iron and Steel Institute Brusel (IISI), EUROFER Brusel a Europan Steel Tube Association Boulogne Billancourt.
 • OSHŽ vystupuje jako živnostenské společenstvo ve vztahu k SP ČR a Hospodářské komoře ČR a dále k orgánům státní správy. HŽ, a.s. zpracovává informace a provádí analytickou činnost.
 • HŽ má v současné době 17 zaměstnanců, 12 v Praze a 5 působí v pobočce v Ostravě. Hlavní předmět činnosti společnosti spočívá v poskytování odborných služeb a poradenské činnosti pro odvětví hutnictví železa za obchod, techniku, informatiku a ekonomiku, orientovaných zejména na řešení procesu restrukturalizace v podmínkách přípravy na přidružení k EU.
 • HŽ je rovněž společnou bází pro činnost Asociace výrobců ocelových trubek a od r. 1998 rovněž pro činnost Asociace výrobců hutních druhovýrobků. Pro Asociaci výrobců ocelových trubek vykonává i činnost sekretariátu.
 • Od r. 1997 do r. 2001 byla HŽ rovněž vydavatelem ekonomického týdeníku „Svět hospodářství“. V současné době vychází pouze internetová verze týdeníku v režii dceřinné společnosti HŽ,a.s. SH media,s.r.o.

Aktivity svazu

Služeb a.s. mohou v mnoha směrech využívat jak vrcholové řízení akciových společností- členů Hutnictví železa a.s., tak odborné útvary organizací akcionářů od útvarů ekonomických, marketingových, obchodních, výrobních, technických, ekologických až po útvary strategického zaměření. Také vládním orgánům mohou činnosti Hutnictví železa a.s. pomáhat. V tomto směru již proběhla jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, kterému jsou služby poskytovány smluvně, v menším rozsahu jsou poskytovány i ministerstvu hospodářství SR. Nutná a prospěšná je spolupráce s Ministerstvem životního prostředí ČR, se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, s Parlamentem ČR a jeho výbory, s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a dalšími orgány státu při tvorbě technické legislativy, kterou je nutno urychleně slaďovat s EU.

Podobně jako obdobné organizace v zahraničí, spolupracujeme se statistickými úřady ČR a SR. Hutnictví železa a.s. je garantem správnosti statistických údajů poskytovaných EK OSN, IISI a některým dalším zahraničním společnostem, od kterých jsou získávány recipročně nám méně přístupné informace těmito společnostmi odborně zpracovávané.

 V zájmu rychlého sbližování se s hutnictvím v zahraničí se stala a.s. členem IISI (International Iron and Steel Institute), t.j. mezinárodní instituce sdružující přední nestátní výrobce hutního materiálu ve světě. Svým akcionářům tím a.s. poskytuje rozhodující aktuální informace o hutnictví ve světě a zprostředkovává i další aktivity podnikané touto institucí.

Nezastupitelná a vysoce aktuální byla kontaktní funkce společnosti při projednávání konkrétních postupů v naplňování Asociační dohody s ES a ujednání s některými dalšími zeměmi např. s Finskem, Rakouskem, Maďarskem např. ve směru sjednávání obchodních vztahů, naplňování sjednaných objemů exportu ocelářských výrobků včetně trubek, projednávání tarifních a mimotarifních obchodních podmínek zejména ve spojitosti s tzv. citlivými položkami.

Pro své akcionáře provádí společnost marketingové průzkumy a studie.

Také vybudování systému informací o aktuálních otázkách ocelářství ve světě určeného managementu přispěla k poslání napomáhat procesu integrace ocelářství do prostředí tržního hospodářství.

Dohody s některými zahraničními hospodářskými svazy a výměna informací, členství v IISI a kontaktování EUROFER byly dalšími zcela konkrétními kroky v tomto směru.

Vytvořená společná platforma projednávání možnosti postupů v řešení aktuálních problémů a jednotné vystupování všude tam, kde to není v rozporu s hospodářskou legislativou, pomohly velmi pohotově řešit složité otázky postavení akcionářů na mezinárodním trhu oceli, presentovat se na mezinárodních akcích jak obchodního, tak vědeckotechnického charakteru.

Velice významným pro působnost a.s. je hájení zájmů a obhajování hutnictví (včetně jeho nesporných specifik) v celé sféře hospodářské a průmyslové politiky. Rychlá reakce na vývoj průmyslu, ekonomiky a doporučovaná řešení jako výsledky analýz uplatňuje a.s. jak ke státní správě, tak k dalším institucím působícím právě ve formování, dotváření průmyslové politiky včetně legislativy.

Pracovníky HŽ, a. s. je rovněž zajišťována agenda Odvětvového svazu hutnictví železa, jako zájmového sdružení zaměstnavatelů a kolektivního člena Svazu průmyslu ČR a Hospodářské komory ČR (sněmu Živnostenských společenství). Členy tohoto svazu jsou zatím všichni akcionáři HŽ, a. s. z České republiky, členství ve svazu je však otevřené všem, kteří o to projeví zájem a splňují podmínky stanov.

Svaz se zabývá informační, koordinační a lobbystickou činností ve vztahu k výše uvedeným zaměstnavatelským organizacím a k orgánům státní správy. Jeho úloha do budoucna vzroste, ve vazbě na legislativní dořešení postavení odvětvových a živnostenských organizací, jako v zásadě neziskových organizací, poskytujících služby svým členům a plnící zároveň funkci garanta „čistoty podnikání v oboru“.

Důležité jsou také vztahy k hutnickým společnostem obou republik, jejich podpora zejména nemateriálního charakteru, t.j. poskytování informační báze a odborné pomoci specialistů a organizační pomoci. Podobně je tomu ve vztahu k vysokým školám se studijním programem zaměřeným na přípravu odborníků pro hutní profese. Velké úsilí bylo vynaloženo na udržení a další působnost odborného časopisu Hutnické listy.

Poznatky o potřebách typu služeb poskytovaných HŽ, a s. ukazují také na účelnost zajištění dalších služeb, např. pro velkoobchod s hutním materiálem, pro zajištění základních vstupních surovin a energií. Daří se rozvíjet kontakty s tiskem, dobře se osvědčují i kontakty s poslanci k aktuálním otázkám legislativy přímo související s hutnictvím, např. k otázkám životního prostředí.

Proto již záhy po ustavení společnosti byl ustaven svaz výrobců trubek a vymezena pravidla jeho postavení tak, že samostatně reprezentuje výrobce trubek a služby jsou mu poskytovány aparátem společnosti. Tento svaz se stal přidruženým členem evropského svazu trubkařů ESTA.

Valná hromada konaná 9. 4. 1997 rozhodla o p otřebě přizpůsobit se aktuálním potřebám a zvažováno začalo být zřízení pracoviště v Ostravě. Zásadní změnou byla transformace pojetí orgánů společnosti odpovídající tzv. německému pojetí společnosti. Zvoleno bylo 3 členné manažerské představenstvo a 9 členná dozorčí rada složená ze zástupců akcionářů.

Reagujíc na potřeby více prohloubit kontakty směrem k EU se HŽ, a.s. v r. 1996 stala přidruženým členem Eurofer (sdružení výrobců oceli v EU)

Hlavní úkoly a cíle

Jádrem poslání společnosti (svazu) zůstává presentování hospodářských zájmů odvětví a vystupovat v jejich prosazování jako representant odvětví, což v praxi znamená shromažďovat, zpracovávat a analyzovat pro to potřebné informace, projednávat je s členy a presentovat z toho vyplynuvší konkrétní požadavky účelnou formou státní správě i zahraničním institucím. Z pověření akcionářů budou trvale a tudíž rutinně vykonávány některé další činnosti správně administrativního charakteru jako je výkaznictví směrem k ČSÚ a zahraničním partnerům, zejména EK OSN v Ženevě, Euroferu a IISI. Je samozřejmé, že je při tom ekonomické využít specialisty společnosti také k odborným službám pro své členy.

Zcela aktuálním souborem úkolů jsou úkoly spojené s přidružením k EU, neboť právě ocelářství patří k citlivým odvětvím, pro která i v EU doposud platí specifická pravidla Společenství pro uhlí a ocel. Také tento seminář, organizovaný společností, je krokem umožňujícím zhodnotit, co již bylo podstoupeno a získat komplex námětů, který umožní zpřesnit a konkretizovat další kroky přípravy. Oponenti jsou žádoucí jak z EU, tak z řad zástupců českého ocelářství, jejich odběratelů, dodavatelů, obchodních partnerů, bank a ze státní správy.

Kontakty:

Hutnictví železa a.s., Praha
Krátká 39
100 00 Praha 10 Strašnice
Česká republika
Telefon: +420 271 025 111
Fax: +420 271 025 121

Hutnictví železa a.s., Ostrava
Českobratrská 6/1663
702 00 Ostrava
Česká republika
E-mail:j.raab@hzova.cz
Telefon: +420 596 111 984
Fax: +420 596 112 851

Více informací naleznete na internetových stránkách Hutnictví železa.

Doporučujeme