Omezení svéprávnosti a další podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého člověka právně jednat

Zletilým osobám, které mají narušenou schopnost právně jednat, poskytuje občanský zákoník ochranu například ve formě omezení svéprávnosti a stanovení opatrovníka.

V případě, že máte osobu blízkou, která například trpí duševní poruchou, anebo vy sami chcete do budoucna ošetřit případ, že u vás taková porucha nastane a nebudete schopni právně jednat, doporučujeme se seznámit s možnostmi ochrany v těchto nelehkých životních situacích.

Právě podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat mohou takové osoby ochránit, a to jak v situaci, kdy se již omezení jednání vyskytne, tak i do budoucna.

Související právní předpisy:

Úvod

Tento článek se zabývá zejména problematikou omezení svéprávnosti a dalšími podpůrnými opatřeními pro případ, kdy u zletilé osoby dojde k narušení schopnosti právně jednat. Dále se článek také stručně věnuje problematice opatrovnictví a stanovení opatrovníka při omezení svéprávnosti.

Cílem tohoto článku je přiblížení a zobecnění možných institutů ochrany v případech kdy vy nebo osoba vám blízá trpí dušení poruchou, která danou osobu omezuje v jednání a případně i svéprávnosti. Při takových životních situacích doporučujeme vždy jednat pokud možno s předstihem, tak aby bylo zabráněno případné újmě, která může nastat u osob s duševní či jinou kognitivní poruchou.

Ochranu takových osob v uvedených životních situacích nabízí občanský zákoník ve svém ust. § 38 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Právě tato část OZ s názvem „Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat“ upravuje instituty omezení svéprávnosti, předběžného prohlášení, nápomoci při rozhodování či zastoupení členem domácnosti.

Níže naleznete informace o tom, jaké možnosti dává zákon, konkrétně občanský zákoník, v předestřených situacích.

Zpět na začátek

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme