Operační program Rybářství 2014–2020

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky. Globálním cílem Operačního programu Rybářství (OP R) je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů.Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury (rybníkářství) pro zajištění produkce kapra a jeho dodávek na trh a současně je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů s cílem zvyšování produkce ryb a přispění k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které budou pořizovány pro produkci lososovitých popř. dalších druhů ryb k zajištění celoročních dodávek do tržní sítě.

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství
Alokace: 31,1 mil. EUR
Fond: ENRF

Programový dokument

Operační program OP Rybářství 2014 – 2020

Zaměření

Udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů, rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků.  

Tematické cíle

  • 3. Podpora malých a středních podniků ( PU 2, PU 5)
  • 6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PU 2, PU 3)

Podporované oblasti

  • Priorita Unie 2: Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje 
  • Priorita Unie 3: Podpora provádění společné rybářské politiky 
  • Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování

Operační program Rybářství byl schválen Evropskou komisí dne 4. 6. 2015. 

• Oblasti podnikání: Služby | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme