Oprávnění osob k poskytování služeb na finančním trhu

Stále se objevují různé nabídky společností, které inzerují či nabízejí přímo konkrétním osobám své služby a produkty, aniž by k této činnosti měly příslušné oprávnění (licenci, povolení či registraci) od institucí, vykonávajících regulaci a státní dozor nad finančním trhem. Účelem této informace je seznámit veřejnost s produkty a službami, které podléhají regulaci a dozoru, s osobami, které jsou oprávněny tyto produkty a služby poskytovat.Systém státního dozoru nad finančním trhem v ČR

V České republice vykonává státní dozor nad finančním trhem Česká národní banka, a to podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. K integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB došlo k 1. dubnu 2006, kdy ČNB převzala agendu Komise pro cenné papíry, Úřadu pro dozor nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním MF a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, které zanikly.

Česká národní banka, tj. provádí dohled nad činností:

 • bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen,
 • obchodníků s cennými papíry, investičních společností a investičních fondů,
 • penzijních fondů s výjimkou poskytování státního příspěvku,
 • pojišťoven,
 • pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí,
 • tzv. devizových míst (např. směnárenská pracoviště).

Systematicky reguluje, kontroluje, vyhodnocuje a popřípadě postihuje nedodržování stanovených pravidel.

Regulace a státní dozor v jednotlivých oblastech poskytování finančních služeb

Následující část poskytuje přehled o právní úpravě, systému licencování a způsobu zajištění u jednotlivých druhů finančních služeb. V přehledu jsou uvedeny následující druhy finančních služeb:

Přijímání vkladů od veřejnosti

Přijímání vkladů od veřejnosti je upraveno zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“). Pro účely zákona o bankách se rozumí vkladem peněžní prostředky svěřené bance, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu.

Zákon o bankách výslovně stanoví, že bez bankovní licence nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Je tomu tak proto, že nakládání s takto získanými zdroji vyžaduje v zájmu vkladatelů specifickou formu regulace – v tomto případě prostřednictvím bankovního dohledu České národní banky (dále jen „ČNB“). Osoby s bankovní licencí jsou uvedeny výlučně na „Seznamu bank a poboček zahraničních bank, které mají bankovní licenci v České republice“. Tento úplný seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky vede ČNB. Seznam je k nahlédnutí na webové stránce ČNB.

Vklady uložené u bank jsou v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o bankách pojištěny u Fondu pojištění vkladů.

Obchodování s devizovými hodnotami

Obchodování s devizovými hodnotami je upraveno zákonem č. 219/1995 Sb., tj. devizovým zákonema dalšími podzákonnými normami. Pojem „obchod s devizovými hodnotami“ zahrnuje poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej devizových hodnot, zprostředkování nebo jiné obstarání nákupu nebo prodeje, včetně přijímání a předávání pokynů k provedení nebo zajištění obchodu.

Nabízet a provádět obchodování s devizovými hodnotami smí pouze osoba s bankovní nebo devizovou licencí, a to v rozsahu stanoveném v této licenci. Regulační omezení v podobě technických, organizačních a finančních předpokladů jsou kladena na žadatele o devizovou licenci z důvodu budoucího řádného a bezpečného provádění obchodů s devizovými hodnotami. ČNB dále vede Seznam devizových míst a jim udělených devizových licencí. Tento seznam je zveřejňován na webových stránkách ČNB a dále je k nahlédnutí na všech informačních místech v pobočkách ČNB.

zpět na začátek

Investiční služby

Poskytování investičních služeb upravuje zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Investičními službami se podle tohoto zákona rozumí zprostředkování obchodů s akciemi, dluhopisy, podílovými listy, deriváty a podobnými nástroji, správa portfolia cenných papírů nebo derivátů, obchodování s těmito nástroji např. formou systematických odkupů od veřejnosti a další vymezené činnosti.

Poskytovat investiční služby může pouze právnická osoba – obchodník s cennými papíry , která má povolení České národní banky (dříve Komise pro cenné papíry). Cílem je, aby povolení k činnosti získaly pouze firmy, které splňují náročné požadavky na odbornost, disponují adekvátním organizačním a technickým zázemím a také přiměřeným kapitálovým vybavením.

Vybrané jednodušší činnosti mohou na základě registrace u ČNB vykonávat i investiční zprostředkovatelé, které je třeba odlišovat od obchodníků s cennými papíry. Tyto osoby jsou oprávněny poskytovat pouze investiční službu spočívající v přijímání a předávání pokynů k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů (např. akcií nebo podílových listů), a to výhradně ve vztahu k osobě oprávněné poskytovat služby na území České republiky (obchodník s cennými papíry, investiční společnost, investiční fond, banka, a některé zahraniční osoby). Osoby s registrací nesmějí od zákazníků přijímat ani peníze na nákup cenných papírů, ani nesmějí přijímat samotné cenné papíry, např. za účelem jejich prodeje.

Na svých webových stránkách ČNB uveřejňuje a pravidelně aktualizuje seznamy všech licencovaných osob, které poskytují či zprostředkovávají investiční služby, tj. všech obchodníků s cennými papíry a osob s registrací České národní banky .

Na počátku roku 2001 byl v České republice vytvořen kompenzační systém pro zákazníky obchodníků s cennými papíry Garanční fond obchodníků s cennými papíry, který v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o cenných papírech vyplácí náhradu zákazníkům zkrachovalých obchodníků s cennými papíry.

Služby kolektivního investování

Poskytování služeb kolektivního investování upravuje zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další právní předpisy. Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku.

Investiční společnosti a investiční fondy jsou akciové společnosti, které nabízejí služby v oblasti kolektivního investování na základě povolení České národní banky (dříve Komise pro cenné papíry). Investiční společnost zřizuje a obhospodařuje podílové fondy, které nejsou právnickou osobou. Majetek v podílových fondech společnost shromažďuje na základě vydávání podílových listů. Seznam všech licencovaných investičních společností a investičních fondů je uveřejněn na webových stránkách ČNB.

Poskytování pojišťovacích služeb

Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění vykonávaný Českou národní bankou upravuje zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o pojišťovnictví“).

Pojišťovací nebo zajišťovací činnost a činnosti s nimi související mohou být na území České republiky provozovány tuzemskou pojišťovnou či zajišťovnou, pojišťovnou z jiného členského státu nebo pojišťovnou ze třetího státu pouze v souladu se zákonem o pojišťovnictví, poté co bylo uvedeným pojišťovnám či zajišťovnám Českou národní bankou (dříve Ministerstvem financí) uděleno povolení, či poté co byla pojišťovna z jiného členského státu orgánem dohledu notifikována.

Podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí upravuje zákon č. 38/2004 Sb., ve znění novel (dále jen „zákon“). Zákon obsahuje zejména kategorizaci pojišťovacích zprostředkovatelů, stanoví jejich základní charakteristiku i předpoklady pro výkon jejich činnosti, zřizuje registr pojišťovacích zprostředkovatelů, upravuje výkon dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů

Seznam pojišťoven a zajišťoven oprávněných podnikat na území České republiky a seznam nově zaregistrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí je uveřejněn na webových stránkách ČNB. Prostřednictvím těchto stránek je možný i přístup do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

zpět na začátek

Poskytování penzijního připojištění

Poskytování penzijního připojištění upravuje zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o penzijním připojištění“). „Penzijním připojištěním“ se rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a prostředků, které stát poskytne ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

Penzijní připojištění nesmějí vykonávat jiné osoby než penzijní fondy. Ke vzniku a činnosti penzijního fondu je třeba povolení ČNB (dříve Ministerstvo financí ČR).

Seznam všech penzijních fondů, kterým bylo uděleno povolení, je uveden na webových stránkách ČNB.

Ke zprostředkování penzijního připojištění není třeba povolení nebo registrace ČNB. Zda jde o řádného zprostředkovatele, je možné ověřit u penzijního fondu, jehož připojištění se nabízí.

Přijímání vkladů družstevními záložnami

Provádění finančních činností družstevními záložnami je upraveno zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon „o spořitelních a úvěrních družstvech“).

Družstevní záložny jsou oprávněny vykonávat finanční činnosti stanovené zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech a v rozsahu povolení působit jako družstevní záložna, uděleného Českou národní bankou (dříve Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami, dále jen „Úřad“).

Seznam družstevních záložen, které mají povolení působit jako družstevní záložna, vede Česká národní banka a je k nahlédnutí na webové stránce ČNB v aplikaci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů.

Vklady uložené u spořitelních a úvěrních družstev jsou v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech pojištěny. Od 1. 4. 2006 jsou vklady družstevních záložen pojištěny v rámci Fondu pojištění vkladů. Na Zajišťovací fond družstevních záložen přešly ke dni 1. 4. 2006 pohledávky Úřadu a závazky Úřadu vůči státu vzniklé v souvislosti s návratnými finančními výpomocemi poskytnutými Úřadu podle dosavadních právních předpisů.

Jednotný evropský pas

Datem vstupu do Evropské unie (1. 5. 2004) vznikla licencovaným osobám z ostatních členských zemí možnost nabízet finanční služby v České republice. Osoby ze zemí EU mohou v tuzemsku působit na základě tzv. „Jednotného evropského pasu“ (jednotné evropské licence). Osoby oprávněné nabízet služby na základě této jednotné licence jsou uvedeny v příslušných seznamech vedených Českou národní bankou.

Rizika služeb a produktů nabízených osobami bez oprávnění

V případě, že využijete nabídky služeb nebo produktů od osob, které nejsou oprávněny k jejich poskytování,

 • potom se dostáváte do obchodních vztahů s osobami, které nejsou vázány pravidly obezřetného chování ve vztahu ke klientům ani v povinnosti starat se řádně o svěřené finanční prostředky.
 • pokud tato osoba není schopna dostát svým finančním závazkům, nevzniká za ztrátu svěřených finančních prostředků nárok na odškodnění z příslušných garančních fondů, který by bylo možno u legálně poskytovaných služeb či produktů v zákonem stanovených případech uplatnit,
 • pravděpodobnost rizika ztráty finančních prostředků svěřených neoprávněné osobě a obtížnost jejich zpětného získání je několikanásobně vyšší, než při realizaci obdobných obchodů s osobami, které jsou k této činnosti oprávněny.

Svěřujete-li tedy své peněžní prostředky osobám, které nejsou oprávněny finanční služby či produkty poskytovat, vystavujete se vysokému riziku ztráty svých finančních prostředků.

Doporučený postup

Osloví-li vás nějaká osoba, která se Vám snaží nabídnout možnost uložení, správy či investování peněžních prostředků, doporučujeme řídit se níže uvedeným postupem:

 • Nezasílejte nikomu své peníze a nesdělujte své osobní údaje (zejména čísla bankovních účtů) dříve, než si ověříte všechny potřebné údaje o osobě nabízející finanční službu či produkt.
 • Ověřte si, že nabízející osoba nebo firma má příslušné povolení. Seznamy takových osob a firem vedou příslušné instituce vykonávající dozor nad finančním trhem. Pokud zjistíte, že není uvedena v žádném ze seznamů oprávněných osob, doporučujeme na téma „uložení, investování či obchodování peněžních prostředků“ s touto osobou nejednat!
 • Při telefonickém kontaktu si zjistěte co nejvíce údajů o osobě, která Vás oslovila. Osoba, která pracuje pro seriozní licencovanou firmu se nebude zdráhat udat své plné jméno, telefonický kontakt na pevnou linku, faxové číslo a e-mail, plný název a adresu firmy. Existenci takové firmy potom můžete snadno ověřit z telefonního seznamu a obchodního rejstříku, který je publikován na internetu.

Obraťte se na příslušnou instituci se stížností okamžitě, zjistíte-li, že osoba nabízející investiční službu či produkt není uvedena na žádném ze seznamů licencovaných osob.

Ve stížnosti je potřeba sdělit alespoň některé z níže uvedených údajů:

 • jméno a adresu společnosti, která vás oslovila;
 • jméno osoby, která vás oslovila;
 • datum, kdy jste byli osloveni;
 • k předání jaké peněžní částky jste byli vyzváni, případně jakou částku jste ji již předali, kdy a kam jste peníze zaslali, či měli zaslat (číslo účtu, název banky apod.);
 • zda-li osoba, která vás oslovila, odkazovala na jinou osobu a jakou;
 • jaké dokumenty (propagační materiály či návrhy smluv) jste obdrželi.

Všechny uvedené informace zašlete e-mailem, poštou, faxem nebo telefonicky České národní bance na níže uvedenou adresu. 

Česká národní banka(ČNB)
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax: 224 218 522
e-mail: info@cnb.cz

zpět na začátek

Doporučujeme