Osobní dozimetrie a další služby významné z hlediska radiační ochrany – podmínky pro zisk povolení

V dokumentu naleznete podmínky pro získání povolení a další informace o povolovacím řízení k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany.zpět na dokument „Osobní dozimetrie a další služby významné z hlediska radiační ochrany – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

1) Obecné podmínky

Povolení bude uděleno fyzickým osobám, jestliže:

 • jsou způsobilé k právním úkonům
 • bezúhonné a odborně způsobilé (žadatel nemusí splňovat podmínku odborné způsobilosti, jestliže ji splňuje jeho odpovědný zástupce)

Povolení bude uděleno právnickým osobám, jestliže Osoby, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu právnické osoby:

 • jsou způsobilé k právním úkonům
 • bezúhonné a alespoň jedna z nich je odborně způsobilá

Odbornou způsobilost těchto osob lze uznat na základě zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

2) Další podmínkou je předložení dokumentace stanovené zákonem společně se žádostí.

 • popis služeb, které mají být poskytovány a jejich očekávaný rozsah,
 • popis připravenosti zařízení a personálu,
 • doklady prokazujícími zvláštní odbornou způsobilost k provádění služeb,
 • specifikace používaných metodik a postupů,
 • přehled přístrojového vybavení a jeho zajištění pro vykonávání navrhovaných služeb,
 • koncepce metrologického zabezpečení služeb.

Dokumentace uvedená pod body 4. až 6. se nepředkládá pro služby, které nejsou spojené s měřením a hodnocením ionizujícího záření nebo radionuklidů.

3) Poslední podmínkou je schválení dokumentace stanovené zákonem ze strany SÚJB. Schválením se rozumí vydání rozhodnutí o schválení dokumentace.

Náležitosti žádosti o povolení

Náležitostmi žádosti jsou:

 1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště, případně jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště odpovědného zástupce, je-li ustanoven; u právnické osoby název a právní formu, sídlo nebo adresu umístění organizační složky na území České republiky, byla-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem, evidenční číslo, pokud již bylo Úřadem přiděleno,
 2. předmět a rozsah činnosti, pro kterou je povolení žádáno, místo provozování činnosti, způsob jejího zabezpečení, dobu jejího trvání a způsob ukončení činnosti.
 3. podpis fyzické osoby žádající o povolení nebo statutárního orgánu právnické osoby žádající o povolení nebo jiného zástupce statutárního orgánu zmocněného na základě udělené plné moci
 4. žádost o povolení musí být doložena dokumentací stanovenou zákonem, tj.:
  • výpisem z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická osoba zapisující se do obchodního rejstříku,
  • dokladem prokazujícím odbornou způsobilost pro povolovanou činnost fyzické osoby nebo dokladem prokazujícím odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo dokladem prokazujícím odbornou způsobilost pro povolovanou činnost alespoň jednoho z členů statutárního orgánu nebo jednatelů, je-li žadatelem právnická osoba; je-li ustavována dohlížející osoba, jejím písemným souhlasem a dokladem o její zvláštní odborné způsobilosti,
  • dokumentací požadovanou pro jednotlivé povolované činnosti. Obsah dokumentace je uveden v příloze atomového zákona. Rozsah a způsob provedení Úřadem schvalované dokumentace pro povolované činnosti stanoví prováděcí předpisy.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Přeshraniční poskytování je podmíněno získáním povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Povolení k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany (správní rozhodnutí, individuální správní akt)

Příslušný úřad

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kontrolní a dozorové orgány

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Postup udělení oprávnění

 • Žadatel podá žádost o povolení k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany.
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost mu do 90 dnů vydá povolení a zároveň schválí návrh dokumentace, která je přílohou žádosti.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 90 dnů

Poplatky

 • 1000 Kč

Doba platnosti povolení

 • neomezená

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • V řízení se použije institutu vznik oprávnění uplynutím lhůty.

Právní úprava

 • Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ( § 9 odst. 1 písm. r)

Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně
 • Vyhláška č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků
 • Vyhláška č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Rady 96/29/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření

zpět na dokument „Osobní dozimetrie a další služby významné z hlediska radiační ochrany – povolení krok za krokem“

Doporučujeme